Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo - Tomasz Demendecki

Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo

Tomasz Demendecki

34,06 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2406-9
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 1076
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
34,06 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny na 28.01.2010 r.

Publikacja stanowi zestawienie podstawowych krajowych i międzynarodowych aktów normatywnych regulujących organizację, działanie i funkcjonowanie reprezentatywnych organów ochrony prawnej. Są one prezentowane według klasycznej systematyki (organy rozstrzygające, pojednawcze, kontroli legalności i pomocy prawnej).

Opracowanie wzbogacono dodatkowo o odniesienia do aktów wykonawczych i licznych orzeczeń państwowych organów rozstrzygających. Całość poprzedza syntetyczne wprowadzenie poświęcone podstawowym instytucjom przedmiotowej dyscypliny. Niniejszy zbiór nawiązuje do systematyki Ustroju organów ochrony prawnej. Część szczegółowa. Repetytorium autorstwa J. Bodio, G. Borkowskiego, T. Demendeckiego, wyd. 2, Warszawa 2007.

Spis treści

Od autora 11
Wprowadzenie 13
ROZDZIAŁ I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE 21
1. Sądy i Trybunały (organy sądowe) 21
1.1. Sądy powszechne 21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 21 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (wyciąg) 25 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) 103 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (wyciąg) 113 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (wyciąg) 141 1.2. Sądy szczególne 149 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych 149 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (wyciąg) 163 1.3. Sąd Najwyższy 183 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 183 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (wyciąg) 185 1.4. Trybunał Stanu 201 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 201 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu 203 1.5. Trybunał Konstytucyjny 213 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 213 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (wyciąg) 217 1.6. Europejski Trybunał Praw Człowieka 223 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (wyciąg) 223 1.7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 229 Trybunał Sprawiedliwości - Tekst skonsolidowany regulaminu z dnia 19 czerwca 1991 r. (wyciąg) 229 1.8. Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich 241 Regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (wyciąg) 241 1.9. Międzynarodowy Trybunał Karny 253 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (wyciąg) 253
2. Organy quasi sądowe 273
2.1. Izba morska 273 Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (wyciąg) 273 2.2. Sąd polubowny 281 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) 281 2.3. Międzynarodowy arbitraż handlowy 289 Konwencja Europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. 289 2.4. Arbitraż społeczny 297 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (wyciąg) 297 Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (wyciąg) 301 Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. - Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego (wyciąg) 303 2.5. Samorządowe Kolegia Odwoławcze 305 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (wyciąg) 305 2.6. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 317 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (wyciąg) 317 2.7. Komisja Prawa Autorskiego 329 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wyciąg) 329
ROZDZIAŁ II ORGANY POJEDNAWCZE 331
1. Mediator 331
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (wyciąg) 331 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (wyciąg) 333 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (wyciąg) 337 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (wyciąg) 339 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) 343
2. Zakładowa komisja pojednawcza 347
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wyciąg) 347
ROZDZIAŁ III ORGANY KONTROLI LEGALNOŚCI 351
1. Prokuratura 351
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (wyciąg) 351 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (wyciąg) 397
2. Lustrator w spółdzielni 413
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (wyciąg) 413
3. Najwyższa Izba Kontroli 417
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 417 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (wyciąg) 419
4. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 435
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wyciąg) 435
5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 441
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 441 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg) 443
6. Policja 449
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (wyciąg) 449
7. Centralne Biuro Antykorupcyjne 517
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (wyciąg) 517
8. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu 547
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (wyciąg) 547
9. Straż Graniczna 589
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (wyciąg) 589
10. Straż gminna (miejska) 647
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (wyciąg) 647
11. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 659
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wyciąg) 659
12. Państwowa Inspekcja Pracy 665
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (wyciąg) 665
13. Inspekcja Handlowa 689
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (wyciąg) 689
14. Państwowa Inspekcja Sanitarna 703
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wyciąg) 703
15. Organy kontroli skarbowej 723
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (wyciąg) 723
ROZDZIAŁ IV ORGANY POMOCY PRAWNEJ 749
1. Adwokatura 749
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (wyciąg) 749
2. Radcowie prawni 801
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (wyciąg) 801
3. Prawnicy zagraniczni 845
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (wyciąg) 845
4. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 861
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (wyciąg) 861
5. Rzecznicy patentowi 881
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (wyciąg) 881
6. Doradcy podatkowi 901
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (wyciąg) 901
7. Notariat 923
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (wyciąg) 923
8. Komornicy sądowi 967
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (wyciąg) 967
ROZDZIAŁ V RZECZNICY PRAW I WOLNOŚCI 1003
1. Rzecznik Praw Obywatelskich 1003
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 1003 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1005
2. Rzecznik Praw Dziecka 1011 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (wyciąg) 1011
3. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów 1017
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wyciąg) 1017 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) 1021
4. Rzecznik Ubezpieczonych 1023
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (wyciąg) 1023
5. Konsulowie 1031
Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (wyciąg) 1031 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (wyciąg) 1049
6. Organizacje społeczne 1059
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) 1059 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg) 1061 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg 1063 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (wyciąg) 1065 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (wyciąg) 1067 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wyciąg) 1071 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wyciąg) 1075
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »