Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Fundusze europejskie 2007-2013 - Agnieszka Filipek

Fundusze europejskie 2007-2013

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-022-0
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 380
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
59,00 zł
Nasza cena:
59,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Publikacja dotyczy okresu 2007–2013 i opisano w niej:

- źródła finansowania polityki spójności,

- przesłanki i cele polityki spójności,

- proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym,

- zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych,

- aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich,

- ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji.

Przygotowana została w formie komentarza do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Uwzględnia podstawowe uproszczenia legislacyjne w porównaniu z perspektywą finansową 2000–2006.

Spis treści

Przedmowa

Lista stosowanych skrótów

WSTĘP

I. CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY

ROZDZIAŁ I Zakres stosowania i definicje

Artykuł 1 Przedmiot

Artykuł 2 Definicje.

ROZDZIAŁ II Cele i misje.

Artykuł 3 Cele

Artykuł 4 Instrumenty i misje

ROZDZIAŁ III Kwalifikowalność geograficzna

Artykuł 5 Konwergencja

Artykuł 6 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Artykuł 7 Europejska współpraca terytorialna

Artykuł 8 Wsparcie przejściowe

ROZDZIAŁ IV Zasady pomocy

Artykuł 9 Komplementarność, spójność, koordynacja i zgodność

Artykuł 10 Programowanie

Artykuł 11 Partnerstwo

Artykuł 12 Terytorialny szczebel realizacji

Artykuł 13 Interwencja proporcjonalna

Artykuł 14 Podział zarządzania

Artykuł 15 Zasada dodatkowości

Artykuł 16 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja

Artykuł 17 Zrównoważony rozwój

ROZDZIAŁ V Ramy finansowe

Artykuł 18 Zasoby ogólne

Artykuł 19 Zasoby na cel: Konwergencja

Artykuł 20 Zasoby na cel: Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Artykuł 21 Zasoby na cel: Europejska współpraca terytorialna

Artykuł 22 Brak możliwości przenoszenia zasobów

Artykuł 23 Zasoby przeznaczone na rezerwę wykonania

Artykuł 24 Zasoby przeznaczone na pomoc techniczną

II. STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO SPÓJNOŚCI

ROZDZIAŁ I Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności

Artykuł 25 Przedmiot

Artykuł 99

Artykuł 252

Artykuł 128

Artykuł 26 Przyjęcie i przegląd

Artykuł 161

ROZDZIAŁ II Narodowe strategiczne ramy odniesienia

Artykuł 27 Przedmiot

Artykuł 28 Przygotowanie i przyjęcie

ROZDZIAŁ III Monitorowanie strategiczne

Artykuł 29 Sprawozdawczość strategiczna państw członkowskich
Artykuł 30 Sprawozdawczość strategiczna Komisji Europejskiej i debata na temat polityki spójności

Artykuł 31 Sprawozdanie na temat spójności

III. PROGRAMOWANIE

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Artykuł 32 Przygotowywanie i zatwierdzanie programów operacyjnych

Artykuł 33 Przegląd programów operacyjnych

Artykuł 34 Szczególny charakter funduszy

Artykuł 35 Zakres geograficzny

Artykuł 36 Udział Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

ROZDZIAŁ II Przedmiot programowania

Sekcja 1 Programy operacyjne

Artykuł 37 Programy operacyjne dla celów: Konwergencja oraz

Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Artykuł 38 Programy operacyjne dla celu Europejska współpraca terytorialna

Sekcja 2 Duże projekty

Artykuł 39 Przedmiot.

Artykuł 40 Informacje przedkładane Komisji.

Artykuł 41 Decyzja Komisji

Sekcja 3 Granty globalne

Artykuł 42 Przepisy ogólne

Artykuł 43 Przepisy wykonawcze.

Sekcja 4 Inżynieria finansowa.

Artykuł 44 Instrumenty inżynierii finansowej.

Sekcja 5 Pomoc techniczna

Artykuł 45 Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

Artykuł 46 Pomoc techniczna państw członkowskich

IV. SKUTECZNOŚĆ

ROZDZIAŁ I Ocena

Artykuł 47 Przepisy ogólne

Artykuł 48 Obowiązki państw członkowskich

Artykuł 49 Obowiązki Komisji

ROZDZIAŁ II Rezerwy

Artykuł 50 Krajowa rezerwa wykonania

Artykuł 51 Krajowa rezerwa interwencyjna

V. WKŁAD FINANSOWY FUNDUSZY

ROZDZIAŁ I Wkład funduszy

Artykuł 52 Kształtowanie wskaźników wkładu

Artykuł 53 Wkład funduszy

Artykuł 54 Pozostałe przepisy

ROZDZIAŁ II Projekty generujące dochód

Artykuł 55 Projekty generujące dochód

ROZDZIAŁ III Kwalifikowalność wydatków

Artykuł 56 Kwalifikowalność wydatków

ROZDZIAŁ IV Trwałość operacji

Artykuł 57 Trwałość operacji

VI. ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I KONTROLA.

ROZDZIAŁ I Systemy zarządzania i kontroli

Artykuł 58 Ogólne zasady systemów zarządzania i kontroli

Artykuł 59 Wyznaczanie instytucji

Artykuł 60 Funkcje instytucji zarządzającej

Artykuł 61 Funkcje instytucji certyfikującej

Artykuł 62 Funkcje instytucji audytowej

ROZDZIAŁ II Monitorowanie

Artykuł 63 Komitet monitorujący

Artykuł 64 Skład

Artykuł 65 Zadania

Artykuł 66 Ustalenia co do monitorowania

Artykuł 67 Roczne i końcowe sprawozdania z realizacji

Artykuł 68 Analiza roczna programów

ROZDZIAŁ III Informacja i promocja Artykuł 69 Informacja i promocja.

ROZDZIAŁ IV Obowiązki państw członkowskich i Komisji

Sekcja 1 Obowiązki państw członkowskich

Artykuł 70 Zarządzanie i kontrola

Artykuł 71 Tworzenie systemów zarządzania i kontroli

Sekcja 2 Obowiązki Komisji

Artykuł 72 Obowiązki Komisji.

Artykuł 73 Współpraca z instytucjami audytowymi państw członkowskich

Sekcja 3 Zasada proporcjonalności w kontroli programów operacyjnych

Artykuł 74 Zasada proporcjonalności w zakresie kontroli

VII. ZARZĄDZANIE FINANSOWE

ROZDZIAŁ I Zarządzanie finansowe

Sekcja 1 Zobowiązania budżetowe

Artykuł 75 Zobowiązania budżetowe

Sekcja 2 Wspólne zasady dotyczące płatności.

Artykuł 76 Wspólne zasady dotyczące płatności

Artykuł 78 Deklaracja wydatków

Artykuł 79 Kumulacja płatności zaliczkowej i płatności okresowych

Artykuł 80 Niepodzielność płatności na rzecz beneficjentów

Artykuł 81 Stosowanie euro

Sekcja 3 Płatność zaliczkowa

Artykuł 82 Płatność

Artykuł 83 Odsetki

Artykuł 84 Wyksięgowanie

Sekcja 4 Płatności okresowe

Artykuł 85 Płatności okresowe

Artykuł 86 Warunki dopuszczalności wniosków o płatność

Artykuł 87 Data przedstawienia wniosku o płatność i terminy płatności.

Sekcja 5 Zamknięcie programu i płatność salda końcowego

Artykuł 88 Zamknięcie częściowe

Artykuł 89 Warunki płatności salda końcowego.

Artykuł 90 Dostępność dokumentów

Sekcja 6 Wstrzymanie biegu terminu płatności i zawieszenie płatności

Artykuł 91 Wstrzymanie biegu terminu płatności

Artykuł 92 Zawieszenie płatności.

Sekcja 7 Automatyczne anulowanie zobowiązań

Artykuł 93 ZasadyArtykuł 94 Okres wstrzymania płatności dotyczących dużych projektów i programów pomocy

Artykuł 95 Okres wstrzymania na czas trwania postępowań prawnych i odwołań administracyjnych

Artykuł 96 Wyjątki od automatycznego anulowania zobowiązań

Artykuł 97 Procedura

ROZDZIAŁ II Korekty finansowe

Sekcja 1 Korekta finansowa dokonywana przez państwa członkowskie

Artykuł 98 Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie

Sekcja 2 Korekty finansowe dokonywane przez Komisję

Artykuł 99 Kryteria dokonywania korekt

Artykuł 100 Procedura.

Artykuł 101 Obowiązki państw członkowskich

Artykuł 102 Zwrot środków

VIII. KOMITETY

ROZDZIAŁ I Komitet koordynujący fundusze

Artykuł 103 Procedura komitetu

ROZDZIAŁ II Komitet ustanowiony na podstawie art. 147 Traktatu

Artykuł 104 Komitet ustanowiony na podstawie art. 147 Traktatu

IX PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 105 Przepisy przejściowe

Artykuł 106 Klauzula przeglądowa

Artykuł 107 Uchylenie

Artykuł 108 Wejście w życie

ZAŁĄCZNIK I Roczny podział środków na zobowiązania w latach 2007–2013 (o których mowa w art. 18)

ZAŁĄCZNIK II Ramy finansowe

ZAŁĄCZNIK III Pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania (o których mowa w art. 53)

ZAŁĄCZNIK IV Kategorie wydatków (o których mowa w art. 9 ust. 3)

Załącznik nr 1 Programy Operacyjne realizowane w Polsce/z udziałem Polski w latach 2007–2013 (wg podziału na osie priorytetowe oraz działania)

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »