Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian - Maria Czajkowska

Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian

Maria Czajkowska

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-803-5
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 167
Rozmiar pliku: 5,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Współczesne organizacje ulegają ciągłym przekształceniom, aby trwać i rozwijać się w dynamicznym otoczeniu, muszą charakteryzować się dużą elastycznością i zdolnością adaptacji do nowych warunków. Owa permanentna zmiana jest dziś wyzwaniem dla organizacji, jednak przede wszystkim, dla jej najcenniejszego kapitału, jakim są ludzie. Jednostka w stabilnym i dobrze poznanym otoczeniu, wypracowuje schematy postępowania, które pozwalają jej funkcjonować w środowisku zawodowym w sposób przewidywalny. Zmienność przestrzeni organizacyjnej sprawia zaś, że wzorce postępowania bardzo szybko się dezaktualizują. Brak wyraźnych wytycznych dotyczących przyszłości sprawia, że modelowanie zachowań dzieje się „tu i teraz”, a efekt końcowy, nawet jeśli jest zadowalający, nie pozostaje aktualnym na długo. W książce opisano wpływ zmienności różnych elementów organizacji na zachowania ludzi. Zwrócono uwagę na aspekty relacji władzy, funkcjonalnych i kooperacji. Poddano je wielowymiarowej analizie z perspektywy aktualnych trendów występujących w naukach o zarządzaniu. Ponadto udzielono odpowiedzi na wiele istotnych pytań, które mogą stanowić inspirację do dalszych poszukiwań naukowych. Publikacja kierowana jest do środowisk naukowych i osób zainteresowanych tematyką zachowań organizacyjnych.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Marek Andrzejewski – Zarządzanie talentami jako integralny składnik kultury organizacyjnej firmy 9

Talent management as an integral component of the organizational culture 19

Adela Barabasz – Relacja przełożony – podwładny w ujęciu psychoanalitycznym 21

Relation superior – employee in psychoanalytic perspective 28

Grażyna Bartkowiak – Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus (wyniki badań empirycznych) 31

Best practices in the employment of workers 65 and over, and the benefits of employing knowledge workers 65 and over 42

Dominika Bąk-Grabowska – Specyfika relacji w ramach leasingu pracowniczego w strukturze grupy kapitałowej 43

The specific of relation in employee leasing in the capital group’s structure 55

Karolina Dąbrowska – Istota coachingu we współczesnej organizacji 57

The concept of coaching in the modern organizaton 67

Mariola Dźwigoł-Barosz – Style zarządzania kobiet i mężczyzn w biznesie 69

Women’s and men’s management styles in business 79

Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych – Partycypacja pracownicza z perspektywy bezpieczeństwa pracy 81

Employee participation from the viewpoint of job safety and security 91

Beata Glinkowska – Potrzeba przynależności – elementarna czy rzędu wyższego? 93

The need to belong – an elementary or higher – order need? 103

Aldona Glińska-Neweś, Arkadiusz Karwacki, Joanna Wińska – Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zespoły pracownicze 105

Innovations among people. How positive relationships at work trigger innovations in teams 116

Barbara Józefowicz – Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania zaufania w przedsiębiorstwie w świetle badań nad pozytywnym potencjałem organizacji 119

Intra-organisational antecedens of trust in companyin the light of research on positive organisational potential 131

Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk – Intuicja w zarządzaniu – problematyka i kierunki badań 133

Intuition in management – issues and research directions 142

Dawid Książek, Dagmara Lewicka, Małgorzata Szeliga – Zaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitala 143

Organizational commitment as a factor creating a commitment to the profession of employees based on medical unit example 153

Joanna Małgorzata Michalak – Znaczenie kultury organizacyjnej w ocenie subiektywnego dopasowania do organizacji 155

 

Organizational culture’s role in assessment of subjective person − organization fit 165

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »