Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont - Katarzyna Trzpioła

Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4544-1
Język: Polski
Data wydania: 29 marca 2016
Liczba stron: 329
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
110,24 zł
Nasza cena:
94,11 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, ale także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących przepisów ustaw o podatku dochodowym.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Zakres zagadnień przyjętych w polityce rachunkowości
Księgi rachunkowe
1.1. Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
1.2. Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów
1.3.  Dowody księgowe
1.3.1.  Cechy dowodu księgowego
1.3.2. Kontrola dowodów księgowych
1.3.3. Dekretacja dowodów księgowych
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości
2.1. Nadrzędne zasady rachunkowości
2.1.1. Zasada rzetelnego obrazu (wiarygodności
2.1.2. Zasada przewagi treści nad formą
2.1.3. Zasada ciągłości
2.1.4. Zasada memoriału
2.1.5. Zasada współmierności
2.1.6. Zasada kontynuacji działania
2.1.7. Zasada ostrożności
2.1.8. Zasada istotności
2.1.9. Zasada podwójnego zapisu
2.1.10. Zasada kompletności i chronologii zapisów
2.2. Błąd wpływający na jakość sprawozdania finansowego
Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
3.1. Podstawowe kategorie wyceny ( definicje)
3.2. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów
Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu rachunkowości
4.3. System przetwarzania danych
4.4. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych
4.5. Ochrona danych wprowadzonych do programu finansowo-księgowego
Charakterystyka programów przetwarzania danych
5.1. Ogólna charakterystyka i funkcje programu (modułu)
5.2. „KSIĘGA HANDLOWA”
5.3. Komputerowe wydruki danych
5.6. Program pomocniczy – „ŚRODKI TRWAŁE”
5.7. Program pomocniczy – „SPRZEDAŻ I ZAKUPY”
5.8. Program pomocniczy –  „KADRY I PŁACE”
5.9. Program pomocniczy – „KASA, BANK I ROZRACHUNKI”
Zasady ochrony danych i ich zbiorów generowane z komputerowych programów przetwarzania
17.              Wykaz kont
Rozdział II. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0
Konto 01 „Środki trwałe”
Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 04 „Inwestycje w nieruchomości i prawa” i inne
Konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa”
Konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”
Konto 07-2 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych”
Konto 07-3 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”
Konto 08 „Środki trwałe w budowie”
Konto 09-0 „Obce środki trwałe”
Konto 09-1 „Środki trwałe w likwidacji”
Rozdział III. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1
Konto 10 „Kasa”
Konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – zasady ogólne
Konto 13-0 „Rachunek bieżący”
Konto 13-1 „Rachunek walutowy”
Konto 13-5 „Inne rachunki bankowe”
Konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”
Konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
Konto 14-5 „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe”
Rozdział IV. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2
Konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”
Konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
Konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”
Konto 22-0 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”
Konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”
Konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”
Konto 22-3 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym” i 22-4 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta lub gminy”
Konto 22-5 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym”
Konto 22-6 „Rozrachunki publicznoprawne z ZUS”
Konto 22-7 „Rozrachunki publicznoprawne z PFRON”
Konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
Konto 24-0 „Pożyczki”
Konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek”
Konto 24-5 „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”
Konto 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Konto 24-9 „Pozostałe rozrachunki”
Konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”
Konto 29-0 „Należności warunkowe”
Konto 29-1 „Zobowiązania warunkowe”
Konto 29-2 „Weksle obce dyskontowane lub indosowane”
Rozdział V. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3
Konto 30 „Rozliczenie zakupu”
Konto 31 „Materiały i opakowania”
Konto 31-1 „Materiały”
Konto 31-2 „Opakowania”
Konto 31-3 „Materiały w przerobie”
Konto 33 „Towary”
Konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”
Konto 34-7 „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów”
Konto 39 „Zapasy obce” – konto pozabilansowe
Rozdział VI. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4
Konto 40-0 „Amortyzacja”
Konto 40-1 „Zużycie materiałów i energii”
Konto 40-2 „Usługi obce”
Konto 40-3 „Podatki i opłaty”
Konto 40-4 „Wynagrodzenia”
Konto 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
Konto 40-9 „Pozostałe koszty rodzajowe”
Konto 49 „Rozliczenie kosztów”
Rozdział VII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5
Konto 50 „Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej”
Konto 51 „Koszty działalności podstawowej – handlowej”
Konto 52 „Koszty wydziałowe”
Konto 53 „Koszty działalności pomocniczej”
Konto 54 „Koszty sprzedaży”
Konto 55 „Koszty zarządu”
Konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności”
Kompleksowe przykłady związane z księgowaniami w zespole 4, 4 i 5, 5 wraz z ustaleniem wyniku finansowego z podstawowej działalności operacyjnej
Rozdział VIII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6
Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości
Konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty”
Konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”
Konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”
Rozdział IX. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7
Konto 70-0 „Sprzedaż produktów”
Konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”
Konto 73-0 „Sprzedaż towarów”
Konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”
Konto 74-0 „Sprzedaż materiałów i opakowań”
Konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów i opakowań”
Konto 75-0 „Przychody finansowe”
Konto 75-1 „Koszty finansowe”
Konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”
Konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”
Konto 77-0 „Zyski nadzwyczajne”
Konto 77-1 „Straty nadzwyczajne”
Konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”
Konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”
Rozdział X. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8
Konto 80 „Kapitał (fundusz) podstawowy”
Konto 801 „Kapitał (fundusz) zapasowy”
Konto 802 „Kapitał (fundusz) rezerwowy”
Konto 803 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”
Konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”
Konto 83 „Rezerwy”
Konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Konto 85 „Fundusze specjalne”
„Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
„Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”
Konto 86 „Wynik finansowy”
Konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”
Rozdział XI. Ustawa o rachunkowość

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00
ul. Lelewela 4 IIIp (budynek WDN)
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »