Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz - Krzysztof Szczucki

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz

Krzysztof Szczucki

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-729-0
Data wydania grudzień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 561
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych, dokonanych od czasu ukazania się ostatniego wydania, dotyczących m.in.:

  • wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
  • postępowania w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
  • właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN,
  • zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Sądu Najwyższego.

W książce przywołano także najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz osób wykonujących inne zawody prawnicze. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze składania i rozpatrywania skargi nadzwyczajnej.

Spis treści

 

Wykaz skrótów | str. 23

Wprowadzenie | str. 27
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym | str. 31
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 33

Art. 1. [Zadania Sądu Najwyższego] | str. 33
Zadania Sądu Najwyższego | str. 34
1. Uwagi wprowadzające | str. 34
2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości | str. 35
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 35
2.2. Zapewnianie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa | str. 38
2.3. Kontrola nadzwyczajna prawomocnych orzeczeń sądowych | str. 44
3. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych | str. 46
4. Wybory oraz referendum | str. 49
5. Opiniowanie projektów aktów normatywnych | str. 51
6. Wykonywanie innych czynności określonych w ustawach | str. 52
Art. 2. [Siedziba Sądu Najwyższego] | str. 54
Art. 3. [Izby Sądu Najwyższego] | str. 56
Art. 4. [Regulamin Sądu Najwyższego] | str. 57
I. Upoważnienie dla Prezydenta RP | str. 57
II. Zakres upoważnienia | str. 58
III. Regulamin Sądu Najwyższego | str. 61
1. Zakres przedmiotowy | str. 61
2. Liczba stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym | str. 62
3. Samodzielność Izby Dyscyplinarnej | str. 63
4. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego | str. 64
Art. 5. [Coroczna informacja o działalności Sądu Najwyższego] | str. 67
I. Zakres informacji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 67
II. Informacja Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 69
Art. 6. [Sygnalizowanie nieprawidłowości lub luk w prawie] | str. 70
I. Obowiązek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 70
II. Obowiązek Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 77
Art. 7. [Budżet Sądu Najwyższego] | str. 79
I. Dochody i wydatki Sądu Najwyższego | str. 79
II. Dochody i wydatki Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 82
III. Uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 84
IV. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 87
Art. 8. [Publikowanie orzeczeń Sądu Najwyższego w BIP] | str. 89
Art. 9. [Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego] | str. 92
Art. 9a. [Sąd Najwyższy jako administrator danych osobowych] | str. 92
I. Administrowanie danymi osobowymi | str. 93
II. Wyłączenie niektórych przepisów rozporządzenia | str. 95
III. Informacje podawane przez administratora | str. 97
Art. 10. [Stosowanie przepisów o ustroju sądów powszechnych, o pracownikach urzędów państwowych oraz Kodeksu pracy] | str. 98
I. Odpowiednie stosowanie Prawa o ustroju sądów powszechnych | str. 99
II. Odpowiednie stosowanie ustawy o pracownikach urzędów państwowych i Kodeksu pracy | str. 99
Rozdział 2. Organy Sądu Najwyższego | str. 104
Art. 11. [Organy Sądu Najwyższego] | str. 104
Art. 12. [Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 104
I. Kontekst konstytucyjny | str. 105
II. Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 111
Art. 13. [Wybór kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 113
I. Zmiany w zakresie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 114
II. Procedura wyboru kandydatów przewidziana w ustawie | str. 116
III. Szczegółowy tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 118
IV. Przepis przejściowy | str. 119
Art. 13a. [Postępowanie w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 120
I. Uzasadnienie zmiany | str. 120
II. Procedura przewidziana w art. 13a | str. 121
Art. 14. [Zadania i kompetencje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 122
I. Kompetencje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 123
II. Nieobecność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 124
III. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 127
Art. 15. [Prezes Sądu Najwyższego] | str. 128
I. Zmiana pozycji Prezesa Sądu Najwyższego | str. 128
II. Kierowanie pracą izby | str. 130
III. Tryb wyboru Prezesa Sądu Najwyższego | str. 131
Art. 16. [Samorząd sędziów Sądu Najwyższego; organy samorządu] | str. 133
I. Samorząd sędziów Sądu Najwyższego | str. 133
II. Organy samorządu sędziów Sądu Najwyższego | str. 136
Art. 17. [Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego – kompetencje i podejmowanie uchwał] | str. 137
I. Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego | str. 137
II. Przebieg posiedzeń i podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Ogólne | str. 139
Art. 18. [Udział Prezydenta RP oraz przedstawicieli innych organów władzy publicznej w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego] | str. 141
Art. 19. [Kompetencje zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego] | str. 143
I. Zmiany w zakresie kompetencji zgromadzenia sędziów izby | str. 143
II. Kompetencje i zasady postępowania | str. 144
III. Zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej | str. 147
Art. 20. [Wykonywanie uprawnień Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej] | str. 148
I. Szczególne kompetencje Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 148
1. Uwagi wprowadzające | str. 148
2. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących wydziałów w izbach | str. 151
3. Wykonywanie czynności związanych z wyborem ławników Sądu Najwyższego | str. 152
4. Przedstawianie Prezydentowi RP opinii dotyczącej liczby wolnych stanowisk sędziowskich do objęcia w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 154
5. Uprawnienie do wyrażenia zgody na przeniesienie sędziego do lub z Izby Dyscyplinarnej | str. 154
6. Lustracja sędziego | str. 156
7. Wnioskowanie o delegowanie sędziego do pełnienia czynności sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 156
8. Wnioskowanie o delegowanie sędziego do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego oraz wykonywania innych czynności w Sądzie Najwyższym | str. 157
9. Kierowanie sędziego do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 158
10. Przyjmowanie oświadczeń o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem | str. 158
II. Kompetencje wykonywane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w porozumieniu z Prezesem Sądu Najwyższego kierującym pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 159
1. Uwagi wprowadzające | str. 159
2. Reprezentowanie Sądu Najwyższego przed Trybunałem Konstytucyjnym lub w pracach parlamentarnych | str. 160
3. Nakazywanie natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego sędziego Sądu Najwyższego | str. 162
III. Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 164
Art. 21. [Kolegium Sądu Najwyższego – skład i podejmowanie uchwał] | str. 169
I. Skład Kolegium Sądu Najwyższego | str. 169
II. Posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego | str. 170
Art. 22. [Kompetencje Kolegium Sądu Najwyższego] | str. 171
Rozdział 3. Właściwość izb Sądu Najwyższego | str. 175
Art. 23. [Właściwość Izby Cywilnej] | str. 175
I. Pojęcie sprawy | str. 175
II. Sprawy należące do właściwości Izby Cywilnej | str. 176
Art. 24. [Właściwość Izby Karnej] | str. 179
Art. 25. [Właściwość Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] | str. 181
Art. 26. [Właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych] | str. 184
I. Rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych | str. 185
II. Sprawy publiczne | str. 186
III. Sprawy dotyczące podważenia statusu sędziowskiego | str. 189
1. Uwagi ogólne | str. 189
2. Geneza problemu | str. 190
3. Właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych | str. 198
Art. 27. [Właściwość Izby Dyscyplinarnej] | str. 203
I. Właściwość Izby Dyscyplinarnej | str. 204
II. Struktura Izby Dyscyplinarnej | str. 210
Art. 28. [Przekazanie sprawy do właściwej izby] | str. 211
Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego | str. 215
Art. 29. [Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego] | str. 215
I. Definicja sędziego | str. 215
II. Niedopuszczalność oceny w stosunku do sądu i do sędziego | str. 222
III. Niedopuszczalność kwestionowania umocowania organu | str. 224
Art. 30. [Wymagania na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego] | str. 225
I. Uwaga ogólna | str. 226
II. Posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego | str. 227
III. Brak skazania | str. 230
IV. Ukończenie 40 lat | str. 231
V. Nieskazitelny charakter | str. 231
VI. Ukończenie studiów prawniczych | str. 232
VII. Wysoki poziom wiedzy prawniczej | str. 235
VIII. Stan zdrowia | str. 235
IX. Staż zawodowy | str. 235
X. Współpraca z organami bezpieczeństwa | str. 237
Art. 31. [Zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego] | str. 238
I. Obwieszczenie Prezydenta RP | str. 239
II. Procedura zgłaszania kandydatur | str. 243
III. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 245
Art. 32. [Pokrewieństwo, powinowactwo lub małżeństwo jako przeszkoda do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego] | str. 246
Art. 33. [Nawiązanie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego] | str. 246
Art. 34. [Ślubowanie] | str. 247
Art. 35. [Objęcie stanowiska w izbie Sądu Najwyższego; przeniesienie na stanowisko w innej izbie; wyznaczenie do udziału w rozpoznaniu sprawy w innej izbie] | str. 248
I. Przeniesienie sędziego | str. 248
II. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 250
Art. 36. [Wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego] | str. 250
I. Przesłanki wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego | str. 253
II. Procedura wygaśnięcia stosunku służbowego | str. 255
III. Stwierdzanie współpracy z organami bezpieczeństwa | str. 257
IV. Przywilej wpisu na listę | str. 258
V. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 258
Art. 37. [Przejście w stan spoczynku] | str. 259
I. Zakres zmian | str. 259
II. Wiek przejścia w stan spoczynku | str. 260
1. Dyskusja wokół ustalenia wieku stanu spoczynku | str. 260
2. Wiek przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy objęli stanowisko po 1.01.2019 r| str. 264
3. Wiek przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy objęli stanowisko przed 1.01.2019 r| str. 264
4. Przejście w stan spoczynku sędziego pełniącego funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 265
Art. 38. [Przeniesienie w stan spoczynku] | str. 266
Art. 39. [Dzień przejścia w stan spoczynku lub przeniesienia w stan spoczynku] | str. 268
Art. 40. [Delegowanie sędziego sądu powszechnego do Sądu Najwyższego] | str. 272
I. Delegowanie do pełnienia czynności w Sądzie Najwyższym | str. 273
II. Zasady wynagradzania sędziów delegowanych | str. 278
III. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 279
Rozdział 5. Obowiązki i prawa sędziego Sądu Najwyższego | str. 280
Art. 41. [Podstawowe obowiązki sędziego Sądu Najwyższego] | str. 280
Art. 42. [Obowiązek zachowania tajemnicy] | str. 283
Art. 43. [Czas pracy sędziego Sądu Najwyższego] | str. 287
Art. 44. [Zakaz pozostawania w innym stosunku służbowym, stosunku pracy i podejmowania innych zajęć i sposobów zarobkowania; prowadzenie zajęć dydaktycznych] | str. 289
I. Dodatkowe zatrudnienie sędziego Sądu Najwyższego | str. 291
II. Inne zajęcia o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym | str. 294
III. Sprzeciw wobec dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia | str. 295
IV. Działalność gospodarcza. Zyski z akcji | str. 296
V. Izba Dyscyplinarna | str. 297
Art. 45. [Oświadczenie o stanie majątkowym oraz o członkostwie w zrzeszeniach] | str. 299
I. Oświadczenia majątkowe | str. 300
II. Oświadczenie o członkostwie w zrzeszeniach | str. 304
Art. 46. [Spory ze stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego] | str. 305
Art. 47. [Obowiązek zawiadomienia o toczącej się sprawie sądowej z udziałem sędziego Sądu Najwyższego] | str. 306
Art. 48. [Wynagrodzenie] | str. 307
Art. 49. [Dodatek za długoletnią służbę] | str. 311
Art. 50. [Gratyfikacja jubileuszowa] | str. 312
Art. 51. [Urlop dodatkowy; urlop dla poratowania zdrowia; wynagrodzenie za okres nieobecności z powodu choroby lub niemożliwości wykonywania pracy] | str. 313
I. Urlop dodatkowy | str. 317
II. Inna nieobecność w pracy | str. 319
III. Urlop rehabilitacyjny | str. 323
IV. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 324
Art. 52. [Obowiązek zrzeczenia się urzędu sędziego Sądu Najwyższego] | str. 325
Art. 53. [Miejsce zamieszkania sędziego] | str. 326
Art. 54. [Odprawa] | str. 328
Art. 55. [Immunitet sądowy] | str. 329
I. Istota immunitetu i nietykalności | str. 330
II. Zakres podmiotowy | str. 332
III. Aspekty proceduralne | str. 333
IV. Tryb przyspieszony | str. 334
V. Nakazanie zwolnienia sędziego | str. 334
Art. 56. [Uposażenie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku] | str. 335
Art. 57. [Asystenci sędziów] | str. 335
Art. 58. [Zakaz zatrudnienia w Sądzie Najwyższym osoby pozostającej z sędzią Sądu Najwyższego w bliskiej relacji] | str. 337
Rozdział 6. Ławnicy Sądu Najwyższego | str. 338
Art. 59. [Wymagania na stanowisku ławnika Sądu Najwyższego] | str. 338
I. Ławnicy w Sądzie Najwyższym | str. 339
II. Składy ławnicze | str. 342
III. Wymogi wobec kandydatów na ławników Sądu Najwyższego | str. 342
Art. 60. [Osoby niemogące być ławnikami Sądu Najwyższego] | str. 345
I. Niepołączalność | str. 346
II. Praca w urzędzie obsługującym centralny organ państwa | str. 347
III. Wykonywanie zawodu, dla którego sądem właściwym w sprawach dyscyplinarnych może być Sąd Najwyższy | str. 349
IV. Osoba będąca posłem, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego, należąca do partii politycznej | str. 350
V. Osoba, która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy o IPN | str. 350
VI. Ławnik w sądzie powszechnym lub sądzie wojskowym | str. 351
Art. 61. [Liczba i kadencja ławników Sądu Najwyższego] | str. 351
I. Liczba ławników | str. 352
II. Wybór ławników | str. 352
Art. 62. [Zgłaszanie kandydatów na ławników Sądu Najwyższego] | str. 353
I. Zgłoszenia kandydatów | str. 354
II. Postępowanie z dokumentami złożonymi Marszałkowi Senatu | str. 357
Art. 63. [Wybór i ślubowanie ławników Sądu Najwyższego] | str. 358
I. Lista ławników. Ślubowanie | str. 359
II. Szkolenia | str. 360
Art. 64. [Wygaśnięcie funkcji ławnika Sądu Najwyższego] | str. 361
I. Prawomocne skazanie | str. 361
II. Współpraca z organami bezpieczeństwa | str. 362
Art. 65. [Wyłączenie ławnika Sądu Najwyższego od pełnienia obowiązków] | str. 363
I. Ujawnienie okoliczności, które nie pozwalały na wybór ławnika | str. 363
II. Wszczęcie postępowania o odwołanie ławnika Sądu Najwyższego | str. 363
III. Wszczęcie przeciwko ławnikowi Sądu Najwyższego postępowania o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe | str. 366
Art. 66. [Wybory uzupełniające ławników Sądu Najwyższego] | str. 367
Art. 67. [Niezawisłość ławników Sądu Najwyższego] | str. 368
I. Niezawisłość ławników | str. 368
II. Obowiązki orzecznicze ławnika | str. 369
Art. 68. [Liczba dni w roku, w których ławnicy Sądu Najwyższego biorą udział w rozprawach; rekompensata pieniężna] | str. 370
I. Dni orzekania | str. 370
II. Rekompensata pieniężna | str. 371
III. Wysokość rekompensaty | str. 372
Art. 69. [Diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegu] | str. 372
Art. 70. [Rada Ławnicza Sądu Najwyższego] | str. 375
I. Rada Ławnicza – wybór, struktura i skład | str. 375
II. Zadania Rady Ławniczej | str. 377
Art. 71. [Stosowanie do ławników Sądu Najwyższego przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych] | str. 378
Rozdział 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 383
Art. 72. [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej; wyrażenie przez sędziego Sądu Najwyższego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej] | str. 383
I. Zakres zmian | str. 384
II. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów Sądu Najwyższego | str. 385
1. Wprowadzenie | str. 385
2. Obraza przepisów prawa | str. 388
3. Uniemożliwienie lub utrudnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości | str. 388
4. Kwestionowanie stosunku służbowego sędziego, skuteczności jego powołania lub umocowania konstytucyjnego organu RP | str. 390
5. Działalność publiczna nie dająca się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów | str. 392
6. Uchybienie godności urzędu | str. 393
4. Przesłanki materialne odpowiedzialności | str. 395
III. Odpowiedzialność za wykroczenia | str. 397
Art. 73. [Sądy dyscyplinarne] | str. 399
Art. 74. [Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcy] | str. 401
Art. 75. [Kary dyscyplinarne] | str. 402
I. Katalog kar dyscyplinarnych | str. 403
II. Dyrektywy wymiaru kar dyscyplinarnych | str. 403
III. Zbieg przewinień dyscyplinarnych | str. 407
IV. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 407
V. Dodatkowe zakazy | str. 408
VI. Postępowanie z prawomocnym wyrokiem | str. 409
Art. 76. [Przeprowadzenie czynności wyjaśniających; przedstawienie zarzutów; odmowa wszczęcia lub umorzenie postępowania dyscyplinarnego; wyłączenie kasacji; Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny] | str. 410
I. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego | str. 413
II. Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny | str. 416
Rozdział 8. Postępowanie przed Sądem Najwyższym | str. 419
Art. 77. [Liczba sędziów w składach orzekających Sądu Najwyższego] | str. 419
Art. 78. [Orzekanie w sprawach immunitetu i nietykalności] | str. 420
Art. 79. [Skład orzekający Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego oraz w sprawach o przeniesienie sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku] | str. 422
Art. 80. [Przydział spraw i wyznaczenie składu orzekającego] | str. 423
Art. 81. [Sędzia delegowany w składzie orzekającym] | str. 426
Art. 82. [Przedstawienie składowi izby zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia] | str. 427
I. Przedstawienie zagadnienia prawnego | str. 427
II. Szczególna właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych | str. 430
Art. 83. [Wniosek o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa] | str. 432
I. Rozbieżności w orzecznictwie | str. 433
1. Wprowadzenie | str. 433
2. Przesłanki | str. 433
3. Zakres związania | str. 437
II. Organy uprawnione do złożenia wniosku | str. 437
Art. 84. [Obowiązek uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zagadnienia prawnego oraz uchwały Sądu Najwyższego] | str. 443
Art. 85. [Zawiadamianie o posiedzeniach Sądu Najwyższego] | str. 446
Art. 86. [Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa] | str. 447
Art. 87. [Uchwały o mocy zasad prawnych] | str. 450
I. Moc zasady prawnej | str. 450
II. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej | str. 452
Art. 88. [Odstąpienie od zasady prawnej] | str. 452
Art. 89. [Możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej] | str. 455
I. Nadzwyczajny środek zaskarżenia | str. 456
II. Podstawy materialne skargi nadzwyczajnej | str. 462
1. Uwagi wprowadzające | str. 462
2. Naruszenie zasad lub wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji | str. 476
3. Rażące naruszenie prawa przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie | str. 480
4. Oczywista sprzeczność ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego | str. 484
III. Podstawy formalne skargi nadzwyczajnej | str. 485
IV. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi nadzwyczajnej | str. 489
V. Termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej | str. 494
Art. 90. [Warunki dopuszczalności wniesienia skargi nadzwyczajnej] | str. 497
Art. 91. [Uwzględnienie lub oddalenie skargi nadzwyczajnej] | str. 499
I. Uwzględnienie lub oddalenie skargi nadzwyczajnej | str. 499
II. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego | str. 502
Art. 92. [Żądanie sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia] | str. 504
Art. 93. [Rzecznik interesu społecznego] | str. 505
Art. 94. [Skład Sądu Najwyższego rozpatrujący skargę nadzwyczajną] | str. 507
I. Skład rozpatrujący skargę nadzwyczajną | str. 508
II. Odstąpienie od zasady prawnej | str. 510
Art. 95. [Przepisy stosowane do skargi nadzwyczajnej w zakresie nieuregulowanym] | str. 510
I. Uwagi wprowadzające | str. 510
II. Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych | str. 511
III. Skarga nadzwyczajna w sprawach karnych | str. 514
Art. 96. [Unieważnienie prawomocnego orzeczenia przez Sąd Najwyższy] | str. 516
Art. 97. [Wytyk sędziowski] | str. 519
Art. 97a. [Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych] | str. 521
Rozdział 9. Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego | str. 523
Art. 98. [Kancelarie działające w Sądzie Najwyższym; Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; regulaminy] | str. 523
Art. 99. [Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 524
Art. 100. [Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 526
I. Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 526
II. Relacje między kancelariami | str. 527
Art. 101. [Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego] | str. 528
Art. 102. [Dokonywanie czynności z zakresu stosunku pracy] | str. 530
Art. 103. [Wynagrodzenia] | str. 531
I. Wynagrodzenie szefów kancelarii | str. 531
II. Wynagrodzenie członka Biura Studiów i Analiz niebędącego sędzią | str. 532
Rozdział 10. Zmiany w przepisach | str. 534
Art. 104. [Kodeks postępowania cywilnego] | str. 534
Art. 105. [Kodeks postępowania karnego] | str. 534
Art. 106. [Prawo o ustroju sądów wojskowych] | str. 534
Art. 107. [Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej] | str. 534
Art. 108. [Prawo o ustroju sądów powszechnych] | str. 535
Art. 109. [Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 535
Art. 110. [Prawo o prokuraturze] | str. 535
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 536
Art. 111. [Przejście sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku] | str. 536
Art. 111a. [Obowiązki i uprawnienia sędziego, któremu Prezydent RP powierzył kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą] | str. 536
Art. 112. [Pierwszy regulamin Sądu Najwyższego – brak obowiązku zaopiniowania przez Kolegium Sądu Najwyższego] | str. 537
Art. 112a. [Obwieszczenie o liczbie wolnych stanowisk sędziów przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego – brak obowiązku zasięgnięcia opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 537
Art. 113. [Umorzenie niezakończonych postępowań o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego] | str. 537
Art. 114. [Delegowanie sędziego sądu powszechnego do pełnienia obowiązków w Sądzie Najwyższym] | str. 537
Art. 115. [Wnoszenie skargi nadzwyczajnej w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy] | str. 538
Art. 116. [Wygaśnięcie kadencji rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych] | str. 538
Art. 117. [Obowiązek zrzeczenia się przez sędziego lub asesora sądowego obywatelstwa obcego państwa] | str. 539
Art. 118. [Ograniczenie zakresu stosowania przepisów o wygaśnięciu stosunku służbowego w przypadku sędziów Sądu Najwyższego powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 540
Art. 119. [Stosowanie przepisu o wydłużeniu okresu pracy, po upływie którego sędziemu przysługuje wyższe wynagrodzenie] | str. 540
Art. 120. [Przedawnienie karalności w zakresie czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 540
Art. 121. [Odpowiedzialność dyscyplinarna za czyny popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 541
Art. 122. [Postępowania dyscyplinarne prowadzone na podstawie odrębnych ustaw] | str. 541
Art. 123. [Utrzymanie w mocy czynności dokonanych w postępowaniach dyscyplinarnych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 542
Art. 124. [Wznowienie zakończonego postępowania dyscyplinarnego] | str. 542
Art. 125. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych] | str. 542
Art. 126. [Wybór ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji] | str. 543
Art. 127. [Wykonywanie obowiązków ławników do dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji ławników Sądu Najwyższego] | str. 543
Art. 128. [Izby Sądu Najwyższego w innych przepisach] | str. 544
Art. 129. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 545
Art. 129a. [Przejście w stan spoczynku - zakres podmiotowy stosowania przepisów ustawy obowiązującej oraz ustawy uchylanej] | str. 545
Art. 130. [Sędzia pełniący obowiązki Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej] | str. 545
Art. 131. [Przeniesienie sędziego Sądu Najwyższego z innej izby na stanowisko w Izbie Dyscyplinarnej] | str. 546
Art. 132. [Publikacja w BIP orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 546
Art. 133. [Zniesienie wybranych Izb Sądu Najwyższego i utworzenie nowych Izb Sądu Najwyższego] | str. 546
Art. 134. [Sędziowie Sądu Najwyższego dotychczas orzekający w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych] | str. 547
Rozdział 12. Przepisy końcowe | str. 548
Art. 135. [Przepis derogacyjny] | str. 548
Art. 136. [Wejście w życie] | str. 548
Załącznik. Tabela mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych | str. 549
Bibliografia | str. 551

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »