Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Modelowanie ewaluacji projektów europejskich - Tadeusz A. Grzeszczyk

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-047-3
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 330
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
79,00 zł
Nasza cena:
79,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Rosnące znaczenie ewaluacji w naukach o zarządzaniu wynika z dorobku teoretycznego i praktycznego w obszarach m.in. zarządzania jakością oraz doskonalenia organizacji, jak i zwiększającego się zainteresowania dziedziną zarządzania projektami europejskimi (z dofinansowaniem UE). Sprawna realizacja badań ewaluacyjnych służy doskonaleniu systemu wykorzystania funduszy europejskich finansowanych przez ogół obywateli UE. Wyniki tych badań winny stanowić wiarygodne i obiektywne uzasadnienie dla podejmowanych decyzji o alokacji coraz trudniej dostępnych zasobów. Dodatkowo, system ewaluacji wymaga systematycznego dostosowywania do ciągłych zmian następujących w otoczenia projektów i organizacji, wewnątrz przedsięwzięć i organizacji oraz modyfikacji przepisów i uregulowań prawnych. W tej publikacji starano się więc odpowiedzieć m.in. na następujące pytania. 1. Czy istnieje potrzeba i możliwość zbudowania oraz implementacji modelu systemu bazującego na wiedzy, pozwalającego na generowanie reguł decyzyjnych przy wykorzystaniu projektów europejskich wpisanych do zbioru uczącego oraz przeprowadzenie procesu pozytywnej weryfikacji ewaluacji nowych projektów? 2. Czy model systemu bazującego na wiedzy empirycznej, stanowiącej uogólnienie doświadczeń ekspertów klasyfikujących projekty europejskie, umożliwia zarządzanie taką wiedzą i wykorzystywanie jej w procesie ewaluacji projektów? 3. Czy iteracyjne modyfikowanie zbioru projektów uczących oraz regułowej bazy wiedzy może przyczynić się do poprawy jakości modelu wyrażającej się wzrostem trafności klasyfikowania projektów europejskich? 4. Czy istnieje potrzeba i możliwość dokonywania ewaluacji przy wykorzystaniu komputerowej reprezentacji wiedzy eksperckiej z uzasadnieniem dla podjętych decyzji dotyczących przyporządkowania projektów europejskich do określonych klas decyzyjnych w postaci wygenerowanych reguł decyzyjnych? Wybór tematu publikacji podyktowany jest zapotrzebowaniem zarówno ekspertów oceniających wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, jak również potencjalnych beneficjentów ubiegających się o środki z funduszy UE. Istotne jest dostarczenie polskiej administracji rządowej i samorządowej wsparcia metodologicznego, niezbędnego także w szkoleniu kadr zarządzających funduszami strukturalnymi oraz innymi wyspecjalizowanymi funduszami UE. Jeśli ta publikacja przyczyni się do budowy systemów pozwalających bardziej obiektywnie ocenić projekty na każdym etapie ich przedkładania i realizacji – spełni ona swój cel.

Spis treści

Wstęp

rozdział 1 ewaluacja projektów europejskich

1.1. Zagadnienia terminologiczne

1.2. Specyfika projektów z dofinansowaniem ue

1.3. Ewaluacja w procesie zarządzania projektami

1.3.1. Zarządzanie projektami

1.3.2. Ewaluacja projektów

1.3.3. Wskaźniki i kryteria oceny

1.4. Metody ewaluacji projektów europejskich

1.4.1. Klasyczny system metod oceny projektów europejskich

1.4.2. Ważniejsze metody ewaluacji efektywności projektów

1.4.3. Analiza wielokryterialna

1.5. Wnioski z przeglądu stanu wiedzy

rozdział 2.  Podejście systemowe w procesie oceny projektów europejskich

2.1. Przesłanki wykorzystania podejścia systemowego

2.2. Istota podejścia systemowego

2.2.1. Wątki integracyjne w badaniach systemowych

2.2.2. Projekt jako system

2.3. Instrumenty wspomagające decyzje i systemy wiedzy

2.3.1. Szkoła systemowa na tle innych koncepcji w zarządzaniu

2.3.2. Zarządzanie informacją i wiedzą

2.3.3. Systemy zarządzania wiedzą projektową i ewaluacyjną

2.4. Systemy uczące się

2.4.1. Inteligencja obliczeniowa

2.4.2. Pozyskiwanie wiedzy w wyniku uczenia się systemu

2.4.3. Systemy z regułowymi bazami wiedzy

2.4.4. Zbiory przybliżone w doskonaleniu wielokryterialnych  systemów wiedzy

2.5. Wnioski z przeglądu systemowych uwarunkowań procesu oceny projektów

rozdział 3.  Modelowanie doskonalenia ewaluacji

3.1. Wstępna charakterystyka procesu modelowania

3.2. Zintegrowane podejście metodyczne

3.3. Koncepcja modelu doskonalenia ewaluacji

3.3.1. System ocen

3.3.2. Elementy systemu oceny

3.3.3. Procesy informacyjno-decyzyjne

3.4. Sformalizowana postać modelu iteracyjnego

3.4.1. Proces konstruowania sformalizowanego modelu

3.4.2. Gromadzenie informacji i wiedzy w tablicy decyzyjnej

3.4.3. Wykorzystanie regułowej reprezentacji wiedzy

3.5. Wnioski z procesu budowania modelu

rozdział 4.  Weryfikacja iteracyjnego modelu doskonalenia ewaluacji

4.1. Charakterystyka danych zastosowanych  w procesie weryfikacji

4.2. Założenia implementacyjne modelu

4.3. Gromadzenia wiedzy ewaluacyjnej  w tablicy decyzyjnej

4.4. Organizowanie procesu uczenia systemu i budowy mierników ewaluacj

4.5. Zastosowanie mierników do podejmowania decyzji klasyfikacyjnych

4.6. Analiza wyników i ocena jakości modelowania

4.7. Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych

podsumowanie

aneks 1. Formalny język modelowania

a.1.1. Klasyczna teoria zbiorów przybliżonych

a.1.2. Relacja dominacji

a.1.3. Tablica decyzyjna i skumulowane  klasy decyzyjne

a.1.4. Proces budowania i doskonalenia  systemu wiedzy

aneks 2.  Projekty wykorzystane w procesie uczenia systemu

aneks 3.  Reguły występujące w bazie wiedzy

aneks 4. Projekty testowe

aneks 5.  Ważniejsze wyniki procesu klasyfikacji  projektów testowych

aneks 6.  Narzędzia informatyczne wykorzystane  w procesie weryfikacji modelu

bibliografia

spis rysunków, tabel

 

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »