VAT. Komentarz 2021 - Adam Bartosiewicz

VAT. Komentarz 2021

Adam Bartosiewicz

280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-141-1
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1577
Rozmiar pliku: 15,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji dokonano analizy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2020 r. i 2021 r., przepisów dotyczących przede wszystkim:
• pakietu SLIM VAT, czyli rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług,
• zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE),
• określenia przypadków, w których nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego,
• stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do postępowania w przedmiocie kar pieniężnych za błędy w ewidencji VAT,
• ewidencji w zakresie towarów przemieszczanych w procedurze magazynu typu call-off stock,
• elektronicznych kas rejestrujących.

Autor starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz w miejscu, w którym problem się rodzi. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.

Adresaci:

Komentarz jest przeznaczony dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) 15

DZIAŁ I. Przepisy ogólne 17

DZIAŁ II. Zakres opodatkowania 104
Rozdział 1. Przepisy ogólne 104
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług 138
Rozdział 2a. Opodatkowanie w przypadku stosowania bonów 192
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 195
Rozdział 3a. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju 230
Rozdział 3b. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju 241
Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną 249

DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi 267
Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy 267
Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi 331

DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy 338
Rozdział 1. Zasady ogólne 338
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 364
Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników 369

DZIAŁ V. Miejsce świadczenia 375
Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów 375
Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 405
Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów 407
Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług 409

DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania 465

DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów 526

DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania 545
Rozdział 1. Stawki 545
Rozdział 1a. Wiążąca informacja stawkowa 611
Rozdział 2. Zwolnienia 630
Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów 712
Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% 758
Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego 789

DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe 796
Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku 796
Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności 984
Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego 1006

DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku 1065
Rozdział 1. Rejestracja 1065
Rozdział 2. Deklaracje 1120
Rozdział 3. Informacje podsumowujące 1155
Rozdział 4. Zapłata podatku 1163

DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach 1175

DZIAŁ XI. Dokumentacja 1187
Rozdział 1. Faktury 1187
Rozdział 1a. Mechanizm podzielonej płatności 1264
Rozdział 2. Ewidencje 1291
Rozdział 3. Kasy rejestrujące 1319
Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów 1351
Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 1356

DZIAŁ XII. Procedury szczególne 1371
Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców 1371
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych 1400
Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki 1413
Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków 1428
Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego 1446
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym 1451
Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,
ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 1469
Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 1483
Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób 1494
Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona 1498

DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i końcowe 1506
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących 1506
Rozdział 1a. Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii 1506
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe 1519

Załączniki 1535
Załączniki nr 1–2. (uchylone) 1535
Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% 1535
Załączniki nr 4–5. (uchylone) 1540
Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% 1541
Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy 1545
Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy 1546
Załącznik nr 9. (uchylony) 1546
Załącznik nr 10. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% 1547
Załącznik nr 11. (uchylony) 1549
Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 1550
Załączniki nr 13–14. (uchylone) 1551
Załącznik nr 15. Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy 1552

Bibliografia 1561

Skorowidz przedmiotowy 1569

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »