Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami -

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-648-9
Data wydania 24 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1068
Rozmiar pliku: 25,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera blisko 240 wzorów pism najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szczegółowym komentarzem analizującym znaczenie i zakres stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych, a także uwzględniającym praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa materialnego oraz procesowego związanych z danym pismem procesowym.

W opracowaniu ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.

W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in.:
• sposobu sporządzania pism wnoszonych przez stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, które powinny zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym wnioski dowodowe,
• wprowadzenia instytucji reprezentanta dziecka dla dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować,
• zasad dokonywania przez rodziców czynności polegającej na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka w przypadku uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica (brak konieczności uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego).

Książka zawiera zarówno uaktualnione, jak i całkowicie nowe wzory pism procesowych, wśród których warto wymienić m.in.:
• wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych - w związku z wprowadzeniem instytucji fundacji rodzinnej oraz rejestru fundacji rodzinnych,
• wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej - w związku z wprowadzeniem w k.p.c. nowego rodzaju spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, a mianowicie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
• zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty,
• wniosek o odwołanie zarządcy sukcesyjnego.

Wszystkie wzory pism dostępne są również w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe). Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Dzięki lekturze książki czytelnik może:
• zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
• zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania;
• poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.

Książka przeznaczona jest dla adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów, którzy w swojej pracy zawodowej sporządzają pisma procesowe.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Proces

I  Pisma procesowe przed wszczęciem procesu

1.  Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych

2.  Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych

3.  Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu

4.  Wniosek o zabezpieczenie dowodu

5.  Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

6.  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

II  Pozwy

A.  Wzory ogólne

7.  Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę)

8.  Pozew o świadczenie niemajątkowe

9.  Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

10.  Pozew o ukształtowanie prawa

11.  Pozew z roszczeniem ewentualnym

12.  Pozew z roszczeniem alternatywnym

13.  Pozew zawierający interwencję główną

14.  Pozew wzajemny

B.  Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania

15.  Pozew o ochronę dóbr osobistych

16.  Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia

17.  Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną

18.  Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną

19.  Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli

20.  Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości

21.  Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu

22.  Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń

23.  Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości

24.  Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości

25.  Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną

26.  Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)

27.  Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości (powództwo negatoryjne)

28.  Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość

29.  Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy

30.  Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika)

31.  Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę

32.  Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za niedozwolone

33.  Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej

34.  Pozew o zwrot zadatku

35.  Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia

36.  Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego

37.  Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

38.  Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania

39.  Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika

40.  Pozew o zapłatę kary umownej

41.  Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej

42.  Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną

43.  Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy

44.  Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji

45.  Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy

46.  Pozew o odszkodowanie za naruszenie prawa pierwokupu

47.  Powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu

48.  Pozew o zwrot rzeczy użyczonej

49.  Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej

50.  Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki

51.  Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu

52.  Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej

53.  Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

54.  Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

55.  Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi

56.  Pozew o zwrot przedmiotu darowizny

C.  Prawo spadkowe

57.  Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego

58.  Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia

59.  Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu

60.  Pozew o zachowek

61.  Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę

D.  Prawo rodzinne

62.  Pozew o unieważnienie małżeństwa

63.  Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

64.  Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

65.  Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

66.  Pozew o separację

67.  Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania

68.  Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa

69.  Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

70.  Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

71.  Pozew o rozwiązanie przysposobienia

72.  Pozew o zasądzenie alimentów

73.  Pozew o podwyższenie alimentów

74.  Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

E.  Inne postępowania odrębne

75.  Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

III  Pisma procesowe wnoszone w toku postępowania

A.  Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

76.  Odpowiedź na pozew

77.  Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym

78.  Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu

79.  Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń

80.  Ograniczenie powództwa

81.  Wniosek o wyłączenie sędziego

82.  Zgłoszenie interwencji ubocznej

83.  Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego

84.  Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie – przypozwanie

85.  Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie

86.  Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

87.  Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy

88.  Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień przepisom postępowania

89.  Wniosek o przedłużenie terminu sądowego

90.  Wniosek o przywrócenie terminu

91.  Wniosek powoda o zawieszenie postępowania

92.  Wniosek stron o zawieszenie postępowania

93.  Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania

94.  Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania

95.  Wniosek powoda o odroczenie rozprawy

96.  Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia

97.  Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku wraz z uzasadnieniem

98.  Wniosek powoda o sprostowanie wyroku

99.  Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku

100.  Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku

101.  Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego z nakazu zapłaty z weksla

102.  Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego

B.  Zaskarżenie orzeczeń sądowych

103.  Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego

104.  Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

105.  Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

106.  Apelacja pozwanego oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego

107.  Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego

108.  Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach

109.  Odpowiedź na apelację

110.  Cofnięcie apelacji pozwanego

111.  Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu kosztów sądowych   5

112.  Zażalenie n oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego

113.  Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych

114.  Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia

115.  Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu pozwu

116.  Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu

117.  Odpowiedź na zażalenie

118.  Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego

119.  Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania

120.  Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną

121.  Cofnięcie skargi kasacyjnej

122.  Skarga na postanowienie referendarza sądowego

123.  Skarga pozwanego o wznowienie postępowania

124.  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

125.  Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty

Postępowanie nieprocesowe  i  sprawy z zakresu prawa osobowego

126.  Wniosek o uznanie za zmarłego

127.  Wniosek o stwierdzenie zgonu

128.  Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego

129.  Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego

130.  Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia

II  Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

131.  Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

132.  Wniosek o zezwolenie na zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy zarobkowej

III  Sprawy z zakresu prawa rodzinnego opiekuńczego i kurateli

133.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną

134.  Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa

135.  Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

136.  Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem

137.  Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

138.  Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

139.  Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków

140.  Wniosek o zniesienie separacji

141.  Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku

142.  Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

143.  Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem

144.  Wniosek o odebranie dziecka

145.  Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

146.  Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

147.  Wniosek o przysposobienie

148.  Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej małoletniego

149.  Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej majątku małoletniego

150.  Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

IV  Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

151.  Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

152.  Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej

153.  Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu

154.  Wniosek o zniesienie współwłasności

155.  Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

156.  Wniosek o przekazanie sprawy o rozgraniczenie nieruchomości

V  Sprawy z zakresu prawa spadkowego

157.  Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie ustnej

158.  Wniosek o zabezpieczenie spadku

159.  Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

160.  Wniosek o nakazanie złożenia testamentu

161.  Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

162.  Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych

163.  Wniosek o odwołanie zarządcy sukcesyjnego

164.  Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

165.  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

166.  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu

167.  Wniosek o dział spadku

VI  Sprawy złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

168.  Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

169.  Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego

VII  Postępowanie rejestrowe

170.  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

171.  Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

172.  Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

173.  Wniosek o wpis w księdze wieczystej

174.  Wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych

VIII  Inne sprawy

175.  Wniosek o uzupełnienie aktu zgonu

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne  i  postępowanie zabezpieczające

176.  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

177.  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych

178.  Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia

179.  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności

180.  Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia

181.  Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie

182.  Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia

II  Postępowanie egzekucyjne

A.  Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności

183.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu

184.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem

185.  Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

186.  Wniosek o stwierdzenie wykonalności ugody zawartej przed sądem polubownym

187.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu

188.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

189.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek

190.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego)

191.  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej

192.  Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

193.  Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności

194.  Wniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

195.  Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

B.  Wszczęcie i prowadzenie egzekucji

196.  Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

197.  Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości

198.  Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

199.  Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego

200.  Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności

201.  Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

202.  Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)

203.  Wniosek o wszczęcie egzekucji z użytkowania wieczystego gruntu

204.  Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

205.  Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

206.  Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia w posiadanie

207.  Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego)

208.  Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia)

209.  Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego)

210.  Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czynności (zastępowalnej)

211.  Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania określonej czynności

212.  Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości

213.  Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

214.  Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy

215.  Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

216.  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

217.  Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

218.  Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

219.  Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

220.  Skarga na czynność komornika

221.  Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności (bezczynność komornika)

222.  Skarga na postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego

C.  Powództwa przeciwegzekucyjne

223.  Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego

224.  Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

Postępowanie przed sądem polubownym

225.  Zapis na sąd polubowny

226.  Wezwanie na arbitraż

227.  Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra

228.  Wniosek strony o wyłączenie arbitra

229.  Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego o dokonanie czynności

230.  Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Międzynarodowe postępowanie cywilne  i  powództwo przed sądem pracy przeciwko pracodawcy zagranicznemu

231.  Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicznemu – na podstawie

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1215/2012

II  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Rozporządzenie NR 861/2007)

232.  Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

233.  Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

III  Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

234.  Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

235.  Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty

IV  Postępowanie w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego

236.  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego – na podstawie rozporządzenia nr 805/2004

237.  Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, europejskiego tytułu egzekucyjnego

238.  Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego

Literatura

O autorach