Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw - Sławomir Dudzik

Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Sławomir Dudzik

70,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2875-3
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 400
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
70,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Międzynarodowe fuzje i przejęcia przedsiębiorstw odgrywają istotną rolę we współczesnej globalnej gospodarce. Rodzą one równocześnie poważne problemy z punktu widzenia skutecznej ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Prawodawca unijny zdecydował zatem o przekazaniu uprawnień w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o odpowiednio dużych rozmiarach na rzecz Komisji Europejskiej. Celem niniejszej pracy jest określenie zasad rządzących podziałem kompetencji między Komisję Europejską a organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz granic jurysdykcji organów Unii Europejskiej w tych sprawach w relacjach z państwami trzecimi.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Słowo wstępne 13
Rozdział I. Unijna kontrola koncentracji przedsiębiorstw - wprowadzenie 19
Rozdział II. Zasada wyłączności rozporządzenia nr 139/2004 i zasada wyłączności kompetencji Komisji Europejskiej dla oceny koncentracji o wymiarze wspólnotowym 34
1. Wstęp 34 2. Pojęcie koncentracji w przepisach rozporządzenia nr 139/2004 35 3. Wymiar wspólnotowy koncentracji 42 4. Zasada wyłączności rozporządzenia nr 139/2004 49 5. Zasada wyłączności kompetencji Komisji Europejskiej 60 6. Unijna kontrola koncentracji a Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 61 7. Uwagi końcowe 62
Rozdział III. Współpraca Komisji i organów ochrony konkurencji państw członkowskich UE w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw 63
1. Wstęp 63 2. Zasada lojalnej współpracy 64 3. Współpraca w ramach postępowań prowadzonych przez Komisję 66 4. System odsyłania spraw między Komisją i krajowymi organami ochrony konkurencji 91 4.1. Zasady ogólne 91 4.2. Odesłanie sprawy do jednego lub kilku państw członkowskich 95 4.3. Odesłanie sprawy do Komisji 113 5. Ochrona uzasadnionych interesów państw członkowskich 128 6. Ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich 151 7. Uwagi końcowe 157
Rozdział IV. Ekstraterytorialne stosowanie unijnej kontroli koncentracji 160
1. Wstęp 160 2. Jurysdykcja państw w prawie międzynarodowym publicznym 162 3. Ekstraterytorialne stosowanie prawa antytrustowego USA 174 4. Ektraterytorialne stosowanie unijnego prawa konkurencji 195 5. Zastosowanie unijnej kontroli koncentracji do przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej 206 6. Uwagi końcowe 226
Rozdział V. Współpraca Komisji z państwami trzecimi w ramach umów dwustronnych 228
1. Wstęp 228 2. Stany Zjednoczone 230 2.1. Umowa z 1991 roku 230 2.2. Umowa z 1998 roku 241 2.3. Porozumienie administracyjne w sprawie udziału w wysłuchaniach 241 2.4. Grupa robocza do spraw fuzji 242 2.5. Dobre praktyki 243 2.6. Umowa o transporcie lotniczym z 2007 roku 245 2.7. Sprawa Boeing/McDonnell Douglas 247 2.8. Sprawa General Electric/Honeywell 253 2.9. Sprawa Oracle/PeopleSoft 262 2.10. Inne sprawy 264 3. Kanada 267 4. Japonia 275 5. Republika Korei 278 6. Uwagi końcowe 281
Rozdział VI. Współpraca Komisji z organami ochrony konkurencji z państw trzecich w świetle standardów wybranych organizacji międzynarodowych 284
1. Wstęp 284 2. Światowa Organizacja Handlu (WTO) 285 3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 290 4. Międzynarodowa Sieć Konkurencji (ICN 300 5. Uwagi końcowe 320
Zakończenie 323
Wykaz wykorzystanych w pracy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie: Trybunał Sprawiedliwości) oraz Sądu Pierwszej Instancji (obecnie: Sąd) 331
Wykaz wykorzystanych w pracy decyzji Komisji Europejskiej 335
Bibliografia 337
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »