Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne. Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych - Michał Kania

Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne. Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych

Michał Kania

34,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-313-7
Data wydania styczeń 2014
Język: Polski
Liczba stron: 191
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
34,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Analiza wzbogacona została licznymi orzeczeniami sądowymi oraz omówieniem najnowszych regulacji prawnych Unii Europejskiej odnoszących się do przedmiotowej materii.

Książka adresowana jest zarówno do pracowników administracji publicznej i samorządowej, jak i przedstawicieli biznesu zainteresowanych problematyką realizacji przedsięwzięć publicznych w praktyce. Publikacja będzie również przydatna dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Zagadnienia wstępne
§ 1. Cel pracy
§ 2. Pojęcie instytucji prawnych
§ 3. Pojęcie przedsięwzięć publicznych

Rozdział I. Zamówienia publiczne


§ 1. Podstawowe pojęcia i konstrukcje z zakresu zamówień publicznych
A. Zamówienie publiczne
B. Zamawiający
C. Wykonawca
D. Przedmiot zamówienia publicznego
E. Środki publiczne
F. Progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
G. Zamówienia in house
§ 2. Źródła prawa zamówień publicznych
A. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
B. Akty podustawowe
C. Kodeks cywilny
D. Źródła prawa Unii Europejskiej
E. Government Procurement Agreement
§ 3. Zasady udzielania zamówień publicznych
A. Uwagi ogólne
B. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
C. Zasada bezstronności i obiektywizmu
D. Zasada jawności
E. Zasada zachowania formy pisemnej i języka polskiego
F. Zasada prymatu trybów przetargowych
§ 4. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wybrane zagadnienia
A. Uwagi ogólne
B. Opis przedmiotu zamówienia
C. Ustalenie wartości zamówienia
D. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
E. Wszczęcie postępowania
F. Wybór najkorzystniejszej oferty
§ 5. Tryby udzielania zamówień publicznych
A. Uwagi wstępne
B. Przetarg nieograniczony
C. Przetarg ograniczony
D. Negocjacje z ogłoszeniem
E. Dialog konkurencyjny
F. Negocjacje bez ogłoszenia
G. Zamówienie z wolnej ręki
H. Zapytanie o cenę
I. Licytacja elektroniczna
J. Procedury uzupełniające
K. Konkurs
§ 6. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia sektorowe
A. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
B. Zamówienia sektorowe
§ 7. Otoczenie instytucjonalne zamówień publicznych
A. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
B. Rada Zamówień Publicznych
C. Krajowa Izba Odwoławcza
§ 8. Umowa w sprawach zamówień publicznych
A. Uwagi wstępne
B. Forma umowy
C. Jawność umowy
D. Czas trwania umowy
E. Zgodność treści umowy z ofertą
F. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
G. Odstąpienie od umowy
H. Zabezpieczenie wykonania umowy
I. Umowa ramowa
§ 9. Środki ochrony prawnej
A. Informacje ogólne
B. Odwołanie
C. Skarga
D. Skarga kasacyjna

Rozdział II. Partnerstwo publiczno-prywatne


§ 1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego
A. Poglądy doktryny
B. Definicja opisowa
§ 2. Warianty partnerstwa publiczno-prywatnego
§ 3. Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego
§ 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa Unii Europejskiej
§ 5. Strony partnerstwa publiczno-prywatnego
A. Podmiot publiczny i partner prywatny
B. Wybór partnera prywatnego
§ 6. Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego
§ 7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
§ 8. Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane w formie spółki

Rozdział III. Koncesja na roboty budowlane lub usługi

§ 1. Uwagi ogólne
A. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi w kontekście prawa Unii Europejskiej
B. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi w kontekście regulacji krajowych
§ 2. Pojęcie koncesji na roboty budowlane lub usługi
A. Koncesje jako prawne formy działania administracji publicznej w polskim porządku prawnym
§ 3. Przedmiot współpracy w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
§ 4. Postępowanie w sprawie wyboru koncesjonariusza
A. Zasady postępowania
B. Etapy postępowania
§ 5. Umowa koncesji
A. Strony umowy
B. Charakter prawny umowy
C. Treść umowy
§ 6. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących zawarcia umowy koncesji
A. Skarga do WSA
B. Skarga kasacyjna

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »