Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz - Jan Mojak

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

Jan Mojak

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8187-529-5
Data wydania 1 stycznia 2020
Język: Polski
Liczba stron: 408
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz  zastawcy, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Zawiera także praktyczne wskazówki, jak zredagować umowę, wskazuje na katalog przedmiotów zastawu i sposób ich identyfikacji w sądowym rejestrze zastawów.

W obecnym, piątym wydaniu komentarza uwzględniono m.in. tzw. dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., mającą wpływ na stosowanie omawianych uregulowań prawnych, powołano też przepisy wykonawcze do ustawy. Bogate odwołanie do poglądów doktryny z odniesieniem do najnowszej literatury i całości orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zastawu rejestrowego i rejestru zastawów to kolejne niewątpliwe atuty publikacji.


Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo zajmujących się zabezpieczeniami wierzytelności – sędziów, referendarzy, notariuszy, komorników i radców prawnych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 13

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017) | str. 21


Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 23
Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 23

Rozdział 1a. Ustanowienie zastawu rejestrowego | str. 40
Art. 2. [Powstanie zastawu rejestrowego. Ochrona zastawnika działającego w dobrej wierze] | str. 40
Art. 3. [Forma i treść umowy zastawniczej] | str. 55
Art. 4. [Administrator zastawu. Zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii] | str. 67
Art. 5. [Przedmiot zabezpieczenia zastawem rejestrowym; waluta] | str. 76
Art. 6. [Zabezpieczenie kilku wierzytelności] | str. 78
Art. 6a. [Odsetki, roszczenia uboczne] | str. 80

Rozdział 2. Przedmiot zastawu rejestrowego | str. 82
Art. 7. [Katalog przedmiotów zastawu rejestrowego] | str. 82
Art. 8. [Przetworzenie, połączenie, pomieszanie rzeczy obciążonej z innymi rzeczami] | str. 128
Art. 9. [Połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością] | str. 133
Art. 10. [Surogat; roszczenia odszkodowawcze] | str. 138

Rozdział 3. Prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika | str. 148
Art. 11. [Uprawnienia i obowiązki zastawcy lub osoby trzeciej] | str. 148
Art. 12. [Odnotowanie zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu] | str. 153
Art. 13. [Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego] | str. 156
Art. 14. [Zakaz zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego] | str. 162

Rozdział 4. Zbieg obciążeń | str. 168
Art. 15. [Pierwszeństwo] | str. 168
Art. 16. [Kilka zastawów rejestrowych na tym samym przedmiocie] | str. 170

Rozdział 5. Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego | str. 174
Art. 17. [Przeniesienie zastawu rejestrowego] | str. 174
Art. 18. [Wygaśnięcie zastawu rejestrowego] | str. 182
Art. 18a. [Maksymalny okres trwania zastawu rejestrowego] | str. 185
Art. 19. [Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów] | str. 188

Rozdział 6. Zaspokojenie zastawnika | str. 194
Art. 20. [Pierwszeństwo w zaspokojeniu] | str. 194
Art. 21. [Tryb zaspokojenia] | str. 199
Art. 21a. [Zakaz działań zastawnika po zajęciu przedmiotu zastawu rejestrowego] | str. 210
Art. 22. [Umowa o przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego] | str. 213
Art. 23. [Ustalenie wartości przedmiotu zastawu rejestrowego w przypadku przejęcia go na własność] | str. 221
Art. 24. [Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego] | str. 225
Art. 25. [Zawiadomienie zastawcy] | str. 232
Art. 26. [Zagrożenie bezpieczeństwa zastawu] | str. 237
Art. 27. [Zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa] | str. 238
Art. 28. (uchylony) | str. 244

Rozdział 7. (uchylony) | str. 245
Art. 29–35. (uchylone) | str. 245

Rozdział 8. Rejestr zastawów | str. 246
Art. 36. [Właściwość sądów] | str. 246
Art. 37. [Jawność rejestru; wydawanie odpisów i zaświadczeń] | str. 256
Art. 38. [Domniemania związane z wpisem] | str. 258
Art. 39. [Wniosek o wpis] | str. 263
Art. 40. [Treść wpisu] | str. 271
Art. 41. [Rozpoznawanie spraw o wpis do rejestru] | str. 281
Art. 41a. [Ujawnienie zastawu rejestrowego w rejestrze statków cywilnych lub rejestrze prawa własności przemysłowej] | str. 288
Art. 42. [Centralna informacja o zastawach rejestrowych] | str. 290
Art. 43. [Delegacja ustawowa – sposób prowadzenia rejestru i centralnej informacji, opłaty] | str. 295
Art. 43a. [Delegacja ustawowa – forma wniosków i dokumentów składanych drogą elektroniczną] | str. 296
Art. 44. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. | str. 297
Art. 45. (pominięty) | str. 298
Art. 46. (pominięty) | str. 300
Art. 47–48. (pominięte) | str. 300
Art. 49. (pominięty) | str. 301
Art. 50. [Dotychczasowe zastawy bankowe] | str. 301
Art. 51. [Przepisy intertemporalne] | str. 304
Art. 52. [Wejście w życie ustawy] | str. 304

ANEKS

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz.U. Nr 134, poz. 892; zm.: Dz.U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1533) | str. 307

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 134, poz. 893; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2867; z 2008 r. Nr 229, poz. 1534; z 2016 r. poz. 1682) | str. 368

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informację, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 2, poz. 4) | str. 377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145, poz. 1542) | str. 379

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno -technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz.U. poz. 1345) | str. 382

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów (Dz.U. Nr 229, poz. 1532) | str. 385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz.U. Nr 45, poz. 371) | str. 389

Bibliografia | str. 397

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »