Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz - Magdalena Paluszkiewicz

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

Magdalena Paluszkiewicz

169,88 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-497-0
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1124
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1124
Rozmiar pliku: 6,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
169,88 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uległa bardzo istotnym nowelizacjom, które sprawiły, że większość zawartych w niej przepisów zmieniła swój kształt prawny. Uzasadnia to potrzebę zaktualizowania komentarza oraz konieczność wyjaśnienia przepisów i nowych rozwiązań prawnych związanych z tą tematyką.

W opracowaniu omówiono wiele nowych zagadnień, w tym m.in. takie kwestie jak:
nowe zadania organów zatrudnienia,
powołanie Rady Rynku Pracy,
profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym,
nowe podejście do przeciwdziałania bezrobociu grup szczególnego ryzyka na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych do 30. roku życia,
świadczenia aktywizacyjne ukierunkowane na zatrudnienie w pełnym wymiarze bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Z uwagi na znaczne wątpliwości interpretacyjne w książce zaprezentowano bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu.
Napisany przez doświadczonych i cenionych znawców problematyki bezrobocia oraz łączący warstwę teoretyczną z praktyczną komentarz stanowić będzie cenną pomoc dla pracowników urzędów pracy, osób prowadzących agencje zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, inspektorów pracy, a także pracodawców oraz pracowników działów kadr. Zainteresuje praktyków prawa, w tym adwokatów i radców prawnych, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.

Spis treści

Wykaz skrótów 17
Wprowadzenie 29
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) 33
Rozdział 1. Przepisy ogólne 35 Art. 1. [Zadania państwa. Zakres podmiotowy ustawy] 35 Art. 2. [Słownik pojęć ustawowych] 42 Art. 2a. [Treść zasady równego traktowania] 101 Art. 2b. [Postępowanie o naruszenie zasady równego traktowania] 102
Rozdział 2. Polityka rynku pracy 103 Art. 3. [Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia] 103 Art. 4. [Zadania ministra właściwego do spraw pracy] 107 Art. 5. [Koordynator publicznych służb zatrudnienia] 114
Rozdział 3. Instytucje rynku pracy 115 Art. 6. [Katalog instytucji, definicje] 115 Art. 7. (uchylony) 136
Rozdział 4. Publiczne służby zatrudnienia 137 Art. 8. [Zadania samorządu województwa] 137 Art. 8a. [Decyzje wydawane przez marszałka województwa w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego] 156 Art. 9. [Zadania samorządu powiatu] 165 Art. 9a. [Powiatowy urząd pracy] 178 Art. 9b. [Centra aktywizacji zawodowej i lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne] 181 Art. 9c. [Projekty pilotażowe] 183 Art. 9d. [Wykonywanie pracy (ubezpieczenie) za granicą a organ właściwy do wydania decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych] 185 Art. 10. [Zadania wojewody] 189
Rozdział 5. Ochotnicze Hufce Pracy 199 Art. 11. [Nadzór] 199 Art. 12. [Zadania Ochotniczych Hufców Pracy] 199 Art. 13. [Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego] 201 Art. 14. [Jednostki, organy] 202 Art. 15. (uchylony) 202 Art. 16. [Szczegółowe zadania i organizacja] 202 Art. 17. [Uzupełnianie wykształcenia ogólnego młodzieży] 202
Rozdział 6. Agencje zatrudnienia 207 Art. 18. [Działalność agencji zatrudnienia] 207 Art. 18a. [Zakres usług agencji zatrudnienia] 217 Art. 18b. (uchylony) 218 Art. 18c. [Wyłączenia obowiązku wpisu do rejestru] 218 Art. 18d. [Podmiot prowadzący rejestr] 224 Art. 18e. [Wniosek o wpis do rejestru] 226 Art. 18f. [Forma elektroniczna wniosku] 228 Art. 18g. [Dane podlegające wpisowi] 229 Art. 18h. [Czynności weryfikacyjne] 230 Art. 18i. [Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu podmiotu do rejestru] 232 Art. 18j. [Zmiana danych w rejestrze] 233 Art. 18k. [Opłata za wydanie certyfikatu] 234 Art. 18l. [Przesłanki odmowy wpisu do rejestru] 235 Art. 18m. [Przesłanki wykreślenia z rejestru] 238 Art. 18n. [Wykreślenie z rejestru. Organ odwoławczy od decyzji dotyczącej wpisu do rejestru] 245 Art. 18o. [Kontrola w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia] 246 Art. 18p. [Zbiorcza informacja z województwa o działalności agencji zatrudnienia] 248 Art. 18r. [Przetwarzanie danych o agencjach] 249 Art. 19. [Podstawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia] 249 Art. 19a. (uchylony) 251 Art. 19b. [Przetwarzanie danych osobowych przez agencję] 251 Art. 19c. [Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji zatrudnienia] 252 Art. 19d. [Zakaz pobierania opłat. Obowiązek informowania o opłatach w przypadku kierowania do pracy za granicą] 256 Art. 19e. [Obowiązek informowania o zmianach danych i w zakresie działalności agencji] 259 Art. 19f. [Obowiązek informowania o działalności agencji] 260 Art. 19g. [Obowiązek informowania o numerze w rejestrze i oznaczania ofert pracy tymczasowej] 261 Art. 19ga. [Obowiązek niezwłocznego zwrotu oryginałów dokumentów] 262 Art. 19h. [Obowiązek współpracy agencji z organami zatrudnienia] 264 Art. 19i. [Zawiadomienie składane przez przedsiębiorcę zagranicznego] 266 Art. 19j. [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] 267 Art. 19k. [Delegacja ustawowa - wzory formularzy i certyfikatów] 268
Rozdział 7. Instytucje szkoleniowe 269 Art. 20. [Powołanie, zadania instytucji szkoleniowej] 269
Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy 279 Art. 21. [Polityka rynku pracy] 279 Art. 22. [Rada Rynku Pracy] 280 Art. 23. [Skład rad rynku pracy] 287 Art. 24. [Zlecanie wykonywania usług rynku pracy] 295 Art. 25-32. (uchylone) 301
Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia 303 Art. 33. [Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy] 303 Art. 34. [Zadania powiatowych urzędów pracy] 344 Art. 34a. [Indywidualny plan działania dla bezrobotnego] 345
Rozdział 10. Usługi rynku pracy 348 Art. 35. [Katalog usług rynku pracy] 348 Art. 36. [Pośrednictwo pracy - pojęcie, podmioty i zasady] 350 Art. 36a. [Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES - pojęcie i podmioty] 374 Art. 36b. [Przesłanki udzielenia akredytacji] 381 Art. 36c. [Przesłanki odmowy udzielenia akredytacji] 386 Art. 36d. [Umowa akredytacyjna] 386 Art. 36e. [Przesłanki i tryb pozbawienia akredytacji] 390 Art. 37. (uchylony) 392 Art. 38. [Poradnictwo zawodowe] 392 Art. 39. [Akademickie biuro karier] 403 Art. 39a. [Uprawnienia osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy] 406 Art. 39b. [Uprawnienia osoby powyżej 18. roku życia niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy] 406 Art. 39c. [Uprawnienia przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą] 406 Art. 40. [Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy] 407 Art. 41. [Dodatek szkoleniowy. Koszty szkolenia] 427 Art. 42. [Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia] 433 Art. 42a. [Finansowanie studiów podyplomowych] 435 Art. 43. [Finansowanie szkoleń poszukującego pracy] 438
Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy 442 Art. 44. [Katalog instrumentów rynku pracy] 442 Art. 45. [Zwroty kosztów przejazdu, zakwaterowania] 446 Art. 46. [Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - Fundusz Pracy] 457 Art. 47. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne] 490 Art. 48. [Dodatek aktywizacyjny] 498 Art. 48a. [Finansowanie kosztów przejazdu na targi pracy i giełdy pracy] 506 Art. 49. [Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy] 507 Art. 49a. [Zastosowanie programów specjalnych] 517 Art. 50. [Propozycja zatrudnienia, innej pracy zarobkowej] 518 Art. 51. [Prace interwencyjne] 523 Art. 52. (uchylony) 547 Art. 53. [Skierowanie do odbycia stażu] 547 Art. 53a. [Formy przygotowania zawodowego dorosłych] 565 Art. 53b. [Program przygotowania zawodowego dorosłych] 570 Art. 53c. [Program praktycznej nauki zawodu dorosłych] 570 Art. 53d. [Program przyuczenia do pracy dorosłych] 571 Art. 53e. [Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego] 573 Art. 53f. [Warunki udzielenia dni wolnych od pracy] 575 Art. 53g. [Stypendium] 575 Art. 53h. [Skutki zawinionego przerwania programu przez uczestnika] 576 Art. 53i. [Refundacja wydatków pracodawcy] 578 Art. 53j. [Premia pracodawcy ze środków Funduszu Pracy] 579 Art. 53k. [Refundacja jako pomoc de minimis] 581 Art. 53l. [Finansowanie kosztów przygotowania zawodowego] 581 Art. 53m. [Szczegółowe przepisy] 582 Art. 54. [Opłacane świadczenia] 583 Art. 55. [Stypendium dla bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych z tytułu podjęcia dalszej nauki] 583 Art. 56. [Prace interwencyjne] 587 Art. 57. [Roboty publiczne] 590 Art. 58. [Świadczenia przedemerytalne] 598 Art. 59. [Prace interwencyjne dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia] 598 Art. 59a. [Prace interwencyjne] 601 Art. 59b. [Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy] 601 Art. 59c. [Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych jako pomoc de minimis] 603 Art. 60. [Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych] 603 Art. 60a. [Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy] 604 Art. 60b. [Świadczenie aktywizacyjne] 613 Art. 60c. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu] 619 Art. 60d. [Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia] 623 Art. 61. [Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem] 628 Art. 61a. [Skierowanie do odbywania stażu] 637 Art. 61b. [Umowa na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku] 638
Rozdział 11a. (uchylony) 643
Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 646 Art. 61e. [Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania] 646 Art. 61f. [Stosowanie ograniczeń dotyczący pomocy de minimis] 647 Art. 61g. [Kategorie pośredników finansowych, ich zadania] 647 Art. 61h. [Warunki udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz zasady ich spłaty] 647 Art. 61i. [Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej] 648 Art. 61j. [Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla osób, które otrzymały pożyczkę na prowadzenie działalności gospodarczej] 648 Art. 61k. [Warunki udzielania pożyczek dla podmiotów tworzących stanowisko pracy] 649 Art. 61l. [Warunki udzielenia pożyczek dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą] 649 Art. 61m. [Zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek] 650 Art. 61n. [Podstawy do rozliczenia pożyczek] 650 Art. 61o. [Obowiązek zwrotu niespłaconej pożyczki] 650 Art. 61p. [Jednorazowe umorzenie należności z tytułu udzielonej pożyczki] 651 Art. 61q. [Całościowe bądź częściowe umorzenie niespłaconej należności z tytułu pożyczki] 652 Art. 61r. [Kwalifikacja prawna umorzenia należności] 652 Art. 61s. [Obowiązki pośredników finansowych oraz innych instytucji w zakresie usług doradczo-szkoleniowych; finansowanie usług] 652 Art. 61t. [Główne zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] 653 Art. 61u. [Szczegółowe zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] 653 Art. 61v. [Zadania pośredników finansowych] 654 Art. 61w. [Zadania starostów] 655 Art. 61x. [Obowiązki pożyczkobiorcy, zatrudniającego skierowanego bezrobotnego] 655
Rozdział 12. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 682 Art. 62. [Zakres świadczeń. Warunki przyznania] 682
Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja 691 Art. 62a. [Inicjowanie, realizacja i uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja] 691 Art. 62b. [Czas trwania i zakończenie Programu Aktywizacja i Integracja] 693 Art. 62c. [Finansowanie Programu Aktywizacja i Integracja] 694
Rozdział 13. (uchylony) 704 Art. 63-66. (uchylone) 704
Rozdział 13a. Programy specjalne 705 Art. 66a-66b. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów specjalnych] 705 Art. 66a1. [Program specjalny, pomoc de minimis] 706 Art. 66b. [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych] 707
Rozdział 13b. Programy regionalne 718 Art. 66c. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów regionalnych] 718
Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych 726 Art. 66d. [Zlecanie działań aktywizacyjnych] 726 Art. 66e. [Wybór powiatów do zlecania działań aktywizacyjnych] 727 Art. 66f. [Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych] 727 Art. 66g. [Rekrutacja oraz kierowanie osób bezrobotnych] 729 Art. 66h. [Obowiązki realizatora działań aktywizacyjnych] 729 Art. 66i. [Wynagrodzenie realizatora działań aktywizacyjnych] 731 Art. 66j. [Zwrot środków] 732
Rozdział 13d. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. roku życia 746 Art. 66k. [Bon szkoleniowy] 748 Art. 66l. [Bon stażowy] 754 Art. 66m. [Bon zatrudnieniowy] 760 Art. 66n. [Bon na zasiedlenie] 768
Rozdział 14. Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich 776 Art. 67. (uchylony) 776 Art. 68-69. (uchylone) 778 Art. 69a. [Przeznaczenie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego] 778 Art. 69b. [Finansowanie kosztów kształcenia] 782 Art. 70. [Pomoc dla zwalnianych grupowo pracowników] 787
Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych 796 Art. 71. [Warunki nabycia prawa do zasiłku] 797 Art. 72. [Wysokość zasiłku] 823 Art. 73. [Okres pobierania zasiłku] 830 Art. 73a. [Wykonywanie prac społecznie użytecznych] 836 Art. 74. [Obowiązek powiadomienia o zatrudnieniu] 838 Art. 75. [Wyłączenie prawa do zasiłku] 839 Art. 76. [Nienależne świadczenie pieniężne. Roszczenia] 852 Art. 77. [Dziedziczenie świadczeń] 864 Art. 77a. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia] 865 Art. 78. [Zaliczenie świadczeń na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia] 865 Art. 79. [Okres pobierania zasiłku a okres pracy] 868 Art. 80. [Udokumentowana niezdolność do pracy] 871 Art. 81. [Zaokrąglanie kwot zasiłków] 873 Art. 81a. [Wygaśnięcie decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia] 873 Art. 82. [Przeciętna stopa bezrobocia] 874 Art. 83. [Szczegółowy tryb przyznawania świadczeń] 874
Rozdział 16. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej 876 Art. 84. [Praca za granicą] 876 Art. 85. [Kierowanie do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy] 877 Art. 86. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich] 880 Art. 87. [Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca] 880 Art. 88. [Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę. Warunki] 908 Art. 88a. [Strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia lub o przedłużenie zezwolenia na pracę] 911 Art. 88b. [Warunki wydania zezwolenia na pracę] 915 Art. 88c. [Szczegółowe warunki wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca przez wojewodę] 916 Art. 88d. [Uzyskanie zgody właściwego organu] 927 Art. 88e. [Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na pracę] 927 Art. 88f. [Elementy zezwolenia na pracę] 928 Art. 88g. [Przesłanki wygaśnięcia obowiązku świadczenia pracy; przedłużenie zezwolenia na pracę a legalność pobytu] 931 Art. 88h. [Obowiązki pracodawcy cudzoziemca] 933 Art. 88i. [Obowiązki informacyjne podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy] 936 Art. 88j. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] 938 Art. 88k. [Przesłanki uchylenia wydanego zezwolenia] 940 Art. 88l. [Skutki uchylenia wydanego zezwolenia] 941 Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia na pracę] 941 Art. 89. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej NRD i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej] 942 Art. 90. [Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze] 943 Art. 90a. [Wydanie zezwolenia na pracę - jednorazowa opłata] 947
Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia 949 Art. 91. [Pracownicy publicznych służb zatrudnienia] 949 Art. 92. (uchylony) 966 Art. 93. (uchylony) 969 Art. 94. (uchylony) 970 Art. 95. (uchylony) 972 Art. 96. (uchylony) 973 Art. 97. (uchylony) 976 Art. 98. (uchylony) 978 Art. 99. (uchylony) 980 Art. 99a. (uchylony) 982 Art. 99b. [Obowiązki doskonalenia kwalifikacji zawodowych] 984 Art. 99c. [Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia] 984 Art. 100. [Dodatek do wynagrodzenia] 984 Art. 101. (uchylony) 988 Art. 102. (uchylony) 988 Art. 102a. (uchylony) 988
Rozdział 18. Fundusz Pracy 990 Art. 103. [Charakter funduszu. Dysponent] 990 Art. 104. [Składki na Fundusz Pracy] 990 Art. 104a. [Ograniczenie oraz wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] 993 Art. 104b. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] 993 Art. 104c. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] 993 Art. 105. [Podmioty wyłączone od opłacania składek na Fundusz Pracy] 994 Art. 106. [Przychody Funduszu Pracy] 994 Art. 106a. [Finansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES] 995 Art. 106b. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] 996 Art. 106c. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] 997 Art. 107. [Pobór składek, terminy, odsetki] 997 Art. 108. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy] 998 Art. 109. [Zasady rozdziału funduszy, limity] 1007 Art. 109a. [Koszty szkoleń] 1016 Art. 109b. [Przekazanie środków na finansowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych] 1017 Art. 109c. [Przekazanie środków dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników] 1017 Art. 109d. [Środki Funduszu Pracy na pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych] 1018 Art. 109e. [Środki przekazywane na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego] 1018 Art. 109f. [Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy] 1019 Art. 109g. [Dodatkowe środki przekazywane na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego] 1020 Art. 110. [Stosowanie przepisów o finansach publicznych] 1020
Rozdział 19. Nadzór i kontrola 1049 Art. 111. [Zakres nadzoru sprawowanego przez wojewodę] 1049 Art. 112. [Zespół inspektorów] 1051 Art. 113. [Pouczenia, uwagi i wnioski] 1052 Art. 114. [Wyznaczenie wykonawcy zastępczego] 1054 Art. 114a. [Informacja o realizacji nadzoru] 1055 Art. 115. [Przepisy karne. Kary] 1056 Art. 116-118. (uchylone) 1057 Art. 118a. [Kontrola przeprowadzana przez Dysponenta Funduszu Pracy] 1067 Art. 118b. [Operacyjny audyt zewnętrzny] 1068
Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy 1070 Art. 119. [Zaniechanie obowiązku powiadomienia] 1070 Art. 120. [Cudzoziemiec - brak zezwolenia] 1075 Art. 120a. [Wyłączenie kary w przypadku nielegalnej pracy cudzoziemca] 1078 Art. 121. [Agencja zatrudnienia - naruszenie obowiązków] 1079 Art. 121a. [Pobieranie dodatkowej opłaty, odpowiedzialność] 1081 Art. 121b. [Niezawarcie umowy, odpowiedzialność] 1081 Art. 121c. [Nieprzedstawienie pisemnej informacji lub przedstawienie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym] 1082 Art. 122. [Składki na Fundusz Pracy - naruszenie obowiązków] 1083 Art. 123. [Dyskryminacja przy zatrudnieniu] 1083 Art. 124. (uchylony) 1084 Art. 125. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] 1084
Rozdział 21. Zmiany w przepisach obowiązujących 1085 Art. 126-138. (pominięte) 1085
Rozdział 22. Przepisy przejściowe 1086 Art. 139. [Zasady przejściowe] 1086 Art. 140. [Roboty publiczne] 1087 Art. 141. [Zasiłki przedemerytalne, pogrzebowe] 1087 Art. 142. [Organy i osoby zatrudnione] 1088 Art. 143. [Instytucje szkoleniowe] 1089 Art. 144. [Ułatwienie zatrudniania absolwentom] 1089 Art. 145. [Odesłanie w przepisach prawa] 1089 Art. 146. [Właściwość przepisów do wszczętych spraw] 1089 Art. 147. [Zawód: pracownik socjalny] 1089 Art. 148. [Fundusz Pracy] 1090 Art. 149. [Przepisy wykonawcze] 1090 Art. 150. [Wydatki w 2004 r.] 1090 Art. 150a. [Prawo do zasiłku przedemerytalnego] 1090 Art. 150b. [Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej] 1092 Art. 150c. [Świadczenia przedemerytalne a odsetki ustawowe] 1092 Art. 150d. [Prawo do świadczeń przedemerytalnych] 1092 Art. 150e. [Okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych] 1094 Art. 150f. [Umowa o refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia przez niego skierowanych bezrobotnych] 1094 Art. 150g. [Finansowanie umów o refundację] 1095
Rozdział 23. Przepisy końcowe 1099 Art. 151. [Utrata mocy ustaw] 1099 Art. 152. [Wejście w życie ustawy] 1099
Bibliografia 1101
Skorowidz 1113
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »