Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych - Maria Hass-Symotiuk

Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

Maria Hass-Symotiuk

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7524-5
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 396
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych różnych odbiorców. Przedstawiono najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie, opierając się na obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, prawo podatkowe, prawo o działalności leczniczej, kodeks spółek handlowych.

Szczegółowo omówiono:
 • cechy podmiotów leczniczych jako obiektów systemu rachunkowości,
 • specyfikę i uwarunkowania systemu rachunkowości podmiotu leczniczego z uwzględnieniem formalnoprawnych podstaw jego funkcjonowania,
 • podstawy pomiaru wartości w systemie rachunkowości stosowanym w podmiotach leczniczych,
 • poszczególne grupy składników aktywów i pasywów bilansu,
 • zasady ustalania i podziału wyniku finansowego,
 • sprawozdawczość finansową.
 • Adresaci:
  Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych: głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych odpowiedzialnych za kształt systemu rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie. Może stanowić cenną pomoc dla organów tworzących tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Zainteresuje studentów i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.

  Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział 1 Podmiot leczniczy jako obiekt systemu rachunkowości 13
  1.1. Istota i atrybuty podmiotu leczniczego 13
  1.2. Rodzaje podmiotów leczniczych 21
  1.3. Interesariusze podmiotu leczniczego, ich cele i potrzeby informacyjne 26
  Rozdział 2 Specyfika systemu rachunkowości podmiotów leczniczych 32
  2.1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości podmiotu leczniczego 32
  2.2. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości 40
  2.3. Podmiotowy zakres ustawy o rachunkowości a jednostki prowadzące działalność leczniczą 43
  2.4. Wewnętrzne regulacje dotyczące rachunkowości w podmiocie leczniczym 47
  2.5. Modele rachunkowości w podmiotach leczniczych 53
  Rozdział 3 Pomiar wartości w systemie rachunkowości podmiotu leczniczego 59
  3.1. Istota i zasady pomiaru wartości w systemie rachunkowości 59
  3.2. Kategorie pomiaru wartości w systemie rachunkowości 60
  3.3. Język opisu wyników pomiaru w systemie rachunkowości 66
  Rozdział 4 Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe podmiotu leczniczego 74
  4.1. Istota, klasyfikacja i wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 74
  4.2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 79
  4.3. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 87
  4.4. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 89
  4.5. Środki trwałe w budowie 98
  Rozdział 5 Aktywa inwestycyjne podmiotu leczniczego 101
  5.1. Istota i rodzaje aktywów inwestycyjnych 101
  5.2. Aktywa finansowe i niefinansowe i ich wycena 105
  5.3. Długoterminowe aktywa finansowe i niefinansowe w księgach rachunkowych 109
  5.4. Struktura krótkoterminowych aktywów finansowych i zasady ich ewidencji 116
  Rozdział 6 Aktywa pieniężne podmiotu leczniczego 122
  6.1. Istota, rodzaje i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi 122
  6.2. Środki pieniężne w kasie 126
  6.3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 130
  6.4. Kredyty bankowe 133
  6.5. Inne środki pieniężne 136
  Rozdział 7 Rzeczowe aktywa obrotowe w podmiocie leczniczym 141
  7.1. Zasady gospodarowania zapasami 141
  7.2. Klasyfikacja zapasów i zasady ich wyceny 143
  7.3. Leki i materiały medyczne w księgach rachunkowych 150
  7.4. Ewidencja innych materiałów 156
  7.5. Ewidencja towarów 158
  7.6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych 164
  Rozdział 8 Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym 168
  8.1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje 168
  8.2. Zasady wyceny rozrachunków 171
  8.3. Rozrachunki z kontrahentami 176
  8.4. Rozrachunki publicznoprawne 181
  8.5. Rozrachunki z pracownikami 188
  8.6. Pozostałe rozrachunki 192
  8.7. Odpisy aktualizujące należności 193
  8.8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek 197
  8.9. Należności dochodzone sądownie 201
  8.10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków 204
  Rozdział 9 Rezerwy w podmiocie leczniczym 207
  9.1. Ogólna charakterystyka rezerw 207
  9.2. Rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty w księgach rachunkowych 210
  9.3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników 212
  9.4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego 220
  9.5. Ujawnienia informacji o rezerwach w sprawozdaniu finansowym 231
  Rozdział 10 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w podmiocie leczniczym 232
  10.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne 232
  10.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne 239
  10.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 244
  Rozdział 11 Fundusze (kapitały) podmiotu leczniczego 248
  11.1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów) 248
  11.2. Fundusze (kapitały) podstawowe 250
  11.3. Fundusze (kapitały) zapasowe 259
  11.4. Fundusz (kapitał) z aktualizacji wyceny 260
  11.5. Pozostałe fundusze (kapitały) rezerwowe 262
  11.6. Fundusze specjalne 262
  Rozdział 12 Przychody i koszty działalności podmiotu leczniczego 266
  12.1. Istota i rodzaje przychodów oraz kosztów działalności 266
  12.2. Przychody i koszty dotyczące działalności medycznej 272
  12.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 286
  12.4. Przychody i koszty finansowe 295
  12.5. Zyski i straty nadzwyczajne 300
  12.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 302
  12.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 304
  Rozdział 13 Wynik finansowy i jego podział w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego 307
  13.1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące 307
  13.2. Procedury ustalania wyniku finansowego 310
  13.3. Bilansowe i podatkowe ustalanie podatku dochodowego 315
  13.4. Podział wyniku finansowego 321
  Rozdział 14 Sprawozdawczość finansowa podmiotu leczniczego 326
  14.1. Istota i zasady sporządzania sprawozdania finansowego 326
  14.2. Bilans 329
  14.3. Rachunek zysków i strat 333
  14.4. Informacja dodatkowa 339
  14.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 344
  14.6. Rachunek przepływów pieniężnych 347
  14.7. Sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego 351
  14.8. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego 353
  Załącznik nr 1 Zakładowy plan kont dla podmiotu leczniczego 359
  Literatura 375
  Wykaz aktów prawnych 379
  Spis ilustracji 383
  Spis schematów 385
  Spis tabel 389
  O autorach 393
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »