Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz -

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz

254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-559-8
Data wydania 11 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1383
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1383
Rozmiar pliku: 10,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Opracowanie jest obszernym komentarzem do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, uwzględniającym wszystkie nowelizacje wprowadzone do tego aktu prawnego w latach 2017–2023, napisanym przez ekspertów. Autorzy szczegółowo omówili organizację oraz zadania KAS oraz wchodzącej w jej skład Służby Celno-Skarbowej, a także dokonali charakterystyki oraz oceny prawnej form działania stosowanych przez organy KAS w realizacji jej zadań.

W szczególności omówiono poszczególne procedury kontrolne – w tym m.in.:
• kontrolę celno-skarbową,
• audyt,
• czynności audytowe,
• urzędowe sprawdzenie,
• nabycie sprawdzające,
koncentrując się na ich przebiegu, przedstawieniu praw i obowiązków organów kontrolnych oraz podmiotów kontrolowanych, a także formach zakończenia tych kontroli.

Przedstawiono także regulacje obejmujące procedury policyjne i wywiadowcze, pracy oraz służby w KAS i odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Autorzy podjęli się interpretacji oraz oceny zawiłych przepisów ustawy o KAS, identyfikując problemy praktyczne oraz wskazując na możliwość ich stosowania w praktyce urzędniczej i sądowej. W tym zakresie ich poglądy zostały przedstawione na tle często kontrowersyjnych stanowisk zajmowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Te ostatnie dotyczą nie tylko procedur kontrolnych i jurysdykcyjnych, lecz także stosunków służbowych, w tym związanych z tzw. ucywilnieniem oraz roszczeniami o przywrócenie do służby.

Książka pomoże w pracy sędziom, adwokatom, radcom prawnym, prokuratorom i doradcom podatkowym, pracownikom i funkcjonariuszom zatrudnionym (pełniącym służbę) w jednostkach organizacyjnych KAS oraz Ministerstwa Finansów, ekonomistom i księgowym w zakresie obsługi podatników i płatników podatków, a także menedżerom firm audytorskich, spółek doradztwa podatkowego.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 43

Wprowadzenie | str. 51

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.) | str. 55

[Preambuła] | str. 57

 1. Znaczenie preambuły | str. 57
 2. Preambuła ustawy o KAS | str. 59

Dział I. Przepisy ogólne | str. 63

Art. 1. [Zakres regulacji ustawowej. Cel utworzenia KAS] | str. 63

 1. Uwagi ogólne | str. 63
 2. Zakres przedmiotowy ustawy o KAS | str. 64
 3. Normatywna definicja KAS | str. 66
 4. Zasadność powrotu do terminologii „administracja skarbowa” | str. 69
 5. Służba Celno­‑Skarbowa | str. 72
 6. Osoby zatrudnione w KAS | str. 72

Art. 2. [Zadania KAS] | str. 73

 1. Uwagi ogólne w kontekście zadań KAS | str. 77
 2. Charakterystyka poszczególnych zadań KAS | str. 79

 2.1. Realizacja dochodów z podatków i innych należności budżetowych | str. 79

 2.2. Realizacja dochodów z należności celnych | str. 81

 2.3. Realizacja polityki celnej w związku z członkostwem w Unii Europejskiej | str. 81

 2.4. Obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz regulowanie sytuacji towarów | str. 82

 2.5. Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika oraz przedsiębiorcy w wykonywaniu
ich obowiązków | str. 82

 2.6. Zadania KAS związane z egzekucją administracyjną | str. 83

 2.7. Działalność informacyjna i edukacyjna KAS | str. 84

 2.8. Audyt, czynności audytowe i urzędowe sprawdzenie | str. 85

 2.9. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS | str. 86

 2.10. Działalność analityczna, prognostyczna i badawcza oraz analiza ryzyka | str. 86

 2.11. Badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach Prawa dewizowego | str. 87

 2.12. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo­‑kredytowych do wyłudzeń skarbowych | str. 90

 2.13. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych | str. 95

 2.14. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom | str. 96

 2.15. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie niektórych przestępstw określonych w Kodeksie karnym ujawnionych przez KAS | str. 97

 2.16. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie niektórych przestępstw popełnionych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS | str. 99

 2.17. Ujawnianie i odzyskiwanie przez KAS mienia zagrożonego przepadkiem | str. 100

 2.18. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o SENT | str. 101

 2.19. Wykonywanie zadań dotyczących informacji o schematach podatkowych | str. 103

 2.20. Zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz wdrażaniem elektronicznego systemu poboru opłat | str. 104

 2.21. Zadania dotyczące statystyki obrotu towarowego (INTRASTAT, EXTRASTAT) | str. 106

 2.22. Wykonywanie zadań związanych z sytuacją polityczną na Białorusi i Ukrainie | str. 107

 2.23. Zadania KAS wynikające z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych ze względu na ochronę szczególnych dóbr | str. 108

 2.24. Współdziałanie w realizacji wspólnej polityki rolnej | str. 109

 2.25. Współpraca z organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi | str. 109

 2.26. Współdziałanie, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej | str. 110

 2.27. Wykonywanie innych zadań | str. 112

 1. Zadania wykonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy | str. 112
 2. Zadania KAS wykonywane przez funkcjonariuszy innych służb | str. 117
 3. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w kontekście zadań KAS | str. 118

Art. 3. [Legitymacje służbowe] | str. 119

 1. Potrzeba regulacji i jej zakres | str. 120
 2. Ważność dotychczasowych legitymacji służbowych | str. 122

Art. 4. [Nazwa, znak graficzny, sztandar KAS] | str. 123

Art. 5. [Dzień Krajowej Administracji Skarbowej] | str. 126

Art. 6. [Odznaka honorowa „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”] | str. 126

Art. 7. [Kierunki działania i rozwoju KAS] | str. 129

Art. 8. [Organy opiniodawczo-doradcze] | str. 132

Art. 9. [Upoważnienia w zakresie dysponowania częścią budżetu państwa] | str. 133

Art. 10. [Działalność duszpasterska w KAS] | str. 134

Art. 10a. [Wyłączenie obowiązku doręczania korespondencji w formie elektronicznej] | str. 135

Dział II. Organy Krajowej Administracji Skarbowej | str. 138

Art. 11. [Organy KAS. Właściwość rzeczowa i miejscowa] | str. 138

 1. Uwagi ogólne | str. 139
 2. Organy KAS – katalog organów i ich właściwość rzeczowa | str. 141
 3. Właściwość miejscowa | str. 143

 3.1. Niektóre zadania organów KAS wykonywane przez inne organy KAS – wyjątek od ustalania właściwości miejscowej | str. 143

 3.2. Określenie właściwości miejscowej organu KAS w odniesieniu do zadań wykonywanych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego | str. 145

 3.3. Naczelnicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych – właściwość miejscowa | str. 146

 3.4. Terytorialny zasięg działania organów KAS – właściwość miejscowa | str. 150

 3.5. Odstępstwo od zasad ustalania właściwości miejscowej dla niektórych zadań KAS | str. 151

Art. 11a. [Upoważnienie do wykonywania zadań w imieniu organu KAS] | str. 152 

 1. Uwagi ogólne | str. 153
 2. Zakres regulacji | str. 153

Art. 11b. [Upoważnienie do wykonywania zadań Szefa KAS przez inny organ KAS] | str. 154

Art. 12. [Funkcje koordynująco-wspierające Ministra Finansów] | str. 158

Art. 12a. [Działalność analityczna, prognostyczna i badawcza Ministra Finansów] | str. 159

Art. 12b. [Udostępnianie danych Ministrowi Finansów] | str. 160

Art. 12c. [Koordynacja i nadzór Ministra Finansów nad KAS] | str. 161

 1. Uwagi ogólne | str. 161
 2. Katalog uprawnień Ministra Finansów | str. 162
 3. Sprawozdanie z działalności KAS | str. 162

Art. 12d. [Zakres nadzoru Ministra Finansów nad realizacją zadań KAS] | str. 163

 1. Uwagi ogólne | str. 164
 2. Zakres nadzoru i uprawnienia Ministra Finansów | str. 164

Art. 12e. [Minister Finansów jako współadministrator danych] | str. 165

Art. 12f. [Funkcje Ministra Finansów w obszarze zadań i usług informatycznych w KAS] | str. 166

Art. 13. [Powołanie i podległość Szefa KAS] | str. 166

 1. Uwagi ogólne | str. 167
 2. Powołanie Szefa KAS i jego podległość służbowa | str. 167

Art. 14. [Zadania Szefa KAS] | str. 167

 1. Uwagi ogólne | str. 172
 2. Przegląd poszczególnych zadań Szefa KAS | str. 172

Art. 15. [Prowadzenie listy naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców jako zadanie Szefa KAS] | str. 184

Art. 15a. [Informowanie podatnika o ryzyku występowania kontrahenta będącego tzw. znikającym podatnikiem] | str. 186

 1. Uwagi ogólne | str. 186
 2. Tryb i zakres informacji przekazywanej podatnikowi | str. 187
 3. Pojęcie znikającego podatnika | str. 187
 4. Kontrola podatkowa jako konsekwencja otrzymanej informacji | str. 188

Art. 16. [Uprawnienia Szefa KAS w zakresie kontroli transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji] | str. 189

Art. 16a. [Zasady przeprowadzania kontroli transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji] | str. 190

Art. 16b. [Odpowiednie stosowanie innych przepisów do kontroli transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji] | str. 192

Art. 17. [Właściwość miejscowa Szefa KAS] | str. 193

Art. 18. [Osoby i organy wspomagające Szefa KAS w realizacji zadań] | str. 194

Art. 19. [Powołanie zastępców Szefa KAS] | str. 194

Art. 20. [Zasady zastępowania Szefa KAS] | str. 195

Art. 21. [Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej] | str. 195

Art. 22. [Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej] | str. 198

Art. 23. [Zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej] | str. 203

Art. 24. [Dyrektor izby administracji skarbowej] | str. 204

Art. 25. [Zadania dyrektora izby administracji skarbowej] | str. 206

 1. Uwagi ogólne | str. 207
 2. Przegląd poszczególnych zadań dyrektora izby administracji skarbowej | str. 208

Art. 26. [Zastępca dyrektora izby administracji skarbowej] | str. 213

Art. 27. [Naczelnik urzędu skarbowego] | str. 214

Art. 28. [Zadania naczelnika urzędu skarbowego] | str. 215

Art. 28a. [Organ właściwy do prowadzenia postępowania mandatowego] | str. 225

Art. 29. [Obsługa i wsparcie podatnika oraz płatnika w centrum obsługi] | str. 226

Art. 30. [Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw innej jednostce] | str. 228

Art. 31. [Zastępca naczelnika urzędu skarbowego] | str. 233

Art. 32. [Naczelnik urzędu celno­‑skarbowego] | str. 235

Art. 33. [Zadania naczelnika urzędu celno­‑skarbowego] | str. 236

 1. Uwagi ogólne | str. 238
 2. Przegląd poszczególnych zadań naczelnika urzędu celno­‑skarbowego | str. 238

Art. 33a. [Właściwość organów KAS w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych, mandatowych, czynności wyjaśniających w związku z ujawnionymi przestępstwami i wykroczeniami] | str. 252

Art. 34. [Zastępca naczelnika urzędu celno­‑skarbowego] | str. 253

Art. 34a. [Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych] | str. 254

Art. 35. [Systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez organy KAS. Znaczenie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych] | str. 255

 1. Systemy teleinformatyczne służące wykonywaniu zadań KAS | str. 256
 2. Centralny Rejestr Danych Podatkowych – pojęcie, zawartość, gromadzenie i przetwarzanie danych | str. 257

Art. 35a. [Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo­‑Celnych (PUESC)] | str. 259

 1. Geneza i zakres przepisu | str. 260
 2. PUESC | str. 261

Art. 35b. [e­‑Urząd Skarbowy] | str. 263

 1. Zakres przepisu | str. 264
 2. e­‑Urząd Skarbowy | str. 265
 3. Akty wykonawcze | str. 267

Art. 35c. [Pisma generowane automatycznie w e­‑Urzędzie Skarbowym] | str. 268

Art. 35d. [Składanie pism w e­‑Urzędzie Skarbowym przez użytkownika konta] | str. 269

 1. Składanie pism w e­‑Urzędzie Skarbowym | str. 270
 2. Akty wykonawcze | str. 271

Art. 35e. [Zgoda użytkownika na doręczanie pism na konto w e­‑Urzędzie Skarbowym] | str. 273

Art. 35f. [Udostępnianie usług przy użyciu aplikacji mObywatel] | str. 277

 1. Geneza i zakres przepisu | str. 277
 2. Sposób udostępniania usług przy użyciu aplikacji mObywatel | str. 277

Dział III. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej | str. 279

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 279

Art. 36. [Wyliczenie jednostek organizacyjnych KAS. Delegatury jednostek] | str. 279

 1. Uwagi ogólne | str. 279
 2. Jednostki organizacyjne KAS i ich delegatury | str. 281

Art. 37. [Jednostka organizacyjna w sprawach organizacyjno­‑finansowych] | str. 285

 1. Uwagi ogólne | str. 285
 2. Znaczenie art. 37 ustawy o KAS | str. 286

Art. 38. [Podległość jednostek organizacyjnych KAS] | str. 287

Art. 39. [Organizacja i statuty jednostek organizacyjnych KAS] | str. 288

Art. 40. [Laboratoria] | str. 289

Rozdział 2. Krajowa Szkoła Skarbowości | str. 290

Art. 41. [Zadania Krajowej Szkoły Skarbowości. Współpraca z innymi podmiotami] | str. 290

Art. 42. [Dyrektor i zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości] | str. 293

Rozdział 3. (uchylony) | str. 294

Art. 43–44. (uchylone) | str. 294

Dział IV. Pomoc i informacje | str. 295

Art. 45. [Obowiązek udostępnienia dokumentów i informacji] | str. 295

Art. 46. [Współdziałania z organami i jednostkami; udzielanie pomocy technicznej; udostępnianie informacji] | str. 304

Art. 46a. [Współpraca z ministrem właściwym do spraw zdrowia] | str. 310

Art. 47. [Dane osobowe zbierane, wykorzystywane i przetwarzane przez KAS] | str. 310

Art. 47a. [Wymiana informacji z organami ścigania państw członkowskich UE] | str. 314

Art. 47b. [Cele przetwarzania danych osobowych przez organy KAS] | str. 315

Art. 47c. [Zautomatyzowane przetwarzanie danych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji] | str. 316

Art. 47d. [Sposób wykonania przez organy KAS obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych] | str. 317

Art. 47e. [Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania zadań ustawowych] | str. 318

Art. 48. [Udzielanie informacji przez banki i inne instytucje kredytowe i finansowe] | str. 319

Art. 48a. [Przekazywanie przez banki informacji dotyczących obrotów i stanów rachunków bankowych] | str. 324

Art. 49. [Przekazywanie informacji w związku z kontrolą celno­‑skarbową] | str. 326

Art. 49a. [Przekazywanie informacji o rachunkach bankowych] | str. 328

Art. 49aa. [Obowiązek przekazywania informacji o płatnościach bezgotówkowych na żądanie organów KAS] | str. 330

Art. 49ab. [Okres przechowywania danych zawartych w informacjach o płatnościach bezgotówkowych] | str. 332

Art. 49ac. [Udostępnianie danych zawartych w informacjach o płatnościach bezgotówkowych] | str. 333

Art. 49b. [Kara pieniężna za nieprzekazanie informacji] | str. 334

Art. 50. [Udostępnianie danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego: INTRASTAT i EXTRASTAT] | str. 334

Art. 51. [Dostęp do informacji uzyskanych w związku z kontrolą karno­‑skarbową i ich przechowywanie] | str. 336

Art. 51a. [Udostępnianie danych osobowych przetwarzanych w związku z poborem opłat elektronicznych oraz za przejazd autostradą] | str. 337

Art. 52. [Dane i informacje udostępniane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych] | str. 340

Art. 52a. [Przetwarzanie przez organy KAS danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości] | str. 343

Art. 52aa. [Informowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie formy opodatkowania lub kwoty rocznego przychodu lub rocznego dochodu uzyskanego przez podatnika prowadzącego małą działalność gospodarczą] | str. 345

Art. 52b. [Wykorzystywanie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na podstawie RODO do celów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; wykorzystywanie do innych celów danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości] | str. 345

Art. 52c. [Dopuszczalność przetwarzania przez organy KAS danych osobowych bez zgody i wiedzy osób, których te dane dotyczą] | str. 346

Art. 53. [Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o tajemnicy skarbowej] | str. 347

Dział V. Kontrola celno­‑skarbowa, nabycie sprawdzające, tymczasowe zajęcie ruchomości, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno­‑Skarbowej | str. 349

Rozdział 1. Kontrola celno­‑skarbowa | str. 349

Art. 54. [Zakres przedmiotowy kontroli celno­‑skarbowej] | str. 349

 1. Uwagi ogólne | str. 352
 2. Podstawowe różnice pomiędzy procedurą kontroli celno­‑skarbowej a kontrolą podatkową | str. 353
 3. Zakres przedmiotowy kontroli celno­‑skarbowej | str. 364
 4. Sposób i warunki wykonywania kontroli celno­‑skarbowej w odniesieniu do ustawowo sprecyzowanych środków trwałych | str. 368
 5. Zakres kontroli celno­‑skarbowej oraz sposób i warunki jej wykonywania w przedmiocie należącym do innych organów administracji | str. 369

Art. 55. [Kontrola stała wyrobów akcyzowych i gier hazardowych] | str. 370

Art. 56. [Wyłączenie z kontroli wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne] | str. 374

Art. 57. [Podmiot kontroli] | str. 375

Art. 58. [Uwzględnienie ryzyka w kontroli] | str. 376

 1. Uwagi ogólne | str. 376
 2. Analiza ryzyka | str. 376

Art. 59. [Miejsce wykonywania czynności kontrolnych] | str. 378

 1. Uwagi wstępne | str. 378
 2. Miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych | str. 379
 3. Szczególny rodzaj miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych | str. 380
 4. Szczególny rodzaj miejsca wykonywania kontroli celno­‑skarbowej | str. 381

Art. 60. [Kontrola towarów przywożonych z państw trzecich w portach morskich] | str. 382

Art. 61. [Uprawnienie naczelnika urzędu celno­‑skarbowego do wykonywania kontroli] | str. 384

Art. 62. [Wszczęcie kontroli celno­‑skarbowej i upoważnienie do jej przeprowadzenia] | str. 385

 1. Uwagi wprowadzające | str. 388
 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno­‑skarbowej | str. 389
 3. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno­‑skarbowej | str. 395
 4. Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno­‑skarbowej | str. 400
 5. Prawo do korekty deklaracji w kontekście wszczęcia kontroli celno­‑skarbowej | str. 402
 6. Wszczęcie kontroli celno­‑skarbowej w trybie
  uproszczonym | str. 403

Art. 63. [Termin zakończenia kontroli celno­‑skarbowej] | str. 406

 1. Uwagi wprowadzające | str. 406
 2. Termin na zakończenie kontroli | str. 406
 3. Dyscyplinowanie organu | str. 409

Art. 64. [Uprawnienia kontrolujących] | str. 411

 1. Uwagi ogólne | str. 413
 2. Katalog uprawnień kontrolujących | str. 414
 3. Katalog uprawnień zastrzeżonych dla kontrolujących o statusie funkcjonariuszy | str. 424
 4. Wydawanie osobom poleceń | str. 430
 5. Bezpośredni pościg | str. 431

Art. 64a. [Dodatkowe uprawnienia kontrolującego w ramach kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych wprowadzanych w celu zapobiegania lub zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych] | str. 431

Art. 65. [Nakładanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych] | str. 432

 1. Uwagi ogólne | str. 433
 2. Przypadki nakładania zamknięć urzędowych | str. 434
 3. Podmiot uprawniony do usuwania lub zniszczenia zamknięć urzędowych | str. 435
 4. Nieuprawniona ingerencja w nałożone zamknięcia urzędowe | str. 437

Art. 66. [Delegacja ustawowa – wzory znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli] | str. 438

Art. 67. [Zarządzenie konwoju towarów] | str. 439

 1. Uwagi ogólne | str. 439
 2. Uprawnienie do zarządzenia konwoju – przypadki | str. 440
 3. Adresat decyzji o zarządzeniu konwoju | str. 444
 4. Podmiot uprawniony do realizowania konwoju | str. 445
 5. Koszty konwoju | str. 446
 6. Zakończenie konwoju | str. 446

Art. 68. [Zarządzenie strzeżenia towaru] | str. 447

Art. 69. [Zatrzymanie środków przewozowych] | str. 450

Art. 70. [Rewizja przesyłek pocztowych i pobieranie próbek towarów] | str. 453

Art. 71. [Udostępnianie danych dotyczących usług pocztowych] | str. 456

Art. 72. [Obowiązki kontrolowanego oraz innych osób] | str. 457

Art. 73. [Dowód z oględzin] | str. 460

Art. 74. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnego przeprowadzania kontroli] | str. 463

Art. 75. [Koszty przeprowadzonych kontroli] | str. 468

Art. 76. [Dowód z przesłuchania kontrolowanego lub świadka na odległość] | str. 469

Art. 77. [Przeszukanie lokali mieszkalnych] | str. 471

Art. 78. [Przeszukanie osoby] | str. 474

Art. 79. [Wystąpienie do kontrahentów kontrolowanego] | str. 477

 1. Kontrola krzyżowa | str. 478
 2. Zakres podmiotowy kontroli krzyżowej | str. 478
 3. Przedmiot kontroli krzyżowej | str. 480

Art. 79a. [Oszacowanie podstawy opodatkowania w toku kontroli celno­‑skarbowej] | str. 480

Art. 79b. [Obowiązek informowania naczelnika urzędu celno-skarbowego o każdej zmianie adresu kontrolowanego] | str. 482

Art. 80. [Decyzja w sprawie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego oraz należności celnych] | str. 483

 1. Uprawnienie do dokonania zabezpieczenia zobowiązania podatkowego oraz należności celnych na majątku kontrolowanego | str. 483
 2. Podstawa dokonania zabezpieczenia | str. 484
 3. Elementy decyzji o zabezpieczeniu | str. 485
 4. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu | str. 486
 5. Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu | str. 487

Art. 81. [Protokół z czynności kontrolnych] | str. 488

Art. 82. [Wynik kontroli celno­‑skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego] | str. 492

 1. Wynik kontroli | str. 493
 2. Ocena zasadności wprowadzenia do ustawy wyniku kontroli | str. 494
 3. Elementy wyniku kontroli | str. 495
 4. Brak zobowiązania do sporządzenia wyniku kontroli | str. 497
 5. Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji po doręczeniu wyniku kontroli | str. 497
 6. Adnotacja | str. 499

Art. 82a. [Sporządzenie wyniku kontroli w razie nieprzejęcia kontroli celno­‑skarbowej przez Szefa KAS] | str. 499

Art. 83. [Przekształcenie kontroli celno­‑skarbowej w postępowanie podatkowe] | str. 499

Art. 84. [Protokół z kontroli celno­‑skarbowej] | str. 507

 1. Zakończenie kontroli celno­‑skarbowej protokołem | str. 508
 2. Elementy protokołu | str. 510
 3. Skutki doręczenia protokołu | str. 511
 4. Brak zobowiązania do sporządzenia protokołu | str. 514