Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem - Anna Karkut

Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem

Anna Karkut

110,00 zł93,50 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-497-2
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 144
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 179
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
110,00 zł93,50 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka zawiera ponad 50 formularzy i wzorów, wraz z praktycznym omówieniem, omawiających najczęściej wykorzystywane oświadczenia pacjenta składane w całym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie wzory i formularze w wersji edytowalnej znajdują się na dedykowanej stronie internetowej

zgoda-na-leczenie-wzory-pism.wolterskluwer.pl

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:
• w jakiej formie pacjent może wyrazić zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
• kto oprócz pacjenta ma prawo wyrazić taka zgodę lub jej odmówić,
• jakie są możliwe oświadczenia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej,
• jak należy wypełnić upoważnienie (np. do odbioru wyników badań, recept czy skierowań).

Ze względu na praktyczny charakter zawartych worów i deklaracji pomogą one uprościć codzienne funkcjonowanie placówek medycznych i lekarzy, nadto będą sprzyjać lepszej dbałości o ochronę praw pacjentów, a znajomość tematyki zawartej w książce przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego podczas procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Książka jest skierowana zarówno do lekarzy, jak i menedżerów podmiotów leczniczych. Będzie także użytecznym źródłem wiedzy dla adwokatów i radców prawnych, którzy specjalizują się w prawie medycznym.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 11

WPROWADZENIE | str. 13

PODSTAWOWE POJĘCIA | str. 15

Rozdział I. Oświadczenie woli | str. 19

 1. Uwagi wprowadzające | str. 19
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego | str. 21
 3. Pisemne oświadczenie woli | str. 21
 4. Potwierdzenie realizacji praw pacjenta | str. 22
 5. Pojęcie zgody na interwencję medyczną | str. 24
 6. Świadomość po stronie pacjenta | str. 26

Rozdział II. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 27

 1. Uwagi wprowadzające | str. 27
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych | str. 28
 1. Informacja udzielona przed badaniem / innym świadczeniem zdrowotnym | str. 29

3.1. Uwagi wstępne | str. 29

3.2. Potwierdzenie uzyskania informacji przed wyrażeniem zgody | str. 31

3.3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do informacji | str. 33

 1. Formy zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 35

4.1. Uwagi wstępne | str. 35

4.2. Zgoda dorozumiana | str. 36

4.3. Zgoda ustna | str. 36

4.4. Zgoda pisemna | str. 37

4.5. Zgoda w formie elektronicznej | str. 38

 1. Podmioty uprawnione do wyrażania zgody lub odmowy | str. 39

5.1. Uwagi wstępne | str. 39

5.2. Zgoda pacjenta | str. 39

5.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego | str. 41

5.4. Zgoda „kumulatywna” | str. 42

5.5. Zezwolenie sądu opiekuńczego | str. 43

5.6. Zgoda opiekuna faktycznego | str. 44

 1. Oświadczenia negatywne | str. 45

6.1. Cofnięcie zgody | str. 45

6.2. Odmowa wyrażenia zgody | str. 46

6.3. Sprzeciw co do udzielenia świadczenia | str. 47

Wzory do rozdziału II | str. 49

Wzór 1. Potwierdzenie uzyskania informacji przed wyrażeniem zgody na diagnostykę / leczenie | str. 51

Wzór 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do informacji | str. 53

Wzór 3. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 54

Wzór 4. Zgoda na zabieg operacyjny | str. 57

Wzór 5. Zgoda przedstawiciela ustawowego na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 59

Wzór 6. Zgoda przedstawiciela ustawowego i pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 61

Wzór 7. Zgoda opiekuna faktycznego na badanie | str. 63

Wzór 8. Cofnięcie zgody na udzielenie świadczenia | str. 64

Wzór 9. Notatka – cofnięcie zgody przez pacjenta | str. 66

Wzór 10. Odmowa zgody na leczenie w warunkach szpitalnych | str. 67

Wzór 11. Sprzeciw pacjenta co do udzielenia świadczenia | str. 69

Wzór 12. Notatka – sprzeciw pacjenta co do udzielenia świadczenia | str. 71

Rozdział III. Najczęściej stosowane zgody pacjenta | str. 72

 1. Zgoda na hospitalizację | str. 72
 2. Zgoda na hospitalizację w szpitalu psychiatrycznym | str. 73
 3. Zgoda na leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej | str. 74
 4. Akceptacja planu opieki pielęgniarskiej | str. 75
 5. Zgoda na leczenie stomatologiczne | str. 76
 6. Zgoda na zabiegi medycyny estetycznej | str. 76
 7. Zgoda na znieczulenie | str. 78

Wzory do rozdziału III | str. 81

Wzór 13. Zgoda pacjenta na hospitalizację | str. 83

Wzór 14. Zgoda pacjenta na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego | str. 85

Wzór 15. Deklaracja wyboru lekarza POZ | str. 87

Wzór 16. Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ | str. 90

Wzór 17. Deklaracja wyboru położnej POZ | str. 93

Wzór 18. Akceptacja planu opieki pielęgniarskiej | str. 96

Wzór 19. Zgoda na leczenie zachowawcze | str. 98

Wzór 20. Zgoda na leczenie protetyczne | str. 100

Wzór 21. Zgoda na czynności z zakresu medycyny estetycznej | str. 102

Wzór 22. Zgoda na znieczulenie | str. 104

Rozdział IV. Oświadczenia pacjenta składane w toku leczenia | str. 105

 1. Zgoda na udział w demonstracjach naukowych lub dydaktycznych | str. 105
 1. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego | str. 106
 2. Oświadczenie o odmowie kontaktu z innymi osobami podczas hospitalizacji | str. 107
 3. Żądanie zwołania konsylium | str. 108

Wzory do rozdziału IV | str. 109

Wzór 23. Zgoda pacjenta na udział w demonstracjach naukowych lub dydaktycznych | str. 111

Wzór 24. Oświadczenie pacjenta co do obecności osoby bliskiej | str. 112

Wzór 25. Oświadczenie pacjenta co do odmowy kontaktu z innymi osobami | str. 113

Wzór 26. Żądanie zwołania konsylium | str. 114

Rozdział V. Dostęp do informacji o stanie zdrowia | str. 115

 1. Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia | str. 115
 2. Sprzeciw pacjenta co do ujawnienia informacji o stanie zdrowia | str. 117
 3. Oświadczenie o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej | str. 118
 4. Udostępnianie dokumentacji medycznej | str. 119
 5. Sprzeciw co do udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 120
 6. Potwierdzenie udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 120
 7. Upoważnienie do odbioru recept | str. 121
 8. Upoważnienie do odbioru zleceń, skierowań, zaświadczeń, wyników badań | str. 122

Wzory do rozdziału V | str. 123

Wzór 27. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji | str. 125

Wzór 28. Oświadczenie pacjenta o cofnięciu upoważnienia do uzyskiwania informacji | str. 127

Wzór 29. Sprzeciw pacjenta co do ujawnienia informacji o stanie zdrowia | str. 129

Wzór 30. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej | str. 131

Wzór 31. Oświadczenie pacjenta o cofnięciu upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej    133

Wzór 32. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 134

Wzór 33. Notatka dokumentująca złożenie wniosku ustnego o udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 136

Wzór 34. Sprzeciw pacjenta wobec udostępniania dokumentacji medycznej | str. 138

Wzór 35. Sprzeciw osoby bliskiej wobec udostępniania dokumentacji medycznej | str. 140

Wzór 36. Potwierdzenie wydania dokumentacji medycznej | str. 142

Wzór 37. Potwierdzenie wydania dokumentacji medycznej w placówce | str. 144

Wzór 38. Potwierdzenie wydania oryginału dokumentacji medycznej | str. 146

Wzór 39. Upoważnienie do odbioru recept | str. 147

Wzór 40. Upoważnienie do odbioru recept bez wskazania konkretnej osoby | str. 149

Wzór 41. Potwierdzenie odbioru recept | str. 150

Wzór 42. Upoważnienie do odbioru zleceń, skierowań, zaświadczeń, wyników badań | str. 151

Wzór 43. Potwierdzenie odbioru zleceń, skierowań, zaświadczeń, wyników badań | str. 152

Rozdział VI. Inne oświadczenia | str. 153

 1. Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego | str. 153
 2. Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych | str. 155
 3. Potwierdzenie otrzymania informacji przy odstąpieniu od leczenia | str. 156
 4. Sprzeciw dotyczący przeszczepiania komórek, tkanek i narządów | str. 158
 5. Wskazanie osoby, którą należy powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta | str. 159
 6. Sprzeciw dotyczący sekcji zwłok | str. 160
 7. Żądanie wypisania ze szpitala | str. 160

Wzory do rozdziału VI | str. 163

Wzór 44. Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego przez pacjenta | str. 165

Wzór 45. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych | str. 167

Wzór 46. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych | str. 169

Wzór 47. Potwierdzenie uzyskania informacji przy odstąpieniu od leczenia | str. 170

Wzór 48. Informacja o odstąpieniu od leczenia (do wysłania) | str. 172

Wzór 49. Sprzeciw pacjenta co do przeszczepiania komórek, tkanek i narządów | str. 173

Wzór 50. Wskazanie osoby, którą należy powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta | str. 174

Wzór 51. Sprzeciw pacjenta wobec sekcji zwłok | str. 175

Wzór 52. Sprzeciw przedstawiciela ustawowego pacjenta wobec sekcji zwłok | str. 176

Wzór 53. Oświadczenie pacjenta – wypis ze szpitala „na własne żądanie” | str. 177

PODSUMOWANIE | str. 179

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA | str. 181

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »