Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze - Joanna Adamczyk

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

Joanna Adamczyk

144,00 zł122,40 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-392-0
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 469
Rozmiar pliku: 761,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 469
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
144,00 zł122,40 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze skutkuje odmową rejestracji znaku bądź unieważnieniem prawa ochronnego ze skutkiem wstecznym, a w konsekwencji brakiem jego ochrony prawnej. Autorka wyjaśnia, jak należy rozumieć przesłankę złej wiary przy zgłoszeniu znaku, tak by stanowiła narzędzie przydatne dla praktycznej realizacji celów założonych przy jej wprowadzeniu.

W książce szczegółowo mówiono następujące kwestie:
- koncepcję kryteriów dobrej i złej wiary na gruncie prawa cywilnego;
- instytucję zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w prawie unijnym;
- rozumienie przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego w prawie polskim w stanowiskach judykatury i nauki prawa;
- instytucję zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w kontekście systemowym polskiego prawa znaków towarowych.

Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków na co dzień zajmujących się sprawami z tego zakresu. Zainteresuje również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli spółek cywilnych, handlowych oraz spółdzielni i stowarzyszeń.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 17

Wprowadzenie | str. 23

Rozdział I

Ujęcie dobrej i złej wiary na gruncie prawa cywilnego | str. 31

 1. Cywilistyczne ujęcie dobrej i złej wiary | str. 31
 2. Pojęcia „dobra wiara” oraz „zła wiara” jako element konstrukcyjny norm prawa cywilnego | str. 32
 3. Funkcje przesłanek dobrej lub złej wiary w obszarze prawa cywilnego | str. 36
 4. Ochrona dobrej wiary | str. 39
 5. Brak systemowej definicji legalnej pojęć „dobra wiara” lub „zła wiara” w polskim prawie cywilnym i jego konsekwencje | str. 42
 6. Rozumienie przesłanek dobrej i złej wiary w piśmiennictwie oraz orzecznictwie w obszarze prawa cywilnego | str. 46

6.1. Uwagi wprowadzające | str. 46

6.2. Dobra i zła wiara w znaczeniu obiektywnym – stanowiska odwołujące się do zasad postępowania  | str. 48

6.3. Dobra i zła wiara w znaczeniu subiektywnym – stanowiska odwołujące się do stanów psychicznych | str. 53

6.4. Rozumienie dobrej i złej wiary na gruncie Kodeksu cywilnego (w nauce prawa) | str. 55

6.5. Rozumienie dobrej i złej wiary w prawie cywilnym – stanowisko orzecznictwa  | str. 61

6.6. Podsumowanie stanowisk doktrynalnych i orzeczniczych dotyczących rozumienia przesłanki dobrej i złej wiary w prawie cywilnym | str. 66

 1. Domniemanie dobrej wiary w polskim prawie cywilnym | str. 68

7.1. Charakter instytucji przewidzianej w art. 7 k.c.  | str. 68

7.2. Zakres zastosowania domniemania z art. 7 k.c.  | str. 75

 1. Zagadnienia podmiotowe oraz kwestie temporalne związane z dobrą lub złą wiarą | str. 76

8.1. Uwagi wprowadzające | str. 76

8.2. Dobra lub zła wiara w przypadku konfiguracji wieloosobowych | str. 77

8.3. Dobra lub zła wiara a przedstawicielstwo | str. 79

8.4. Dobra lub zła wiara osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | str. 82

8.5. Moment czasowy odpowiedni dla oceny dobrej lub złej wiary | str. 86

 1. Zasadność posługiwania się cywilistycznym rozumieniem dobrej i złej wiary na potrzeby instytucji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze (wzmianka) | str. 87

Rozdział II

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze w unijnym prawie znaków towarowych | str. 89

 1. Wprowadzenie do tematyki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego w unijnym prawie znaków towarowych | str. 89

1.1. Znaczenie regulacji unijnych oraz unijnej praktyki interpretowania i stosowania przesłanki złej wiary dla prawa polskiego | str. 89

1.2. Charakter unijnego systemu prawa znaków towarowych w kontekście konstrukcji złej wiary przy zgłoszeniu znaku – uwagi ogólne | str. 92

1.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 92

1.2.2. Zasada terytorialności | str. 96

1.2.3. Środki ochrony przed zawłaszczeniem znaku towarowego | str. 99

 1. Konstrukcja złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego w unijnym prawie znaków towarowych | str. 101

2.1. Pozycja przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego w unijnym systemie prawa znaków towarowych – uwagi ogólne | str. 101

2.2. Konstrukcja złej wiary przy zgłoszeniu znaku w przepisach dyrektyw znakowych | str. 105

2.2.1. Zła wiara w dyrektywie 89/104/EWG oraz dyrektywie 2008/95/WE  | str. 105

2.2.2. Zła wiara w dyrektywie 2015/2436  | str. 109

2.2.3. Geneza regulacji dotyczących zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w dyrektywach znakowych | str. 113

2.2.4. Koncepcja złej wiary przy zgłoszeniu znaku w dyrektywach znakowych | str. 117

2.2.5. Przesłanka złej wiary a nieautoryzowana rejestracja znaku na rzecz agenta lub przedstawiciela | str. 123

2.2.6. Sposób oceny przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku oraz konsekwencje jej wystąpienia na tle regulacji dyrektywy 2015/2436 | str. 126

 1. Konstrukcja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w rozporządzeniach znakowych | str. 128

3.1. Znaczenie charakteru systemu znaku unijnego dla instytucji zgłoszenia znaku w złej wierze | str. 128

3.2. Regulacja zgłoszenia w złej wierze w przepisach rozporządzeń znakowych  | str. 130

3.3. Przesłanka złej wiary przy zgłoszeniu znaku w rozporządzeniach znakowych oraz unieważnienie prawa do znaku zgłoszonego w złej wierze  | str. 134

3.4. Wykładnia przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego w prawie unijnym – przed wyrokiem w sprawie Lindt | str. 141

 1. Stanowisko sądów unijnych jako klucz do rozumienia przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego | str. 143

4.1. Przełomowy wyrok w sprawie Lindt | str. 143

4.1.1. Uwagi wprowadzające – znaczenie i tło sprawy Lindt | str. 143

4.1.2. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w kwestii rozumienia przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku przedstawione w sprawie Lindt | str. 148

4.2. Przegląd późniejszego orzecznictwa sądów unijnych na gruncie regulacji dotyczących złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego | str. 159

4.2.1. Uwagi wprowadzające – przyjęta w orzecznictwie koncepcja złej wiary | str. 159

4.2.2. Czynniki wskazujące na istnienie złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego w świetle wyroku w sprawie Lindt | str. 163

4.2.3. Uwagi dotyczące koncepcji złej wiary rozwiniętej po wyroku w sprawie Lindt | str. 173

4.2.4. Pozostałe zagadnienia dotyczące złej wiary przy zgłoszeniu znaku rozważane w orzecznictwie | str. 173

4.2.5. Sytuacje transgraniczne przy ocenie złej wiary  | str. 174

4.2.6. Kategorie przypadków złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego wskazywane w orzecznictwie | str. 176

4.2.7. Zgłoszenie znaku unijnego przez nielojalnego agenta | str. 177

4.2.8. Przykłady najnowszego orzecznictwa sądów unijnych dotyczącego złej wiary | str. 179

4.2.9. Rekapitulacja – najnowsze orzecznictwo sądów unijnych (kwestie ogólne) | str. 186

4.2.10. Pozostałe zagadnienia prawne pojawiające się na gruncie najnowszych orzeczeń sądów unijnych | str. 193

Rozdział III

Pojęcie złej wiary jako element konstrukcyjny instytucji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w polskim prawie znaków towarowych | str. 199

 1. Uwagi wprowadzające – czynniki wpływające na rozumienie przesłanki złej wiary | str. 199
 2. Występowanie instytucji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w regulacjach polskiego prawa znaków towarowych | str. 201

2.1. Konstrukcja złej wiary w ustawie o znakach towarowych z 1985 r. | str. 201

2.2. Konstrukcja złej wiary przy zgłoszeniu znaku w Prawie własności przemysłowej | str. 202

 1. Brak definicji legalnej pojęcia „zła wiara” w polskim prawie znaków towarowych oraz jego konsekwencje | str. 204
 2. Rozumienie pojęcia „zła wiara” w ramach instytucji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w polskiej doktrynie i orzecznictwie | str. 206

4.1. Ujęcia złej wiary przy zgłoszeniu znaku wykształcone w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych z 1985 r. | str. 206

4.1.1. Definicje (ujęcia) doktrynalne złej wiary | str. 206

4.1.2. Definicje (ujęcia) orzecznicze złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego | str. 211

4.2. Koncepcje złej wiary przy zgłoszeniu znaku wykształcone na gruncie Prawa własności przemysłowej | str. 225

4.2.1. Koncepcje (ujęcia) doktrynalne złej wiary | str. 225

4.2.2. Koncepcja (ujęcie) przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego w orzecznictwie na gruncie Prawa własności przemysłowej | str. 256

4.3. Subiektywne, obiektywne bądź mieszane ujęcia złej wiary przy zgłoszeniu znaku prezentowane w doktrynie i orzecznictwie | str. 270

4.4. Kwestia posługiwania się cywilistycznym rozumieniem dobrej i złej wiary na gruncie prawa znaków towarowych | str. 279

4.4.1. Przegląd stanowisk doktrynalnych i orzeczniczych dotyczących relacji koncepcji dobrej i złej wiary w prawie cywilnym oraz prawie własności przemysłowej (prawie znaków towarowych) | str. 279

4.4.2. Znaczenie prawa unijnego dla wykładni przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego | str. 291

4.5. Sposób oceny złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego – kwestie materialnoprawne  | str. 295

4.6. Kategorie przypadków (formy zjawiskowe) zgłoszenia znaku w złej wierze wyróżniane w nauce prawa i orzecznictwie | str. 296

4.6.1. Podstawowe kategorie przypadków złej wiary przy zgłoszeniu znaku wyróżniane w doktrynie | str. 296

4.6.2. Pozostałe kategorie przypadków złej wiary przy zgłoszeniu znaku wyróżniane w piśmiennictwie | str. 304

4.6.3. Kategorie przypadków złej wiary przy zgłoszeniu znaku wskazywane w orzecznictwie  | str. 310

Rozdział IV

Instytucja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze – założenia teoretyczne | str. 317

 1. Uwagi wprowadzające | str. 317
 2. Instytucja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze | str. 322

2.1. Wcześniejszy stan prawny – ustawa o znakach towarowych z 1985 r. | str. 322

2.2. Instytucja zgłoszenia znaku w złej wierze uregulowana w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. (obecnie art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p.) – geneza przepisu | str. 329

2.3. Konstrukcja zastosowana dla regulacji zgłoszenia znaku w złej wierze z art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p. (dawniej art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) – charakterystyka ogólna | str. 334

2.4. Zła wiara przy zgłoszeniu znaku jako bezwzględna przeszkoda w uzyskaniu rejestracji znaku towarowego | str. 336

2.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 336

2.4.2. Przeszkoda w postaci złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego a inne przeszkody rejestracyjne | str. 337

 1. Zagadnienia podmiotowe w ramach instytucji zgłoszenia znaku w złej wierze | str. 346
 2. Wpływ przeznaczenia i funkcji znaków towarowych na ocenę złej wiary | str. 351
 3. Domniemanie dobrej wiary w przypadku zgłoszenia znaku towarowego | str. 353
 4. Moment czasowy właściwy dla oceny złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego | str. 361
 5. Sposób oceny przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku (zagadnienia proceduralne) oraz konsekwencje jej wystąpienia | str. 366

7.1. Odmowa rejestracji z powodu zgłoszenia znaku w złej wierze | str. 366

7.2. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu złej wiary przy zgłoszeniu | str. 369

7.3. Zagadnienie częściowej odmowy lub częściowego unieważnienia prawa ochronnego z powodu złej wiary przy zgłoszeniu | str. 371

 1. Zgłoszenie znaku w złej wierze (art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p.) a znak zgłoszony na rzecz agenta lub przedstawiciela bez zgody właściciela znaku (art. 161 ust. 1 p.w.p.) | str. 375

8.1. Podstawa instytucji z art. 161 p.w.p. w prawie międzynarodowym – art. 6septies konwencji paryskiej | str. 375

8.2. Charakter i funkcja regulacji przewidzianej w art. 161 p.w.p. | str. 376

8.3. Relacja regulacji dotyczących zgłoszenia znaku w złej wierze oraz zgłoszenia znaku na rzecz agenta bez zgody właściciela znaku | str. 378

Rozdział V

Instytucja zgłoszenia znaku w złej wierze jako mechanizm kolizji praw i interesów | str. 387

 1. Uwagi wprowadzające | str. 387
 2. Instytucja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jako sposób rozwiązywania kolizji interesów lub dóbr | str. 388
 3. Przesłanka złej wiary przy zgłoszeniu znaku a zasada rejestracji i zasada pierwszeństwa | str. 395

3.1. Instytucja złej wiary przy zgłoszeniu znaku jako mechanizm korygujący wobec systemowych zasad rejestracji i pierwszeństwa | str. 395

3.2. Instytucja zgłoszenia znaku w złej wierze a ochrona wcześniejszego używacza oznaczenia | str. 397

 1. Instytucja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze a zasada terytorialności ochrony | str. 399

4.1. Zasada terytorializmu ochrony znaków towarowych | str. 399

4.2. Znaczenie zasady terytorializmu dla oceny przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku | str. 401

 1. Zła wiara przy zgłoszeniu znaku towarowego a obowiązek oraz zamiar używania znaku | str. 405
 2. Znaczenie zgody zainteresowanego dla oceny złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego | str. 420
 3. Znaczenie własnego, godnego ochrony interesu zgłaszającego dla oceny złej wiary | str. 422
 4. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze a regulacje dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji | str. 424

8.1. Przesłanka złej wiary przy zgłoszeniu znaku a regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 424

8.2. Postulat de lege ferenda w piśmiennictwie – przeszkoda w postaci sprzeczności używania znaku z regulacjami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 427

8.3. Podsumowanie – instytucja złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego a regulacje służące zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 428

 1. Wykonywanie prawa ochronnego na znak towarowy uzyskanego wskutek zgłoszenia znaku w złej wierze | str. 431

Rozdział VI

Rekapitulacja rozważań | str. 435

 1. Uwagi wprowadzające | str. 435
 2. Wnioski z przeprowadzonej analizy | str. 437

2.1. Uwagi wprowadzające | str. 437

2.2. Pojęcie złej wiary | str. 438

2.2.1. Brak potrzeby przyjęcia definicji normatywnej lub innego dookreślenia pojęcia złej wiary | str. 438

2.2.2. Rozumienie pojęcia złej wiary | str. 438

2.2.3. Autonomia koncepcji złej wiary w prawie znaków towarowych wobec ujęć cywilistycznych | str. 440

2.2.4. Subiektywno-obiektywne ujęcie złej wiary w prawie znaków towarowych | str. 441

2.3. Pozycja systemowa przesłanki zgłoszenia znaku w złej wierze | str. 442

2.3.1. Niezależny charakter przesłanki złej wiary jako przesłanki bezwzględnej | str. 442

2.3.2. Przesłanka złej wiary jako odstępstwo od systemowych zasad rejestracji i pierwszeństwa | str. 443

2.3.3. Niezależność przesłanki złej wiary wobec innych regulacji prawa znaków towarowych | str. 443

2.3.4. Proceduralne aspekty badania przesłanki złej wiary | str. 444

Bibliografia  | str. 445

Orzecznictwo | str. 459

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »