Założenia nauki administracji -

Założenia nauki administracji

212,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-579-6
Data wydania 21 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 529
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 529
Rozmiar pliku: 970,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
212,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Monografia prezentuje zagadnienia dotyczące statusu nauki administracji, kierunków jej rozwoju oraz związków z innymi naukami, w tym m.in. ekonomicznymi, politologicznymi i socjologicznymi. Omawia podstawowe pojęcia administracji publicznej, jej organizację oraz kontrolę. Przybliża zagadnienia administrowania, zarządzania i partycypacji w administracji publicznej.

Publikacja dokumentuje dorobek pierwszego Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Nauki Administracji pt. Założenia nauki administracji, który został zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego w dniach 17–19 września 2023 r.

Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad, które rządzą organizacjami oraz procesów zarządzania nimi, a także praktyków prawa, takich jak sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze biegli sądowi i rzeczoznawcy chcących lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania administracji publicznej. Może także zainteresować studentów i wykładowców kierunków związanych z administracją, takich jak administracja publiczna, zarządzanie, politologia czy ekonomia.

„Książka (…) odzwierciedla aktualne tendencje w rozwoju nauki administracji. Stanowi bardzo interesującą prezentację przemyśleń związanych z poszukiwaniem optymalnego modelu funkcjonowania administracji publicznej. Przemyślenia te, stworzone wprawdzie na gruncie prawa administracyjnego, stanowią jednak swoiste interdyscyplinarne ujęcie kwestii administrowania sprawami publicznymi, w szczególności na szczeblu lokalnym, ale także regionalnym czy ogólnopaństwowym”.
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I

W POSZUKIWANIU NAUKI ADMINISTRACJI

Jarosław Dobkowski

Status nauki administracji

Literatura

Helena Kisilowska

Kierunki rozwoju nauki administracji

Literatura

Monika Anna Ziniewicz

Współczesne wyzwania w nauczaniu nauki administracji – balansowanie między teorią a praktyką

Literatura

Piotr Szreniawski

Administracja na serio – zarys koncepcji

Literatura

Część II

NAUKA ADMINISTRACJI W POWIĄZANIU Z INNYMI NAUKAMI

Paweł Śwital, Wojciech Wojtyła

Osoba jako podmiot działania administracji samorządowej. Personalistyczne podstawy samorządności

Literatura

Sławomir Fundowicz

Znaczenie nauki prawa dla nauki administracji

Literatura

Dominik Tyrawa

Administracja publiczna jako zjawisko kulturowe w dobie globalizacji stosunków społecznych

Literatura

Anna Łukaszuk

Zarządzanie publiczne – związki nauki administracji z naukami o zarządzaniu wobec wyzwań współczesności

Literatura

Bronisław Sitek

Ewolucja podziału terytorialnego imperium rzymskiego

Literatura

Część III

NAUKA ADMINISTRACJI W ŚWIETLE POGLĄDÓW MISTRZÓW

Lidia Zacharko

Nauka o administracji – refleksje Katowickiej Szkoły Administratywistów

Literatura

Jerzy Korczak

Nauka administracji we Wrocławiu. Tradycja i dorobek wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Literatura

Bogusława Dobkowska

Jerzy Stefan Langrod a nauka administracji

Literatura

Katarzyna B. Wojtkiewicz

Paradygmat jakości życia (Quality of Life) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych. Przegląd dorobku prekursora nurtu, Profesora Stanisława Kiełczewskiego

Literatura

Lidia Katarzyna Jaskuła

O legalności administracji w ujęciu Franciszka Longchamps de Bérier na przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uwagi wybrane na kanwie Założeń nauki administracji

 

Literatura

Maciej Wojtacki

Koncepcje uspołecznienia administracji w polskiej myśli polityczno-prawnej w II Rzeczypospolitej. Przyczynek do badań

Literatura

Część IV

PODSTAWOWE POJĘCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Agata Barczewska-Dziobek

Kilka uwag na temat potrzeby weryfikacji pojęć w naukach administracyjnych

Literatura

Przemysław Szustakiewicz

Informacja jako przedmiot badań nauki administracji

Literatura

Krzysztof Chochowski

Dezinformacja w administracji publicznej

Literatura

Joanna Smarż

Uznanie administracyjne jako szczególna forma upoważnienia organów administracji

Literatura

Karol Hermanowski

Milczące załatwienie sprawy jako prawna forma działania administracji publicznej

Literatura

Weronika Maria Pazdan

Wokół pojęcia odpowiedzialności administracyjnej. Aspekty terminologiczne

Literatura

Lucyna Staniszewska

Relacje wewnątrz administracji jako przedmiot zainteresowania nauki o administracji – na przykładzie

współdziałania

Literatura

Część V

ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE

Marcin Princ

Dobra administracja jako przedmiot badań nauki o administracji – głos w dyskusji nad tożsamością

dyscypliny naukowej

Literatura

Anna Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski

Standardy Rady Europy dotyczące prawa do dobrej administracji – wybrane aspekty

Literatura

Jarosław Czerw

Administracja a sztuczna inteligencja

Literatura

Małgorzata Pracka

Konflikt interesu publicznego z prywatnym na tle gospodarowania przestrzenią

Literatura

Katarzyna Mełgieś

W poszukiwaniu modelu zwiększającego skuteczność działania inspekcji specjalnej – propozycje zmian organizacyjnych Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Literatura

Agnieszka Żywicka

Formy kooperacji w prawnym systemie bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych

Literatura

Monika Żuchowska-Grzywacz

Wpływ nauki administracji na uelastycznienie przepisów w zakresie produktu ekologicznego

Literatura

Bogusław Ulijasz

Inkorporacja norm technicznych do norm prawa administracji

Literatura

Część VI

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Leszek Bielecki

Służba cywilna jako personalne narzędzie potencjalnej realizacji założeń nauki administracji w polskiej

administracji publicznej

Literatura

Ewa Jasiuk, Anna Chochowska

Rola kadr administracji publicznej w urzeczywistnianiu standardów dobrej praktyki administracyjnej. Aspekty administracyjnoprawne

Literatura

Wojciech Mateusz Hrynicki

Kontrola wewnętrzna w administracji rządowej jako spoiwo nauki administracji i prawa administracyjnego

Literatura

Piotr Kobylski

Miejsce organów administracji skarbowej w systemie organów administracji publicznej

Literatura

Adam Ostrowski

Administracja publiczna – zależności w funkcjonowaniu administracji samorządowej i rządowej

Literatura

Część VII

PARTYCYPACJA – ADMINISTROWANIE - ZARZĄDZANIE

Paweł Romaniuk

Polityka nauki administracji w świetle modelu Lean Management w procesie rozwoju i potencjalnych zmian w administracji publicznej

Literatura

Ewa Jasiuk, Anna Chochowska

Coaching w administracji publicznej

Literatura

Ewelina Gębka

O tzw. współadministrowaniu

Literatura

Paweł Śwital

Partycypacyjny model współzarządzania publicznego

Literatura

Emilia Gulińska

Relacje między administracją a obywatelem w świetle aktualnych rozwiązań prawnych

Literatura

Część VIII

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Maciej Rogalski

Wybrane zagadnienia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa przez organy administracji na rynkach regulowanych

Literatura

Monika Augustyniak

Ewolucja funkcji kontrolnej w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w latach 1990–2023.

Kierunki zmian

Literatura

Angelika Kurzawa

Założenia i koncepcja sądowej kontroli działalności administracji publicznej w kontekście spraw regulacyjnych ...

Literatura

Iwona Warchoł

Założenia kontroli administracji publicznej

Literatura

Weronika Ścibor

Konstytucyjne podstawy dwuinstancyjności postępowania administracyjnego

Literatura