Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Rygory prawne podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej w... - Agnieszka Żywiecka

Rygory prawne podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej w...

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7930-174-4
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2013
Liczba stron: 548
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
57,00 zł
Nasza cena:
51,00 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

Usługi turystyczne to dynamicznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu świadczenia tych usług. Autorka porusza problem prawnych uwarunkowań kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorców turystycznych i legalności usług turystycznych. W publikacji wielowymiarowo przybliżone zostały kompetencje organów administracji publicznej w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością turystyczną ze szczególnym akcentem na ochronę finansowych interesów konsumentów usług turystycznych. Zaprezentowane zostały ponadto wymogi prawne konieczne do podjęcia i prowadzenia działalności w dziedzinie turystyki z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów usług turystycznych. Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w sferze turystyki, studentów kierunków: turystyka, prawo, administracja oraz do innych osób zainteresowanych problematyką prawnych rygorów prowadzenia usług turystycznych.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
1. Źródła prawa
2. Czasopisma
3. Inne skróty
WSTĘP
Rozdział I
PRAWNE UWARUNKOWANIA REGLAMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Uwagi wstępne
2. Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2.1. Pojęcie działalności gospodarczej
2.2. Zasada wolności gospodarczej jako podstawowa zasada podejmowania działalności gospodarczej
2.3. Zasada legalności działalności gospodarczej jako podstawowa zasada prowadzenia działalności gospodarczej
3. Status prawny przedsiębiorcy turystycznego .
3.1. Legalne określenie przedsiębiorcy
3.2. Pojęcie przedsiębiorcy turystycznego .
3.3. Formy prawne przedsiębiorców turystycznych
3.4. Pojęcie usług turystycznych
4. Wnioski
Rozdział II
PROCEDURY REGLAMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ
1. Uwagi wstępne
2. Ewidencjonowanie działalności turystycznej
2.1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
2.2. Krajowy Rejestr Sądowy
3. Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako forma reglamentowania działalności turystycznej
3.1. Charakter prawny wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
3.2. Warunki wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
3.3. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
4. Ewidencje działalności hotelarskiej i agroturystycznej
4.1. Ewidencja obiektów hotelarskich i Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich
4.2. Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie
5. Wnioski
Rozdział III
ADMINISTRACYJNOPRAWNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW TURYSTYCZNYCH
1. Uwagi wstępne
2. Podstawy prawne działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
2.1. Obowiązki organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych związane z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych
2.2. Zabezpieczenia finansowe stosowane przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
2.3. Obowiązki administracyjnoprawne organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych związane ze świadczeniem szczególnych rodzajów usług turystycznych
3. Podstawy prawne wykonywania usług hotelarskich
3.1. Obowiązki administracyjnoprawne w działalności hotelarskiej
3.2. Obowiązki administracyjnoprawne podmiotów świadczących usługi hotelarskie w obiektach innych niż hotelarskie
4. Podstawy prawne działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
4.1. Kwalifi kacje przewodników turystycznych
4.2. Kwalifi kacje pilotów wycieczek .
4.3. Warunki świadczenia usług pilotażu i przewodnictwa w Polsce przez obcokrajowców
5. Obowiązki administracyjnoprawne przedsiębiorców w zakresie przewozu osób
5.1. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie drogowym
5.2. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie kolejowym
5.3. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie lotniczym
5.4. Obowiązki przewoźników świadczących usługi w transporcie wodnym
6. Wnioski
Rozdział IV
KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ TURYSTYCZNĄ SPRAWOWANE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZCZEBLA CENTRALNEGO I TERENOWEGO
1. Uwagi wstępne
2. Rada Ministrów i jej organy w procesie kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorców turystycznych
2.1. Minister właściwy do spraw turystyki
2.2. Kompetencje innych ministrów w sprawach związanych z turystyką
3. Kompetencje centralnych organów administracji rządowe w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością turystyczną
3.1. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów związane z turystyką
3.2. Kompetencje innych centralnych organów administracji rządowej w zakresie działalności turystycznej
4. Kompetencje terenowych organów administracji rządowej w sprawach związanych z działalnością turystyczną
4.1. Kompetencje rządowej administracji zespolonej w dziedzinie turystyki
4.2. Kompetencje rządowej administracji niezespolonej w dziedzinie turystyki
5. Wnioski
Rozdział V
KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ TURYSTYCZNĄ SPRAWOWANE PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Uwagi wstępne
2. Kompetencje organów samorządu województwa w zakresie nadzoru nad działalnością turystyczną
2.1. Kompetencje sejmiku województwa i zarządu województwa w sferze działalności turystycznej
2.2. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez marszałka województwa w dziedzinie turystyki
3. Kompetencje organów samorządu powiatowego w zakresie nadzoru nad działalnością turystyczną
3.1. Kompetencje rady powiatu i zarządu w zakresie działalności turystycznej
3.2. Zadania powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w sferze usług turystycznych
4. Kompetencje organów samorządu gminy (miasta) w zakresie nadzoru nad działalnością turystyczną
5. Wnioski
Rozdział VI
ROLA ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH, KONSUMENCKICH ORAZ SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W SFERZE KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW TURYSTYCZNYCH
1. Uwagi wstępne
2. Organizacje turystyczne i inne podmioty wspierające rozwój turystyki w Polsce
2.1. Polska Organizacja Turystyczna
2.2. Regionalne Organizacje Turystyczne i Lokalne Organizacje Turystyczne
2.3. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
3. Organizacje konsumenckie
3.1. Prawne uwarunkowania oddziaływania organizacji konsumenckich na działalność przedsiębiorców turystycznych w Polsce
3.2. Zadania Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców turystycznych praw konsumentów usług turystycznych
3.3. Zadania Federacji Konsumentów w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców turystycznych praw konsumentów usług turystycznych
4. Samorząd gospodarczy jako podstawa wewnętrznej kontroli przedsiębiorców turystycznych
4.1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gospodarczego przedsiębiorców turystycznych
4.2. Polska Izba Turystyki i regionalne izby turystyczne
4.3. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego .
4.4. Polska Izba Hotelarstwa
4.5. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
5. Wnioski
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ ŹRÓDEŁ PRAWA I CYTOWANEJ LITERATURY
1. Akty normatywne
1.1. Ustawy
1.2. Rozporządzenia
1.3. Zarządzenia
1.4. Obwieszczenia i decyzje
2. Prawo wspólnotowe
3. Dokumenty, sprawozdania, raporty
3.1. Dokumenty rządowe
3.2. Raporty
4. Orzecznictwo
4.1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego .
4.2. Orzeczenia Sądu Najwyższego
4.3. Uchwały Sądu Najwyższego
4.4. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
4.5. Orzeczenia Sądów Apelacyjnych
4.6. Orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5. Literatura

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4 IIIp (budynek WDN)
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »