Zmiany umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane - Hanna Drynkorn

Zmiany umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane

Hanna Drynkorn

101,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-738-2
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 301
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
101,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera analizę podstaw prawnych mających zastosowanie do umów o zamówienia publiczne na tle konkretnych problemów występujących przy realizacji inwestycji budowlanych.

Przedstawiono w niej m.in.:

  • zasady zmian umów wprowadzone nową ustawą – Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r., które będą stosowane do umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych po 31.12.2020 r., wraz z porównaniem ich do regulacji dotychczasowej;
  • omówienie poszczególnych ustawowych przesłanek zmiany umowy;
  • klasyfikację klauzul zmiany umowy wraz z przypisaniem im określonych skutków prawnych;
  • orzecznictwo polskie i europejskie w kwestii zmian umów;
  • specyficzne zasady kształtowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, pracowników administracji zajmujących się przygotowywaniem i realizowaniem postępowań o zamówienie publiczne, a także dla przedsiębiorców z branży budowlanej – wykonawców obiektów publicznych, dróg, infrastruktury kolejowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................... 13
Uwagi wprowadzające – specyfi ka zamówień na roboty budowlane .................................... 17
Rozdział I. Zakres zamówień na roboty budowlane ...................................... 27
1. Uregulowania dotyczące zamówień na roboty budowlane w prawie unijnym ................................. 27
1.1. Historyczny rozwój regulacji ........................................... 27
1.2. Kwestie terminologiczne istotne dla określenia zakresu zamówień na roboty budowlane ....................... 31
2. Uregulowania dotyczące zamówień na roboty budowlane w prawie i orzecznictwie polskim ......................... 32
2.1. Historyczny rozwój regulacji ........................................... 32
2.2. Kwestie terminologiczne istotne dla określenia zakresu zamówień na roboty budowlane ....................... 37
3. Relacja między przepisami Prawa zamówień publicznych a przepisami Kodeksu cywilnego ................................... 41
4. Relacja między przepisami Prawa zamówień publicznych a przepisami Prawa budowlanego .................................... 50
5. Koncesja na roboty budowlane ............................................... 52
6. Zakres zastosowania przepisów o zamówieniach na roboty budowlane .......................................................... 59
6.1. Kwalifikacja zamówień mieszanych jako zamówień na roboty budowlane......................................................... 59
6.2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych ............................................... 66
6.3. Wykonanie obiektu zgodnie ze wymaganiami zamawiającego ................................................................... 68
Rozdział II. Kształtowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane .............................. 79
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 79
2. Zasady ogólne dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane ......................................... 85
3. Szczególny sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane ............................................ 89
3.1. Opisywanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane polegającego na wykonaniu robót budowlanych ................... 94
3.1.1. Projekt budowlany .................................................. 96
3.1.2. Projekt wykonawczy ............................................... 98
3.1.3. Przedmiar robót ...................................................... 102
3.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ................................................... 106
3.1.5. Specyfi kacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ................................................. 107
3.2. Opisywanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych ...... 108
3.3. Opisywanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w sytuacji określenia wynagrodzenia ryczałtowego .............. 123
4. Uprawnienia wykonawców w odniesieniu do kształtowania treści opisu przedmiotu zamówienia .......................... 131
4.1. Wniosek o wyjaśnienie ..................................................... 131
4.2. Sprawdzenie dokumentacji projektowej ........................ 141
Rozdział IIIKlauzule zmiany umowy – zakres dopuszczalnych zmian umowy .................... 149
1. Uwagi ogólne oraz kwestie terminologiczne ........................ 149
2. Rodzaje klauzul adaptacyjnych .............................................. 166
2.1. Klauzule renegocjacyjne ................................................... 170
2.2. Klauzule automatycznego dostosowania ....................... 173
3. Klauzule adaptacyjne sensu stricto ........................................ 181
3.1. Klauzule zakładające podjęcie decyzji przez strony ..... 181
3.2. Klauzule zakładające powierzenie podjęcia decyzji przez podmiot trzeci (inżyniera, komisję rozjemczą) ............... 184
Rozdział IV. Zmiany umów na podstawie przesłanek ustawowych ............... 195
1. Pojęcie zmiany umowy w prawie cywilnym i w prawie zamówień publicznych – uwagi ogólne ................................. 195
2. Granice dopuszczalności zmian umów o zamówienia a rozwiązanie umowy .............................................................. 198
3. Ustawowe przesłanki zmiany umowy – ewolucja regulacji krajowej i unijnej ..................................................... 204
4. Katalog zmian dopuszczalnych a ogólny zakaz dokonywania zmian istotnych ................................................ 215
4.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 215
4.2. Zmiana ogólnego charakteru umowy ............................ 220
5. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian umów .................. 227
5.1. Zmiany nieistotne ze względu na wartość (zmiany bagatelne) ............................................................ 227
5.2. Zmiana poprzez zlecenie prac dodatkowych ................ 229
5.3. Zmiana w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności...................................... 235
6. Charakterystyka zmian istotnych .......................................... 253
7. Zastosowanie ustawowych klauzul adaptacyjnych w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych ................ 262
7.1. Uwagi wprowadzające ...................................................... 262
7.2. Wzajemny stosunek pomiędzy przepisami – podobieństwa, różnice, przesłanki zastosowania ...... 268
7.3. Przesłanki stosowania ustawowych klauzul adaptacyjnych .................................................................... 269
7.4. Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 358 1  § 3 k.c. .................................................................. 274
8. Podsumowanie .......................................................................... 275
Zakończenie ....................................................................................... 277
Orzecznictwo ..................................................................................... 283
Literatura ............................................................................................ 291

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »