Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami - Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

152,81 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-561-8
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1088
Rozmiar pliku: 11 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1088
Rozmiar pliku: 11 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1088
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
152,81 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF, EPUB

Opis

Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związane ze zwiększeniem informatyzacji postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą w szczególności:
złagodzenia przepisów o formie czynności prawnych,
zwiększenia katalogu spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych,
wprowadzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu informatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych.
W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.
Publikacja jest przygotowana w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający wykorzystywanie zamieszczonych w niej wzorów w praktyce. Opracowany przez autorów komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.
Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość:
zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
Publikacja obejmuje również wzory z europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.
Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 17
WPROWADZENIE 21
PROCES 23
I PISMA PROCESOWE PRZED WSZCZĘCIEM PROCESU 25
1. Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych 27 2. Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych 31 3. Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu 36 4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu 40 5. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej 43 6. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia 46
II POZWY 53
A. Wzory ogólne 53 7. Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę) 55 8. Pozew o świadczenie niemajątkowe 61 9. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy 68 10. Pozew o ukształtowanie prawa 75 11. Pozew z roszczeniem ewentualnym 81 12. Pozew z roszczeniem alternatywnym 87 13. Pozew zawierający interwencję główną 93 14. Pozew wzajemny 98
B. Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania 105 15. Pozew o ochronę dóbr osobistych 107 16. Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia 113 17. Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną 120 18. Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną 127 19. Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli 135 20. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości 141 21. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu 149 22. Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń 157 23. Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości 164 24. Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości 170 25. Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną 176 26. Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne) 182 27. Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości (powództwo negatoryjne) 189 28. Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość 195 29. Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy 202 30. Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika) 208 31. Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę 213 32. Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne 219 33. Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej 225 34. Pozew o zwrot zadatku 231 35. Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia 237 36. Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego 244 37. Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 251 38. Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania 258 39. Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika 265 40. Pozew o zapłatę kary umownej 272 41. Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej 281 42. Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną 287 43. Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy 293 44. Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji 301 45. Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy 310 46. Pozew o naprawienie szkody za naruszenie prawa pierwokupu 316 47. Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 323 48. Pozew o zwrot rzeczy użyczonej 329 49. Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej 337 50. Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki 344 51. Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu 351 52. Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej 358 53. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 364 54. Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 372 55. Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi 379 56. Pozew o zwrot przedmiotu darowizny 386
C. Prawo spadkowe 393 57. Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego 395 58. Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia 403 59. Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu 409 60. Pozew o zachowek 415 61. Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę 421 62. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie ustnej 427
D. Prawo rodzinne 431 63. Pozew o unieważnienie małżeństwa 433 64. Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny 440 65. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 445 66. Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 451 67. Pozew o separację 458 68. Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania 466 69. Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa 473 70. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 480 71. Pozew o ustalenie ojcostwa 488 72. Pozew o rozwiązanie przysposobienia 494 73. Pozew o zasądzenie alimentów 501 74. Pozew o podwyższenie alimentów 509 75. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 516
E. Inne postępowania odrębne 523 76. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 525 77. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 533 78. Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym - formularz 542
III PISMA PROCESOWE WNOSZONE W TOKU POSTĘPOWANIA 551
A. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 551 79. Odpowiedź na pozew 553 80. Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym 558 81. Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu 565 82. Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń 569 83. Ograniczenie powództwa 572 84. Wniosek o wyłączenie sędziego 575 85. Zgłoszenie interwencji ubocznej 579 86. Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego 583 87. Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie - przypozwanie 586 88. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie 589 89. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu 592 90. Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy 596 91. Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień przepisom postępowania 599 92. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego 602 93. Wniosek o przywrócenie terminu 605 94. Wniosek powoda o zawieszenie postępowania 608 95. Wniosek stron o zawieszenie postępowania 612 96. Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania 614 97. Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania 617 98. Wniosek powoda o odroczenie rozprawy 620 99. Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia 623 100. Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku wraz z uzasadnieniem 626 101. Wniosek powoda o sprostowanie wyroku 629 102. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku 631 103. Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku 634 104. Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego z nakazu zapłaty z weksla 636 105. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego 639
B. Zaskarżenie orzeczeń sądowych 643 106. Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego 645 107. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 649 108. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 654 109. Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego 658 110. Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego 664 111. Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach 670 112. Odpowiedź na apelację 675 113. Cofnięcie apelacji pozwanego 678 114. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia kosztów sądowych 680 115. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu pozwu 684 116. Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu 687 117. Odpowiedź na zażalenie 692 118. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego 695 119. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania 705 120. Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną 714 121. Cofnięcie skargi kasacyjnej 717 122. Skarga na postanowienie referendarza sądowego 720 123. Skarga pozwanego o wznowienie postępowania 724 124. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 729
POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
I SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO 739
125. Wniosek o uznanie za zmarłego 741 126. Wniosek o stwierdzenie zgonu 746 127. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego 750 128. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego 754 129. Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia 759
II SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI 763
130. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną 765 131. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 769 132. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków 773 133. Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem 777 134. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka 782 135. Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka 786 136. Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków 791 137. Wniosek o zniesienie separacji 795 138. Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku 799 139. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej 804 140. Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem 808 141. Wniosek o odebranie dziecka 813 142. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka 817 143. Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 821 144. Wniosek o przysposobienie 825 145. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej osoby małoletniej 831 146. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej majątku małoletniego 836 147. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej 840
III SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO 843
148. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 845 149. Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej 851 150. Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu 855 151. Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy 859 152. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej 864 153. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 871
IV SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO 877
154. Wniosek o zabezpieczenie spadku 879 155. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza 884 156. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu 888 157. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 892 158. Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych 896 159. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 901 160. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 905 161. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu 910 162. Wniosek o dział spadku 915
V SPRAWY ZŁOŻENIA PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO 921
163. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 923 164. Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego 928
VI POSTĘPOWANIE REJESTROWE 931
165. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 933 166. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 937 167. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 956 168. Wniosek o wpis w księdze wieczystej 962
VII INNE SPRAWY 969
169. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego 971 170. Wniosek o odtworzenie dokumentu świadectwa dojrzałości 974 171. Wniosek o umorzenie weksla 980
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

I POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE 985
172. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego 987 173. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych 991 174. Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia 994 175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności 998 176. Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia 1001 177. Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie 1005 178. Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia 1009
II POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 1015
A. Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności 1015 179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu 1017 180. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem 1020 181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego 1024 182. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem polubownym 1027 183. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu 1030 184. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 1033 185. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek 1038 186. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) 1042 187. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej 1046 188. Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego 1050 189. Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności 1053 190. Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego 1056 191. Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego 1059
B. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji 1063 192. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego 1065 193. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości 1069 194. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę 1072 195. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego 1075 196. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności 1078 197. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości 1081 198. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) 1084 199. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wieczystego użytkowania gruntu 1087 200. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości 1091 201. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości 1095 202. Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego 1098 203. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy ruchomej 1101 204. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia w posiadanie 1104 205. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego) 1107 206. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia) 1111 207. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego i bez wskazania tymczasowego pomieszczenia) 1115 208. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czynności (zastępowalnej) 1119 209. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania określonej czynności 1122 210. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości 1126 211. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych 1130 212. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy 1133 213. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 1139 214. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego 1143 215. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1145 216. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji 1147 217. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości 1150 218. Skarga na czynność komornika 1153 219. Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności (bezczynność komornika) 1156 220. Skarga na postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego 1159
C. Powództwa przeciwegzekucyjne 1163 221. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego 1165 222. Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji 1169
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM
223. Zapis na sąd polubowny 1175 224. Wezwanie na arbitraż 1178 225. Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra 1180 226. Wniosek strony o wyłączenie arbitra 1183 227. Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego o dokonanie czynności 1187 228. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 1189
MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE
I POWÓDZTWO PRZED SĄDEM PRACY PRZECIWKO PRACODAWCY ZAGRANICZNEMU 1197
229. Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicznemu - na podstawie rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1215/2012/UE 1199
II EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ (ROZPORZĄDZENIE NR 861/2007) 1205
230. Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń 1207 231. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 1219
III POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY 1225
232. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty 1227 233. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty 1237
IV POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO 1241
234. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego - na podstawie rozporządzenia nr 805/2004/WE 1243 235. Zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia europejskiego tytułu wykonawczego 1246 236. Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano zaświadczenie europejskiego tytułu wykonawczego 1250 237. Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego 1253
LITERATURA 1257
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »