Wynik całkowity – jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych - Artur Sajnóg

Wynik całkowity – jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Artur Sajnóg

27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-178-9
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 459
Rozmiar pliku: 7,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Problematyka pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa zawsze odgrywała zasadniczą rolę w ekonomii i finansach, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Przez dekady kategoria zysku operacyjnego bądź zysku netto i wskaźniki szacowane na ich podstawie były uznawane za kluczowe mierniki oceny działania oraz rozwoju jednostek. Obowiązkowa implementacja sprawozdania z wyniku całkowitego do sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych przyczyniła się jednak do uwzględnienia wyniku całkowitego jako ważnej kategorii ekonomicznej, która może z jednej strony stanowić miernik analizy ekonomicznej jednostek o względnie wysokiej jakości informacyjnej, z drugiej zaś być użyteczna dla inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zasadniczym celem książki jest ocena jakości informacyjnej i użyteczności decyzyjnej kategorii wyniku całkowitego w porównaniu z kategorią wyniku finansowego netto spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ze Wstępu

Publikacja dotyczy tematyki aktualnej, ważnej, nie do końca rozpoznanej i to nie tylko na gruncie polskim. Nie ma w polskiej literaturze ekonomicznej książki, w której tak kompleksowo byłaby omawiana problematyka wyniku całkowitego. Z tego względu monografia ta nie ma bezpośrednio konkurencyjnej publikacji na rynku polskim. Jej odbiorcami mogą być zarówno wykładowcy, jak i studenci uczelni ekonomicznych, studiujący rachunkowość, sprawozdawczość finansową, analizę finansową, ekonomikę i finanse przedsiębiorstw, a także praktycy księgowości, specjaliści z zakresu finansów i zarządzania czy kierownictwo przedsiębiorstw.

Z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Koncepcje kapitału i zysku w świetle teorii ekonomii i finansów 17

1.1. Teoretyczne ujęcia kapitału 18

1.2. Teoretyczne ujęcia zysku 31

1.3. Główne kategorie zysku 36

1.4. Zysk a inne kategorie ekonomiczne i finansowe 40

Rozdział 2. Wynik całkowity na tle ewolucji koncepcji zysku przedsiębiorstwa 49

2.1. Koncepcje zysku przedsiębiorstwa 50

2.2. Istota wyniku całkowitego 58

2.3. Komponenty wyniku całkowitego 63

2.4. Formy prezentacji wyniku całkowitego w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw 69

Rozdział 3. Jakość informacyjna wyniku całkowitego na polskim rynku kapitałowym 77

3.1. Rola i znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych 78

3.2. Polityka informacyjna spółek giełdowych 83

3.3. Cechy jakościowe wyników finansowych spółek giełdowych 90

3.4. Podstawy prawne a praktyka stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce 99

3.5. Forma i struktura prezentacji sprawozdania z wyniku całkowitego spółek giełdowych w Polsce 106

3.6. Heterogeniczność nomenklatury wyniku całkowitego i jego komponentów 113

3.6.1. Wynik całkowity – problemy definicyjne 113

3.6.2. Różnorodność w określaniu składników pozostałego wyniku całkowitego 124

Rozdział 4. Analiza komparatywna wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto spółek giełdowych 139

4.1. Zalety i wady wyniku całkowitego oraz wyniku finansowego netto jako mierników efektywności ekonomicznej 140

4.2. Wynik całkowity i wynik finansowy netto jako determinanty wartości rynkowej 150

4.3. Wartość predykcyjna wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto 157

4.4. Ocena zróżnicowania wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto spółek giełdowych w Polsce 162

4.5. Analiza komponentów pozostałego wyniku całkowitego spółek giełdowych 171

Rozdział 5. Użyteczność wyniku całkowitego dla beneficjentów sprawozdań finansowych 177

5.1. Beneficjenci informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa 178

5.2. Cel i metodyka badania 185

5.3. Charakterystyka wielkości i struktury próby badawczej 187

5.4. Badanie profilu inwestycyjnego respondentów 195

5.5. Preferencje respondentów w zakresie raportów finansowych 202

5.6. Przydatność wyniku całkowitego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych 211

5.7. Podsumowanie i wnioski 223

Rozdział 6. Wynik całkowity jako miara efektywności ekonomicznej spółek giełdowych 229

6.1. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa i metody jej pomiaru 230

6.1.1. Istota efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 231

6.1.2. Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw 233

6.1.3. Popularność nieparametrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej 236

6.2. Rentowność jako kluczowy wymiar efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw 241

6.3. Wpływ pozostałego wyniku całkowitego na efektywność ekonomiczną spółek giełdowych w Polsce 245

6.4. Wynik całkowity na tle determinant efektywności ekonomicznej spółek giełdowych 265

Rozdział 7. Wynik całkowity jako nośnik wartości rynkowej spółek giełdowych 281

7.1. Istota i koncepcje wartości przedsiębiorstwa 282

7.2. Nośniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa 291

7.3. Zysk księgowy jako determinanta wartości rynkowej przedsiębiorstwa 297

7.4. Istotność decyzyjna wyniku całkowitego dla podmiotów rynku kapitałowego w Polsce 302

7.4.1. Trwałość wyniku całkowitego 303

7.4.2. Wartość rynkowa spółek giełdowych 312

7.4.3. Wynik całkowity a wartość rynkowa spółek giełdowych 320

7.4.4. Wartość predykcyjna wyniku całkowitego 336

Zakończenie 353

Literatura 361

Spis tabel 397

Spis rysunków 403

Załączniki 407

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »