Zatrudnienie funkcjonariuszy publicznych na podstawie stosunku służbowego - Krzysztof Baran

Zatrudnienie funkcjonariuszy publicznych na podstawie stosunku służbowego

Krzysztof Baran

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-378-5
Data wydania 26 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 532
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja przedstawia tematykę zatrudnienia na podstawie stosunku służbowego, w jakim pozostają funkcjonariusze służb mundurowych (zmilitaryzowanych) oraz żołnierze zawodowi.

Omówiono w niej m.in. następujące zagadnienia:
• nawiązanie, przekształcenie oraz ustanie stosunku służbowego;
• uprawnienia funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, takie jak: uposażenie i inne świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia służby, rodzaje urlopów, a także uprawnienia socjalne, rodzicielskie, w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz występowania mobbingu;
• obowiązki funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, w tym dotyczące czasu służby czy poddania się ocenie okresowej;
• odpowiedzialność majątkowa oraz dyscyplinarna funkcjonariuszy.

Oprócz wymienionych tematów z obszaru indywidualnych spraw funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych w opracowaniu przedstawiono również zbiorowe prawo zatrudnienia administracyjnoprawnego oraz niezwykle istotny z punktu widzenia realizacji uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych problem rozstrzygania sporów. Nie zostały pominięte ważne kwestie ogólnoteoretyczne, np. charakter prawny stosunku służbowego oraz funkcje zatrudnienia administracyjnoprawnego.

Książka jest przeznaczona dla funkcjonariuszy i pracowników działów kadr służb mundurowych, związkowców w nich działających, a także studentów wydziałów prawa i administracji oraz kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Spis treści

O Autorach  | str. 5

Wykaz skrótów  | str. 21

Wstęp  | str. 27

Rozdział I

Charakter prawny stosunku służbowego (Jarosław Dobkowski)  | str. 29

1... Istota stosunku służbowego  | str. 29

2... Pojęcie i swoistość stosunku służbowego  | str. 32

3... Stosunki służbowe a pojęcia pokrewne  | str. 35

4... Konstytutywne elementy stosunku służbowego  | str. 39

5... Cechy charakterystyczne stosunku służbowego  | str. 42

Rozdział II

Funkcje prawa zatrudnienia administracyjnoprawnego (Mirosław Wincenciak) | str. 43

1... Uwagi wprowadzające  | str. 43

2... Funkcja służebna  | str. 45

3... Funkcja ochronna  | str. 46

4... Funkcja organizatorska  | str. 47

5... Funkcja dyscyplinująca  | str. 48

Rozdział III

Strony stosunku służbowego (Małgorzata Grześków) | str. 50

1... Uwagi ogólne  | str. 50

2... Podmiot zatrudniający  | str. 51

3... Podmioty zatrudnione  | str. 60

3.1... Kierownicy służb  | str. 61

3.2... Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi  | str. 62

Rozdział IV

Nawiązanie stosunku służbowego (Mariusz Lekston)  | str. 65

1... Uwagi wstępne  | str. 65

2... Zasady naboru do służby  | str. 66

3... Rygory selekcyjne w stosunku służbowym  | str. 70

3.1... Uwagi wstępne  | str. 70

3.2... Rygory o charakterze formalnym  | str. 70

3.3... Badania psychologiczne i testy sprawnościowe  | str. 71

3.4... Stan zdrowia kandydata do służby  | str. 72

3.5... Standard osobowościowo-moralny kandydata do służby  | str. 73

4... Postępowanie w sprawie przyjęcia do służby  | str. 74

4.1... Uwagi ogólne  | str. 74

4.2... Zakres czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawie przyjęcia do służby  | str. 75

5... Podstawa zatrudnienia w stosunku służbowym  | str. 81

5.1... Uwagi wstępne  | str. 81

5.2... Mianowanie w stosunku służbowym  | str. 81

5.3... Mianowanie a rodzaj służby  | str. 85

6... Ślubowanie lub przysięga jako element warunkujący podjęcie służby  | str. 87

7... Okres próbny w stosunku służbowym  | str. 89

8... Specyfika zatrudnienia kierowników służb  | str. 90

Rozdział V

Przekształcenie stosunku służbowego (Jakub Rumian)  | str. 93

1... Istota przekształcenia stosunku służbowego  | str. 93

2... Czynności przekształcające stosunek służbowy  | str. 93

3... Podstawy przekształcenia stosunku służbowego  | str. 95

3.1... Przekształcenie stosunku służbowego na podstawie uznania przełożonego | str. 96

3.2... Przekształcenie stosunku służbowego warunkowane przesłanką normatywną  | str. 97

3.3... Przekształcenie stosunku służbowego warunkowane współdziałaniem stron  | str. 99

4... Rodzaje przekształcenia stosunku służbowego  | str. 100

4.1... Przekształcenie w zakresie miejsca służby  | str. 103

4.1.1.. Przeniesienie na inne miejsce służbowe  | str. 103

4.1.2.. Delegowanie do pełnienia służby w innym miejscu  | str. 104

4.2... Przekształcenie w zakresie stanowiska służbowego  | str. 105

4.2.1.. Przeniesienie na inne stanowisko służbowe  | str. 105

4.2.2.. Przeniesienie do dyspozycji przełożonego  | str. 107

4.2.3.. Powierzenie pełnienia innych obowiązków  | str. 109

4.2.4.. Przekształcenia szczegółowe  | str. 109

4.3... Przekształcenie w postaci zmiany formacji służbowej  | str. 110

4.3.1.. Przeniesienie funkcjonariusza do innej formacji  | str. 110

4.3.2.. Oddelegowanie do pełnienia służby poza formacją  | str. 111

4.3.3.. Przekształcenia szczególne poza formacją  | str. 112

4.4... Zawieszenie w czynnościach służbowych  | str. 112

Rozdział VI

Ustanie stosunku służbowego (Wioletta Witoszko)  | str. 114

1... Pojęcie i sposoby ustania stosunku służbowego  | str. 114

1.1... Zwolnienie ze służby  | str. 114

1.2... Wygaśnięcie stosunku służbowego  | str. 116

2... Obligatoryjne przyczyny zwolnienia ze służby  | str. 118

2.1... Trwała niezdolność do służby  | str. 118

2.2... Negatywna opinia służbowa  | str. 119

2.3... Orzeczenie kary wydalenia ze służby  | str. 122

2.4... Skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego | str. 124

2.5... Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub nabycie obywatelstwa innego państwa  | str. 125

2.6... Pozostałe rodzaje obligatoryjnych przyczyn zwolnienia ze służby  | str. 126

2.6.1.. Orzeczenie zakazu wykonywania zawodu  | str. 126

2.6.2.. Upływ okresu służby kontraktowej lub zwolnienie ze służby w okresie próbnym służby kontraktowej  | str. 126

2.6.3.. Przyczyny zwolnienia ze służby związane z przeniesieniem służbowym (zmiana miejsca pełnienia służby)  | str. 127

2.6.4.. Przyczyny zwolnienia ze służby dotyczące nieprawidłowości w wymaganych dokumentach  | str. 129

2.6.5.. Brak poświadczenia bezpieczeństwa  | str. 130

2.6.6.. Utrata stopnia wojskowego lub degradacja  | str. 131

2.6.7.. Odmowa poddania się badaniom lekarskim oraz inne okoliczności dotyczące badań lekarskich  | str. 132

2.6.8.. Odmowa złożenia ślubowania  | str. 133

3... Fakultatywne przyczyny zwolnienia ze służby  | str. 133

3.1... Negatywna opinia służbowa  | str. 134

3.2... Skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo nieumyślne  | str. 135

3.3... Powołanie do innej służby państwowej, objęcie funkcji w samorządzie terytorialnym lub stowarzyszeniu  | str. 136

3.4... Nabycie prawa do emerytury  | str. 137

3.5... Ważny interes służby lub inna ważna przyczyna  | str. 138

3.6... Likwidacja lub reorganizacja jednostki  | str. 141

3.7... Zaprzestanie służby z powodu choroby  | str. 141

3.8... Niestawienie się na badania  | str. 142

3.9... Pozostałe rodzaje fakultatywnych przyczyn zwolnienia ze służby  | str. 143

3.9.1.. Przyczyny związane z podejrzeniem (lub popełnieniem) przestępstwa  | str. 143

3.9.2.. Niewyznaczenie na stanowisko służbowe na kolejną kadencję  | str. 146

4... Warunki formalne zwolnienia ze służby  | str. 146

4.1... Organ uprawniony do zwolnienia ze służby  | str. 146

4.2... Obowiązek konsultacji zwolnienia ze służby z organizacją związkową  | str. 147

4.3... Forma i treść aktu w sprawie zwolnienia ze służby  | str. 149

4.4... Termin zwolnienia ze służby  | str. 153

5... Ochrona szczególna przed zwolnieniem ze służby  | str. 158

5.1... Ograniczenie zwolnienia ze służby w okresie choroby funkcjonariusza  | str. 159

5.2... Ograniczenie zwolnienia ze służby w okresie ciąży i urlopów związanych z opieką nad dzieckiem  | str. 162

5.3... Ograniczenie dopuszczalności zwolnienia ze służby ze względu na pełnione funkcje związkowe  | str. 164

6... Uprawnienia funkcjonariusza (żołnierza zawodowego) w razie niezgodnego z prawem zwolnienia… ze służby  | str. 165

6.1... Prawo do odwołania od decyzji w sprawie zwolnienia ze służby  | str. 165

6.2... Przesłanki zaskarżenia decyzji o zwolnieniu ze służby  | str. 167

6.3... Skutki uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby lub stwierdzenia jej nieważności  | str. 169

6.3.1.. Przywrócenie do służby  | str. 169

6.3.2.. Uprawnienia funkcjonariusza w związku z przywróceniem do służby  | str. 172

6.3.3.. Ponowne nawiązanie stosunku służbowego  | str. 174

6.3.4.. Prawo do odszkodowania przysługujące żołnierzowi zawodowemu  | str. 174

7... Świadczenia pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby  | str. 176

7.1... Prawo do odprawy  | str. 176

7.2... Pozostałe świadczenia pieniężne z tytułu zwolnienia ze służby  | str. 180

Rozdział VII

Przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w służbach mundurowych (Monika Tomaszewska)  | str. 183

1... Cechy wyróżniające organizację pracy funkcjonariuszy służb mundurowych  | str. 185

2... Wspólny standard przestrzegania praw: prawo do równego i niedyskryminującego traktowania…, eliminacja mobbingu  | str. 186

2.1... Standardy międzynarodowej ochrony praw podstawowych  | str. 186

2.2... Europejskie standardy ochrony  | str. 187

3... Standard ochrony w przepisach Kodeksu pracy  | str. 188

3.1... Prawo do równego i niedyskryminującego traktowania  | str. 188

3.2... Przeciwdziałanie mobbingowi – pojęcie mobbingu  | str. 191

4... Standard ochrony zawarty w pragmatykach służbowych  | str. 192

4.1... Ogólne reguły stosowania przepisów Kodeksu pracy do pragmatyk służbowych  | str. 192

5... Cywilnoprawne podstawy dochodzenia roszczeń, ich zastosowanie do pragmatyk służbowych  | str. 195

5.1... Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania  | str. 195

5.2... Pojęcie sprawy cywilnej z art. 1 k.p.c. i możliwość sądowego dochodzenia roszczeń cywilnych przez funkcjonariuszy służb mundurowych  | str. 197

5.3... Zdolność sądowa i procesowa w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych funkcjonariuszy służb mundurowych  | str. 199

6... Wewnętrzne regulaminy i zarządzenia w służbach mundurowych… dotyczące profilaktyki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej  | str. 201

Rozdział VIII

Uposażenie z tytułu pełnienia służby i inne świadczenia pieniężne (Mariusz Wieczorek)  | str. 203

1... Reglamentacja uposażenia z tytułu służby  | str. 203

2... Składniki uposażenia  | str. 205

2.1... Uposażenie zasadnicze  | str. 205

2.2... Dodatki do uposażenia  | str. 206

2.2.1.. Dodatek za stopień  | str. 207

2.2.2.. Dodatek funkcyjny  | str. 207

2.2.3.. Dodatek za wysługę lat  | str. 208

2.2.4.. Dodatki motywacyjne  | str. 209

2.2.5.. Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, szczególnymi kwalifikacjami funkcjonariusza, warunkami lub miejscem pełnienia służby  | str. 210

3... Uposażenie za czas niewykonywania obowiązków służbowych  | str. 211

3.1... Uwagi wstępne  | str. 211

3.2... Uposażenie za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim (uposażenie chorobowe)  | str. 212

4... Wypłata uposażenia  | str. 214

5... Przedawnienie roszczeń o uposażenie i innych należności pieniężnych  | str. 215

6... Dokonywanie potrąceń z uposażenia  | str. 217

7... Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszom i żołnierzom zawodowym… niebędące uposażeniem  | str. 220

7.1... Należności z tytułu podróży służbowych, przeniesienia i oddelegowania  | str. 221

7.2... Rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę  | str. 222

7.3... Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe  | str. 223

7.4... Nagroda roczna  | str. 223

7.5... Świadczenie motywacyjne  | str. 224

7.6... Świadczenie za długoletnią służbę  | str. 224

7.7... Świadczenie teleinformatyczne  | str. 225

7.8... Nagrody uznaniowe  | str. 225

7.9... Nagrody jubileuszowe  | str. 226

Rozdział IX

Uprawnienia socjalne (Mariusz Wieczorek)  | str. 227

1... Uwagi wstępne  | str. 227

2... Uprawnienia mieszkaniowe funkcjonariuszy i żołnierzy  | str. 230

3... Uprawnienia żywnościowe funkcjonariuszy i żołnierzy  | str. 236

4... Zapomogi  | str. 238

5... Prawo do bezpłatnych przejazdów i uprawnienia związane z prawem do wypoczynku  | str. 239

6... Zasiłek pogrzebowy  | str. 241

7... Odprawa pośmiertna  | str. 242

8... Uprawnienia socjalne emerytów i rencistów policyjnych i wojskowych oraz członków ich rodzin  | str. 243

Rozdział X

Uprawnienia emerytalno­-rentowe (Mariusz Wieczorek)  | str. 246

1... Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy… a prawo do zabezpieczenia społecznego  | str. 246

2... Emerytura  | str. 249

2.1... Emerytura wojskowa i emerytura policyjna dla przyjętych do służby przed 1.01.2013 r.  | str. 250

2.1.1.. Warunki nabycia prawa do emerytury  | str. 250

2.1.2.. Wysokość emerytury wojskowej i emerytury policyjnej  | str. 250

2.2... Emerytura wojskowa i emerytura policyjna dla przyjętych do służby po 31.12.2012 r.  | str. 252

2.2.1.. Warunki nabycia prawa do emerytury  | str. 252

2.2.2.. Wysokość emerytury  | str. 253

3... Renta inwalidzka  | str. 254

3.1... Inwalidztwo  | str. 254

3.2... Orzekanie o inwalidztwie  | str. 256

3.3... Wysokość renty inwalidzkiej  | str. 257

4... Renta rodzinna  | str. 258

4.1... Warunki nabycia prawa do renty rodzinnej  | str. 258

4.2... Osoby uprawnione do renty rodzinnej  | str. 259

4.3... Wysokość renty rodzinnej  | str. 260

5... Prawo do emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku  | str. 260

6... Realizacja prawa do emerytur i rent z zaopatrzenia emerytalnego  | str. 262

6.1... Ustalanie prawa do emerytur i rent  | str. 262

6.2... Wypłata emerytury i renty  | str. 264

6.3... Zawieszanie, zmniejszanie i wstrzymanie wypłaty emerytury i renty  | str. 265

6.4... Zmiana wysokości świadczeń  | str. 266

6.4.1.. Waloryzacja emerytur i rent  | str. 266

6.4.2.. Zmiana podstawy wymiaru  | str. 267

6.4.3.. Doliczenie okresów okresu wysługi do okresów składkowych  | str. 268

6.5... Zbieg prawa do emerytury i renty  | str. 268

6.6... Zawieszenie i ustanie prawa do emerytury lub renty  | str. 269

7... Zwrot świadczeń nienależnych  | str. 270

Rozdział XI

Czas służby (Mirosław Karpiuk)  | str. 272

1... Uwagi wstępne  | str. 272

2... Czas pełnienia służby przez policjantów  | str. 273

3... Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  | str. 276

4... Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej  | str. 279

5... Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej  | str. 280

6... Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  | str. 281

7... Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego…, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego  | str. 282

8... Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa  | str. 285

9... Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej  | str. 287

10.. Czas pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych  | str. 288

11.. Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego… oraz Służby Wywiadu Wojskowego  | str. 290

Rozdział XII

Urlopy (Katarzyna Jaworska)  | str. 293

1... Pojęcie i rodzaje urlopów  | str. 293

2... Urlop wypoczynkowy  | str. 294

2.1... Prawne podstawy urlopu wypoczynkowego  | str. 294

2.2... Zasady urlopu wypoczynkowego  | str. 296

2.2.1.. Zasada celowości  | str. 296

2.2.2.. Zasada odpłatności  | str. 296

2.2.3.. Zasada niezbywalności  | str. 296

2.2.4.. Zasada coroczności i wyjątki od niej  | str. 297

2.2.5.. Zasada realizacji urlopu w naturze i wyjątki od niej  | str. 298

2.3... Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego  | str. 299

2.4... Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego  | str. 300

2.5... Zwiększony wymiaru urlopu wypoczynkowego  | str. 301

2.5.1.. Dodatkowy urlop wypoczynkowy  | str. 301

2.5.2.. Urlop wypoczynkowy dla weterana poszkodowanego  | str. 304

2.5.3.. Urlop nagrodowy  | str. 305

2.6... Wstrzymanie urlopu wypoczynkowego  | str. 306

2.7... Odwołanie z urlopu wypoczynkowego  | str. 307

3... Urlop bezpłatny  | str. 309

4... Urlop okolicznościowy  | str. 313

5... Bezpłatny urlop opiekuńczy  | str. 317

6... Urlop zdrowotny  | str. 320

Rozdział XIII

Uprawnienia rodzicielskie (Wioletta Witoszko)  | str. 323

Rozdział XIV

Obowiązki związane ze sprawowaniem służby (Katarzyna Żywolewska)  | str. 332

1... Uwagi wstępne  | str. 332

2... Obowiązki dotyczące sposobu wykonywania zadań służbowych  | str. 334

2.1... Obowiązki wynikające z roty ślubowania/przysięgi  | str. 334

2.1.1.. Obowiązek służby Narodowi i przestrzegania prawa  | str. 335

2.1.2.. Obowiązek przestrzegania etyki zawodowej  | str. 336

2.1.3.. Obowiązek wykonywania rozkazów i poleceń oraz powierzonych zadań  | str. 338

2.1.4.. Obowiązek pełnienia służby w przepisowym umundurowaniu  | str. 339

2.1.5.. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji  | str. 341

2.1.6.. Obowiązek utrzymania sprawności fizycznej  | str. 342

2.1.7.. Obowiązek zachowania tajemnic związanych ze służbą  | str. 345

3... Obowiązki związane z pełnieniem służby  | str. 347

3.1... Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego  | str. 347

3.2... Zakaz podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej  | str. 351

3.3... Obowiązek poinformowania o wyjeździe lub uzyskania zgody na wyjazd za granicę  | str. 356

3.4... Zakaz przynależności partyjnej, ograniczenia związane z członkostwem w stowarzyszeniach i innych organizacjach  | str. 358

3.5... Zakaz działalności związkowej  | str. 360

3.6... Zakaz organizowania i udziału w strajku  | str. 362

Rozdział XV

Opiniowanie służbowe (Wioletta Witoszko)  | str. 364

1... Uwagi wstępne  | str. 364

2... Tryb wydania opinii służbowej  | str. 366

3... Odwołanie od opinii służbowej  | str. 367

4... Charakter prawny opinii służbowej  | str. 369

Rozdział XVI

Odpowiedzialność majątkowa (Jakub Rumian)  | str. 372

1... Uwagi wstępne  | str. 372

2... Istota i zasady odpowiedzialności majątkowej  | str. 373

3... Przesłanki odpowiedzialności majątkowej  | str. 374

3.1... Szkoda  | str. 374

3.2... Wina  | str. 376

3.3... Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków służbowych  | str. 377

3.4... Związek przyczynowy  | str. 378

4... Zakres i granice odpowiedzialności majątkowej  | str. 379

4.1... Odpowiedzialność w przypadku winy nieumyślnej  | str. 379

4.2... Odpowiedzialność w przypadku winy umyślnej  | str. 380

4.3... Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kilku sprawców  | str. 380

4.4... Wyłączenie odpowiedzialności  | str. 381

5... Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej  | str. 382

6... Odpowiedzialność za mienie powierzone  | str. 384

6.1... Zasady odpowiedzialności za mienie powierzone  | str. 384

6.2... Umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej za mienie powierzone  | str. 385

7... Roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody  | str. 386

7.1... Sposoby naprawienia szkody  | str. 386

7.2... Przedawnienie roszczeń  | str. 387

Rozdział XVII

Odpowiedzialność dyscyplinarna  | str. 389

1... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne (Małgorzata Czuryk)  | str. 389

1.1... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Policji  | str. 391

1.2... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Straży Granicznej  | str. 396

1.3... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej  | str. 399

1.4... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Służby Więziennej  | str. 401

1.5... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej  | str. 404

1.6... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego  | str. 407

1.7... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa  | str. 409

1.8... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu  | str. 412

1.9... Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne wymierzane funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej  | str. 416

1.10.. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz kary dyscyplinarne żołnierzy  | str. 418

2... Postępowanie dyscyplinarne (Mirosław Wincenciak)  | str. 422

2.1... Uwagi wstępne  | str. 422

2.2... Zasady prawa  | str. 422

2.2.1.. Zasada prawdy materialnej  | str. 423

2.2.2.. Zasada swobodnej oceny dowodów  | str. 424

2.2.3.. Zasada prawa do obrony  | str. 425

2.2.4.. Zasada domniemania niewinności  | str. 425

2.2.5.. Zasada in dubio pro reo  | str. 426

2.2.6.. Zasada ne bis in idem  | str. 426

2.3... Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego  | str. 427

2.3.1.. Przełożony dyscyplinarny  | str. 427

2.3.2.. Rzecznik dyscyplinarny  | str. 427

2.3.3.. Obwiniony  | str. 429

2.3.4.. Obrońca  | str. 430

2.3.5.. Pokrzywdzony  | str. 430

2.4... Czynności postępowania  | str. 431

2.4.1.. Postanowienia  | str. 431

2.4.2.. Protokoły  | str. 431

2.4.3.. Dowody i postępowanie wyjaśniające  | str. 431

2.4.4.. Wszczęcie postępowania  | str. 432

2.4.5.. Umorzenie postępowania  | str. 432

2.4.6.. Wyłączenie czynu do odrębnego postępowania dyscyplinarnego  | str. 433

2.4.7.. Zapoznanie obwinionego z aktami postępowania dyscyplinarnego  | str. 433

2.4.8.. Orzekanie  | str. 434

2.5... Postępowanie odwoławcze  | str. 435

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »