Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej - Arkadiusz Cudak

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej

Arkadiusz Cudak

199,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-649-6
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 524
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
199,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która w kompleksowy sposób objaśnia najważniejsze aspekty podstawowego środka obrony merytorycznej zobowiązanego.

Środki zaskarżenia umożliwiają bowiem stronom oraz wszystkim innym podmiotom tych postępowań doprowadzenie do weryfikacji i kontroli działań organów prowadzących administracyjne postępowanie egzekucyjne. Jest to jeden ze sposobów wpływania na bieg postępowania. Przede wszystkim zaś podmioty te mogą w taki sposób inicjować kontrolę działań organu w aspekcie ich legalności.

Autor uwzględnia także najnowsze, bardzo obszerne, zmiany stanu prawnego. W wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.), która weszła w życie 30.7.2020 r., nastąpiły istotne zmiany w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Najgłębsze zmiany dotyczą właśnie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Doszło bowiem do rozdzielenia obrony merytorycznej zobowiązanego od obrony formalnej. W wyniku zmiany stanu prawnego ograniczono podstawy zarzutu, a także zmodyfikowano tryb jego wnoszenia i rozpoznawania. Ustawa wprowadziła także przepisy intertemporalne, które stanowią, że do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Od tej regulacji przewidziano również szereg wyjątków, wprowadzających zasadę bezpośredniego działania nowego prawa procesowego.

Monografia składa się z 7 rozdziałów, które w sposób niezwykle przenikliwy analizują problematykę zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej:

  • Rozdział 1. Środki zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w którym poruszona jest problematyka przymusu administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i jego celu, czy przedmiotu zarzutu.
  • Rozdział 2. Stosunek zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do innych środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w którym Autor omawia stosunek zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej do zażalenie, skargi na czynności egzekucyjne, żądania wyłączenia spod egzekucji, żądania zobowiązanego umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz sprzeciwu małżonka zobowiązanego.
  • Rozdział 3. Podmioty uprawnione do wniesienia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym omówiona zostaje legitymacja procesowa.
  • Rozdział 4. Termin, wymogi formalne oraz sposób wnoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym Autor wyjaśnia terminy do wniesienia zarzutu, formę i treść oraz organ właściwy do rozpoznania sprawy.
  • Rozdział 5. Podstawy zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w którym analizie zostaje poddana ewolucja podstaw zarzutu, jego klasyfikacja, problematyka poszczególnych podstaw zarzutu.
  • Rozdział 6. Tryb rozpoznawania zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, w tym wstępna kontrola wniesionych zarzutów, wpływ wniesionego zarzutu na bieg postępowania egzekucyjnego, rozpatrzenie zarzutu przez wierzyciela, rodzaje i kontrola rozstrzygnięć wierzyciela.
  • Rozdział 7. Pozostałe zarzuty przewidziane przez ustawodawcę, w tym zarzuty na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego, zarzuty do opisu i oszacowania nieruchomości, zarzut w sprawie zabezpieczenia i zarzuty w sprawie jednolitego tytułu wykonawczego.

Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim analiza jednego z podstawowych środków zaskarżenia, przysługującego zobowiązanemu, a mianowicie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. W publikacji podjęto próbę przedstawienia wykładni znowelizowanych przepisów. Autor przeprowadza badania przede wszystkim w aspekcie efektywności materialnoprawnej ochrony zobowiązanego oraz umiejscowienia zarzutu w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, aplikantów oraz studentów prawa. Ponadto, użyteczność znajdą w niej także pracownicy administracji rządowej czy samorządowej, księgowi, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »