Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz - Karolina Kuszlewicz

Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz

Karolina Kuszlewicz

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-317-0
Data wydania 1 sierpnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 398
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt obejmuje zagadnienia administracyjne oraz karne w zakresie ochrony zwierząt przed cierpieniem lub przemocą oraz dotyczące stosunków cywilnych, w których do zwierząt odpowiednio stosuje się przepisy o rzeczach. Prezentuje najważniejsze zasady określone przez ustawę, m.in. dereifikację zwierząt i zasadę humanitarnego traktowania.

Istotną wartością książki są odwołania do wiedzy specjalistycznej z innych dziedzin, niezbędnych dla prawidłowego rozumienia przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności z zakresu nauk zoologicznych i psychologii zwierząt.

Opracowanie uwzględnia ponad 23-letni dorobek doktryny i orzecznictwa sądowego w odniesieniu do ustawy o ochronie zwierząt, a ponadto podejmuje wiele problemów dotychczas niepoddawanych analizie, a wynikających z praktyki ochrony zwierząt raportowanej m.in. przez organizacje społeczne. Dzięki licznym przykładom komentarz ma wymiar praktyczny.

Autorka przedstawia także wykładnię poszczególnych przepisów ustawy, mając na względzie słowa Sądu Najwyższego z 2016 r., zgodnie z którymi „w ostatnich latach doszło do radykalnego przewartościowania w stosunku człowieka do zwierząt (...) Wszelkie więc środki prawne, podejmowane w stosunku do zwierząt kręgowych, powinny mieć na względzie ich dobro, prawo do istnienia i humanitarnego traktowania” (wyrok SN z 13.12.2016 r., II KK 281/16, LEX nr 2237277)

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Przedmowa | str. 15

Wprowadzenie. Zasadnicze problemy ochrony zwierząt w Polsce | str. 21

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 638) | str. 35

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 37
Art. 1. [Podstawowe obowiązki wobec zwierząt; odpowiednie stosowanie przepisów o rzeczach] | str. 37
Art. 2. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 84
Art. 3. [Współdziałanie organów administracji z samorządem lekarsko-weterynaryjnym i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt] | str. 90
Art. 3a. [Ograniczenie stosowania przepisów o obowiązkach organów administracji publicznej wobec przedsiębiorców] | str. 91
Art. 4. [Defi nicje] | str. 93
Art. 5. [Obowiązek humanitarnego traktowania] | str. 98
Art. 6. [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami] | str. 107
Art. 7. [Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi] | str. 126
Art. 8. [Upowszechnianie wiedzy o ochronie zwierząt] | str. 143

Rozdział 2. Zwierzęta domowe | str. 146
Art. 9. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom domowym] | str. 159
Art. 9a. [Obowiązek powiadomienia o porzuconym zwierzęciu] | str. 163
Art. 10. [Hodowla i utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne] | str. 164
Art. 10a. [Zakazy związane ze sprzedażą, hodowlą w celach handlowych oraz puszczania luzem zwierząt domowych] | str. 166
Art. 10b. [Zakazy związane z nabywaniem zwierząt domowych] | str. 170
Art. 11. [Wyłapywanie bezdomnych zwierząt] | str. 171
Art. 11a. [Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt] | str. 176

Rozdział 3. Zwierzęta gospodarskie | str. 181
Art. 12. [Podstawowe obowiązki w przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich; minimalne warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich] | str. 190
Art. 12a. [Obowiązki posiadacza kurnika] | str. 196
Art. 12b. [Szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów] | str. 198
Art. 12c. [Przekazywanie informacji o warunkach hodowli kurcząt brojlerów] | str. 201
Art. 12d. [Zwiększenie obsady kurcząt brojlerów w kurniku] | str. 201
Art. 12e. [Delegacja ustawowa – sposób ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku] | str. 202
Art. 12f. [Dokumentacja kurnika] | str. 202
Art. 12g. [Obowiązki podmiotów prowadzących ubojnie kurcząt brojlerów; badanie poziomu dobrostanu kurcząt brojlerów] | str. 204
Art. 12h. [Kontrola gospodarstw utrzymujących kurczęta brojlery] | str. 206
Art. 12i. [Informacje przekazywane Komisji Europejskiej przez Głównego Lekarza Weterynarii] | str. 207
Art. 12j. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących hodowli kurcząt brojlerów] | str. 207
Art. 13. [Wprowadzenie nowej technologii chowu zwierząt] | str. 208
Art. 14. [Używanie zwierząt do pracy] | str. 209

Rozdział 4. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych | str. 212
Art. 15. [Warunki występów, treningów i tresury zwierząt] | str. 218
Art. 16. [Zakaz organizowania walk zwierząt] | str. 219
Art. 17. [Zwierzęta wykorzystywane do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych; warunki tresury] | str. 220
Art. 18. [Warunki przetrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych] | str. 228

Rozdział 5. (uchylony) | str. 230
Art. 19–20. (uchylone) | str. 230

Rozdział 6. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) | str. 231
Art. 21. [Zapewnienie warunków rozwoju i swobodnego bytu zwierząt wolno żyjących] | str. 237
Art. 22. [Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok] | str. 249
Art. 22a. [Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok] | str. 250
Art. 23. (uchylony) | str. 250

Rozdział 7. Transport zwierząt | str. 251
Art. 24. [Transport zwierząt kręgowych – odesłanie] | str. 251
Art. 24a. [Zadania powiatowego lekarza weterynarii] | str. 252
Art. 24b. [Rejestry prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii] | str. 258
Art. 24c. [Szkolenie osób zajmujących się transportem zwierząt] | str. 259
Art. 24d. [Powołanie komisji egzaminacyjnej] | str. 260
Art. 24e. [Protokół szkolenia; wydanie zaświadczenia lub licencji] | str. 261
Art. 24f. [Delegacja ustawowa – komisja egzaminacyjna, egzamin, protokoły, wzory zaświadczeń] | str. 262
Art. 24g. [Ponoszenie kosztów szkolenia] | str. 263
Art. 25. [Obowiązki w przypadku potrącenia zwierzęcia] | str. 263
Art. 26. (uchylony) | str. 265

Rozdział 8. Zabiegi na zwierzętach | str. 266
Art. 27. [Warunki dopuszczalności dokonywania zabiegów na zwierzętach] | str. 266

ROZDZIAŁ 9. (uchylony) | str. 269
Art. 28–32. (uchylone) | str. 269

Rozdział 10. Ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt | str. 274
Art. 33. [Warunki uśmiercania zwierząt] | str. 274
Art. 33a. [Ograniczanie populacji zwierząt] | str. 281
Art. 33b. [Zabicie lub ubój zwierząt z nakazu powiatowego lekarza weterynarii] | str. 287
Art. 34. [Uśmiercanie zwierząt w ubojni; ubój domowy] | str. 290

Rozdział 10a. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt | str. 309
Art. 34a. [Uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej; współdziałanie z organizacjami społecznymi] | str. 309

Rozdział 11. Przepisy karne | str. 313
Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia określonej działalności] | str. 323
Art. 36. (uchylony) | str. 348
Art. 37. [Naruszenie innych zakazów lub nakazów ustawowych] | str. 348
Art. 37a. [Naruszenie przepisów o hodowli lub utrzymywaniu psa rasy uznawanej za agresywną] | str. 359
Art. 37b. [Naruszenie przepisów o transporcie zwierząt] | str.  359
Art. 37ba. [Grzywny stanowiące wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej] | str. 361
Art. 37c. (uchylony) | str. 362
Art. 37d. [Naruszenie przepisów o hodowli kurcząt brojlerów] | str. 362
Art. 37e. [Naruszenie przepisów o zakazie nabywania zwierząt na targowiskach lub poza miejscem ich chowu lub hodowli] | str. 363
Art. 38. [Przekazanie przez organizację społeczną zwierzęcia podlegającego przepadkowi] | str. 364
Art. 38a. [Odebranie zwierzęcia skazanemu] | str. 371
Art. 38b. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.k. i k.k.w. w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności] | str. 374
Art. 39. [Wykonywanie praw pokrzywdzonego przez organizację społeczną] | str. 376
Art. 40. [Współpraca organizacji społecznych z instytucjami publicznymi w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń] | str. 383

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 385
Art. 41. [Zmiany w przepisach] | str. 385
Art. 42. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 385
Art. 43. [Przepis derogacyjny] | str. 386
Art. 44. [Wejście w życie ustawy] | str. 386

Bibliografia | str. 387

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »