Zgody budowlane. Poradnik dla projektantów -

Zgody budowlane. Poradnik dla projektantów

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-710-3
Data wydania 26 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 235
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 235
Rozmiar pliku: 581,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W książce kompleksowo zaprezentowano przebieg postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę z punktu widzenia projektanta. Zwrócono uwagę na występujące  problemy praktyczne oraz sposoby ich rozwiązania. Omówiono:

  • rolę projektanta jako autora projektu budowlanego oraz pełnomocnika inwestora;
  • możliwości komunikacji z organem oraz zasady przeglądania akt sprawy;
  • sposoby na przyspieszenie oraz przedłużenie postępowania;
  • zasady udzielania odpowiedzi na wezwania organów;
  • elektronizację procedur budowlanych;
  • tryby nadzwyczajne, w szczególności stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę oraz wznowienie postępowania.

Opracowanie przeznaczone jest dla uczestników procesu budowlanego – projektantów, inwestorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierowników budów lub kierowników robót. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej oraz studentów i wykładowców wydziałów architektury i budownictwa uczelni technicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1

Projektant jako pełnomocnik | str. 13

1. Ustanowienie pełnomocnika | str. 16

2. Przystąpienie do postępowania | str. 22

3. Odpowiedzialność pełnomocnika | str. 24

4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa | str. 25

Rozdział 2

Projektant jako autor projektu budowlanego | str. 27

1. Obowiązki autora projektu budowlanego | str. 28

2. Opracowanie projektu budowlanego | str. 28

2.1. Zakres projektu budowlanego | str. 29

2.2. Dopuszczalne wyłączenia z zakresu projektu budowlanego | str. 44

2.2.1. Definicja obiektu budowlanego | str. 45

2.2.2. Przyłącza | str. 46

2.3. Oświadczenie projektanta dotyczące sporządzenia projektu budowlanego | str. 48

2.4. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych | str. 50

2.4.1. Procedura uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych | str. 52

2.4.2. Relacja między instytucją odstępstwa określoną w ustawie – Prawo budowlane a ekspertyzą, o której mowa w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki | str. 59

2.4.3. Odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych | str. 60

3. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji | str. 62

4. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań | str. 77

5. Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę | str. 79

Rozdział 3

Przebieg postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę | str. 85

1. Kompetencje organu administracji architektoniczno- -budowlanej | str. 85

1.1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | str. 88

1.1.1. Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | str. 88

1.1.2. Tytuły do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | str. 91

1.1.3. Charakter prawny oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | str. 95

2. Usuwanie braków wniosku o pozwolenie na budowę lub braków projektu budowlanego | str. 96

2.1. Braki formalne | str. 97

2.2. Braki merytoryczne | str. 98

2.3. Wezwanie do złożenia wyjaśnień | str. 103

3. Ustalenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę – obszar oddziaływania obiektu | str. 104

3.1. Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu | str. 104

3.2. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu jako obowiązek projektanta | str. 108

3.3. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu jako obowiązek organu administracji architektoniczno- -budowlanej | str. 109

3.4. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu | str. 110

3.4.1. Śmierć strony przed wszczęciem postępowania | str. 112

3.4.2. Śmierć strony w toku postępowania | str. 114

3.4.3. Pozostałe uwagi | str. 115

4. Pozwolenie na budowę jako decyzja administracyjna | str. 117

4.1. Elementy obligatoryjne pozwolenia na budowę | str. 117

4.2. Elementy fakultatywne pozwolenia na budowę | str. 121

4.3. Inne elementy pozwolenia na budowę wynikające z przepisów szczególnych | str. 125

Rozdział 4

Projektant w postępowaniu administracyjnym | str. 129

1. Zasady kontaktów z urzędnikami | str. 129

1.1. Rozmowy z pracownikami organów | str. 131

1.2. Notatki (adnotacje) i protokoły sporządzane przez pracowników organów | str. 133

1.3. Przeglądanie akt sprawy | str. 135

1.3.1. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu | str. 135

1.3.2. Umocowanie do przeglądania akt sprawy | str. 137

1.3.3. Sposób udostępnienia akt sprawy | str. 138

2. Skuteczne sposoby wnoszenia pism (podań) | str. 144

2.1. Adres do doręczeń elektronicznych i elektroniczna skrzynka podawcza | str. 150

2.1.1. Adres do doręczeń elektronicznych | str. 150

2.1.2. Okres przejściowy | str. 155

2.1.3. Elektroniczna skrzynka podawcza | str. 157

2.2. Portal e-Budownictwo, a system teleinformatyczny organu | str. 159

3. Doręczenia, czyli jak odbierać korespondencję | str. 161

3.1. Doręczenia pism elektronicznie (e-doręczenia) jako zasada | str. 162

3.2. Wyjątki od doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych | str. 165

3.2.1. Sytuacje, gdy nie stosuje się przepisów dotyczących e-doręczeń | str. 165

3.2.2. Sytuacje, gdy nie ma możliwości zastosowania e-doręczeń | str. 166

3.3. Okres przejściowy | str. 168

3.4. Uwagi do kodeksowych przepisów o doręczeniach | str. 170

4. Sposoby na wydłużenie postępowania | str. 178

5. Sposoby na przyspieszenie postępowania | str. 181

5.1. Szybkość postępowania jako zasada każdego postępowania administracyjnego | str. 182

5.2. Przyczyny zwłoki niezależne od organów | str. 185

5.3. Ponaglenia | str. 187

5.3.1. Pozostawienie ponaglenia bez rozpoznania | str. 190

5.4. Skarga do sądu na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 193

6. Skuteczne odwołanie | str. 195

6.1. Uchybienie terminu do wniesienia odwołania | str. 204

6.2. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania | str. 208

7. Decyzja kasacyjna, czyli uchylenie zaskarżonej decyzji do ponownego rozpatrzenia | str. 209

Rozdział 5

Postępowania nadzwyczajne a pozwolenie na budowę | str. 215

1. Wznowienie postępowania w sprawie zakończonej pozwoleniem na budowę | str. 216

1.1. Zasady obowiązujące we wznowionym postępowaniu | str. 220

2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę | str. 224

2.1. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji | str. 225

2.2. Ograniczenia czasowe stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę | str. 227

3. Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych a tryby nadzwyczajne | str. 228

4. Zmiana pozwolenia na budowę | str. 231