Wygaśnięcie mandatu radnego - Anna Wierzbica

Wygaśnięcie mandatu radnego

Anna Wierzbica

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-846-5
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 389
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi precyzyjne omówienie przypadków skutkujących wygaśnięciem przedstawicielskiego mandatu radnego oraz konsekwencji prawnych wynikających z utraty tego mandatu. Zawiera analizę najnowszego orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć nadzorczych, które wykształciły się na kanwie problematyki mandatu radnego wraz z uwagami krytycznymi dotyczącymi tych orzeczeń. Autorka przedstawia również liczne postulaty o charakterze de lege ferenda.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla radnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, jak i organów stanowiących tych jednostek oraz komisarzy wyborczych stwierdzających wygaśnięcie mandatu. Zainteresuje też pracowników urzędów administracji publicznej – rządowej i samorządowej – ze względu na problematykę zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji w tych urzędach, a także pracowników wydziałów nadzoru prawnego wojewodów oceniających legalność uchwał i pracowników urzędów skarbowych oraz CBA.

Spis treści

Wstęp

I. Zagadnienia wstępne
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego
II. Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego wymagające potwierdzenia postanowieniem komisarza wyborczego, w tym charakter prawny tego postanowienia
2.1. Śmierć
2.2. Utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu wyborów wskutek nieposiadania prawa wyborczego
2.2.1. Pozbawienie praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
2.2.2. Pozbawienie praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
2.2.3. Ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądu
2.2.4. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
2.2.5. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
3. Pisemne zrzeczenie się mandatu
4. Wybór na wójta, posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego
5. Konkluzje
III. Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego wymagające potwierdzenia uchwałą organu stanowiącego
3.1. Utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu wyborów wskutek nieposiadania prawa wyborczego
3.1.1. Obywatelstwo
3.1.2. Domicyl
3.1.3. Wiek
3.2. Odmowa złożenia ślubowania
3.3. Naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności
3.3.1. Przypadki naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji
3.3.1.1. Zakaz łączenia mandatu radnego z mandatem parlamentarnym, tym mandatem posła Parlamentu Europejskiego
3.3.1.2. Zakaz łączenia mandatu radnego z funkcją wojewody lub wicewojewody
3.3.1.3. Zakaz łączenia mandatu radnego z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego
3.3.1.4. Zakaz łączenia mandatu radnego z funkcją wójta oraz jego zastępcy
3.3.1.5. Zakaz łączenia mandatu radnego z funkcją ławnika
3.3.1.6. Zakaz łączenia mandatu radnego z funkcją członka zarządu funduszu ochrony środowiska
3.3.1.7. Zakaz łączenia mandatu radnego z funkcją członka kolegium samorządowego kolegium odwoławczego
3.3.1.8. Zakaz łączenia mandatu radnego z funkcją członka kolegium oraz pracownika regionalnej izby obrachunkowe
3.3.1.9. Zakaz łączenia mandatu radnego z członkostwem w korpusie służby cywilnej
3.3.1.10. Zakaz łączenia mandatu radnego z pełnieniem funkcji w Najwyższej Izbie Kontroli
a) zakaz łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem Prezesa NIK
b) zakaz łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem wiceprezesa NIK i dyrektora generalnego NIK
c) Zakaz łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem kontrolera (w tym ze stanowiskiem mianowanego kontrolera) NIK
3.3.1.11. Zakaz łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem kuratora i wicekuratora oświaty
3.3.1.12. Zakaz łączenia mandatu radnego z członkostwem w Krajowej Izbie Odwoławczej
3.3.1.13. Zakaz łączenia mandatu radnego z członkostwem w terytorialnej i obwodowej komisji do spraw referendum
3.3.1.14. Zakaz łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem radcy w Prokuratorii Generalnej
3.3.1.15. Konkluzje
3.3.2. Przypadki naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonej w odrębnych przepisach działalności
3.3.2.1. Zakaz zatrudnienia radnego
a) Stosunek pracy
b) Umowa cywilnoprawna
3.3.2.2. Zakaz zatrudnienia radnego na podstawie stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej
3.3.2.3. Reglamentacja w zakresie działalności gospodarczej radnego
3.3.2.4.Reglamentacja w zakresie aktywności w spółkach prawa handlowego
3.3.2.5. Reglamentacja w zakresie posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego

3.4. Niezłożenie w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym
3.5. Konkluzje
IV. Zakończenie działalności organu stanowiącego w trakcie kadencji
4.1. Wygaśnięcie mandatu wskutek zmian w podziale terytorialnym zachodzących w toku kadencji
4.2. Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek przeprowadzenia referendum lokalnego
4.3. Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek rozwiązania organu stanowiącego
4.4. Konkluzje
V. Charakter prawny uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego
5.1. Procedura podjęcia uchwały
5.2. Interes prawny w podjęciu uchwały
5.3. Treść uchwały
5.4. Termin podjęcia uchwały
5.5.Wyjaśnienia radnego
5.6. Doręczenie uchwały zainteresowanemu, deklaratoryjno – konstytutowny charakter uchwały oraz zaskarżenie uchwały
5.7. Konkluzje
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »