Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia - Konrad Raczkowski

Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

Konrad Raczkowski

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8351-6
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 608
Rozmiar pliku: 4,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka przedstawia problematykę funkcjonowania sfery realnej i instytucjonalnej gospodarki narodowej z punktu widzenia problemów dotyczących całego obrotu gospodarczego. Chociaż głównym tematem tej publikacji jest zarządzanie, to związanych z nim procesów nie można rozpatrywać, pomijając społeczne aspekty wykorzystania zasobów w ekonomii, aspekty prawa czy szeroko definiowanych finansów. Połączenie teoretycznego ujęcia tematu z ujęciem praktycznym, z uwzględnieniem aktualnych problemów gospodarczych, służy pragmatycznemu podejściu do zagadnienia procesów gospodarczych.

Spis treści

Wstęp 13
CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE GOSPODARCZYM 17
Rozdział 1. Zarządzanie strategiczne - szanse i zagrożenia w rozwoju organizacji 19 Justyna Światowiec-Szczepańska
Wstęp 19
1. Rozwój i zakres zarządzania strategicznego 20
2. Szanse i zagrożenia w strategiach korporacji 30
3. Szanse i zagrożenia w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 36
4. Zarządzanie strategiczne w różnych kontekstach organizacyjnych 46
Podsumowanie 51
Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach 57 Zbysław Dobrowolski
Wstęp 57
1. Wpływ korupcji na organizację 57
2. Ryzyko działania organizacji 60
3. Zarządzanie ryzykiem korupcji 62
Podsumowanie 67
Rozdział 3. Zarządzanie zaufaniem we współczesnych przedsiębiorstwach 70 Joanna Paliszkiewicz
Wstęp 70
1. Pojęcie zaufania 71
2. Relacje zaufania w przedsiębiorstwie 73
3. Budowanie zaufania w przedsiębiorstwach 78
Podsumowanie 81
Rozdział 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 89 Andrzej Limański, Antoni Olak, Ireneusz Drabik
Wstęp 89
1. Przedsiębiorstwo jako podmiot zarządzania wartością 90
2. Kategoria wartości w działalności przedsiębiorstwa 94
3. Systemowe podejście w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa 98
4. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie zarządzania 104
Podsumowanie 108
Rozdział 5. Zarządzanie wiarygodnością dokumentów a bezpieczeństwo ekonomiczne 111 Remigiusz Lewandowski, Tomasz Goliński
Wstęp 111
1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: pojęcie i wybrane przepisy prawa 112
2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a zarządzanie wiarygodnością dokumentów i banknotów 117
3. Przykłady ilustrujące znaczenie zaufania do waluty w danym kraju 121
4. Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa płynące z fałszowania dokumentów 126
5. Zarządzanie działalnością produkcyjną w zakresie wartości pieniężnych i dokumentów 131
6. Zarządzanie narodowymi producentami banknotów i dokumentów - perspektywa właścicielska 135
Podsumowanie 138
Rozdział 6. Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym 144 Konrad Raczkowski, Adrian Markiewicz
Wstęp 144
1. Dlaczego sektor finansowy? 145
2. Asymetria informacji a sektor finansowy 147
3. Asymetria informacji w relacji klient-bank 151
4. Asymetria informacji w sektorze finansowym a zarządzanie w systemie gospodarczym 154
5. Asymetria informacji w działalności kredytowej 159
6. Asymetria informacji w działalności depozytowej 162
7. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej 163
Podsumowanie 165
Rozdział 7. Zarządzanie luką podatkową w polskim systemie podatkowym przez organy podatkowe 170 Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski, Róża Kosińska
Wstęp 170
1. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym a zarządzanie luką podatkową przez państwowe organy podatkowe 172
2. Zidentyfikowane obszary występowania luki podatkowej 175
3. Problemy towarzyszące zarządzaniu luką podatkową 178
Podsumowanie 181
Rozdział 8. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania ryzykiem podatkowym 183 Mariusz Sokołek
Wstęp 183
1. Pojęcie optymalizacji podatkowej 183
2. Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania 188
3. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i samozatrudnienie w kontekście wyboru formy opodatkowania jako przykład optymalizacji podatkowej 190
4. Optymalizacja podatkowa a praktyka aparatu fiskalnego 196
Podsumowanie 198
Rozdział 9. Prawne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania kontrolą realizacji zobowiązań podatkowych 202 Dariusz Ćwikowski
Wstęp 202
1. Przyczyny i formy minimalizacji obciążeń podatkowych 203
2. Uprawnienia kontrolne organów skarbowych w zwalczaniu przestępczości podatkowej 210
3. Ocena możliwości kontrolnych organów skarbowych 215
4. Wybrane problemy w ograniczeniu przestępczości podatkowej 222
Podsumowanie 226
Rozdział 10. Wykorzystanie narzędzi informatycznych przez administrację skarbową w ramach kontrolnej funkcji zarządzania 229 Alicja Tołwińska
Wstęp 229
1. Skala i formy przestępczości podatkowej w Polsce 231
2. Zarządzanie technologiami w administracji publicznej 242
3. Gromadzenie danych przez kontrolę skarbową 245
4. Wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych oraz zastosowanie specjalistycznych narzędzi do przetwarzania danych 250
Podsumowanie 256
Rozdział 11. Uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej strefy euro w czasie globalnego kryzysu finansowego 262 Tomasz Knepka
Wstęp 262
1. Powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności 263
2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w dobie kryzysu 268
3. Odpowiedź Rzecznika Generalnego (Advocate General) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne z zakresu polityki pieniężnej 272
4. Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Thomas Pringle przeciwko Irlandii (C-370/12) w zakresie wpływu EMS na politykę pieniężną strefy euro 277
Podsumowanie 283
CZĘŚĆ II SZANSE I ZAGROŻENIA W SYSTEMIE GOSPODARCZYM 287
Rozdział 12. Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego z punktu widzenia wpływu międzynarodowych przepływów pieniężnych oraz emigracji na ubóstwo. Kompleksowa analiza cross-country 289 Kinga Barbara Tchórzewska
Wstęp 289
1. Aktualność problematyki ubóstwa 290
2. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie badań emipirycznych 292
3. Metodologia 298
4. Wyniki OLS i IV na podstawie celowego doboru krajów 305
Podsumowanie 309
Rozdział 13. Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej wobec zagrożeń XXI wieku 323 Andrzej Żebrowski
Wstęp 323
1. Zagrożenia dla Unii Europejskiej w zmieniającym się środowisku międzynarodowym 324
2. Unia Europejska systemem europejskiego bezpieczeństwa 337
3. Podmioty bezpieczeństwa Unii Europejskiej 344
Podsumowanie 353
Rozdział 14. Bezpieczeństwo polityki fiskalnej Polski. Warunki i konsekwencje 357 Katarzyna Żukrowska
Wstęp 357
1. Budżet państwa 357
2. Charakterystyka budżetu państwa 359
3. Autonomia w kształtowaniu budżetu 361
4. Zagraniczne warunki określania budżetu państwa 368
Podsumowanie 380
Rozdział 15. Próba oszacowania bezpieczeństwa finansowego Polski 384 Konrad Stańczyk, Janusz Płaczek
Wstęp 384
1. Pojmowanie bezpieczeństwa finansowego państwa 385
2. Szacowanie bezpieczeństwa finansowego za pomocą grupy wskaźników cząstkowych - ujęcie teoretyczne 388
3. Aktualny poziom bezpieczeństwa finansowego naszego kraju 391
4. Przewidywane działania w kierunku poprawy analizowanego bezpieczeństwa 401
Podsumowanie 411
Rozdział 16. Metody zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu gospodarczego w ramach ryzyka walutowego 414 Ireneusz Miciuła
Wstęp 414
1. Istota zarządzania ryzykiem walutowym 415
2. Metody i instrumenty eliminowania ryzyka walutowego 418
Podsumowanie 425
Rozdział 17. Wpływ bezpieczeństwa ekonomicznego na stabilność gospodarstw domowych 428 Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Wstęp 428
1. Zarządzanie finansowe w odniesieniu do gospodarstwa domowego 429
2. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe gospodarstw domowych 433
3. Ryzyko finansowe oraz ryzyko niewypłacalności gospodarstw domowych 437
4. Better Life Index według krajów OECD 441
Podsumowanie 456
Rozdział 18. Optymalizacja obciążeń podatkowych, jej efektywność a budżet państwa 459 Elżbieta Klamut
Wstęp 459
1. System podatkowy i teoria optymalnego opodatkowania 461
2. Optymalizacja a uchylanie się i unikanie opodatkowania 463
3. Sposoby optymalizowania opodatkowania funkcjonujące w życiu gospodarczym 467
4. Efektywność optymalizacji i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 470
5. Optymalizacja - sprzeczność interesów przedsiębiorcy i państwa 474
Podsumowanie 478
Rozdział 19. Konsekwencje podatkowe transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw 482 Małgorzata Oziębło
Wstęp 482
1. Istota połączeń przedsiębiorstw 483
2. Podstawowe zasady prawa podatkowego 485
3. Zarządzanie podatkami 486
4. Opodatkowanie spółki przejmującej (nowo powstałej) 488
5. Opodatkowanie spółki przejmowanej 491
6. Skutki podatkowe dla wspólników łączących się spółek 492
7. Skutki podatkowe transgranicznych fuzji 494
Podsumowanie 497
Rozdział 20. Rola sądów administracyjnych w zmniejszeniu skali wyłudzeń podatku VAT 500 Kazimierz Poznański, Marek Suchowolec
Wstęp 500
1. Podatek od towarów i usług 502
2. Modele opisujące unikanie opodatkowania 503
3. Rola informacji w polityce egzekwowania podatków 504
4. System odwołań od decyzji podatkowych w Wielkiej Brytanii 506
5. Koszty funkcjonowania polskich organów podatkowych (bez organów celnych) 509
6. Rezultaty działalności kontroli skarbowej 511
7. Statystyka spraw w sądach administracyjnych dotyczących wyłudzeń podatku VAT 512
8. Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące administracji podatkowej 513
9. Wskaźnik efektywności systemu kontroli skarbowej 515
10. Studium przypadku: DROP SA 517
11. Porównanie ściągalności podatku VAT w Polsce i Wielkiej Brytanii 519
Podsumowanie 521
Rozdział 21. Ryzyko i zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw na przykładzie kooperacji negatywnej 526 Tomasz Grzyb
Wstęp 526
1. Ciągłość działania współczesnych organizacji gospodarczych odpowiedzią na zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw 527
2. Kooperacja negatywna jako źródło ryzyka we współczesnej działalności gospodarczej 531
3. Studium przypadku kooperacji negatywnej jako ryzyka dla przedsiębiorstwa 533
Podsumowanie 539
Rozdział 22. Asymetryczne cyberzagrożenia handlu elektronicznego we współczesnej gospodarce 542 Tomasz Muliński
Wstęp 542
1. Istota asymetryczności zagrożeń bezpieczeństwa 543
2. Asymetryczność zagrożeń w handlu elektronicznym 549
3. Wpływ cyberzagrożeń asymetrycznych na gospodarkę narodową 562
Podsumowanie 567
Rozdział 23. Likwidacja majątkowego zaplecza sprawców przestępstw jako element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - aspekty prawne i taktyczne na gruncie nowego orzecznictwa 572 Krzysztof Wiciak
Wstęp 572
1. Wpływ przepisów wspólnotowych na zmiany prawa krajowego związanego z bezpieczeństwem ekonomicznym 573
2. Charakterystyka źródeł strat dla Skarbu Państwa z tytułu działalności przestępczej - inicjatywy krajowe na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej 576
3. Odpowiedzialność posiłkowa - stosowanie w praktyce organów ścigania 579
4. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na zakres stosowania art. 299 k.k. - pranie pieniędzy 585
5. Wpływ likwidacji zaplecza majątkowego sprawców przestępstw na możliwość zarządzania instytucjami publicznymi 588
6. Prowadzenie działalności gospodarczej a środki pochodzące z nielegalnych i nieujawnionych źródeł 593
Podsumowanie 595
Indeks 599
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »