Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej - Ewa Marcjoniak

Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Ewa Marcjoniak

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-098-8
Data wydania 1 kwietnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 709
Rozmiar pliku: 36,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r., wraz z aktami wykonawczymi, i wprowadzającej m.in. nowe rozwiązania i instytucje w zamówieniach publicznych. Uwzględnia także zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw.

Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:
• tytuł pisma;
• przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;
• proponowana treść pisma;
• niektóre wzory zawierają wskazówki dla opracowujących pismo.

Przedstawiony materiał umożliwi czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, pozwoli ustrzec się przed potencjalnymi błędami przy zastosowaniu właściwej i kompletnej formy dokumentu. Publikacja zawiera także tekst nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz teksty wszystkich obowiązujących rozporządzeń, co znacznie ułatwi posługiwanie się wzorami.

Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zamawiających, będzie pomocne także wykonawcom.

Zawarte w publikacji wzory dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.zamowienia-publiczne-wzory-3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu. Wzory można dowolnie modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 9

WSTĘP 11

CZĘŚĆ 1
PISMA
1. Plan zamówień publicznych (art. 23 p.z.p.) | str. 17
2. Wspólne przygotowanie lub przeprowadzenie zamówień – porozumienie zamawiających (art. 38 p.z.p.) | str.  22
3. Powierzenie wykonania czynności w postępowaniu (art. 52 p.z.p.) | str.  25
4. Powołanie Komisji Przetargowej i organizacja Komisji Przetargowej (art. 53–56 p.z.p.) | str.  27
5. Pełnomocnictwo dla reprezentanta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i żądanie kopii umowy (art. 58 i 59 p.z.p.) | str.  36
6. Żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą i żądanie wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 2 i 4 p.z.p.) | str.  39
7. Żądanie, aby wykonawca zastąpił podmiot innym podmiotem spełniającym warunki albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 122 p.z.p.) | str.  42
8. Wezwanie do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych (art. 126 p.z.p.) | str.  44
9. Wezwanie do złożenia, poprawienia, uzupełnienia dokumentów lub do wyjaśnienia JEDZ (art. 128 p.z.p.) | str.  46
10. Wszczęcie postępowania – ogłoszenie albo zaproszenie (art. 130 p.z.p.); poinformowanie wykonawców o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym (art. 276 ust. 2 p.z.p.) | str.  50
11. SWZ (art. 134 p.z.p.) | str.  53
12. Wyjaśnienia treści SWZ (art. 135 p.z.p.) | str.  103
13. Zebranie wykonawców (art. 136 p.z.p.) | str.  108
14. Zmiana treści SWZ (art. 137 i art. 256 p.z.p.) | str.  110
15. Wycofanie oferty (art. 219 ust. 2 p.z.p.) | str.  114
16. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 p.z.p.) | str.  117
17. Informacja z otwarcia ofert (art. 222 ust. 5 p.z.p.) | str.  119
18. Przedłużenie terminu związania ofertą (art. 220 p.z.p.) | str.  121
19. Żądanie wyjaśnień treści oferty (art. 223 ust. 1 p.z.p.) | str.  125
20. Poprawa omyłek (art. 223 ust. 2 i 3 p.z.p.) | str. 129
21. Żądanie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (art. 224 p.z.p.) | str.  136
22. Zwrócenie się o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (art. 252 p.z.p.) | str.  142
23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 253 p.z.p.) | str.  148
24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (art. 260 p.z.p.) | str.  153
25. Roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa (art. 261 p.z.p.) | str.  157
26. Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania (art. 262 p.z.p.) | str.  159
27. Wybór drugiej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (art. 263 p.z.p.) | str.  161
28. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych w ZPP (art. 274 p.z.p.) | str.  163
29. SWZ w zamówieniach podprogowych (art. 281 p.z.p.) | str.  167
30. Wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w ZPP (art. 284 p.z.p.) | str.  204
31. Zebranie wykonawców w ZPP (art. 285 p.z.p.) | str.  210
32. Zmiana treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w ZPP (art. 286 p.z.p.) | str.  212
33. Zaproszenie do negocjacji ofert w ZPP (art. 289 p.z.p.) | str.  217
34. Informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszenie w ZPP (art. 293–295 p.z.p.) | str.  223
35. Odwołanie (art. 513–517 p.z.p.) | str.  228
36. Cofnięcie odwołania do czasu zamknięcia rozprawy (art. 520 p.z.p.) | str.  235
37. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego (art. 524 p.z.p.) | str.  237
38. Zgłoszenie przystąpienia (art. 525 p.z.p.) | str.  239
39. Opozycja przeciw przystąpieniu innego wykonawcy (art. 526 p.z.p.) | str.  242
40. Odpowiedź na odwołanie (art. 521 p.z.p.) | str.  245
41. Uwzględnienie odwołania (art. 522 p.z.p.) | str.  248
42. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania (art. 523 p.z.p.) | str.  251
43. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (art. 578 p.z.p.) | str.  253

CZĘŚĆ 2
AKTY PRAWNE
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych | str.  259
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym | str.  503
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego | str.  518
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych | str.  527
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień | str.  531
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str.  535
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych | str.  627
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy | str.  638
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych | str.  649
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania | str.  677
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie | str.  683
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą | str.  691
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów | str.  703

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »