Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych - Katarzyna Śliwak

Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych

Katarzyna Śliwak

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-843-2
Data wydania 11 marca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 449
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej wykonawców w zamówieniach publicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony konkurencji na rynku zamówień publicznych. Odpowiednie jej zastosowanie wpływa na prawidłowe przeprowadzenie oraz ocenę etapu kwalifikacji podmiotowej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W publikacji poddano analizie istotne zagadnienia z zakresu warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia wykonawców, spośród których szczególną uwagę poświęcono zmowie przetargowej, mającej istotne znaczenie z perspektywy tytułowej zasady. Omówiono także zasady ściśle powiązane z zasadą równego traktowania, tj. proporcjonalności, ochrony konkurencji, przejrzystości.

Autorka przedstawiła realizację zasady równego traktowania na etapie kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych, uwzględniając polski porządek prawny oraz prawo unijne.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych i sędziów. Będzie pomocne dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział I

Zasada równego traktowania w prawie unijnym oraz polskim

porządku prawnym | str. 23

 1. Uwagi wstępne | str. 23
 2. Zasady prawa w koncepcjach teoretycznoprawnych | str. 24

2.1. Uwagi ogólne na temat zasad prawa i odnoszących się

do nich koncepcji teoretycznoprawnych  | str. 24

2.2. Wybrane koncepcje zasad prawa | str. 28

2.2.1. Koncepcja zasad prawa według R. Dworkina  | str. 28

2.2.2. Koncepcja zasad prawa według R. Alexy’ego | str. 32

2.2.3. Koncepcja zasad prawa według H.L.A. Harta | str. 36

2.3. Elementy koncepcji zasad prawa w odniesieniu

do zasady równego traktowania | str. 39

 1. Zasada równości w Konstytucji RP | str. 41

3.1. Zakresy przedmiotowy i podmiotowy zasady równości w Konstytucji RP | str. 41

3.2. Równość traktowania i równość w prawie | str. 47

3.3. Granice zasady równości | str. 53

3.4. Test równości  | str. 56

3.4.1. Uwagi ogólne | str. 56

3.4.2. Pojęcie cechy istotnej | str. 57

3.4.3. Kryteria różnicowania | str. 60

 1. Zasada równego traktowania w prawie zamówień publicznych | str. 65

4.1. Zasada równego traktowania jako wyraz celów dyrektywy klasycznej | str. 65

4.2. Zasada równego traktowania w dyrektywie klasycznej a zasada traktatowa | str. 71

4.3. Zasada równego traktowania w art. 18 ust. 1 dyrektywy klasycznej oraz art. 16 pkt 1 p.z.p.  | str. 73

 1. Zasada równego traktowania a zasady powiązane | str. 81

5.1. Uwagi ogólne  | str. 81

5.2. Zasada przejrzystości | str. 83

5.2.1. Charakterystyka  | str. 83

5.2.2. Zasada przejrzystości a zasada jawności | str. 89

5.3. Zasada proporcjonalności | str. 91

5.3.1. Charakterystyka  | str. 91

5.3.2. Znaczenie w kontekście kwalifikacji podmiotowej wykonawców | str. 102

5.4. Zasada ochrony konkurencji | str. 106

5.4.1. Zasada ochrony konkurencji a zasada równego traktowania | str. 106

5.4.2. Zasada ochrony konkurencji a sposób prowadzenia postępowania | str. 109

5.4.3. Zasada ochrony konkurencji w prawie zamówień publicznych a prawo ochrony konkurencji  | str. 110

Rozdział II

Zasada równego traktowania przy formułowaniu i ocenie warunków udziału w postępowaniu w unijnym i polskim porządku prawnym | str. 113

 1. Uwagi wstępne | str. 113
 2. Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu | str. 119
 3. Charakterystyka warunków udziału w postępowaniu | str. 124

3.1. Cel określenia warunków udziału | str. 124

3.2. Wyodrębnienie klasy podmiotów posiadających

cechę istotną przy określaniu warunków udziału | str. 127

3.3. Przedmiot zamówienia a proporcjonalność warunków udziału | str. 130

3.4. Fakultatywność określenia warunków udziału | str. 134

 1. Sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu | str. 136

4.1. Zasada równego traktowania i zasady powiązane przy określaniu warunków udziału | str. 136

4.2. Warunki udziału jako minimalne poziomy zdolności  | str. 142

4.3. Opis warunków udziału a opis sposobu dokonania  oceny ich spełniania | str. 144

 1. Kryteria selekcji | str. 146
 2. Kategorie warunków udziału w postępowaniu | str. 149

6.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym | str. 149

6.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej | str. 153

6.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa | str. 158

6.3.1. Charakterystyka  | str. 158

6.3.2. Sposób określania i oceny warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej | str. 163

6.3.3. Przykładowe wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej | str. 168

6.4. Zdolność techniczna lub zawodowa | str. 187

6.4.1. Charakterystyka  | str. 187

6.4.2. Sposób określenia wymogu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia  | str. 191

6.4.3. Potencjał kadrowy (osobowy) | str. 196

6.4.4. Problematyka sprzeczności interesów | str. 205

6.4.5. Informacje, jakich mogą żądać zamawiający na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej | str. 211

Rozdział III

Rola zasady równego traktowania przy formułowaniu i ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców sumujących zasoby | str. 217

 1. Uwagi wstępne | str. 217
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (tzw. konsorcjum) | str. 221

2.1. Charakterystyka sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum | str. 221

2.1.1. Charakterystyka konsorcjum | str. 221

2.1.2. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących pojedynczego wykonawcy | str. 223

2.1.3. Forma prawna konsorcjum | str. 226

2.2. Możliwość zmian w składzie konsorcjum | str. 229

2.3. Możliwość powołania się przez członka konsorcjum

na prace faktycznie wykonane | str. 233

 1. Wykonawcy polegający na zasobach podmiotów trzecich | str. 240

3.1. Realność udostępnienia zasobów podmiotów trzecich na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu | str. 240

3.1.1. Charakterystyka instytucji polegania na zasobach podmiotów trzecich  | str. 240

3.1.2. Udowodnienie dysponowania zasobami podmiotu trzeciego | str. 242

3.1.3. Charakter powiązań pomiędzy podmiotem trzecim a wykonawcą | str. 248

3.1.4. Realność udostępnienia jako element podwykonawstwa  | str. 251

3.1.5. Wykonanie kluczowych zadań przez samego wykonawcę | str. 256

3.2. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w celu spełnienia kryteriów selekcji | str. 259

3.3. Powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego po upływie terminu na złożenie ofert | str. 263

 1. Możliwości łączenia zasobów w przypadku poszczególnych

kategorii warunków udziału w postępowaniu | str. 270

4.1. Zastosowanie reguł dotyczących konsorcjum w stosunku do podmiotów trzecich  | str. 270

4.2. Łączenie zasobów w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej | str. 272

4.2.1. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego | str. 272

4.2.2. Konsorcjum | str. 273

4.3. Łączenie zasobów w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej | str. 277

4.3.1. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego | str. 277

4.3.2. Konsorcjum | str. 280

4.4. Łączenie zasobów w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia | str. 284

4.4.1. Sumowanie potencjałów w zakresie cząstkowych kwalifikacji a wymóg legitymowania się całością doświadczenia przez jeden podmiot | str. 285

4.4.2. Wykonanie dwóch różnych prac w jednym zadaniu | str. 292

4.4.3. Doświadczenie instytucji czy jej pracowników?  | str. 293

4.5. Łączenie zasobów w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej w zakresie potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia | str. 295

Rozdział IV

Wykluczenie wykonawców dopuszczających się zmowy przetargowej i instytucja self--cleaning jako wyraz zasady równego traktowania | str. 297

 1. Uwagi wstępne | str. 297
 2. Podstawy wykluczenia | str. 300

2.1. Charakterystyka i cel badania podstaw wykluczenia | str. 300

2.2. Poszanowanie zasady równego traktowania  jako podstawa wykluczenia | str. 307

2.3. Okres wykluczenia | str. 311

 1. Zmowa przetargowa jako zakazane porozumienie naruszające zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji | str. 312

3.1. Charakterystyka zmowy przetargowej a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji | str. 312

3.2. Formy zmów przetargowych | str. 317

3.3. Udowodnienie zmowy przetargowej | str. 321

3.4. Zmowa przetargowa jako wspólny przedmiot regulacji prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji | str. 327

3.5. Umowa konsorcjum a zmowa przetargowa  | str. 331

3.5.1. Przesłanki kwalifikacji umowy konsorcjum

jako zmowy przetargowej | str. 331

3.5.2. Wymiana informacji wrażliwych pomiędzy członkami konsorcjum | str. 337

3.5.3. Przesłanki wyłączenia zmowy z zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych  | str. 340

3.6. Naruszenie konkurencji w przypadku udziału wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej | str. 343

3.6.1. Kwalifikacja prawna sytuacji złożenia odrębnych ofert przez wykonawców z tej samej grupy kapitałowej  | str. 343

3.6.2. Koncepcja jednego organizmu gospodarczego (single economic unit) | str. 346

3.6.3. Grupa kapitałowa w postępowaniu o zamówienie publiczne | str. 349

3.7. Odpowiedzialność za zmowy przetargowe | str. 356

3.7.1. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i procedura leniency | str. 356

3.7.2. Odpowiedzialność na podstawie prawa zamówień publicznych | str. 360

3.7.3. Odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnego | str. 364

 1. Instytucja self-cleaningu (samooczyszczenia) | str. 367

4.1. Charakterystyka | str. 367

4.1.1. Pojęcie i geneza instytucji self-cleaningu | str. 367

4.1.2. Zakres zastosowania  | str. 371

4.2. Sposób przeprowadzania self-cleaningu  | str. 373

4.2.1. Środki zaradcze | str. 373

4.2.2. Ocena zamawiającego | str. 380

4.2.3. Termin złożenia dowodów | str. 382

4.3. Self-cleaning jako wyraz zasady równego traktowania i proporcjonalności | str. 385

4.4. Self-cleaning przy zmowie przetargowej | str. 388

Zakończenie | str. 391

Bibliografia  | str. 407

Wykaz aktów prawnych  | str. 425

Wykaz orzecznictwa  | str. 429

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »