Zrozumieć sprawozdanie finansowe - Gertruda Krystyna Świderska

Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Gertruda Krystyna Świderska

59,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-100-1
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 176
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 175
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
59,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka opisuje zasady i proces tworzenia sprawozdania finansowego. Umożliwia śledzenie wpływu różnych transakcji gospodarczych na pozycje sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych). W prosty sposób pozwala m.in. zrozumieć treść sprawozdania finansowego oraz odczytać z niego kondycję finansową firmy.

Autorka odpowiada m.in. na następujące pytania:
• co to jest sprawozdanie finansowe, kto je sporządza i odpowiada za jego rzetelność;
• kto bada sprawozdanie finansowe i w jakim celu korzysta z informacji w nim zawartych;
• jakich informacji dostarcza bilans, o czym informuje struktura aktywów i pasywów;
• jak na podstawie informacji zawartych w rachunku zysków i strat ocenić strukturę wyniku finansowego firmy;
• czy przychodom i kosztom zawsze towarzyszą wpływy i wydatki środków pieniężnych;
• jakich informacji dostarcza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
• jakie znaczenie mają informacje niefinansowe;
• jak ocenić kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego.

Książka jest przeznaczona dla ekonomistów, księgowych, pracowników działów kadr, sprzedaży, marketingu, menedżerów oraz przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla radców prawnych, komorników, prokuratorów, doradców podatkowych, a także przedstawicieli nauki oraz studentów rachunkowości, finansów, controllingu i zarządzania.

Spis treści

Wykaz skrótów ................................................................................................................ 9
Od autorki ....................................................................................................................... 11
1. Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym .................................................. 13
1.1. Co to jest sprawozdanie finansowe ........................................................................ 13
1.2. Kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto ponosi odpowiedzialność
za jego rzetelność ..................................................................................................... 15
1.3. Kto i w jakim celu korzysta z informacji zawartych w sprawozdaniu
finansowym ............................................................................................................... 17
2. Jak powstaje sprawozdanie finansowe ..................................................................... 19
2.1. Rachunkowość a sprawozdanie finansowe ........................................................... 19
2.2. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego ............................ 20
2.2.1. Rejestracja operacji gospodarczych, czyli księgowość .............................. 20
2.2.2. Chronologiczne i systematyczne ujęcie operacji gospodarczych
w księgach rachunkowych ......................................................................... 21
2.2.3. Stwierdzenie, że księgowania objęły wszystkie operacje
gospodarcze – zestawienie obrotow i sald ............................................... 22
2.2.4. Sprawdzenie zgodności stanow wynikających z ksiąg
rachunkowych ze stanem faktycznym – inwentaryzacja ....................... 22
2.3. Sporządzanie sprawozdania finansowego ............................................................. 23
2.3.1. Zasady rachunkowości ............................................................................... 23
2.3.2. Polityka rachunkowości ............................................................................. 25
2.3.3. Polityka rachunkowości a wycena aktywow i pasywow ........................ 26
2.3.4. Procedury ustalania wyniku finansowego ............................................... 27
3. Pierwsze podejście do zrozumienia sprawozdania finansowego ....................... 29
3.1. Skąd uzyskać informacje o sytuacji majątkowej i finansowej firmy,
czyli o czym informuje bilans ................................................................................. 30
3.2. Skąd uzyskać informacje o efektach działalności firmy, czyli o czym
informuje rachunek zyskow i strat ......................................................................... 39
3.3. Gotowka czy zysk. Jak mierzyć efekty działalności firmy ................................... 41
3.4. Księgowanie i sporządzanie sprawozdania finansowego przy
wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel na przykładzie
przedsiębiorstwa usługowego Architekci Krajobrazu społka z o.o. .................. 43
4. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy .................................. 58
4.1. Co to jest bilans i jakie zawiera informacje .......................................................... 59
4.2. Co to są aktywa bilansu i o czym informują dane w nich zawarte .................... 62
4.3. Aktywa obrotowe ..................................................................................................... 65
4.3.1. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) ........................................................ 66
4.3.2. Krotkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ....................................... 70
4.3.3. Należności krotkoterminowe ...................................................................... 71
4.3.4. Inwestycje krotkoterminowe ..................................................................... 72
4.3.5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .......................................................... 75
4.4. Aktywa trwałe .......................................................................................................... 76
4.4.1. Środki trwałe ............................................................................................... 77
4.4.2. Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu .................... 86
4.4.3. Środki trwałe w budowie ........................................................................... 87
4.4.4. Wartości niematerialne .............................................................................. 87
4.4.5. Należności długoterminowe ...................................................................... 89
4.4.6. Długoterminowe inwestycje ...................................................................... 90
4.4.7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ....................................... 92
4.5. O czym informuje struktura aktywow i czego jeszcze można dowiedzieć
się o aktywach ze sprawozdania finansowego ...................................................... 92
4.5.1. Prezentacja głownych pozycji aktywow bilansu zgodnie
z załącznikiem nr 1 do u.r. ......................................................................... 93
4.5.2. Aktywa w informacji dodatkowej ............................................................. 94
4.6. Z jakiego źrodła są finansowane zasoby, czyli co to są pasywa .......................... 95
4.6.1. Kapitały (fundusze) własne ....................................................................... 97
4.6.2. Zobowiązania .............................................................................................. 99
4.6.3. O czym informuje struktura pasywow i czego jeszcze można
dowiedzieć się o pasywach z informacji dodatkowej ............................. 104
4.7. Relacje między strukturą aktywow i pasywow ..................................................... 106
5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o finansowych efektach
działalności firmy ............................................................................................................. 110
5.1. Skąd czerpiemy informacje o skuteczności i efektywności wykorzystania
zasobow firmy .......................................................................................................... 110
5.2. Przychody z działalności operacyjnej ................................................................... 112
5.2.1. Czy przychodom zawsze towarzyszą wpływy środkow pieniężnych ... 113
5.2.2. Kiedy i w jakiej wysokości uwzględnia się przychod w rachunku
zyskow i strat ............................................................................................... 114
5.3. Koszty ........................................................................................................................ 115
5.4. Jak ustalić koszt wytworzenia produktow ............................................................ 118
5.4.1. Kalkulacja kosztow wytworzenia produktow .......................................... 118
5.4.2. Układ kalkulacyjny kosztow ...................................................................... 118
5.4.3. Koszty bezpośrednie produktow (wyrobow i usług) ............................. 119
5.4.4. Koszty pośrednie produktow (wyrobow i usług) ................................... 120
5.5. Czy wszystkie koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wpłyną
na wynik finansowy tego okresu ............................................................................ 122
5.5.1. Koszty bezpośrednio powiązane z przychodami .................................... 124
5.5.2. Koszty okresu objętego sprawozdaniem, ktorych nie można
bezpośrednio powiązać z przychodami ................................................... 125
5.5.3. Koszty będące odzwierciedleniem zmniejszenia wartości aktywow ... 126
5.5.4. Koszty będące odzwierciedleniem podjętych przez firmę
zobowiązań .................................................................................................. 127
5.6. Wpływ stosowanej przez firmę polityki rachunkowości na wysokość
kosztow ...................................................................................................................... 127
5.6.1. W jaki sposob przyjęte przez firmę szacunki wpływają
na wysokość kosztow i wynik finansowy ................................................. 128
5.7. Jakich informacji o wyniku finansowym dostarcza rachunek zyskow i strat ...... 129
5.7.1. Informacje o przychodach firmy .............................................................. 130
5.7.2. Informacje o kosztach firmy ...................................................................... 130
5.7.3. Informacje o obciążeniach z tytułu podatku dochodowego
i pozostałych obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego ...... 131
5.7.4. Informacje o wyniku finansowym ............................................................ 131
5.7.5. Informacje o wyniku finansowym w wariancie porownawczym ......... 132
5.7.6. Informacje o wyniku finansowym w wariancie kalkulacyjnym ........... 133
5.8. Jak na podstawie informacji zawartych w rachunku zyskow i strat ocenić
strukturę wyniku finansowego firmy .................................................................... 134
6. Jak oceniać efektywność gospodarowania .............................................................. 137
6.1. Rentowność sprzedaży ............................................................................................ 138
6.2. Rentowność majątku ............................................................................................... 140
6.3. Rentowność zainwestowanego kapitału, czyli jaka jest opłacalność
ulokowanych w firmie kapitałow ........................................................................... 140
7. Jakich informacji dostarcza zestawienie zmian w kapitale własnym ................ 142
7.1. Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale własnym ................................. 142
7.2. Prezentacja zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym zgodnie
z załącznikiem nr 1 do u.r. ...................................................................................... 143
8. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o „trwałości”
firmy .................................................................................................................................... 147
8.1. Rachunek zyskow i strat a rachunek przepływow pieniężnych
– czym się rożnią ...................................................................................................... 147
8.2. Jakich informacji dostarcza rachunek przepływow pieniężnych ....................... 148
8.3. Rachunek przepływow pieniężnych – analiza przeszłości czy przyszłości? ..... 152
9. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe .................................................... 155
10. Sprawozdanie z działalności, czyli także informacje niefinansowe ................ 160
11. Dlaczego sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów .... 165
11.1. Cel badania sprawozdania finansowego ............................................................... 165
11.2. Czyje sprawozdania powinny być badane i kto może badać sprawozdania
finansowe .................................................................................................................. 166
11.3. Czynności wykonywane przez biegłego rewidenta ............................................. 167
Bibliografia ...................................................................................................................... 171

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »