Zarządzanie talentami w polskich organizacjach. Architektura systemu - Alicja Miś

Zarządzanie talentami w polskich organizacjach. Architektura systemu

Alicja Miś

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-151-9
Data wydania lipiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 188
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem talentami. W organizacjach, które dbają o swój kapitał ludzki, rozwija się praktyki personalne mające na celu identyfikowanie pracowników utalentowanych, ich utrzymanie w firmie oraz właściwe wkomponowanie ich w zespół pracowniczy. Autorzy książki wprowadzają nowe pojęcie – architekturę zarządzania talentami – łączące organizacyjne procesy i narzędzia z kontekstem zewnętrznym organizacji.

Problematyka zarządzania talentami została przedstawiona z punktu widzenia:

  • strategii organizacji;
  • procesów pozyskiwania talentów, ich doskonalenia i oceniania;
  • retencji pracowników;
  • zarządzania pracownikami spoza grupy talentów.

W publikacji zaprezentowano przegląd polskiej i obcej literatury przedmiotu, a także aktualne wyniki badań, które mogą posłużyć do kształtowania i optymalizowania praktyk zarządczych w odniesieniu do pracowników utalentowanych.

Adresaci:
Książka skierowana jest do pracowników działów HR i menedżerów. Może zainteresować także pracowników naukowych, stanowiąc dla nich źródło inspiracji do dalszych prac badawczych.

Spis treści

Wstęp .... 7

Rozdział 1. Istota talentu i zarządzania talentami .... ... 11

1.1. Pojęcie talentu .... .. 11

1.2. Zarządzanie talentami .... 19

1.3. Klasyfi kacja procesów zarządzania talentami ... 26

1.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie talentami

– tożsamość vs specyfi ka .... 32

Rozdział 2. Architektura zarządzania talentami .... .. 38

2.1. Architektura organizacji – wyjaśnienie pojęcia… 38

2.2. Propozycja Lepaka i Snella jako podstawa konceptualna

architektury ZT .... 43

2.3. Podmioty zarządzania talentami i ich zadania …. 49

Rozdział 3. Strategiczne aspekty zarządzania talentami… 53

3.1. Istota strategicznego zarządzania talentami …. 53

3.2. Teoria zasobowa przedsiębiorstwa jako strategiczny kontekst

zarządzania talentami .... 59

3.3. Proces strategicznego zarządzania talentami ... 61

3.4. Rodzaje strategii zarządzania talentami ...... 65

3.5. Wykorzystanie IT dla wsparcia

procesów zarządzania talentami .... . 70

Rozdział 4. Kontekst zarządzania talentami .... 75

4.1. Struktura kontekstu zarządzania talentami …..75

4.2. Czynniki zewnątrzorganizacyjne .... 77

4.3. Czynniki wewnątrzorganizacyjne .... ... 91

4.4. Wnioski dla praktyki zarządzania talentami …. 99

Rozdział 5. Procesy ZT – pozyskiwanie talentów .... 102

5.1. Model pozyskiwania talentów .... ... 102

5.2. Identyfi kowanie talentów wewnątrz organizacji .. 105

5.3. Pozyskiwanie talentów .... ... 109

5.4. Selekcja talentów .... .. 112

5.5. Ocena procesu pozyskiwania i selekcji talentów w badanych

organizacjach .... 114

Rozdział 6. Procesy ZT – doskonalenie talentów .... 120

6.1. Specyfi ka rozwoju utalentowanych pracowników…120

6.2. Rozwój i kariera talentów .... .. 125

6.3. Ocenianie pracowników utalentowanych ….. 132

Rozdział 7. Procesy ZT – utrzymywanie i zwalnianie talentów … 136

7.1. Retencjonowanie pracowników utalentowanych … 136

7.2. Motywowanie i wynagradzanie pracowników utalentowanych ... 143

7.3. Monitorowanie zwolnień i odejść .... .. 147

Rozdział 8. Synchronizacja działań adresowanych do talentów i pozostałych

pracowników .... .. 150

8.1. Podejścia do komunikacji programów zarządzania talentami …. 150

8.2. Przesłanki tworzenia oferty dla pozostałych pracowników …. 157

8.3. Modele działania względem talentów i pracowników

niebędących talentami .... ... 159

Zakończenie .... .... 167

Bibliografi a .... . 171

O autorach .... 183

Spis tabel, rysunków, wykresów .... . 185

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »