Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym - Iwona Niżnik-Dobosz

Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym

Iwona Niżnik-Dobosz

49,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-283-3
Data wydania lipiec 2014
Język: Polski
Liczba stron: 401
Rozmiar pliku: 4,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
49,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W centrum zainteresowania prezentowanej monografii znajduje się pojęcie nauki administracji i polityki administracyjnej, jakim jest public governance. Poszczególne części podejmują zasadnicze problemy zarządzania publicznego w zestawieniu z prawem publicznym (konstytucyjnym, administracyjnym, finansowym) polegające odpowiednio na optymalnym wykorzystaniu potencjału społeczeństwa obywatelskiego, zasady pomocniczości, decentralizacji, partycypacji, współdziałania i niewładczości przy wykonywaniu zadań publicznych oraz stosowaniu prawa, polityki administracyjnej, otwartości i e-komunikacji w administracji publicznej, efektywności i odpowiedzialności administracji publicznej. Charakterystycznym aspektem publikacji jest udział Autorów z Ukrainy, którzy prezentują swoje podejście do tytułowej problematyki i jej znaczenie z perspektywy państwa pretendującego do Unii Europejskiej.

Spis treści

Wykaz najczęściej stosowanych skrótów

Wprowadzenie

Część I. Wprowadzenie: Konteksty pojęcia governance i jego rola wobec społeczeństwa obywatelskiego

Rozdział 1. Założenia koncepcji good governance wobec materialnych, proceduralnych i ustrojowych zasad prawa administracyjnego
Rozdział 2. Społeczeństwo obywatelskie a konstytucyjne zasady społeczne
Rozdział 3. Świadomość prawna a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
Rozdział 4. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie: realia, problemy, perspektywy
Rozdział 5. Governance a przemiany prawa administracyjnego od F.J. Goodnowa do S. Rose-Ackerman

Część II. Partycypacja i współdziałanie na poziomie wykonywania zadań publicznych

Rozdział 1. Formy partycypacji podmiotów prywatnych w procesach wykonywania zadań publicznych w polskim porządku prawnym
Rozdział 2. Straż gminna jako studium porażki idei governance
Rozdział 3. Zasada partnerstwa w relacjach administracji z obywatelami. Zarys problematyki
Rozdział 4. Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Rozdział 5. Budżet partycypacyjny jako instrument uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym – wnioski i postulaty
Rozdział 6. Partycypacja elektroniczna na szczeblu lokalnym na przykładzie budżetu partycypacyjnego miasta Łódź
Rozdział 7. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych wyrazem realizacji zasady public governance
Rozdział 8. Zlecanie funkcji administracji publicznej podmiotom niepublicznym
Rozdział 9. Wniosek jako klasyczna forma inicjatywy społecznej
Rozdział 10. Instrumenty uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym i wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Część III. Partycypacja, współdziałanie i niewładczość na poziomie stosowania prawa

Rozdział 1. Niewładcze metody oddziaływania na treść powinności podatkowych
Rozdział 2. Organizacja społeczna w postępowaniu podatkowym jako przejaw próby wpływu społeczeństwa obywatelskiego na proces decyzyjny w administracji publicznej
Rozdział 3. Organizacja społeczna jako podmiot na prawach strony w postępowaniu podatkowym

Część IV. Polityka administracyjna

Rozdział 1. Savoir-vivre administracji publicznej
Rozdział 2. Ukraina – Polska: współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki
Rozdział 3. Wdrażanie koncepcji public governance w polityce ochrony środowiska
Rozdział 4. Doskonalenie mechanizmu zarządzania państwem w branży ekologicznej w kontekście integracji europejskiej
Rozdział 5. Ustawodawczo-prawne założenia mechanizmu państwowej polityki municypalnej na Ukrainie
Rozdział 6. Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych

Część V. Otwartość i e-komunikacja w administracji publicznej

Rozdział 1. Zastosowanie zasad public governance w prawie publicznym jako wyraz zachodzących zmian społecznych i technologicznych
Rozdział 2. Komunikacja elektroniczna w polskim i niemieckim postępowaniu administracyjnym w ujęciu komparatystycznym
Rozdział 3. Teoretyczne i praktyczne aspekty dostępu obywateli do informacji publicznej w Polsce
Rozdział 4. Realizacja zadania publicznego jako przesłanka udzielania informacji publicznej

Część VI. Efektywność i odpowiedzialność administracji publicznej

Rozdział 1. Płaszczyzny i ranga prawnego partnerstwa izb rzemieślniczych oraz małej i średniej
przedsiębiorczości z administracją publiczną jako przykład realizacji idei public governance
Rozdział 2. Modernizacja przygotowania zawodowego urzędników państwowych na Ukrainie
Rozdział 3. Zarządzanie wiedzą w samorządzie terytorialnym jako komponent public governance
Rozdział 4. Młodzieżowa rada gminy jako organ o charakterze konsultacyjnym
Rozdział 5. Kontrola zarządcza a public governance
Rozdział 6. Problemy doskonalenia administracji publicznej w sektorze turystycznym w świetle integracji europejskiej Ukrainy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »