Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

229,64 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8107-140-6
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1612
Rozmiar pliku: 13 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1612
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
229,64 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Komentarz jest praktycznym przewodnikiem po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie. Jego autorzy wysokiej klasy specjaliści pracujący zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w administracji państwowej - postawili sobie za cel przystępne i jasne wyłożenie wszystkich kluczowych zagadnień, kompleksowo i wyczerpująco omawiając m.in. ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Publikacja ta, jako jedyna na rynku, tłumaczy nie tylko prawne, lecz także ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Wpisuje się tym samym znakomicie w zjawisko postępującej ekonomizacji stosowania przepisów prawa konkurencji.
Mając świadomość zjawisk następujących w gospodarce, autorzy po raz pierwszy położyli także nacisk na kwestię stosowania prawa konkurencji w działalności prowadzonej z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Niezwykle wyczerpująco odniesiono się także do kwestii ochrony interesów konsumentów, która nabiera coraz większego znaczenia w praktyce stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Od redaktorów 25
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 27
Dział I. Przepisy ogólne 29 Art. 1. [Cele i zakres ustawy] 29 Art. 2. [Zakres zastosowania ustawy] 46 Art. 3. [Wyłączenie zastosowania ustawy do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw] 60 Art. 4. [Słownik terminów ustawowych] 75 Art. 5. [Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro] 208
Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję 210 Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję 210 Art. 6. [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień] 210 Art. 6a. [Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazów] 294 Art. 7. [Wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] 299 Art. 8. [Indywidualne i grupowe wyłączenie spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] 309 Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 322 Art. 9. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej] 322 Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 408 Art. 10. [Decyzja stwierdzająca antykonkurencyjną praktykę. Środki zaradcze] 408 Art. 11. (uchylony). 430 Art. 12. [Decyzja zobowiązująca] 430 Art. 12a. [Stwierdzenie, że osoba zarządzająca naruszyła zakaz porozumień antykonkurencyjnych] 446
Dział III. Koncentracje przedsiębiorców 449 Rozdział 1. Kontrola koncentracji 449 Art. 13. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji] 449 Art. 14. [Wyłączenie spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji] 469 Art. 15. [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] 479 Art. 16. [Obliczanie obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] 481 Art. 17. [Delegacja do określenia sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] 486 Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji 488 Art. 18. [Zgoda na koncentrację] 488 Art. 19. [Zgoda warunkowa] 528 Art. 20. [Zakaz koncentracji i zgoda wyjątkowa] 551 Art. 21. [Uchylenie decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji. Środki restytucyjne] 566 Art. 22. [Wygaśnięcie decyzji. Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację] 576 Art. 23. [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] 581
Dział IIIa. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów 584 Rozdział 1. Niedozwolone postanowienia wzorców umów 584 Art. 23a. [Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umowy] 584 Rozdział 2. Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 602 Art. 23b. [Decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone] 602 Art. 23c. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań] 611 Art. 23d. [Rozszerzony skutek prawomocnej decyzji] 623
Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 627 Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów 627 Art. 24. [Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 627 Art. 25. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wynikająca z innych ustaw] 697 Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 705 Art. 26. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów] 705 Art. 27. [Stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] 712 Art. 28. [Decyzja zobowiązująca] 717
Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów 728 Rozdział 1. Prezes Urzędu 728 Art. 29. [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 728 Art. 30. [Powołanie i odwołanie wiceprezesów UOKiK] 732 Art. 31. [Zakres działania Prezesa UOKiK] 733 Art. 31a. [Wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK] 741 Art. 31b. [Publikacja decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK] 745 Art. 31c. [Publikacja komunikatów Prezesa UOKiK w publicznej radiofonii i telewizji] 749 Art. 31d. [Przedstawianie sądom poglądów w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów] 753 Art. 32. (uchylony). 758 Art. 33. [Struktura organizacyjna UOKiK. Wydawanie decyzji i postanowień w imieniu Prezesa UOKiK] 758 Art. 34. [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 760 Art. 35. [Zlecenie Inspekcji Handlowej przeprowadzenia kontroli lub realizacji innych zadań] 761 Art. 36. (uchylony). 761 Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie 762 Art. 37. [Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony konsumentów] 762 Art. 38. [Edukacja konsumencka] 771 Art. 39. [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów] 779 Art. 40. [Stosunek pracy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów] 784 Art. 41. (uchylony) 791 Art. 42. [Kompetencje rzecznika konsumentów] 791 Art. 43. [Sprawozdanie roczne] 833 Art. 44. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów] 836 Art. 45. [Organizacje konsumenckie] 842 Art. 46. [Roczna dotacja celowa] 848
Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu 850 Rozdział 1. Przepisy ogólne 850 Art. 47. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] 850 Art. 48. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] 856 Art. 49. [Tryb wszczynania postępowań przed Prezesem UOKiK] 863 Art. 49a. [Wystąpienie do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania] 868 Art. 50. [Obowiązek przekazywania informacji i dokumentów. Składanie wyjaśnień] 870 Art. 51. [Dowód z dokumentu. Język dokumentu] 879 Art. 52. [Dowód ze świadków. Wezwanie świadka] 882 Art. 53. [Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka] 886 Art. 54. [Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego] 887 Art. 55. [Wniosek o wyłączenie biegłego] 891 Art. 56. [Okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin] 893 Art. 57. [Uzasadnienie opinii biegłego. Opinia łączna] 894 Art. 58. [Wynagrodzenie biegłego. Zaliczka na poczet wydatków biegłego. Ponoszenie kosztów wynagrodzenia biegłego] 896 Art. 59. [Opinia jednostki naukowej] 897 Art. 60. [Rozprawa administracyjna; przesłanki, uczestnicy rozprawy i wyłączenie jawności] 898 Art. 61. [Pomoc sądowa w postępowaniu administracyjnym] 901 Art. 62-68. (uchylone) 902 Art. 69. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] 902 Art. 70. [Ograniczenie udostępnienia materiału dowodowego] 911 Art. 71. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa] 915 Art. 72. [Obowiązek udostępniania akt oraz informacji przez organy administracji publicznej] 916 Art. 73. [Wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] 917 Art. 73a. [Podanie do publicznej wiadomości informacji o podejrzeniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] 923 Art. 74. [Uwzględnienie zarzutów stron] 931 Art. 75. [Obligatoryjne i fakultatywne umorzenie postępowania] 937 Art. 76. [Przedawnienie wszczęcia postępowania] 942 Art. 77. [Zasada ponoszenia kosztów postępowania] 943 Art. 78. [Obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych zachowaniem strony] 945 Art. 79. [Ponoszenie kosztów niezbędnych opinii w sprawach dotyczących koncentracji] 945 Art. 80. [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] 946 Art. 81. [Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK] 947 Art. 82. [Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji] 990 Art. 83. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed Prezesem UOKiK] 994 Art. 84. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. do postępowania dowodowego] 1000 Art. 85. [Postępowanie w sprawach nakładania kar pieniężnych] 1004 Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 1009 Art. 86. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję] 1009 Art. 87. [Obligatoryjne i fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania. Zawieszenie postępowania] 1014 Art. 88. [Strona postępowania. Wszczęcie postępowania] 1017 Art. 89. [Decyzja tymczasowa. Czas obowiązywania decyzji] 1029 Art. 89a. [Procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej] 1034 Art. 90. [Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji] 1050 Art. 91. [Przeszukanie w lokalu mieszkalnym] 1053 Art. 92. [Termin zakończenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] 1061 Art. 93. [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] 1063 Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 1072 Art. 94. [Strona postępowania. Zgłoszenie zamiaru koncentracji. Opłaty od wniosków] 1072 Art. 95. [Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] 1080 Art. 96. [Termin zakończenia postępowania w sprawach koncentracji] 1085 Art. 96a. [Przedłużenie terminu zakończenia postępowania. Zastrzeżenia i warunki] 1088 Art. 97. [Wstrzymanie się od dokonania koncentracji. Warunkowe dokonanie czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja] 1098 Art. 98. [Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] 1103 Art. 99. [Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy. Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy] 1104 Rozdział 3a. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 1108 Art. 99a. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania niedozwolonych postanowień] 1110 Art. 99b. [Strona postępowania; postanowienie o wszczęciu postępowania] 1125 Art. 99c. [Podmiot zainteresowany] 1129 Art. 99d. [Rygor natychmiastowej wykonalności] 1144 Art. 99e. [Termin zakończenia postępowania] 1147 Art. 99f. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] 1151 Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 1157 Art. 100. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 1157 Art. 101. [Strona postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 1166 Art. 101a. [Decyzja tymczasowa] 1173 Art. 102. (uchylony) 1191 Art. 103. [Rygor natychmiastowej wykonalności] 1192 Art. 104. [Terminy zakończenia postępowania] 1198 Art. 105. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] 1201 Rozdział 5. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu 1207 Art. 105a. [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] 1207 Art. 105b. [Uprawnienia dochodzeniowe kontrolującego] 1270 Art. 105c. (uchylony) 1291 Art. 105d. [Obowiązki kontrolowanego. Odmowa udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli] 1291 Art. 105e. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem] 1306 Art. 105f. [Ustalenie stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów] 1317 Art. 105g. [Zajęcie w celu zabezpieczenia] 1321 Art. 105h. [Zajęcie w celu zabezpieczenia - rozwinięcie] 1327 Art. 105i. [Kontrola lub przeszukanie bez wszczynania odrębnego postępowania] 1332 Art. 105ia. [Tajemniczy klient] 1340 Art. 105j. [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki] 1345 Art. 105k. [Protokół kontroli; podpisy, zastrzeżenia, odmowa podpisania] 1352 Art. 105l. [Stosowanie przepisów u.s.d.g. do kontroli. Sprzeciw] 1357 Art. 105m. [Zażalenie na czynności kontrolne] 1364 Art. 105n. [Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy. Wniosek i zgoda na przeszukanie] 1366 Art. 105o. [Uprawnienia przeszukującego do sporządzania notatek] 1383 Art. 105p. [Zażalenie na czynności przeszukania] 1384 Art. 105q. [Odpowiednie stosowanie przepisów do przeszukania] 1385
Dział VII. Kary pieniężne 1389 Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych 1389 Art. 106. [Kary pieniężne i ich wysokość] 1389 Art. 106a. [Kara nakładana na osobę zarządzającą] 1416 Art. 107. [Kary w celu przymuszenia wykonania decyzji, postanowień lub wyroków] 1420 Art. 108. [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub zarządczą] 1428 Art. 109-110. (uchylone) 1440 Art. 111. [Miarkowanie wysokości kary pieniężnej] 1440 Art. 112. [Przeznaczenie środków pochodzących z kar. Termin i sposób zapłaty kary pieniężnej. Egzekucja] 1466 Art. 113. [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty. Odsetki] 1469 Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję 1477 Art. 113a. [Program leniency. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję] 1477 Art. 113b. [Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej] 1512 Art. 113c. [Przesłanki obniżenia kary pieniężnej] 1520 Art. 113d. [Leniency plus] 1526 Art. 113e. [Marker. Skrócony wniosek leniency] 1532 Art. 113f. [Uproszczony wniosek leniency] 1537 Art. 113g. [Zwrot nieuwzględnionego lub wycofanego wniosku leniency] 1542 Art. 113h. [Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób zarządzających] 1544 Art. 113i. [Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę zarządzającą] 1547 Art. 113j. [Objęcie osób zarządzających wnioskiem leniency składanym przez przedsiębiorcę] 1548 Art. 113k. [Delegacja ustawowa do określenia sposobu i trybu postępowania z wnioskiem leniency] 1551
Dział VIII. Przepis karny 1552 Art. 114. [Przepis karny] 1552
Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 1560 Art. 115-129. (pominięto) 1560 Art. 130. [Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] 1560 Art. 131. [Regulacje intertemporalne] 1560 Art. 132. [Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] 1561 Art. 133. [Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] 1561 Art. 134. [Ciągłość funkcji rzeczników konsumentów] 1561 Art. 135. [Zasada kontynuacji (sukcesji) UOKiK] 1561 Art. 136. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] 1561 Art. 137. [Przepis derogacyjny] 1562 Art. 138. [Wejście w życie ustawy] 1562
Literatura 1563
Indeks rzeczowy 1599
O autorach 1607
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »