Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawo Finansowe. Tom I - Marek Waluga

Prawo Finansowe. Tom I

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-1119-4
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2011
Liczba stron: 315
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
49,90 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

Znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z budżetem państwa i budżetami samorządowymi – procedurą ich uchwalania, możliwościami zmiany i przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w tych budżetach, jak również kwestie związane z formami budżetowania brutto i netto oraz dyscypliną i odpowiedzialnością budżetową.
Poruszono w nim także tematykę związaną z funduszami unijnymi.

Spis treści

Rozdział I

PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Pojęcie i zakres finansów publicznych

2. System finansów publicznych i prawa finansowego

3. Źródła prawa finansowego

4. Pojęcie skarbu państwa

5. Funkcje finansów publicznych

6. Sektor finansów publicznych

7. Środki finansowe na cele publiczne

8. Polityka finansowa wobec globalnego kryzysu ekonomicznego

Literatura

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA

1. Geneza i pojęcie budżetu publicznego

2. Zasady budżetowe

2.1. Pojęcie zasad budżetowych. Charakterystyka

2.2. Podstawowe zasady budżetowe

2.3. Pozostałe zasady budżetowe

3. Konstytucyjne uwarunkowania dotyczące budżetu państwa

4. Budżet państwa a ustawa budżetowa

5. Klasyfikacja budżetowa

5.1. Pojęcie i funkcje klasyfikacji budżetowej

5.2. Podziałki klasyfikacyjne

5.3. Zadaniowe ujęcie budżetu państwa

6. Procedura planowania i uchwalania budżetu państwa

6.1. Planowanie budżetu państwa

6.2. Uchwalanie budżetu państwa

7. Zasady wykonywania budżetu państwa

7.1. Podmioty wykonujące budżet państwa

7.2. Harmonogram realizacji budżetu państwa

7.3. Istota wykonywania budżetu państwa

7.4. Zmiany w budżecie państwa w trakcie jego wykonywania

8. Kontrola wykonania budżetu państwa

8.1. Kontrola Najwyżej Izby Kontroli i Sejmu

8.2. Kontrola Ministra Finansów oraz dysponentów budżetowych

8.3. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

8.4. Kontrola zarządcza

8.5. Sprawozdawczość i rachunkowość budżetowa

9. Zasady budżetowe

10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Literatura

Rozdział III

DŁUG PUBLICZNY I DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Elżbieta Chojna-Duch

1. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko ekonomiczne

1.1. Ewolucja zjawiska i jego ocena w nauce

1.2. Pojęcie i rodzaje długu publicznego

1.3. Pojęcie i rodzaje deficytu sektora publicznego oraz deficytu budżetowego

2. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko prawne

2.1. Źródła prawa polskiego

2.2. Źródła prawa wspólnotowego

3. Zarządzanie długiem sektora finansów publicznych

4. Finansowanie deficytu i długu jednostek samorządu terytorialnego

4.1. Zasady ogólne

4.2. Ograniczenia dostępu jednostek samorządu terytorialnego do rynku kapitałowego

4.2.1. Ograniczenia swobody kształtowania instrumentów finansowych

4.2.2. Ograniczenia swobody zadłużenia

4.2.3. Ograniczenia swobody uchwalania budżetów z deficytem

4.3. Źródła finansowania (obsługi) zadłużenia publicznego jednostek samorządu

terytorialnego

5. Poręczenia i gwarancje w gospodarce budżetowej

5.1. Pojęcie poręczeń i gwarancji skarbowych

5.2. Zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w prawie polskim

Literatura

Rozdział IV

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Elżbieta Kornberger-Sokołowska

1. Pojęcie decentralizacji finansów publicznych

2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz wieloletnia prognoza finansowa

2.1. Budżet i uchwała budżetowa

2.2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

3. Prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej

wynikające z regulacji ponadustawowych

Spis treści 5

4. Zasady systemu finansów sektora samorządowego

5. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5.1. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

5.2. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

5.3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

6. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego

7. Procedura planowania i uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego

8. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

8.1. Zagadnienia ogólne

8.2. Dokonywanie zmian w budżecie

8.3. Bankowa obsługa budżetu

8.4. Zatwierdzanie wykonania budżetu

9. Władztwo podatkowe gmin

10. Kontrola, audyt i nadzór w jednostkach samorządu terytorialnego

10.1. Wewnętrzny nadzór i wewnętrzna kontrola finansowa

10.2. Nadzór i kontrola zewnętrzna

10.3. Kontrola NIK wobec jednostek samorządu terytorialnego

10.4. Audyt wewnętrzny

Rozdział V

FINANSE PUBLICZNE UNII EUROPEJSKIEJ

Michał Bitner

1. Źródła prawa budżetowego UE

2. Ramy finansowe wspólnoty

3. Budżet i zasady budżetowe

4. Procedura budżetowa

5. Dochody budżetu UE

Literatura

Rozdział VI

FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Maria Supera-Markowska

1. Rozwój regionalny – podstawowe pojęcia

2. Cele i zasady polityki spójności UE

3. Fundusze strukturalne i fundusz spójności – charakterystyka, podział środków,

dokumenty programowe

4. Krajowe instrumenty realizacji polityki spójności

4.1 krajowe dokumenty programowe

4.2. Krajowe instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych

i fundusz spójności

4.3. Ujęcie środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w polskim systemie

finansów publicznych

4.4. Pozostałe kwestie dotyczące funduszy strukturalnych i funduszu spójności regulowane

przepisami ustawy o finansach publicznych

Spis treści 6

4.5. Procedury odwoławcze związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych

i funduszu spójności

5. Polityka rozwoju

Literatura

Rozdział VII

PUBLICZNE PRAWO BANKOWE

Marek Grzybowski

1. Zakres i źródła prawa bankowego

2. Prawo walutowe i dewizowe

3. Charakterystyka banku i działalności bankowej

3.1. Definicja banku i jego istota

3.2. Zakres działalności banku. Monopol bankowy

3.3. Bank krajowy a instytucja kredytowa i bank zagraniczny

3.4. Instytucja finansowa

3.5. Rodzaje banków

3.6. Zasady i tryb tworzenia banków

3.7. Ograniczenia obrotu akcjami banków

3.8. Podejmowanie działalności bankowej przez instytucje kredytowe i banki

zagraniczne na terytorium Polski

3.8.1. Podejmowanie działalności przez instytucje kredytowe

3.8.2. Podejmowanie działalności bankowej w Polsce przez bank zagraniczny

3.9. Podjęcie lub zwiększenie skali działalności bankowej w wyniku transakcji

restrukturyzacyjnych

3.10. Szczególny sposób tworzenia banku krajowego przez instytucje kredytowe

3.11. Przedstawicielstwo instytucji kredytowej lub banku zagranicznego

4. Narodowy Bank Polski

4.1. Funkcje banku centralnego

4.2. Niezależność banku centralnego

4.3. Organy NBP

4.4. Cele i zadania NBP

4.4.1. Kredyt refinansowy

4.4.2. Rezerwy obowiązkowe

4.4.3. Operacje otwartego rynku

4.4.4. Stopy procentowe

5. Europejski system banków centralnych

5.1. Cele i zadania ESBC

5.2. Organy EBC

5.3. Rola NBP w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

6. Nadzór bankowy w Polsce

6.1. Pojęcie nadzoru bankowego i jego funkcje

6.2. Komisja Nadzoru Bankowego

6.3. Cele nadzoru bankowego

6.4. Spór o model nadzoru nad rynkiem finansowym

Spis treści 7

6.5. Podstawy prawne nadzoru finansowego w Polsce

6.6. Komisja Nadzoru Finansowego

6.7. Europejski System Nadzoru Bankowego

7. Bankowy fundusz gwarancyjny

7.1. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

7.2. Organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

7.3. Gwarantowanie depozytów

7.3.1. Zakres podmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

7.3.2. Zakres przedmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

7.3.3. Źródła finansowania działalności gwarancyjnej

7.3.4. Sposób przeprowadzania wypłat i systemy wykorzystywane do pozyskiwania

informacji oraz przeprowadzania obliczeń należności deponentów

7.4. Działalność pomocowa

7.4.1. Przeznaczenie i formy działalności pomocowej

7.4.2. Źródła finansowania działalności pomocowej

7.5. Monitorowanie rozwoju sytuacji finansowej banków

Literatura

 

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »