Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty prawne, pracownicze i podatkowe Ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy - Paweł Majka

Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty prawne, pracownicze i podatkowe Ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy

Paweł Majka

118,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-916-3
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 296
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
118,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Autorzy rozstrzygają istotne problemy interpretacyjne z zakresu prawa pracy, administracyjnego oraz podatkowego.

Treść opracowania skupia się przede wszystkim na postępującej liberalizacji przepisów przejawiającej się m.in. poprzez:
- możliwość zatrudnienia cudzoziemców, m.in. z Ukrainy i Białorusi na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
- zwolnienie z obowiązku przeprowadzania tzw. testu rynku pracy (procedura sprawdzająca czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy),
- uprawnienie do korzystania z małego ruchu granicznego i ruchu bezwizowego,
- objęcie obywateli tych państw programem „Poland. Business Harbour” (kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, start-upom i innym firmom bezproblemową relokację na terytorium Polski).

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców (prawnicy, pracownicy działów HR, urzędów pracy, właściciele firm zatrudniających cudzoziemców).

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I

Zagadnienia ogólne | str. 19

 1. Źródła prawa regulującego zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP | str. 19
 2. Pojęcie „cudzoziemca” | str. 21
 3. Pojęcie „wykonywania pracy” | str. 23
 4. Postępowania administracyjne związane z uzyskaniem prawa do legalnego pobytu na terytorium RP | str. 24

4.1. Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 28

4.1.1. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej | str. 29

4.1.2. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ochrony czasowej | str. 35

4.1.3. Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania statusu azylanta | str. 35

4.2. Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania Karty Polaka, regulowane w ustawie z 7.09.2007 r. o Karcie Polaka | str. 36

4.3. Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach | str. 38

4.3.1. Postępowanie administracyjne dotyczące odmowy wjazdu na teren RP | str. 44

4.3.2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania wizy | str. 46

4.3.3. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy | str. 51

4.3.4. Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na pobyt stały | str. 58

4.3.5. Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE | str. 60

4.3.6. Postępowania administracyjne związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP | str. 61

4.3.7. Postępowania administracyjne związane z wydawaniem dokumentów cudzoziemcom | str. 63

Rozdział II

Podstawy prawne dopuszczenia do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce | str. 65

 1. Ogólne informacje na temat zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP | str. 65
 2. Dokumenty potwierdzające legalność pobytu cudzoziemca na terytorium RP i inne dokumenty wydawane cudzoziemcom | str. 68
 3. Przypadki, w których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na pracę | str. 76

3.1. Rodzaj pracy wymagającej zezwolenia | str. 76

3.2. Rodzaje podstaw legalizacji pobytu na terenie RP umożliwiających podjęcie pracy | str. 77

3.2.1. Wizy | str. 78

3.2.2. Ruch bezwizowy | str. 81

3.2.3. Zezwolenie na pobyt czasowy | str. 83

 1. Przypadki, w których powierzenie wykonania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę | str. 87

4.1. Brak konieczności posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisu art. 87 ust. 1 pkt 1–11a u.p.z. | str. 88

4.1.1. Posiadanie statusu uchodźcy | str. 88

4.1.2. Uzyskanie ochrony uzupełniającej | str. 89

4.1.3. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały | str. 90

4.1.4. Uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE | str. 91

4.1.5. Uzyskanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych | str. 91

4.1.6. Uzyskanie zgody na pobyt tolerowany w RP | str. 92

4.1.7. Uzyskanie ochrony czasowej w RP | str. 92

4.1.8. Przebywanie na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa | str. 93

4.1.9. Przebywanie na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca | str. 93

4.1.10. Przebywanie na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności studenta | str. 94

4.2. Brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisu art. 87 ust. 2 i 3 u.p.z. | str. 94

4.3. Przypadki wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę | str. 95

 1. Regulacje dotyczące obywateli Ukrainy | str. 100

5.1. Sytuacja prawna obywateli Ukrainy w okresie sprzed 24.02.2022 r.  | str. 100

5.1.1. Ułatwienia w legalizacji pobytu na terytorium RP | str. 100

5.1.2. Ułatwienia w procedurze związanej z uzyskaniem zezwolenia na pracę | str. 102

5.2. Sytuacja prawna obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.  | str. 103

5.2.1. Zakres podmiotowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | str. 105

5.2.2. Dokumenty, na podstawie których obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać do Polski | str. 106

5.2.3. Legalność pobytu obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 u.p.o.u. na terytorium RP | str. 107

5.2.4. Rejestr PESEL | str. 109

5.2.5. Zatrudnienie | str. 111

Rozdział III

Postępowania administracyjne w sprawie udzielenia zezwoleń na pracę i wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 115

 1. Postępowania administracyjne w sprawie udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na podstawie ustawy o cudzoziemcach | str. 117

1.1. Rodzaje zezwoleń oraz przesłanki ich uzyskania | str. 117

1.1.1. Rodzaje zezwoleń ze względu na cel w jakim są wydawane  | str. 118

1.1.2. Przesłanki do uzyskania zezwoleń | str. 120

1.2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę | str. 124

1.2.1. Organ właściwy | str. 124

1.2.2. Wnioskodawca, wniosek, dokumenty załączane do wniosku | str. 124

1.2.3. Odmowa wszczęcia postępowania | str. 127

1.2.4. Postępowanie dowodowe | str. 128

1.2.5. Decyzja | str. 129

1.3. Instytucja milczącego załatwienia sprawy w ustawie o cudzoziemcach | str. 132

 1. Postępowania administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia oraz w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 134

2.1. Zależność pomiędzy jednolitymi zezwoleniami na pracę a zezwoleniami na pracę wydawanymi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia | str. 135

2.2. Ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową  | str. 136

2.3. Warunki uzyskania zezwolenia na pracę  | str. 137

2.4. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia | str. 144

2.4.1. Organ właściwy | str. 145

2.4.2. Wnioskodawca, wniosek, dokumenty załączane do wniosku | str. 146

2.4.3. Postępowanie dowodowe | str. 149

2.4.4. Decyzja | str. 150

2.5. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 155

2.5.1. Charakter prawny oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 155

2.5.2. Organ właściwy | str. 161

2.5.3. Wnioskodawca, elementy oświadczenia  | str. 161

2.5.4. Postępowanie dowodowe | str. 161

2.5.5. Termin na dokonanie wpisu do ewidencji | str. 162

2.5.6. Decyzja o odmowie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji  | str. 163

2.5.7. Opłaty za wpis oświadczenia | str. 164

Rozdział IV

Regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców | str. 165

 1. Wprowadzenie | str. 165

1.1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy | str. 165

1.2. Poszukujący pracy | str. 167

1.3. Pracownik odbywający staż | str. 169

1.4. Specjalista | str. 170

1.5. Pracodawca  | str. 171

1.6. Pracodawca macierzysty | str. 173

1.7. Pracodawca użytkownik | str. 174

 1. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, inna praca zarobkowa | str. 175
 2. Zawody, w przypadku których wiedzę, umiejętności i kompetencje poświadczone liczbą wymaganych lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego uznaje się do celów stosowania niebieskiej karty UE za równoważne z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami poświadczonymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach kształcenia
  na poziomie wyższym | str. 178
 3. Określenie istotnych warunków zatrudnienia w oświadczeniu, wniosku o zezwolenie na pracę | str. 180
 4. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca | str. 193

5.1. Obowiązki dotyczące umowy z cudzoziemcem | str. 193

5.2. Obowiązki informacyjne w stosunku do cudzoziemca  | str. 195

5.3. Obowiązki informacyjne w stosunku do wojewody | str. 197

5.4. Obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i konsekwencje ich nieuiszczenia | str. 197

 1. Koszty pracy | str. 203
 2. Uprawnienia i obowiązki pracownika cudzoziemca | str. 205

7.1. Uprawnienie do informacji | str. 205

7.2. Uprawnienie do pouczenia w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, o roszczeniach przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy w związku z zaległym wynagrodzeniem  | str. 206

 1. Uzyskanie statusu bezrobotnego przez cudzoziemca | str. 207

Rozdział V

Zmiany warunków zatrudnienia oraz cofanie, przedłużanie, wygaśnięcie, uchylanie zezwoleń na pracę | str. 213

 1. Zmiany podmiotowe i przedmiotowe warunków zatrudnienia i ich wpływ na wydane zezwolenia i złożone oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi | str. 213

1.1. Zmiany niewymagające wydania nowego zezwolenia na pracę czy wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 213

1.1.1. Zmiany niewymagające wydania nowego zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia  | str. 213

1.1.2. Zmiany niewymagające wydania nowego zezwolenia lub niewymagające zmiany zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o cudzoziemcach | str. 215

1.1.3. Zmiany niewymagające wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 216

1.2. Przypadki wymagające zmiany lub wydania nowego zezwolenia  | str. 216

 1. Przedłużenie zezwolenia na pracę | str. 219

2.1. Wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę  | str. 219

2.2. Przedłużenie zezwolenia na pracę wydanego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia | str. 221

 1. Legalność pracy po upływie okresu ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | str. 223
 2. Cofnięcie zezwolenia | str. 224
 3. Uchylenie zezwolenia | str. 226
 4. Wygaśnięcie zezwolenia | str. 228

6.1. Wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie ustawy o cudzoziemcach | str. 228

6.2. Wygaśnięcie zezwolenia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia | str. 228

Rozdział VI

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców | str. 229

 1. Pojęcie nielegalnej pracy zarobkowej cudzoziemca | str. 229
 2. Organy kontroli | str. 230

Rozdział VII

Regulacje wprowadzone w związku ze stanem epidemii COVID-19 oraz wynikające z ustawy z 17.12.2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw | str. 239

Rozdział VIII

Opodatkowanie dochodów pracowników – cudzoziemców ze stosunku pracy | str. 245

 1. Ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskanych ze stosunku pracy | str. 245

1.1. Pojęcie przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu ze stosunku pracy | str. 245

1.1.1. Pojęcie przychodu ze stosunku pracy | str. 245

1.1.2. Pracownicze koszty uzyskania przychodu  | str. 248

1.2. Stawka podatkowa i sposób opodatkowania | str. 250

1.3. Wybrane preferencje w zakresie opodatkowania dochodów pracowników | str. 252

1.3.1. Zagadnienia ogólne | str. 252

1.3.2. Ulga dla młodych | str. 254

1.3.3. Ulga na powrót | str. 256

1.3.4. Ulga dla rodzin wielodzietnych | str. 258

1.3.5. Ulga dla pracujących seniorów | str. 260

1.4. Zwolnienie przychodów pracownika uzyskanych z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz skutki dla pracodawcy | str. 261

1.5. Zasady opodatkowania dochodu pracownika – cudzoziemca | str. 263

 1. Podwójne opodatkowanie dochodów z tytułu stosunku pracy i jego unikanie | str. 264

2.1. Rodzaje podwójnego opodatkowania  | str. 264

2.2. Problem podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych  | str. 265

2.3. Charakter umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 269

2.4. Opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy według Modelu Konwencji OECD | str. 271

2.5. Opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy według Modelu Konwencji ONZ  | str. 276

2.6. Znaczenie pozostałych wzorców konwencji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania | str. 277

 1. Zasady opodatkowania dochodu ze stosunku pracy przewidziane w umowie polsko-ukraińskiej | str. 278
 2. Opodatkowanie dochodów pracowniczych obywatela Ukrainy zatrudnionego w Polsce przez polskiego pracodawcę | str. 281

4.1. Opodatkowanie dochodów pracowniczych obywatela Ukrainy będącego rezydentem | str. 281

4.2. Opodatkowanie dochodów pracowniczych obywatela Ukrainy będącego nierezydentem | str. 284

Podsumowanie | str. 285

Bibliografia  | str. 289

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »