Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz -

Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-623-6
Data wydania 26 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 653
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 653
Rozmiar pliku: 870,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące m.in. obowiązków wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących, ich humanitarnego traktowania, zapewnienia odpowiedniej opieki, zakazu zabijania i znęcania się nad nimi.

Zweryfikowano wiele utrwalonych wcześniej poglądów na instytucje humanitarnej ochrony zwierząt, skupiając się na zagadnieniach najistotniejszych z punktu widzenia praktyki stosowania prawa. Przedstawiono także nowe interpretacje wielu zagadnień od lat opisywanych w literaturze przedmiotu. Dotyczy to w szczególności problematyki nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz odpowiedzialności karnej z tytułu ich naruszenia.

W książce uwzględniono ostatnie zmiany legislacyjne, m.in. przepisy ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt, a także najnowsze orzecznictwo sądowe.

Komentarz będzie pomocą w pracy: legislatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, ale także pracowników administracji: członków samorządowych kolegiów odwoławczych, pracowników administracji ogólnej szczebla gminnego, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedsiębiorców zajmujących się hodowlą zwierząt, ich transportem, ubojem oraz członków organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Spis treści

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów  | str. 13

Przedmowa  | str. 25

Wprowadzenie  | str. 27

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ochronie zwierząt | str. 33

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 35

Art.  1. [Podstawowe obowiązki wobec zwierząt; odpowiednie stosowanie przepisów o rzeczach] | str. 44

Art.  2. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 58

Art.  3. [Współdziałanie organów administracji z samorządem lekarsko-weterynaryjnym i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt] | str. 70

Art.  3a. [Ograniczenie stosowania przepisów o obowiązkach organów administracji publicznej wobec przedsiębiorców] | str. 73

Art.  4. [Definicje] | str. 77

Art.  5. [Obowiązek humanitarnego traktowania] | str. 90

Art.  6. [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami] | str. 93

Art.  7. [Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi] | str. 196

Art.  8. [Upowszechnianie wiedzy o ochronie zwierząt] | str. 259

Rozdział 2. Zwierzęta domowe | str. 290

Art.  9. [Obowiązki i zakazy związane z utrzymaniem zwierząt domowych] | str. 291

Art.  9a. [Obowiązek powiadomienia o napotkaniu porzuconego zwierzęcia] | str. 299

Art.  10. [Zezwolenie na prowadzenie hodowli ras agresywnych] | str. 300

Art.  10a. [Zakazy w zakresie rozmnażania, obrotu i puszczania luzem zwierząt domowych] | str. 307

Art.  10b. [Zakaz nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach] | str. 314

Art.  11. [Opieka nad bezdomnymi zwierzętami] | str. 315

Art.  11a. [Gminny program zapobiegający bezdomności zwierząt] | str. 321

Rozdział 3. Zwierzęta gospodarskie | str. 329

Art.  12. [Utrzymywanie zwierząt gospodarskich] | str. 332

Art.  12a. [Posiadacz kurnika, opiekun kurnika] | str. 351

Art.  12b. [Szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów] | str. 354

Art.  12c. [Przekazywanie informacji o warunkach hodowli kurcząt brojlerów] | str. 358

Art.  12d. [Zwiększenie obsady kurnika] | str. 358

Art.  12e. [Przepisy wykonawcze] | str. 361

Art.  12f. [Dokumentacja kurnika] | str. 361

Art.  12g. [Badanie poubojowe] | str. 365

Art.  12h. [Kontrola utrzymywania kurcząt brojlerów] | str. 367

Art.  12i. [Sprawozdania dla Komisji Europejskiej] | str. 370

Art.  12j. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących kurcząt brojlerów] | str. 370

Art.  13. [Nowe technologie chowu zwierząt] | str. 373

Art.  14. [Używanie zwierząt do pracy] | str. 375

Rozdział 4. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych | str. 379

Art.  15. [Warunki występów, treningów i tresury zwierząt] | str. 380

Art.  16. [Zakaz organizowania walk zwierząt] | str. 385

Art.  17. [Zwierzęta wykorzystywane do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych] | str. 387

Art.  18. [Wymagania dotyczące przetrzymywania, hodowli i prezentowania zwierząt] | str. 395

Rozdział 5(uchylony) | str. 398

Art.  19 (uchylony). | str. 398

Art.  20.(uchylony) | str. 398

Rozdział 6. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) | str. 399

Art.  21. [Status zwierząt wolno żyjących] | str. 401

Art.  22. [Zezwolenie na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących] | str. 418

Art.  22a. [Tworzenie kolekcji spreparowanych zwłok zwierząt] | str. 422

Art.  23. (uchylony). | str. 423

Rozdział 7. Transport zwierząt | str. 425

Art.  24. [Transport zwierząt] | str. 425

Art.  24a. [Zadania powiatowego lekarza weterynarii] | str. 430

Art.  24b. [Rejestry prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii] | str. 436

Art.  24c. [Szkolenie osób zajmujących się transportem zwierząt] | str. 437

Art.  24d. [Powołanie komisji egzaminacyjnej] | str. 438

Art.  24e. [Protokół szkolenia; wydanie zaświadczenia lub licencji] | str. 439

Art.  24f. [Delegacja ustawowa – komisja egzaminacyjna, egzamin, protokoły, wzory zaświadczeń] | str. 442

Art.  24g. [Ponoszenie kosztów szkolenia] | str. 443

Art.  25. [Obowiązki w przypadku potrącenia zwierzęcia] | str. 444

Art.  26. (uchylony). | str. 448

Rozdział 8. Zabiegi na zwierzętach | str. 449

Art.  27. [Warunki dopuszczalności dokonywania zabiegów na zwierzętach] | str. 449

Rozdział 9 (uchylone| str. 459

Art.  28–32.(uchylone) | str. 459

Rozdział 10. Ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt | str. 460

Art.  33. [Warunki uśmiercania zwierząt] | str. 480

Art.  33a. [Ograniczanie populacji zwierząt] | str. 482

Art.  33b. [Zabicie lub ubój zwierząt z nakazu powiatowego lekarza weterynarii] | str. 483

Art.  34. [Uśmiercanie zwierząt w ubojni; ubój domowy] | str. 484

Rozdział 10a. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  | str. 501

Art.  34a. [Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej; współdziałanie z organizacjami społecznymi] | str. 502

Rozdział 11. Przepisy karne  | str. 521

Art.  35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku | str. 524

Art.  36. (uchylony). | str. 580

Art.  37. [Naruszenie innych zakazów lub nakazów ustawowych] | str. 580

Art.  37a. [Naruszenie przepisów o hodowli lub utrzymywaniu psa rasy uznawanej za agresywną] | str. 594

Art.  37b. [Naruszenie przepisów transporcie zwierząt] | str. 596

Art.  37ba. [Grzywny stanowiące wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej] | str. 604

Art.  37c. (uchylony). | str. 604

Art.  37d. [Naruszenie przepisów o hodowli kurcząt brojlerów] | str. 604

Art.  37e. [Naruszenie przepisów o zakazie nabywania zwierząt na targowiskach lub poza miejscem ich chowu lub hodowli] | str. 607

Art.  38. [Przekazanie przez organizację społeczną zwierzęcia podlegającego przepadkowi] | str. 609

Art.  38a. [Odebranie zwierzęcia skazanemu] | str. 612

Art.  38b. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności] | str. 617

Art.  39. [Wykonywanie praw pokrzywdzonego przez organizację społeczną] | str. 619

Art.  40. [Współpraca organizacji społecznych z instytucjami publicznymi w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń] | str. 621

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe  | str. 623

Art.  41. [Zmiany w przepisach] | str. 623

Art.  42. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 625

Art.  43. [Przepis derogacyjny] | str. 626

Art.  44. [Wejście w życie ustawy] | str. 629

Bibliografia   | str. 631

O Autorach   | str. 653