Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujedno... - Opracowanie zbiorowe

Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujedno...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-6538-8
Język: Polski
Data wydania: 7 września 2017
Liczba stron: 120
Rozmiar pliku: 440,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
69,00 zł
Nasza cena:
69,00 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy oraz przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2017 r. Całość uzupełniona została o praktyczny komentarz do nowelizacji KP, w zakresie dotyczącym m.in.: obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, wydawania świadectw pracy, a także obowiązujących terminów na odwołanie do sądu pracy. Podmioty zatrudniające zleceniobiorców znajdą w niej również omówienie zmian dotyczących – wprowadzanej z początkiem 2017 r. – minimalnej stawki godzinowej.

Spis treści

Kodeks pracy
Komentarz do zmian
Obowiązek ustalenia regulaminu pracy i wynagrodzenia
Regulamin wynagradzania i regulamin pracy – obowiązkowy od 50 pracowników
Brak przepisów przejściowych
Podwyższenie progu – także przy tworzeniu ZFŚS
Modyfikacja zasad wydawania świadectw pracy
Od 2017 roku – prawo, a nie obowiązek wydania świadectwa
Przepis przejściowy – świadectwo za dotychczasowe umowy terminowe
Strony zawierają kolejną umowę – można wstrzymać się z wydaniem świadectwa
Nowy wzór świadectwa pracy
Dłuższe terminy na odwołanie do sądu pracy
Przedłużenie umowy z pracownicą w ciąży a limity umów terminowych
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
Dział I. Przepisy ogólne
Rozdział I. Przepisy wstępne
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III. (Skreślony)
Dział II. Stosunek pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Umowa o pracę
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział IIa. (uchylony)
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Obowiązki pracownika
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV. Regulamin pracy
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Dział V. Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
Dział VI. Czas pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III. Okresy odpoczynku
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI. Praca w porze nocnej
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
Dział VII. Urlopy pracownicze
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II. Urlopy bezpłatne
Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Dział IX. Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III. Dokształcanie
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII. Szkolenie
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
Dział XI. Układy zbiorowe pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
Dział XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
Rozdział III. Sądy pracy
Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rozdział II. (uchylony)
Dział XIV. Przedawnienie roszczeń
Dział XIV a. (uchylony)
Dział XV. Przepisy końcowe
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Komentarz do zmian
Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców
Umowy o dzieło, prowizyjne i kilka innych – wyłączone
Umowa o pracę osobno, zlecenie – osobno
Stawka godzinowa – corocznie waloryzowana
Wynagrodzenie – chronione i płatne raz w miesiącu
Nowy obowiązek: ewidencjonowanie godzin pracy
Na piśmie przed rozpoczęciem zadań
Okres przechowywania dokumentacji
PIP z nowymi uprawnieniami
Do umów sprzed 1 stycznia 2017 r. też stosuje się nowe zasady
Inne zmiany
Dodatek nocny – wyłączony z minimalnego wynagrodzenia
Wynagrodzenie w pierwszym roku pracy
Ustawa z dnia 12 października 2002 r. o minimalnym wynagrodeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847)

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »