Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia - Agata Hryc-Ląd

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-0788-3
Język: Polski
Data wydania: lipca 2011
Liczba stron: 214
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
89,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

Książka "Zamówienia publiczne w orzecznictwie - wybrane zagadnienia" w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia: rażąco niskiej ceny, wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotu zamówienia, omyłek w ofertach.

Wszystkie zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem  orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych. Dzięki zapoznaniu się z najnowszą linią orzeczniczą oraz interpretacją sądów można zyskać praktyczną wiedzę, jakie decyzje podejmować w postępowaniach przetargowych.
Do pracy nad książką zaproszono cenionych i znanych ekspertów z dziedziny zamówień publicznych, którzy wykorzystując swoje doświadczenie praktyczne oraz merytoryczne w pełni poddali analizie dotychczasową linię orzeczniczą.
W książce omówiono 55 orzeczeń KIO z tezą, opisanym stanem faktycznym oraz rozstrzygnięciem składu orzekającego.
Integralną częścią publikacji jest także indeks orzeczeń pogrupowanych tematycznie z podanymi sygnaturami i numerami stron na których występują.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Omyłki w ofertach
§ 1. Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach
I. Wprowadzenie
II. Omyłki pisarskie
III. Omyłki rachunkowe
IV. Inne omyłki
V. Powiadomienie wykonawcy o poprawieniu omyłki

§ 2. Omyłki w ofertach w orzecznictwie KIO
Jak ocenić, czy poprawienie omyłki doprowadzi do istotnej zmiany w treści oferty?
Poprawienie omyłki a ustalona przez zamawiającego forma wynagrodzenia
Oczywista omyłka pisarska w orzeczeniach KIO
Błąd w obliczeniu ceny a oczywista omyłka rachunkowa popełniona przy obliczeniu ceny
Sprawdź, kiedy zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłki rachunkowej
Poprawianie omyłki w ofercie krok po kroku
Kiedy uznać, że błąd nie powoduje istotnych zmian w treści oferty
Czy można poprawić błąd, który ma wpływ na wysokość ceny?
Kiedy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę wykonawcy?
Rozdział II. Warunki udziału
w postępowaniu
§ 1. Warunki udziału w postępowaniu – ogólna charakterystyka
I. Wstęp
II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
III. Podmiotowe warunki udziału w postępowaniu
1. Posiadanie uprawnień
2. Wiedza i doświadczenie
3. Potencjał techniczny
4. Potencjał kadrowy
5. Zdolność finansowa i ekonomiczna
IV. Negatywne warunki udziału w postępowaniu – wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
V. Warunki udziału w postępowaniu wobec konsorcjum
VI. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
§ 2. Warunki udziału w orzecznictwie KIO
Jak poprawnie powołać się na doświadczenie podmiotów trzecich?
Nie można rozszerzać wymagań określonych w siwz!
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia doświadczenia w postępowaniu na roboty budowlane
Na jaki okres wykonawca powinien zawrzeć wymaganą w warunkach udziału polisę ubezpieczeniową?
Jeśli usługa trwa, to nie można podawać jej pełnej wartości w celu wykazania się wymaganym doświadczeniem!
Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać w sposób niebudzący wątpliwości, że warunki udziału były spełnione najpóźniej w dniu składania ofert
W jaki sposób wykonawca może wykazać swoje doświadczenie?
KIO o spełnieniu warunku udziału przy pomocy podmiotów trzecich
Jak bardzo mogą być wygórowane warunki doświadczenia stawiane przez zamawiających?
Fakt, że podmiot udostępniający zasób nie uczestniczy w wykonaniu zamówienia, nie zagraża bezpieczeństwu umowy
Zamawiający jest zakładnikiem postanowień siwz
W jaki sposób wykonawca powinien wykazać swoje doświadczenie?
Jakie problemy mogą wiązać się z postawieniem warunku zdolności kredytowej?
Problemy z polisą ubezpieczeniową? Poznaj wskazówki KIO
Treść referencji nie musi ściśle odzwierciedlać wszystkich wymogów co do konkretnego warunku udziału w postępowaniu!
Czy na potwierdzenie doświadczenia można wykazać się usługami będącymi w toku realizacji?
Rozdział III. Wadium
§ 1. Charakterystyka instytucji wadium
I. Wprowadzenie
II. Formy wnoszenia wadium
1. Wadium w pieniądzu
2. Wadium wnoszone w formie gwarancji
3. Brak podpisu na gwarancji
III. Termin wniesienia wadium
IV. Wadium składane przez konsorcjum
V. Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium
VI. Wykluczenie z powodu braku wadium
VII. Zwrot wadium
VIII. Zatrzymanie wadium
§ 2. Problematyka wadium w orzecznictwie KIO
KIO o możliwości zatrzymania wadium w sytuacji, gdy zamawiający podał niepełny katalog okoliczności uprawniających go do jego zatrzymania
Wykonawca wpłacił wadium w kasie banku – czy można uznać takie wadium za skutecznie wniesione?
Ocena skuteczności złożenia kopii gwarancji ubezpieczeniowej nie może być rozpatrywana w oderwaniu od treści gwarancji
Kiedy wadium zabezpiecza ofertę na przedłużony termin związania ofertą?
W jaki sposób poinformować zamawiającego o przedłużeniu gwarancji wadialnej, aby zachować ciągłość oferty?
Zatrzymanie wadium – problemów interpretacyjnych ciąg dalszy
Jak skutecznie złożyć wadium, aby zamawiający nie miał wątpliwości, że będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia?
Okres ważności wadium nie obejmuje całego okresu związania ofertą – co zrobić
Krajowa Izba Odwoławcza o skuteczności złożonego wadium
Rozdział IV. Opis przedmiotu
zamówienia
§ 1. Opis przedmiotu zamówienia – zagadnienia wstępne
I. Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia
II. Wyczerpujący i jednoznaczny opis
przedmiotu zamówienia
III. Uczciwa konkurencja
IV. Ograniczenie kręgu wykonawców
V. Rozwiązania równoważne
VI. Normy
§ 2. Opis przedmiotu zamówienia w orzecznictwie KIO
Zamawiający zawsze musi mieć uzasadnienie dla nietypowych parametrów zamawianego przedmiotu!

Jak zamawiający może udowodnić, że opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji?
Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji?
Zamawiający powinien precyzyjnie określać przedmiot zamówienia
Czy zamawiający może żądać oznaczenia wymaganego wyrobu w sposób bardziej szczegółowy, niż wymaga tego polska norma?
Jak wykonawca może udowodnić niespełnienie wymogów przedmiotu zamówienia przez konkurenta?
Problemy związane z równoważnym przedmiotem zamówienia
Czy zamawiający może wymagać w jednym zamówieniu dostawy rzeczy i praw?
Czy wykonawca może dowolnie formułować opis przedmiotu zamówienia?
Kiedy wyjaśnienia zamawiającego będą wystarczająco uzasadniały wymogi przedmiotu zamówienia?
Sprawdź, kiedy opis przedmiotu zamówienia narusza zasady równego traktowania wykonawców
Kiedy ograniczenie udziału w postępowaniu oferentom narusza zasady równego taktowania wykonawców?
Rozdział V. Rażąco niska cena
w zamówieniach publicznych
§ 1. Wprowadzenie do problematyki
rażąco niskiej ceny
I. Uwagi wstępne
II. Kwalifikacja ceny jako rażąco niskiej
1. Ustalona należycie przez zamawiającego wartość zamówienia
2. Ceny zaoferowane przez innych wykonawców
3. Ceny rynkowe przedmiotu zamówienia
III. Postępowanie wyjaśniające
1. Zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
2. Ocena wyjaśnień
IV. Odrzucenie oferty zawierającej rażąco niską cenę
V. Obowiązek informacyjny
§ 2. Rażąco niska cena w orzecznictwie KIO
Wyjaśnienie dotyczące rażąco niskiej ceny – na jakie okoliczności może się powołać wykonawca
W jaki sposób zamawiający powinien oceniać
Kiedy może zachodzić obawa, że wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia rażąco niską cenę?
KIO o wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny
Niska cena nie zawsze obliguje do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień
Co może być wskazówką dla zamawiającego, że cena jest rażąco niska?
Sprawdź, kiedy uznać, że cena jest rażąco niska
Sprawdzając, czy cena jest rażąco niska, nie ocenia się poszczególnych cen jednostkowych, lecz cenę całej oferty!
Jak interpretować pojęcie „rażąco niskiej ceny”?

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »