Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - Małgorzata Sieradzka

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Małgorzata Sieradzka

196,34 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7506-1
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 1160
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1160
Rozmiar pliku: 9,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
196,34 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Niniejszy komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe instytucje (m.in. dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu karteli). Ustanowiła także istotne zmiany w odniesieniu do niektórych z dotychczasowych rozwiązań (np. wprowadzenie dwóch terminów na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie koncentracji, wydłużenie okresu przedawnienia antymonopolowego).

Komentarz zawiera rzetelną i obszerną aktualizację orzeczniczo-bibliograficzną. W obecnym wydaniu uwzględniono ponad 140 orzeczeń sądów polskich i unijnych z lat 2008-2014 i tyleż decyzji Prezesa UOKiK, jak również prawie 200 publikacji krajowych i zagranicznych wydanych w tym okresie. Dzięki temu opracowanie stanowi bogate i aktualne źródło informacji o sposobie stosowania (w tym ewolucji i trendach) przepisów komentowanej ustawy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką prawa antymonopolowego oraz publicznoprawną ochroną interesów konsumentów zarówno w wymiarze praktycznym (prawnicy obsługujący przedsiębiorców, sędziowie rozpatrujący sprawy antymonopolowe, pracownicy UOKiK) jak i naukowym.

Spis treści

Wykaz skrótów 27
Słowo wstępne 33
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 39
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 41
Art. 1 41
1. [Zakres przedmiotowy ustawy; praktyki ograniczające konkurencję] 41
2. [Pojęcie konkurencji] 45
3. [Cele ustawy] 52
4. [Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy w trybie administracyjnym] 54
5. [Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji] 63
6. [Łącznik faktycznego lub potencjalnego miejsca wystąpienia antykonkurencyjnego skutku - kryterium wyznaczającym terytorialny zakres stosowania ustawy] 69
7. [Zakres podmiotowy ustawy] 71
8. [Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów ustawy] 73
9. [Problematyka większej ekonomizacji prawa konkurencji] 79
Art. 2 89
1. [Prawa własności intelektualnej i przemysłowej] 89
2. [Umowy licencyjne i inne] 92
Art. 3 95
1. [Uwagi wstępne] 95
2. [Artykuł 3 u.o.k.k. a wyłączenie reżimu antymonopolowego na mocy przepisu ustawy odrębnej] 95
3. [Możliwości interpretacyjne art. 3 u.o.k.k.] 96
4. [Artykuł 3 u.o.k.k. a przepisy ustaw sektorowych] 101
Art. 4 102
1. [Przedsiębiorca (art. 4 pkt 1 u.o.k.k.) - uwagi ogólne] 106
2. [Związki przedsiębiorców (art. 4 pkt 2 u.o.k.k.)] 134
3. [Przedsiębiorca dominujący (art. 4 pkt 3 u.o.k.k.)] 137
4. [Osoba zarządzająca (art. 4 pkt 3a u.o.k.k.)] 139
5. [Przejęcie kontroli (art. 4 pkt 4 u.o.k.k.) - uwagi ogólne] 141
6. [Porozumienia - uwagi ogólne (art. 4 pkt 5 u.o.k.k.)] 159
7. [Towary (art. 4 pkt 7 u.o.k.k.)] 184
8. [Ceny (art. 4 pkt 8 u.o.k.k.)] 185
9. [Rynek właściwy - uwagi ogólne (art. 4 pkt 9 u.o.k.k.)] 186
10. [Pozycja dominująca - uwagi ogólne oraz przesłanki jej posiadania (art. 4 pkt 10 u.o.k.k.)] 204
11. [Konkurenci (art. 4 pkt 11 u.o.k.k.)] 219
12. [Konsument (art. 4 pkt 12 u.o.k.k.)] 220
13. [Organizacje konsumenckie (art. 4 pkt 13 u.o.k.k.)] 237
14. [Grupa kapitałowa (art. 4 pkt 14 u.o.k.k.)] 238
15. [Przeciętne wynagrodzenie (art. 4 pkt 16 u.o.k.k.)] 240
16. [Prezes Urzędu (art. 4 pkt 18 u.o.k.k.)] 241
17. [Rozporządzenia nr 1/2003, nr 139/2004 oraz nr 2006/2004 (art. 4 pkt 20-22 u.o.k.k.)] 241
Art. 5 242
Art. 5 242
DZIAŁ II ZAKAZ PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ 243
Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję 243
Art. 6 243
1. [Porozumienia antykonkurencyjne - uwagi ogólne] 243
2. [Porozumienia mające antykonkurencyjny cel - restrykcyjny reżim antymonopolowy oraz jego uzasadnienie] 247
3. [Porozumienia mające antykonkurencyjny skutek] 254
4. [Zakaz porozumień antykonkurencyjnych a swoboda umów] 257
5. [Porozumienia antykonkurencyjne między podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej] 257
6. [Katalog i klasyfikacja porozumień antykonkurencyjnych; relacja tego katalogu do generalnego zakazu porozumień antykonkurencyjnych] 261
7. [Skutki prawne zawarcia porozumienia antykonkurencyjnego] 289
Art. 6a 293
1. [Uwagi ogólne] 293
2. [Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] 294
3. [Przesłanki oraz charakter odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] 297
Art. 7 300
Art. 7 300
1. [Porozumienia bagatelne - uwagi ogólne] 301
2. [Próg (granica) bagatelności porozumienia] 302
3. [Reguła czasowej tolerancji (art. 7 ust. 2 u.o.k.k.)] 305
4. [Obliczanie udziału w rynku przedsiębiorcy] 307
5. [Wyłączenie stosowania zwolnienia (art. 7 ust. 3 u.o.k.k.)] 309
Art. 8 311
1. [Indywidualne wyłączenie (zwolnienie) spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych; relacja do wyłączeń (zwolnień) grupowych] 312
2. [Przesłanki zwolnienia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych - uwagi ogólne] 314
3. [Samoocena sytuacji prawnej przez przedsiębiorcę w celu wyłączenia indywidualnego; ryzyko prawne] 324
4. [Ciężar dowodu (art. 8 ust. 2 u.o.k.k.)] 327
5. [Grupowe rozporządzenia zwalniające (art. 8 ust. 3 u.o.k.k.)] 327
6. [Teoria ograniczeń akcesoryjnych] 329
Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 333
Art. 9 333
1. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej - uwagi ogólne] 334
2. [Znaczenie pojęcia nadużywanie pozycji dominującej - uwagi ogólne] 338
3. [Tak zwany transfer nadużycia pozycji dominującej (nadużycia lewarujące)] 349
4. [Ustawowo bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej a względność zakazu porozumień antykonkurencyjnych - aksjologiczno-konstrukcyjna niespójność regulacji] 354
5. [Materialnoprawne "obrony" (defences) przysługujące dominantowi] 356
6. [Stosunek art. 9 u.o.k.k. (art. 102 TFUE) do art. 6-8 u.o.k.k. (art. 101 TFUE)] 364
7. [Normatywne przykłady praktyk mogących stanowić nadużycie pozycji dominującej; znaczenie prawne katalogu z art. 9 ust. 2 oraz jego relacja do art. 9 ust. 1 u.o.k.k.] 366
8. [Inne rodzaje zachowań stanowiące nadużycie pozycji dominującej - praktyki nienazwane] 425
9. [Skutki prawne stosowania praktyki będącej przejawem nadużycia pozycji dominującej] 427
Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 428
Art. 10 428
Art. 10 428
1. [Uznanie praktyki za ograniczającą konkurencję: uwagi ogólne] 429
2. [Ciężar dowodu oraz okoliczności podlegające wykazaniu przez podmiot zarzucający naruszenie prawa konkurencji (art. 10 ust. 1 u.o.k.k.)] 431
3. [Decyzja Prezesa UOKiK - jej treść oraz charakter prawny (art. 10 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 435
4. [Zaprzestanie stosowania praktyki do czasu wydania decyzji; ciężar dowodu (art. 10 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 437
5. [Środki zaradcze - uwagi ogólne] 439
6. [Rodzaje środków zaradczych określonych w ustawie (art. 10 ust. 4 pkt 1-4 u.o.k.k.)] 440
7. [Ustawowy środek strukturalny - powierzenie wykonywania działalności gospodarczej (art. 10 ust. 5 u.o.k.k.)] 443
8. [Środki behawioralne a środki strukturalne] 445
9. [Wymóg proporcjonalności środków zaradczych (art. 10 ust. 6 u.o.k.k.)] 447
10. [Środki zaradcze - zagadnienia proceduralne (art. 10 ust. 7-9 u.o.k.k.)] 448
Art. 11 450
Art. 11 (uchylony). 451
Art. 12 451
1. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia działania (zaniechania) w celu zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków - uwagi ogólne; cel instytucji] 452
2. [Tryb postępowania w zakresie stosowania art. 12 ust. 1 u.o.k.k.] 453
3. [Przypadek zaprzestania naruszenia zakazów wskazanych w art. 12 ust. 1 (art. 12 ust. 1 zdanie drugie u.o.k.k.)] 458
4. [Decyzja Prezesa UOKiK zobowiązująca przedsiębiorcę do wykonania zaproponowanych zobowiązań (art. 12 ust. 1 in fine, ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 459
5. [Korzyści prawne dla przedsiębiorcy (art. 12 ust. 4 u.o.k.k.)] 460
6. [Uchylenie decyzji przez Prezesa UOKiK (art. 12 ust. 5-7 u.o.k.k.)] 462
Art. 12a 465
DZIAŁ III KONCENTRACJE PRZEDSIĘBIORCÓW 467
Rozdział 1. Kontrola koncentracji 467
Art. 13 467
1. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK oraz przesłanki zwalniające z tego obowiązku (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] 467
2. [Progi bagatelności koncentracji (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] 470
3. [Kryteria przypisania obrotu przedsiębiorców do terytorium Polski (art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.)] 471
4. [Pojęcie koncentracji przedsiębiorców - uwagi ogólne (art. 13 ust. 2 u.o.k.k.)] 473
5. [Zgłoszenie Komisji Europejskiej koncentracji o wymiarze unijnym] 489
Art. 14 493
1. [Wyłączenie z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji - uwagi ogólne] 494
2. [Koncentracje z udziałem przedsiębiorcy nieosiągającego znacznych obrotów na terytorium Polski (art. 14 pkt 1 u.o.k.k.)] 494
3. [Czasowe nabycie akcji lub udziałów przez instytucję finansową - uwagi ogólne, cel przepisu (art. 14 pkt 2 u.o.k.k.)] 496
4. [Nabycie akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 14 pkt 3 u.o.k.k.)] 502
5. [Koncentracja w upadłości - uwagi ogólne (art. 14 pkt 4 u.o.k.k.)] 504
6. [Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 u.o.k.k.)] 509
Art. 15 511
[Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] 511
Art. 16 512
1. [Reguły obliczania obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] 513
2. [Obrót wewnętrzny] 515
3. [Koncentracje wieloetapowe (art. 16 ust. 5 u.o.k.k.)] 516
Art. 17 517
Art. 17 517
1. [Rozporządzenie w sprawie obliczania obrotów przedsiębiorców - uwagi ogólne] 517
2. [Reguła ogólna obliczania obrotu] 518
3. [Obroty banków i innych instytucji finansowych] 520
4. [Przedsiębiorca będący osobą fizyczną] 522
5. [Obrót jednostek samorządu terytorialnego] 523
6. [Tak zwany obrót wewnętrzny] 523
Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji 523
Art. 18 523
1. [Kryterium oceny koncentracji] 523
2. [Istotne ograniczenie konkurencji na rynku wskutek koncentracji] 524
3. [Czynniki mające wpływ na ocenę istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wskutek koncentracji] 527
4. [Doktryna upadającej firmy jako szczególne (dodatkowe) kryterium oceny koncentracji] 535
5. [Znaczenie testu dominacji] 537
6. [Decyzja Prezesa UOKiK] 539
7. [Ograniczenia akcesoryjne w koncentracji - uwagi ogólne] 540
Art. 19 546
1. [Modyfikacja koncentracji - cel instytucji] 547
2. [Warunki nakładane na przedsiębiorców - uwagi ogólne] 548
3. [Treść decyzji Prezesa UOKiK] 554
4. [Utajnienie decyzji Prezesa UOKiK (art. 19 ust. 4-6 u.o.k.k.)] 555
Art. 20 557
1. [Decyzja o zakazie koncentracji (art. 20 ust. 1 u.o.k.k.)] 557
2. [Zgoda na koncentrację skutkującą istotnym ograniczeniem konkurencji (art. 20 ust. 2 u.o.k.k.)] 558
Art. 21 560
1. [Uchylenie przez Prezesa UOKiK jego decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji (art. 21 ust. 1 u.o.k.k.)] 560
2. [Środki służące przywróceniu konkurencji na rynku - przesłanki stosowania (art. 21 ust. 2 u.o.k.k.)] 562
3. [Decyzja o dekoncentracji] 563
4. [Poszczególne środki restytucyjne] 564
5. [Odpowiednie stosowanie art. 21 ust. 2 i 3 (art. 21 ust. 4 u.o.k.k.)] 568
Art. 22 569
1. [Wygaśnięcie decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji - uwagi ogólne] 569
2. [Okres obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji] 570
3. [Skutki wygaśnięcia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację] 570
4. [Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację (art. 22 ust. 2 u.o.k.k.)] 571
Art. 23 573
[Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] 573
DZIAŁ IV ZAKAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW 575
Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów 575
Art. 24 575
1. [Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - uwagi ogólne] 575
2. [Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 u.o.k.k.)] 575
3. [Pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów; elementy konstrukcyjne (art. 24 ust. 2 u.o.k.k.)] 576
4. [Typizacja nazwanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt 1-3 u.o.k.k.)] 602
5. [Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów - uwagi ogólne (art. 24 ust. 3 u.o.k.k.)] 657
Art. 25 668
1. [Realizacja ochrony zbiorowych interesów konsumentów na podstawie regulacji zawartych w innych aktach prawnych] 668
2. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym] 668
3. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] 670
4. [Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie są stosowane do spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone] 671
Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 675
Art. 26 675
1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania (art. 26 ust. 1 u.o.k.k.)] 676
2. [Postanowienia dodatkowe (art. 26 ust. 2 u.o.k.k.)] 677
3. [Wykonanie decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej jej zaniechanie] 684
Art. 27 686
1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania (art. 27 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 686
2. [Ciężar udowodnienia zaprzestania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (art. 27 ust. 3 u.o.k.k.)] 689
3. [Postanowienia dodatkowe (art. 27 ust. 4 u.o.k.k.)] 691
Art. 28 693
1. [Decyzja zobowiązująca do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków (art. 28 ust. 1 u.o.k.k.)] 695
2. [Istota decyzji zobowiązującej] 695
3. [Decyzja zobowiązująca - elementy wniosku przedsiębiorcy] 697
4. [Dyrektywy zastosowania art. 28 u.o.k.k.] 700
5. [Wyłączenia (art. 28 ust. 4 u.o.k.k.)] 714
6. [Trwałość decyzji zobowiązującej do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów (art. 28 ust. 5-6 u.o.k.k.)] 714
7. [Trwałość decyzji wydanych w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 26-28 u.o.k.k.)] 717
8. [Decyzja zobowiązująca - brak prejudykatu] 720
9. [Charakter prawny rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 721
DZIAŁ V ORGANIZACJA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 723
Rozdział 1. Prezes Urzędu 723
Art. 29 723
1. [Prezes UOKiK jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (art. 29 ust. 1 u.o.k.k.)] 725
2. [Prezes UOKiK jako organ wykonujący zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 29 ust. 2 u.o.k.k.)] ........ 726
3. [Odwołanie Prezesa UOKiK (art. 29 ust. 4 u.o.k.k.)] 727
4. [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 29 ust. 6 u.o.k.k.)] 727
Art. 30 728
[Wiceprezesi UOKiK] 728
Art. 31 729
[Zadania Prezesa UOKiK] 730
Art. 31a 732
Art. 32 733
Art. 32 (uchylony). 734
Art. 33 734
[Struktura organizacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 734
Art. 34 735
[Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 736
Art. 35 736
[Podległość Inspekcji Handlowej Prezesowi UOKiK] 736
Art. 36 (uchylony). 737
Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie 737
Art. 37 737
1. [Podmioty wykonujące zadania z zakresu ochrony konsumentów] 737
Art. 38 739
Art. 38 739
[Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony konsumentów] 739
Art. 39 740
1. [Powiatowy (miejski) rzecznik ochrony interesów konsumentów (art. 39 ust. 1 u.o.k.k.)] 740
2. [Wspólne stanowisko rzecznika konsumentów (art. 39 ust. 2 u.o.k.k.)] 741
Art. 40 742
1. [Zatrudnienie rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 1 u.o.k.k.)] 742
2. [Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 2 u.o.k.k.)] 742
3. [Podporządkowanie służbowe i odpowiedzialność rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 3 u.o.k.k.)] 743
4. [Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 4 u.o.k.k.)] 744
5. [Biuro rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 5 u.o.k.k.)] 744
Art. 41 (uchylony). 745
Art. 42 745
1. [Zadania rzecznika konsumentów z zakresu ochrony konsumentów (art. 42 ust. 1 u.o.k.k.)] 745
2. [Uprawnienia procesowe rzecznika konsumentów (art. 42 ust. 2 u.o.k.k.)] 750
3. [Żądanie od przedsiębiorców udzielenia informacji i wyjaśnień będących przedmiotem wystąpienia rzecznika konsumentów oraz ustosunkowania się do jego uwag i opinii (art. 42 ust. 4 u.o.k.k.)] 753
4. [Występowanie rzecznika konsumentów w charakterze amicus curiae (art. 42 ust. 5 u.o.k.k.)] 754
5. [Reprezentant grupy w postępowaniu grupowym] 754
Art. 43 754
1. [Sprawozdanie z realizacji zadań rzecznika konsumentów (art. 43 ust. 1 u.o.k.k.)] 755
2. [Przekazanie sprawozdania z działalności rzecznika konsumentów delegaturze UOKiK (art. 43 ust. 2 u.o.k.k.)] 755
3. [Obowiązek przekazywania wniosków i sygnalizowania problemów dotyczących ochrony konsumentów (art. 43 ust. 3 u.o.k.k.)] 755
Art. 44 756
1. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 757
2. [Zadania Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 3 u.o.k.k.)] 757
3. [Członkowie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] 757
4. [Obsługa administracyjna Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 6-8 u.o.k.k.)] 758
Art. 45 758
1. [Organizacje konsumenckie (art. 45 ust. 1 u.o.k.k.)] 759
2. [Uprawnienia organizacji konsumenckich w sferze ochrony interesów konsumentów (art. 45 ust. 2 u.o.k.k.)] 759
3. [Obowiązek zasięgania opinii organizacji konsumenckich (art. 45 ust. 3 u.o.k.k.)] 762
Art. 46 762
[Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych organizacji konsumenckich (art. 46 u.o.k.k.)] 762
DZIAŁ VI POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU 763
Rozdział 1. Przepisy ogólne 763
Art. 47 763
[Postępowanie wyjaśniające a postępowanie antymonopolowe] 763
Art. 48 766
1. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 767
2. [Przyczyny wszczęcia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 2 u.o.k.k.)] 768
3. [Czas trwania postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] 771
4. [Forma zakończenia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 3 u.o.k.k.)] 773
Art. 49 773
1. [Tryb wszczynania postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK] 773
2. [Postępowania wszczynane wyłącznie z urzędu (art. 49 ust. 1 u.o.k.k.)] 775
3. [Postępowanie wszczynane z urzędu lub na wniosek (art. 49 ust. 2 u.o.k.k.)] 776
Art. 50 777
1. [Obowiązek udzielenia informacji Prezesowi UOKiK - uwagi ogólne] 777
2. [Adresaci obowiązku oraz skutki jego naruszenia (art. 50 ust. 1 u.o.k.k.)] 778
3. [Zakres i treść obowiązku] 779
4. [Prawo składania wyjaśnień (art. 50 ust. 3 u.o.k.k.)] 781
5. [Uprawnienie Prezesa UOKiK z art. 50 u.o.k.k. a tajemnica bankowa] 782
6. [Obowiązek udzielenia informacji a ochrona innych tajemnic podlegających jej na podstawie odrębnych przepisów] 785
7. [Problem zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym] 786
8. [Konsekwencje złożenia wniosku o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśniającym] 786
9. [Skuteczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym] 787
Art. 51 788
1. [Dowód z dokumentu (art. 51 ust. 1 u.o.k.k.)] 788
2. [Język dokumentu (art. 51 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 789
Art. 52 789
1. [Dowód z przesłuchania świadka przed Prezesem Urzędu; obowiązki strony powołującej się na dowód ze świadków (art. 52 ust. 1 u.o.k.k.)] 789
2. [Wezwanie świadka (art. 52 ust. 2 u.o.k.k.)] 790
Art. 53 790
1. [Procedura składania zeznań przez świadka (art. 53 ust. 1 u.o.k.k.)] 790
2. [Podpisanie protokołu (art. 53 ust. 2 u.o.k.k.)] 791
Art. 54 791
1. [Opinia biegłego] 791
2. [Biegły będący osobą prawną (art. 54 ust. 2 u.o.k.k.)] 793
Art. 55 794
[Przesłanki żądania wyłączenia biegłego] 794
Art. 56 795
[Okazanie biegłemu akt lub przedmiotu oględzin] 795
Art. 57 796
1. [Opinia biegłego - uzasadnienie opinii (art. 57 ust. 1 u.o.k.k.)] 796
2. [Opinia łączna (art. 57 ust. 2 u.o.k.k.)] 796
Art. 58 797
1. [Wynagrodzenie biegłego (art. 58 ust. 1 u.o.k.k.)] 797
2. [Zaliczka na poczet czynności biegłego (art. 58 ust. 2 u.o.k.k.)] 797
3. [Zasady ponoszenia kosztów wynagrodzenia biegłego (art. 58 ust. 3 u.o.k.k.)] 798
Art. 59 798
1. [Jednostka naukowa jako biegły; specjalistyczne jednostki naukowe (art. 59 ust. 1 u.o.k.k.)] 798
2. [Wymogi formalne opinii wydanej przez jednostkę naukową (art. 59 ust. 2 u.o.k.k.)] 799
3. [Odesłanie (art. 59 ust. 3 u.o.k.k.)] 799
Art. 60 800
1. [Rozprawa; przesłanki (art. 60 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 800
2. [Uczestnicy rozprawy (art. 60 ust. 3 u.o.k.k.)] 801
3. [Wyłączenie jawności rozprawy (art. 60 ust. 4 u.o.k.k.)] 801
Art. 61 802
[Pomoc prawna] 802
Art. 62-68 (uchylone). 803
Art. 69 803
1. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] 804
2. [Poszerzenie zakresu ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego (art. 69 ust. 2 u.o.k.k.)] 806
Art. 70 807
[Ograniczenie udostępnienia informacji i dowodów uzyskanych przez Prezesa UOKiK w związku z zastosowaniem art. 89a i 113a-113k u.o.k.k.] 808
Art. 71 810
[Obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic chronionych w odrębnych przepisach] 811
Art. 72 812
[Obowiązek organów administracji publicznej] 812
Art. 73 813
1. [Ograniczenie w zakresie wykorzystywania informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK - uwagi ogólne] 814
2. [Wyłączenie stosowania zasady wynikającej z art. 73 ust. 1 (art. 73 ust. 2 u.o.k.k.)] 814
3. [Udostępnianie informacji na rzecz organów regulacyjnych (art. 73 ust. 3 i 4 u.o.k.k.)] 816
4. [Zawiadomienie stron o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych w trakcie innego postępowania (art. 73 ust. 6 u.o.k.k.)] 818
Art. 73a 818
1. [Cel i funkcje upublicznienia informacji o możliwości naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów] 818
2. [Podstawa prawna upublicznienia informacji] 819
3. [Przesłanki zastosowania] 820
Art. 74 820
[Uwzględnienie zarzutów stron] 820
Art. 75 821
1. [Umorzenie postępowania - uwagi ogólne] 821
2. [Podstawy obligatoryjnego umorzenia postępowania (art. 75 ust. 1 u.o.k.k.)] 822
3. [Fakultatywne umorzenie postępowania (art. 75 ust. 2 u.o.k.k.)] 825
Art. 76 826
[Przedawnienie] 826
Art. 77 828
1. [Zakres podmiotowy] 829
2. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia (art. 77 ust. 1 u.o.k.k.)] 829
3. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada słuszności (art. 77 ust. 2 u.o.k.k.)] 832
Art. 78 833
1. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia - rozwinięcie] 833
Art. 79 835
[Zasady ponoszenia kosztów niezbędnych opinii biegłych i jednostek naukowych w sprawach dotyczących koncentracji] 835
Art. 80 836
[Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] 836
Art. 81 837
1. [Wyłączenie stosowania trybu administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego w zakresie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UOKiK] 838
2. [Właściwość sądu (art. 81 ust. 1 u.o.k.k.)] 839
3. [Charakter i przedmiot postępowania odwoławczego] 840
4. [Tryb odwołania od decyzji Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 1-3 i ust. 4 u.o.k.k.)] 841
5. [Odwołanie od decyzji w razie zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 81 ust. 3a u.o.k.k.)] 846
6. [Warunki formalno-fiskalne odwołania] 847
7. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Prezesa UOKiK] 848
8. [Treść rozstrzygnięć wydawanych przez SOKiK] 849
9. [Środki odwoławcze od orzeczenia SOKiK] 850
10. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic w postępowaniu przed SOKiK] 851
11. [Zażalenie na postanowienia Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 5 u.o.k.k.)] 852
Art. 82 854
[Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w trybie administracyjnym] 854
Art. 83 855
[Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania przed Prezesem UOKiK] 855
Art. 84 856
[Odpowiednie stosowanie do dowodów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK przepisów art. 227-315 k.p.c.] 857
Art. 85 857
[Odpowiednie stosowanie] 858
Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 859
Art. 86 859
1. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję (art. 86 ust. 1 u.o.k.k.)] 859
2. [Warunki zgłoszenia zawiadomienia (art. 86 ust. 1-3 u.o.k.k.)] 861
3. [Rozpatrzenie zawiadomienia przez Prezesa UOKiK (art. 86 ust. 4 u.o.k.k.)] 864
Art. 87 865
1. [Obligatoryjne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 1 u.o.k.k.)] 865
2. [Fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 2 u.o.k.k.)] 867
3. [Zawieszenie postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 3 u.o.k.k.)] 870
Art. 88 871
1. [Pojęcie strony w postępowaniu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 88 ust. 1 u.o.k.k.)] 871
2. [Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz zawiadomienie stron (art. 88 ust. 2 u.o.k.k.)] 873
3. [Jedno postępowanie w sprawie naruszenia zakazu z art. 6 u.o.k.k. / art. 101 TFUE oraz w sprawie dopuszczenia się czynu z art. 6a u.o.k.k. (art. 88 ust. 3 i 4 u.o.k.k.)] 876
Art. 89 877
1. [Nałożenie na naruszyciela art. 6 i/lub 9 u.o.k.k. zobowiązania do zaniechania określonych działań przed zakończeniem postępowania antymonopolowego (środki tymczasowe); cel instytucji] 877
2. [Przesłanka stosowania środków tymczasowych] 878
3. [Treść środków tymczasowych] 880
4. [Tymczasowy charakter decyzji Prezesa UOKiK nakładającej zobowiązania na naruszyciela] 881
5. [Wyłączenie możliwości nałożenia kary pieniężnej] 882
Art. 89a 882
1. [Uwagi ogólne - cel instytucji dobrowolnego poddania się karze] 883
2. [Zainicjowanie oraz charakter prawny instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 89a ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 884
3. [Wysokość obniżki kary (art. 89a ust. 3 u.o.k.k.)] 886
4. [Pozostałe zagadnienia proceduralne (art. 89a ust. 4-12 u.o.k.k.)] 889
Art. 90 891
[Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UOKiK] 891
Art. 91 892
1. [Przeszukanie na podstawie art. 91 a przeszukanie na podstawie art. 105n u.o.k.k.] 893
2. [Tryb przeszukania] 894
Art. 92 895
[Termin przeprowadzenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] 895
Art. 93 896
Art. 93 896
[Przedawnienie wszczynania postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję] 897
Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 899
Art. 94 899
1. [Strona w postępowaniu w sprawach koncentracji (art. 94 ust. 1 u.o.k.k.)] 900
2. [Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 94 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 902
3. [Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji (art. 94 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] 904
4. [Wymogi formalne zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji] 905
Art. 95 906
[Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] 907
Art. 96 909
Art. 96 910
1. [Termin na przeprowadzenie postępowania w sprawach koncentracji; zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji (art. 96 ust. 1 u.o.k.k.)] 910
2. [Wstrzymanie biegu terminu; "okresy oczekiwania" (art. 96 ust. 2 u.o.k.k.)] 911
3. [Skutek naruszenia terminu] 912
Art. 96a 912
1. [Uwagi ogólne] 913
2. [Koncentracje trudne (art. 96a ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 914
3. [Wydłużenie terminu na zbadanie koncentracji - tryb oraz jego zasadność (art. 96a ust. 1 in fine, ust. 8 i 9 u.o.k.k.)] 916
4. [Pozostałe zagadnienia proceduralne (art. 96a ust. 3-8 u.o.k.k.)] 918
Art. 97 919
1. [Obowiązek wstrzymania się z dokonaniem koncentracji] 920
2. [Pojęcie dokonania koncentracji] 921
3. [Skutki naruszenia terminu przeprowadzenia postępowania w sprawie koncentracji] 925
Art. 98 926
[Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] 927
Art. 99 927
1. [Warunek stosowania środków restytucyjnych] 928
2. [Poszczególne środki restytucyjne] 929
3. [Forma stosowania środków restytucyjnych] 934
Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 934
Art. 100 934
1. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] 935
2. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz sposób jego rozpatrzenia] 936
3. [Charakter prawny informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających...
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »