Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kodeks pracy 2014 - Ewelina Kopońska

Kodeks pracy 2014

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-501-3
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2014
Liczba stron: 234
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
6,90 zł
Nasza cena:
3,33 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 roku

 

Najnowszy kodeks pracy uwzględniający ostatnie zmiany; przejrzysty układ, indeks rzeczowy. W serii dostępne również: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego.

Spis treści

Dział pierwszy. Przepisy ogólne 15

Rozdział I. Przepisy wstępne 15

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy 17

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu 20

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 25

Rozdział III. Związki zawodowe i załogi pracownicze (uchylony) 25

Dział drugi. Stosunek pracy 26

Rozdział I. Przepisy ogólne 26

Rozdział II. Umowa o pracę 30

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę 30

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę 34

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 36

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 41

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 44

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 47

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 49

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę 50

Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej 51

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy 53

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę 59

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania 59

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru 62

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania 63

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę 63

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 64

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 64

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę 67

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę 70

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 74

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna 75

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna 75

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika 77

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy 77

Rozdział II. Obowiązki pracownika 82

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji 82

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników 84

Rozdział IV. Regulamin pracy 86

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia 88

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników 89

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników 92

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy 92

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 94

Dział szósty. Czas pracy 96

Rozdział I. Przepisy ogólne 96

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy 97

Rozdział III. Okresy odpoczynku 99

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy 100

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych 108

Rozdział VI. Praca w porze nocnej 113

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta 114

Dział siódmy. Urlopy pracownicze 117

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe 117

Rozdział II. Urlopy bezpłatne 126

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 127

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych 146

Rozdział I. Przepisy ogólne 146

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 147

Rozdział III. Dokształcanie 148

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 149

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia 151

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe 152

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe 153

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy 154

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy 154

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika 159

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy 161

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne 162

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 164

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia 169

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 174

Rozdział VIII. Szkolenie 178

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 180

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 182

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 184

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi 187

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy 187

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy 188

Rozdział I. Przepisy ogólne 188

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 198

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy 203

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 208

Rozdział I. Przepisy ogólne 208

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze 209

Rozdział III. Sądy pracy 212

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 213

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń 217

Dział czternasty a. (uchylony) 219

Dział piętnasty. Przepisy końcowe 219

Indeks rzeczowy 225

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »