Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16 - Monika Wyrzykowska-Antkiewicz

Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16

Monika Wyrzykowska-Antkiewicz

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-593-9
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 159
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Procesy gospodarcze współczesnej ekonomii charakteryzują się dużym dynamizmem, nowymi trendami w zarządzaniu, a także niebywałym rozwojem i upowszechnieniem wysokich technologii. Częste zmiany otoczenia gospodarczego skłaniają przedsiębiorstwa do gruntownych reform. Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa jest zagwarantowanie sprawności zarządzania w dynamicznie zmieniają­cych się warunkach.

Tom szesnasty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został współczesnym problemom zarządzania. Został on podzielo­ny na trzy części:
- pierwsza traktuje o ewolucji teorii i sposobów zarządzania,
- w drugiej części podjęto dyskurs na temat innowacji, technologii i komunikacji w zarządzaniu,
- część trzecia opracowania poświęcona została problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i etyce w zarządzaniu.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Część I
Ewolucja teorii i stylów zarządzania

1. Kształtowanie się teorii bankructwa - Andrzej Tokarski 11
1.1. Upadłość w teorii przedsiębiorstw 11
1.2. Pozytywna i normatywna teoria bankructwa 14
1.3. Ilościowe modele predykcji zagrożenia upadłością jako element teorii bankructwa 15
Streszczenie/Summary 17
Bibliografia 18

2. Kryzys wyzwaniem do zmiany stylu i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem - Janusz Żurek 19
2.1. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w gospodarce światowej 20
2.2. Kryzys przedsiębiorstwa pochodną kryzysu w otoczeniu zewnętrznym, tj. międzynarodowym i krajowym 24
2.3. Działania jakie winny podejmować przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu w otoczeniu zewnętrznym, międzynarodowym i krajowym 27
Streszczenie/Summary 32
Bibliografia 33

Część II
Innowacje, technologia i komunikacja w zarządzaniu

3. Znaczenie innowacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem - Marcin Jakóbczyk 37
3.1. Innowacje w procesach zarządczych 38
3.2. Innowacje w zarządzaniu finansami 40
3.3. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 42
3.4. Innowacyjne zarządzanie wiedzą 45
Streszczenie/Summary 49
Bibliografia 50

4. Implementacja ładu informatycznego w małych firmach - Dariusz Kralewski 51
4.1. Definicja ładu informatycznego (IT Governance) 51
4.2. Ład korporacyjny (Corporate Governance) a ład informatyczny (IT Governance) 52
4.3. Implementacja ładu informatycznego 53
4.4. Kluczowe czynniki sukcesu implementacji ładu informatycznego 56
Streszczenie/Summary 60
Bibliografia 61

5. Technologie informacyjne wykorzystywane w zarządzaniu wiedzą o klientach - Dorota Buchnowska 63
5.1. Istota i znaczenie wiedzy o klientach 63
5.2. Identyfikacja technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 65
5.3. Charakterystyka technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 67
5.3.1. Systemy CRM - kompleksowe wsparcie procesów zarządzania wiedzą o klientach 67
5.3.2. Business Intelligence - odkrywanie wiedzy o klientach ze zbiorów danych 69
5.3.3. Technologie Web 2.0 - zarządzanie wiedzą pochodzącą od klientów 73
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75

6. Komunikacja w zarządzaniu projektami - podejście systemowe - Magdalena Bielenia-Grajewska 77
6.1. Komunikacja w zarządzaniu projektami 77
6.1.1. Zarządzanie projektami - zagadnienia ogólne 77
6.1.2. Zarządzanie projektami - wymiar komunikacyjny 78
6.1.3. Zarządzający projektami z perspektywy komunikacyjnej 79
6.2. Podejście systemowe do komunikacji w projekcie 81
6.2.1. Systemowość współczesnych organizacji 81
6.2.2. Charakterystyka systemów komunikacyjnych w organizacji 82
Streszczenie/Summary 83
Bibliografia 84

Część III
Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w zarządzaniu

7. Recepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wśród przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców z obszaru wojewódz­twa pomorskiego - Rafał Raczyński 89
7.1. Przyczyny rosnącej popularności koncepcji CSR 90
7.2. CSR w ujęciu teoretycznym 91
7.3. CSR w ujęciu praktycznym 94
7.3.1. Ład korporacyjny/organizacyjny 94
7.3.2. Prawa człowieka 96
7.3.3. Praktyki w miejscu pracy (relacje pracodawcy - pracownicy) 97
7.3.4. Środowisko 99
7.3.5. Praktyki rynkowe 100
7.3.6. Kwestie konsumenckie 101
7.3.7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych 102
Streszczenie/Summary 104
Bibliografia 105

8. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w warunkach światowego kryzysu finansowego - Janusz Żurek 107
8.1. Światowy kryzys finansowy wyzwaniem do zmian systemu mechanizmów rynkowych i zachowań podmiotów gospodarczych 108
8.2. Czemu ma służyć idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jaki jest jej podstawowy cel? 112
8.3. Czy w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego jest miejsce dla idei społecznej odpowiedzialności? 116
Streszczenie/Summary 119
Bibliografia 121

9. Rola etyki w reklamie biznesu - Adam Strzelecki 123
9.1. Uwarunkowania etyki w biznesie 124
9.2. Narzędzie perswazji w aksjologii reklamy 128
9.3. Przeciwdziałanie nieetycznej reklamie 131
Streszczenie/Summary 138
Bibliografia 139

10. Czynniki tworzące kapitał społeczny - Janusz Dworak 141
10.1. Symbolizm 143
10.2. Reklama 144
10.3. Media 146
10.4. Retoryka 147
10.5. Niestabilność polityczna 149
10.6. Relatywizm 150
10.7. Religia 150
10.8. Wiedza i edukacja 152
10.9. Doświadczania okresu dziecięcego 154
10.10. Rodzina i wychowanie 155
Streszczenie/Summary 157
Bibliografia 157

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »