Wzory pism procesowych w sprawach karnych dla obrońców i pełnomocników z objaśnieniami - Dominika Czerniak

Wzory pism procesowych w sprawach karnych dla obrońców i pełnomocników z objaśnieniami

Dominika Czerniak

161,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-738-6
Data wydania 12 maja 2023
Język: Polski
Liczba stron: 316
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 316
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
161,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja zawiera ponad 90 wzorów pism procesowych w sprawach karnych najczęściej występujących w codziennej pracy adwokatów i radców prawnych, w tym m.in.:

  • wniosków,
  • skarg,
  • zażaleń,
  • apelacji,
  • kasacji,
  • sprzeciwów,
  • oświadczeń.


Autorzy wskazują, w jaki sposób – od strony formalnej – sporządzić pismo procesowe. Przedstawiają też praktyczne porady oraz najważniejsze i najbardziej przydatne orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych, mając na uwadze również przepisy unijne, które mogą pomóc w przygotowaniu danego pisma czy uzasadnienia. Ponadto przypominają o najważniejszych zasadach dotyczących sporządzania i doręczania pism procesowych oraz obliczania terminów.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych i wszystkich osób, które potrzebują pomocy w poprawnym sporządzeniu pisma procesowego.

UWAGA!
Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe(Link do innej strony)). Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 11
WPROWADZENIE 15
OGÓLNE UWAGI O SPORZĄDZANIU PISM PROCESOWYCH 17
1. Wniosek o zawieszenie postępowania z powodu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania – art. 22 k.p.k. 29
2. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji – art. 23a k.p.k. 32
3. Wniosek o przekazanie sprawy do sądu okręgowego ze względu na szczególną wagę/szczególną zawiłość sprawy – art. 25 § 2 k.p.k. 34
4. Zażalenie na postanowienie sądu o stwierdzeniu swojej niewłaściwości i przekazaniu sprawy do sądu właściwego – art. 35 § 3 k.p.k. 38
5. Wniosek o wystąpienie o przekazanie sprawy do innego sądu ze względu na ekonomikę procesową – art. 36 k.p.k. 40
6. Stanowisko w przedmiocie sporu o właściwość – art. 38 k.p.k. 42
7. Wniosek o wyłączenie sędziego (iudex inhabilis) – art. 40 k.p.k. 45
8. Wniosek o wyłączenie sędziego (iudex suspectus) – art. 41 k.p.k. 47
9. Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego – art. 54 § 1 k.p.k. 50
10. Oświadczenie o popieraniu aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego, gdy oskarżyciel złożył oświadczenie o cofnięciu aktu oskarżenia – art. 54 § 2 k.p.k. 52
11. Subsydiarny akt oskarżenia – art. 55 k.p.k. 53
12. Zażalenie na postanowienie o niedopuszczeniu pokrzywdzonego do działania w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego – art. 56 § 2 k.p.k. 57
13. Wniosek o wezwanie tłumacza w celu porozumienia się oskarżonego z obrońcą – art. 72 § 2 k.p.k. 61
14. Wniosek o zapewnienie tłumaczenia należytej jakości – art. 2 ust. 5 i art. 3 ust. 5 dyrektywy 2010/64/UE 64
15. Wniosek o doręczenie tłumaczenia określonych istotnych dokumentów innych niż wymienione w art. 72 § 3 k.p.k. – art. 3 ust. 3 dyrektywy 2010/64/UE 68
16. Zażalenie na ograniczenie kontaktu z obrońcą w trybie art. 73 § 2 lub 3 k.p.k. 71
17. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu – art. 78 k.p.k. 75
18. Upoważnienie do obrony – art. 83 § 2 k.p.k. 77
19. Upoważnienie do obrony tzw. tymczasowe lub zastępcze – art. 83 § 1 k.p.k. 78
20. Zgłoszenie pełnomocnika pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego – art. 87 § 1 k.p.k. 79
21. Pełnomocnictwo udzielone przez pokrzywdzonego – art. 87 § 1 k.p.k. 81
22. Pełnomocnictwo udzielane przez świadka – art. 87 § 2 k.p.k. 82
23. Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu – art. 88 § 1 w zw. z art. 78 § 1 i 1a k.p.k. 83
24. Zgłoszenie przedstawiciela organizacji społecznej do udziału w postępowaniu – art. 90 k.p.k. 85
25. Wniosek o doprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na posiedzenie/rozprawę apelacyjną – art. 96 § 1 k.p.k. w zw. z art. 451 k.p.k. 88
26. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku – art. 105 § 4 k.p.k. 90
27. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – art. 107 k.p.k. 93
28. Usprawiedliwienie niestawiennictwa podczas czynności procesowej wraz z wnioskiem o nieprzeprowadzenie czynności pod nieobecność osoby uprawnionej do wzięcia udziału w czynności – art. 117 § 2 k.p.k. 95
29. Wniosek o przywrócenie terminu – art. 126 § 1 k.p.k. 97
30. Zażalenie na odmowę przywrócenia terminu – art. 126 § 3 k.p.k. 100
31. Wniosek o sprostowanie protokołu posiedzenia/rozprawy – art. 152 k.p.k. 103
32. Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego – art. 156 § 5 k.p.k. 105
33. Wniosek o wydanie odpisów/udostępnienie protokołów – art. 157 k.p.k. 107
34. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt – art. 159 k.p.k. 109
35. Wniosek dowodowy – w postępowaniu przygotowawczym i sądowym – art. 167 i 169 k.p.k. 112
36. Wniosek dowodowy dotyczący opinii prywatnej (ewentualnie wydania postanowienia o powołaniu jej autora w charakterze biegłego) (art. 167 i 169 k.p.k.) 115
37. Sprzeciw strony wobec uwzględnienia wniosku dowodowego z uwagi na niedopuszczalność dowodu – art. 170 § 1 pkt 1 w zw. z art. 368 § 1 k.p.k. (w zw. z art. 168a i 168b k.p.k. – na przykładzie kontroli operacyjnej, z uwzględnieniem w objaśnieniach kontroli i utrwalania rozmów) 118
38. Zażalenie na postanowienie sądu o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej/radcowskiej/notarialnej – 180 § 2 k.p.k. 122
39. Zażalenie na postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka anonimowego – art. 184 § 5 k.p.k. 129
40. Wniosek o zwolnienie świadka z zeznawania – art. 185 k.p.k. 133
41. Wniosek o ponowne przesłuchanie świadka przesłuchanego w trybie art. 185a–185c k.p.k. 135
42. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odmowy składania zeznań – art. 186 k.p.k. 137
43. Wniosek o powołanie nowego biegłego lub dopuszczenie opinii uzupełniającej – art. 201, art. 196 § 3 k.p.k. 138
44. Wniosek o doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania w wypadkach niecierpiących zwłoki – art. 217 § 3 k.p.k. 142
45. Zażalenie na przeszukanie – art. 219 w zw. z art. 236 § 1 k.p.k. 144
46. Wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych poprzez zwrot zatrzymanych rzeczy z powodu ich zbędności dla postępowania – art. 230 § 2 k.p.k. 147
47. Zażalenie na zatrzymanie prokuratorskie/zatrzymanie w trybie art. 247 w zw. z art. 246 k.p.k. 149
48. Zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania – art. 252 § 1 k.p.k. 154
49. Zażalenie na postanowienie sądu o przedłużeniu tymczasowego aresztowania – art. 252 § 1 w zw. z art. 263 § 2 k.p.k. 161
50. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych – art. 252 § 2 k.p.k. 167
51. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego – art. 254 § 1 k.p.k. 171
52. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia lub zmiany środka zapobiegawczego – art. 254 § 2 k.p.k. 174
53. Zażalenie na postanowienie o orzeczeniu przepadku poręczenia – art. 270 § 3 k.p.k. 178
54. Wniosek obrońcy o wydanie listu żelaznego – art. 281 § 1 k.p.k. 181
55. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego – art. 284 § 2 k.p.k. 184
56. Wniosek o uchylenie kary porządkowej wraz z usprawiedliwieniem nieobecności podczas czynności procesowej – art. 286 k.p.k. 187
57. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego – art. 293 § 3 k.p.k. 189
58. Wniosek o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia majątkowego – art. 291 § 4 k.p.k. 194
59. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wyłączenia określonych składników majątku lub praw majątkowych z zabezpieczenia – art. 292a § 10 k.p.k. 196
60. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – art. 304 § 1 lub 2 k.p.k. 199
61. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia – art. 306 § 1 k.p.k. 202
62. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia – art. 306 § 1a k.p.k. 206
63. Zażalenie na umorzenie rejestrowe – art. 325f k.p.k. 211
64. Zażalenie na bezczynność organu – art. 306 § 3 k.p.k. 214
65. Żądanie pokrzywdzonego w przedmiocie przesłuchania go w charakterze świadka – art. 315a k.p.k. 217
66. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym – art. 316 § 3 k.p.k. 219
67. Zgłoszenie się obrońcy wraz z wnioskami z art. 313 § 3 i art. 315–318 k.p.k. 221
68. Odpowiedź na akt oskarżenia – art. 338 § 2 k.p.k. 223
69. Wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia warunkowego umorzenia postępowania – art. 339 § 1 pkt 2 w zw. z art. 341 k.p.k. 226
70. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środków zabezpieczających – art. 324 § 3, art. 354 i 354a k.p.k. 228
71. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego – art. 338a k.p.k. 231
72. Zażalenie na umorzenie postępowania na posiedzeniu – art. 340 k.p.k. 234
73. Wniosek o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego – art. 344a § 1 i 2 k.p.k. 237
74. Zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego – art. 344a § 3 k.p.k. 239
75. Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na ważny interes prywatny – art. 360 § 1 k.p.k. 242
76. Wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu – art. 378a § 5 k.p.k. 244
77. Wniosek o zakreślenie oskarżycielowi publicznemu terminu do przedstawienia dowodów – art. 396a § 1 k.p.k. 247
78. Wniosek o uzupełnienie wyroku – art. 420 k.p.k. 249
79. Wniosek o uzasadnienie wyroku – art. 422 k.p.k. 251
80. Wzór apelacji opartej na względnej przyczynie odwoławczej – art. 438 k.p.k. 253
81. Wzór apelacji opartej na bezwzględnej przyczynie odwoławczej – art. 439 k.p.k. 262
82. Zażalenie na odmowę przyjęcia apelacji – art. 429 § 2 k.p.k. 267
83. Oświadczenie o cofnięciu środka odwoławczego – art. 431 § 1 k.p.k. 269
84. Zażalenie na uzasadnienie wyroku bez wniesienia apelacji – art. 443a § 2 k.p.k. 270
85. Sprzeciw od wyroku nakazowego – art. 506 k.p.k. 274
86. Kasacja – art. 519 k.p.k. 276
87. Skarga na wyrok sądu odwoławczego – art. 539a k.p.k. 283
88. Wniosek o wznowienie postępowania – art. 540–540b k.p.k. 287
89. Wniosek o wezwanie skazanego do stawienia się w areszcie śledczym – art. 79 § 1a k.k.w. 292
90. Wniosek do uprawnionego podmiotu o wniesienie kasacji nadzwyczajnej – art. 521 w zw. z art. 9 § 2 k.p.k. 294
91. Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie/ tymczasowe aresztowanie – art. 552 § 1 k.p.k. 296
92. Prośba o ułaskawienie – art. 560 k.p.k. 302
93. Wniosek o wydanie uzupełniającego rozstrzygnięcia o kosztach procesu – art. 626 § 2 k.p.k. 306
94. Sprzeciw od postanowienia referendarza dot. kosztów postępowania – art. 93a § 3 w zw. z art. 626 § 2 k.p.k. 308
95. Zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w wyroku bez wnoszenia apelacji – art. 626 § 3 w zw. z art. 460 k.p.k. 310
LITERATURA 313

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »