Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz - Jacek Matarewicz

Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz

Jacek Matarewicz

254,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-076-5
Data wydania 1 czerwca 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1089
Rozmiar pliku: 8,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
254,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców (np. sprowadzających samochody osobowe do Polski, prowadzących hurtownie alkoholowe lub sprzedających węgiel), jak i największych w Polsce spółek (np. zajmujących się obrotem energią elektryczną lub jej dystrybucją albo produkujących paliwa).

Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów, z którymi borykają się osoby zawodowo rozliczające akcyzę w przedsiębiorstwach, i z których istnienia często nie zdają sobie sprawy ci, których wiedza o akcyzie ogranicza się do lektury przepisów. Mając to na uwadze, autor przywołał liczne przykłady orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie. Posłużył się również własnymi przykładami, co powinno ułatwić zrozumienie problematyki.

Komentarz do poszczególnych przepisów ustawy został uzupełniony o liczne odwołania do aktów wykonawczych. Autor zwrócił również uwagę na kwestie wątpliwe, w stosunku do których stanowisko organów podatkowych nie zawsze jest spójne.

Szczególny nacisk położono na przybliżenie najnowszych zmian do ustawy, a także aktów wykonawczych wprowadzanych sukcesywnie w trakcie 2019 r. i w pierwszej połowie 2020 r.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Uwzględniono m.in. zmiany, zgodnie z którymi:

  • od 1.01.2019 r. zmodyfikowano przepisy dotyczące warunków zwolnień ze względu na przeznaczenie (art. 32 ustawy o podatku akcyzowym);
  • zaprzestano stosowania klasyfikacji PKWiU w obrocie krajowym na rzecz klasyfikacji CN;
  • od 1.09.2019 r. zmieniono zasady dokumentowania i rozliczania akcyzy od olejów opałowych, z zastrzeżeniem, że większość regulacji w zakresie akcyzy wejdzie w życie od 1.09.2020 r. (data zmieniona TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ 1.0);
  • od 1.11.2019 r. wprowadzono przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach, na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710, a także doprecyzowano zasady przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym;
  • od 1.01.2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące obniżenia akcyzy na niektóre samochody osobowe o napędzie hybrydowym lub elektrycznym, a także przepisy podwyższające akcyzę na wyroby alkoholowe i tytoniowe;
  • do 31.01.2021 r. odroczono w czasie przepisy dotyczące dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką 0 zł ze względu na przeznaczenie i zwolnionych ze względu na przeznaczenie.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracyjnych zajmujących się zarówno sprawami procesowymi (spornymi), jak i bieżącą obsługą podatkowo-prawną podmiotów gospodarczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych, menedżerów, przedsiębiorców oraz pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR.

Spis treści

Wykaz skrótów 17
Wprowadzenie 27
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 29
Dział I. Przepisy ogólne 31
Art. 1. [Przedmiot ustawy] 31
Art. 2. [Słowniczek ustawowy] 44
Art. 3. [Klasyfi kacja wyrobów według CN] 102
Art. 4. [Podstawa ustalania ulg i zwolnień] 109
Art. 5. [Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania] 109
Art. 6. [Odpowiednie stosowanie ustawy – Ordynacja podatkowa do postępowań akcyzowych] 110
Art. 7. [Współpraca administracyjna w dziedzinie akcyzy] 111
Art. 7a. [Mosty transgraniczne] 114
Art. 7b. (uchylony) 115
Art. 7c. [Procedury celne a akcyza] 118
Dział IA. Wiążąca informacja akcyzowa 122
Art. 7d. [Wiążąca informacja akcyzowa] 122
Art. 7e. [Wniosek o WIA] 126
Art. 7f. [Badanie wyrobu] 134
Art. 7g. [Termin wydania decyzji] 135
Art. 7h. [Termin ważności WIA] 135
Art. 7i. [Odmowa wydania WIA] 136
Art. 7j. [Przetwarzanie danych] 136
Art. 7k. [Biuletyn Informacji Publicznej] 137
Dział II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych 138
Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego 138
Art. 8. [Przedmiot opodatkowania] 138
Art. 9. [Przedmiot opodatkowania – energia elektryczna] 155
Art. 9a. [Przedmiot opodatkowania – wyroby węglowe] 165
Art. 9b. [Przedmiot opodatkowania – susz tytoniowy] 174
Art. 9c. [Przedmiot opodatkowania – wyroby gazowe] 183
Art. 10. [Obowiązek podatkowy] 188
Art. 11. [Obowiązek podatkowy – energia elektryczna] 199
Art. 11a. [Obowiązek podatkowy – susz tytoniowy] 205
Art. 11b. [Obowiązek podatkowy – wyroby gazowe] 207
Art. 12. [Obowiązek podatkowy w dniu stwierdzenia czynności przez organy] 207
Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych 208
Art. 13. [Podatnicy] 208
Art. 14. [Właściwość organów] 222
Art. 15. [Właściwość organów w sprawach znaków akcyzy] 243
Rozdział 3. Rejestracja podmiotów 246
Art. 16. [Rejestracja] 246
Art. 16a. (uchylony) 263
Art. 16b. [Uproszczone zgłoszenie rejestracyjne] 264
Art. 16c. [Wyłączenie z obowiązku rejestracji dla niewielkich ilości nabyć] 269
Art. 17. [Podmiot reprezentujący] 269
Art. 18. [Rejestr podatników] 271
Art. 19. [Wyrejestrowanie] 274
Art. 19a. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów dokumentów] 278
Art. 20. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów dokumentów rejestracyjnych] 278
Rozdział 3a. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych 282
Art. 20a. [Rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych] 282
Art. 20b. [Podmioty mogące być pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi] 283
Art. 20c. [Podmiot reprezentujący pośredniczący podmiot tytoniowy] 284
Art. 20d. [Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] 285
Art. 20e. [Warunki wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] 287
Art. 20f. [Decyzja o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] 288
Art. 20g. [Odmowa wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] 291
Art. 20h. [Decyzja o wykreśleniu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] 291
Art. 20i. [Delegacja dla Ministra Finansów] 293
Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy 294
Art. 21. [Deklaracje podatkowe] 294
Art. 21a. [Deklaracje od wyrobów węglowych] 319
Art. 22. [Przedpłata akcyzy] 320
Art. 23. [Wpłaty dzienne] 326
Art. 24. [Deklaracje – energia elektryczna] 328
Art. 24a. [Deklaracje – susz tytoniowy] 331
Art. 24b. [Deklaracje – wyroby gazowe] 332
Art. 24c. (uchylony) 333
Art. 25. (uchylony) 335
Art. 26. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji] 335
Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu 336
Art. 27. [Import] 336
Art. 28. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – prawo celne] 343
Art. 29. [Przedawnienie należności celnych a określenie kwoty akcyzy z tytułu importu] 347
Art. 29a. [Zwolnienia] 348
Rozdział 6. Zwolnienia 349
Art. 30. [Zwolnienia] 349
Art. 31. [Zwolnienia dla instytucji i organizacji prawa międzynarodowego] 388
Art. 31a. [Zwolnienia wyrobów węglowych] 391
Art. 31b. [Zwolnienia wyrobów gazowych] 416
Art. 31c. [System prowadzący do osiągnięcia celów służących ochronie środowiska oraz podwyższeniu efektywności energetycznej] 436
Art. 31d. [Zwolnienie energii wykorzystywanej przez zakład energochłonny] 437
Art. 32. [Szczególne przypadki zwolnień ze względu na przeznaczenie oraz warunki ich stosowania] 445
Art. 33. [Szczególne zwolnienia dotyczące paliw silnikowych] 473
Art. 34. [Zwolnienia WNT w celach niehandlowych] 475
Art. 35. [Szczególne zwolnienia dla importu paliw i smarów] 477
Art. 36. [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i alkoholowych w bagażu osobistym] 479
Art. 37. [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o charakterze okazjonalnym] 482
Art. 37a. [Zwolnienie od akcyzy importu płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich] 485
Art. 38. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] 486
Art. 39. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] 487
Dział III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi 490
Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy 490
Art. 40. [Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy] 490
Art. 41. [Zasady stosowania procedury zawieszenia poboru] 496
Art. 41a. [Przemieszczanie wyrobów akcyzowych] 509
Art. 41b. [Projekt e-AD] 517
Art. 41c. [Podmiot odbierający] 518
Art. 41d. (uchylony) 519
Art. 41e. [Raport odbioru] 519
Art. 41f. (uchylony) 525
Art. 41g. [Niedostępność systemu – dokument zastępujący raport odbioru] 526
Art. 41h. (uchylony) 528
Art. 41i. [Podział przemieszczenia wyrobów energetycznych] 529
Art. 42. [Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy] 530
Art. 43. [Delegacja dla Ministra Finansów w związku z dokumentowaniem procedury zawieszenia poboru] 537
Art. 44. [Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru] 538
Art. 45. [Zobowiązanie podatkowe w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy] 540
Art. 46. (uchylony) 541
Rozdział 1a. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu 542
Art. 46a. [Warunki przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem Systemu] 542
Art. 46b. [Rozpoczęcie i zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy] 544
Art. 46c. [Obowiązek przesłania do systemu projektu e-DD lub sporządzenia dokumentu zastępującego e-DD] 545
Art. 46d. [Zasada objęcia każdego podmiotu odbierającego jednym projektem e-DD albo dokumentem zastępującym e-DD] 546
Art. 46e. [Obowiązek wskazania numeru referencyjnego nadanego e-DD lub załączenia do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu zastępującego e-DD] 548
Art. 46f. [Automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego] 549
Art. 46g. [Nadanie projektowi e-DD numeru referencyjnego] 549
Art. 46h. [Raport odbioru w przypadku odmowy przyjęcia całości albo części wyrobów akcyzowych] 550
Art. 46i. [Obowiązki podmiotu odbierającego po otrzymaniu z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych] 550
Art. 46j. [Obowiązki podmiotu odbierającego, który nie jest użytkownikiem Systemu] 551
Art. 46k. [Przemieszczania jedną cysterną objętych zwolnieniem od akcyzy paliw lotniczych] 553
Art. 46l. [Przemieszczanie węglowodorów gazowych jedną cysterną] 553
Art. 46m. [Przesłanie raportu odbioru z Systemu do podmiotu odbierającego] 554
Art. 46n. [Import wyrobów akcyzowych] 555
Art. 46o. [Automatyczne odnotowania zabezpieczenia w Systemie] 555
Art. 46p. [Warunki zwrotu kwoty akcyzy w przypadku sporządzenia dokumentów po upływie terminów] 557
Rozdział 1b. Obsługa Systemu. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem Systemu – przepisy wspólne 558
Art. 46q. [System] 558
Art. 46r. [Obowiązki podmiotu wysyłającego w przypadku niedostępności Systemu] 560
Art. 46s. [Informacja o błędach; unieważnienie e-AD lub e-DD przez podmiot wysyłający] 562
Art. 46t. [Zmiana miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych] 563
Art. 46u. [Prawo wglądu do Systemu] 565
Art. 46v. [Obowiązki użytkowników Systemu w przypadku jego niedostępności] 566
Art. 46w. [Obowiązki użytkowników Systemu w zakresie zapewnienia aktualności] 567
Rozdział 2. Składy podatkowe 568
Art. 47. [Zastosowanie składów podatkowych] 568
Art. 47a. [Magazynowanie wyrobów energetycznych w jednym zbiorniku] 587
Art. 48. [Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego] 589
Art. 48a. [Wymogi co do miejsca magazynowania wyrobów] 603
Art. 49. [Wydanie zezwolenia] 604
Art. 50. [Numer akcyzowy] 609
Art. 51. [Obowiązek posługiwania się numerem akcyzowym] 610
Art. 52. [Odmowa wydania lub cofnięcie zezwolenia] 610
Art. 53. (uchylony) 614
Art. 54. [Zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego] 614
Art. 55. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie składów podatkowych] 620
Rozdział 3. Podmiot pośredniczący 621
Art. 56. [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący] 621
Art. 56a. [Magazynowanie wyrobów przez podmiot pośredniczący] 626
Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy 626
Art. 57. [Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca] 626
Art. 58. [Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy] 635
Art. 59. [Obowiązki zarejestrowanego odbiorcy] 636
Rozdział 5. (uchylony) 647
Art. 60–62. (uchylone) 647
Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający 647
Art. 62a. [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany wysyłający] 647
Art. 62b. [Numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego] 650
Art. 62c. [Obowiązki zarejestrowanego wysyłającego] 651
Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe 652
Art. 63. [Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego] 652
Art. 64. [Zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego] 658
Art. 65. [Rodzaje zabezpieczeń akcyzowych] 664
Art. 66. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych] 676
Art. 67. [Formy zabezpieczeń] 678
Art. 68. [Depozyt w walucie polskiej] 680
Art. 69. [Gwarant] 681
Art. 69a. [Hipoteka na nieruchomości] 685
Art. 70. [Wybór formy zabezpieczenia] 686
Art. 71. [Odmowa przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego] 687
Art. 72. [Żądanie uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia] 688
Art. 73. [Pokrycie zobowiązania z zabezpieczenia] 688
Art. 74. [Zwrot zabezpieczenia akcyzowego] 692
Art. 75. [Brak odsetek od kwoty zwracanego zabezpieczenia akcyzowego] 693
Art. 76. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zabezpieczenia składanego przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia z zapłaconą akcyzą] 694
Rozdział 7. Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 694
Art. 77. [Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrz wspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą] 694
Art. 78. [Obowiązki podatnika przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu z akcyzą zapłaconą poza Polską] 703
Art. 78a. [Zakaz dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, których wytwarzanie lub obrót wymaga koncesji] 720
Art. 79. [Przedstawiciel podatkowy] 720
Art. 80. [Warunki i obowiązki przedstawiciela podatkowego] 721
Art. 81. [Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego] 723
Art. 82. [Zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu] 727
Art. 83. [Reklamacja wyrobów akcyzowych wykorzystywanych następnie do produkcji kolejnych wyrobów] 736
Art. 83a. [Reklamacja wyrobów akcyzowych podlegających niszczeniu] 737
Rozdział 8. Zezwolenia 741
Art. 84. [Zezwolenia akcyzowe] 741
Rozdział 8a. Przepisy szczególne dotyczące przedsiębiorstwa w spadku 743
Art. 84a. [Warunki utrzymania decyzji i zezwoleń akcyzowych wobec przedsiębiorstwa w spadku] 743
Art. 84b. [Warunki utrzymania kontynuowania działalności akcyzowej przez przedsiębiorstwo w spadku] 744
Art. 84c. [Przedsiębiorstwo w spadku a PPT] 747
Art. 84d. [Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub prawo do zabezpieczenia ryczałtowego
a przedsiębiorstwo w spadku] 748
Art. 84e. [Warunki zmiany podmiotu posiadającego decyzję lub zezwolenie akcyzowe z przedsiębiorstwa w spadku na następcę prawnego] 751
Art. 84f. [Cofnięcie decyzji / zgody na kontynuowanie działalności przez przedsiębiorcę w spadku lub następcę prawnego] 751
Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych 752
Art. 85. [Rozliczanie ubytków akcyzowych] 752
Dział IV. Wyroby akcyzowe – przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy 767
Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna 767
Art. 86. [Katalog wyrobów energetycznych] 767
Art. 87. [Produkcja wyrobów energetycznych] 773
Art. 88. [Podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej] 778
Art. 89. [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne oraz energię elektryczną] 785
Art. 90. [Znakowanie i barwienie olejów] 837
Art. 91. (uchylony) 839
Art. 91a. (uchylony) 840
Art. 91b. (uchylony) 840
Rozdział 2. Napoje alkoholowe 840
Art. 92. [Katalog napojów alkoholowych] 840
Art. 93. [Stawka akcyzy na alkohol etylowy] 841
Art. 94. [Akcyza od piwa] 848
Art. 95. [Akcyza od win] 861
Art. 96. [Napoje fermentowane] 862
Art. 97. [Akcyza od wyrobów pośrednich] 866
Rozdział 3. Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie 867
Art. 98. [Katalog wyrobów tytoniowych] 867
Art. 99. [Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe] 870
Art. 99a. [Akcyza od suszu tytoniowego] 880
Art. 99b. [Płyn do papierosów elektronicznych] 884
Art. 99c. [Wyroby nowatorskie] 886
Art. 99d. [Ogłoszenie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia] 887
Dział V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych 888
Art. 100. [Samochody osobowe – przedmiot opodatkowania] 888
Art. 101. [Samochody osobowe – obowiązek podatkowy] 902
Art. 102. [Samochody osobowe – podatnik] 905
Art. 103. [Samochody osobowe – płatnik podatku] 906
Art. 104. [Podstawa opodatkowania – samochody osobowe] 907
Art. 105. [Samochody osobowe – stawka akcyzy] 912
Art. 106. [Samochody osobowe – deklaracje] 914
Art. 107. [Samochody osobowe – zwrot akcyzy na wniosek] 916
Art. 108. (uchylony) 921
Art. 109. [Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy] 921
Art. 109a. [Samochody elektryczne] 925
Art. 110. [Samochody osobowe – zwolnienie mienia osobistego] 927
Art. 110a. [Zwolnienie dla karetek pogotowia] 931
Art. 111. [Samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych] 933
Art. 112. [Samochód osobowy stanowiący mienie przesiedleńcze] 937
Art. 113. [Delegacja dla Ministra Finansów do określenia innych zwolnień samochodów osobowych w rozporządzeniu] 940
Dział VI. Znaki akcyzy 941
Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy 941
Art. 114. [Wyroby oznaczane znakami akcyzy] 941
Art. 115. [Wytwórca znaków akcyzy] 943
Art. 116. [Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy] 944
Art. 117. [Moment oznaczenia wyrobów znakami akcyzy] 948
Art. 118. [Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] 951
Art. 119. [Zwolnienia z obowiązku oznaczania określone przez Ministra Finansów] 954
Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy 956
Art. 120. [Sposób nanoszenia znaków akcyzy] 956
Art. 121. [Nanoszenie znaków akcyzy na opakowania nietypowe] 959
Art. 122. [Delegacja dla Ministra Finansów w zakresie określenia sposobu nanoszenia znaków akcyzy w rozporządzeniu] 960
Art. 123. [Zgoda na zdjęcie znaków akcyzy] 991
Art. 124. [Kasowanie znaków akcyzy] 993
Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy 994
Art. 125. [Otrzymywanie znaków akcyzy] 994
Art. 126. [Wniosek o wydanie znaków akcyzy] 1001
Art. 127. [Odmowa wydania lub sprzedaży znaków] 1004
Art. 128. [Podmioty wydające znaki akcyzy] 1006
Art. 129. [Wzory wniosków – delegacja dla Ministra Finansów] 1006
Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy 1007
Art. 130. [Zbywanie znaków akcyzy] 1007
Art. 131. [Ewidencja znaków akcyzy] 1010
Art. 132. [Rozliczenie z przekazanych znaków] 1015
Art. 133. [Znaki uszkodzone i zniszczone] 1017
Art. 134. [Nowe wzory znaków; zwrot znaków niewykorzystanych] 1017
Art. 135. [Zwrot wpłaconych kwot w przypadku zwrotu znaków akcyzy] 1020
Art. 136. [Terminy naniesienia znaków na opakowania] 1022
Art. 137. [Sposób zwrotu znaków akcyzy] 1026
Art. 138. [Straty znaków akcyzy] 1027
Dział VIa. Ewidencje i inne dokumentacje 1030
Art. 138a. [Ewidencja składów podatkowych] 1030
Art. 138b. [Ewidencja zarejestrowanego wysyłającego] 1033
Art. 138c. [Ewidencja WNT] 1034
Art. 138d. [Księgi kontroli – alkohol] 1035
Art. 138e. [Ewidencja dokumentów handlowych] 1036
Art. 138f. [Ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie] 1037
Art. 138g. [Ewidencja suszu tytoniowego] 1038
Art. 138h. [Ewidencja energii elektrycznej] 1040
Art. 138i. [Ewidencja wyrobów węglowych] 1043
Art. 138j. [Ewidencja wyrobów gazowych] 1045
Art. 138k. [Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] 1047
Art. 138l. [Ewidencja znaków akcyzy] 1048
Art. 138m. [Protokoły] 1049
Art. 138n. [Spis wyrobów nieprawidłowo oznaczonych] 1051
Art. 138o. [Dokumenty produkcyjne dotyczące wina i piwa] 1052
Art. 138p. [Forma prowadzonych ewidencji] 1053
Art. 138q. [Okres przechowywania ewidencji] 1055
Art. 138r. (uchylony) 1056
Art. 138s. [Delegacja dla Ministra Finansów] 1057
Art. 138t. [Obowiązki przy sprzedaży alkoholu całkowicie skażonego] 1058
Art. 138ta. [Rejestr podmiotów nabywających wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie] 1060
Dział VIb. Przepisy o karach pieniężnych 1062
Art. 138u. [Kary pieniężne] 1062
Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 1064
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących 1064
Art. 139–153. (pominięte) 1064
Rozdział 2. Przepisy epizodyczne i przejściowe 1064
Art. 154. [Obowiązek podatkowy] 1064
Art. 155. [Rejestracja] 1066
Art. 156. [Zezwolenia] 1067
Art. 157. [Zabezpieczenia akcyzowe] 1067
Art. 158. [Postępowania w sprawie zwrotu akcyzy] 1068
Art. 159. [Zezwolenie wyprowadzenia oraz podmioty pośredniczące] 1068
Art. 160. [Dopuszczalne ubytki] 1068
Art. 161. [Wyroby energetyczne powstałe jako produkt uboczny] 1069
Art. 162. [Fakturowanie energii sprzedawanej na przełomie lutego i marca 2009 r.] 1069
Art. 163. [Opodatkowanie wyrobów węglowych i koksu] 1070
Art. 163a. [Zwolnienie z akcyzy dla aut hybrydowych] 1071
Art. 163b. [Zwolnienie z akcyzy dla aut hybrydowych] 1072
Art. 164. [Opodatkowanie gazu ziemnego] 1073
Art. 165. [Prawo Ministra Finansów do obniżenia stawek akcyzy] 1073
Art. 166. [Najpopularniejsza kategoria cenowa papierosów] 1073
Art. 167. [Znaki akcyzy] 1073
Rozdział 3. Przepisy końcowe 1074
Art. 168. [Uchylenie ustawy z 2004 r.] 1074
Art. 169. [Data wejścia w życie ustawy] 1074
Załączniki
Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów akcyzowych 1075
Załącznik nr 2. Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG 1079
Załącznik nr 3. Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy 1082
Bibliografia 1085

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »