Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz - Marcin Uliasz

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Marcin Uliasz

297,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-502-4
Data wydania 8 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1648
Rozmiar pliku: 16,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
297,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W kolejnym wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany legislacyjne wprowadzone ustawami: z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego, ustawy ‒ Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy ‒ Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860), z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614), z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707), z 8.06.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301 ze zm.) oraz z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.).

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów:

  • ustawy o komornikach sądowych;
  • ustawy o kosztach komorniczych;
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej;
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej;
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
  • Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Publikacja przygotowana została przez praktyków prawa – komorników, asesorów komorniczych, sędziów sądów powszechnych, adwokatów i radców prawnych – przy udziale znakomitych teoretyków prawa, cenionych wykładowców uniwersyteckich. Autorzy specjalizują się w zakresie zarówno szeroko pojętego prawa cywilnego, jak i procedury cywilnej oraz prawa egzekucyjnego.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, a także asesorów i aplikantów komorniczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców współpracujących z komornikami w toku postępowań egzekucyjnych, jak również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1691; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1860)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedmiot ustawy]

Art. 2. [Komornik jako funkcjonariusz publiczny; nadzór sądowy nad wykonywaniem czynności przez komornika]

Art. 3. [Komornik jako organ władzy publicznej; zasada osobistego wykonywania czynności przez komornika; zadania komorników; skarga na czynności komornika]

Art. 3a. [Doręczenie za pośrednictwem komornika]

Art. 3b. [Ustalanie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania adresata]

Art. 4. [Protokół stanu faktycznego]

Art. 5. [Tytuł używany przez komornika]

Art. 6. [Pieczęć komornika]

Art. 7. [Kancelaria komornicza]

Art. 8. [Rewiry komornicze]

Art. 9. [Zakaz odmowy wykonania czynności w zakresie właściwości komornika]

Art. 10. [Prawo wyboru komornika; odmowa wszczęcia egzekucji przez komornika wybranego przez wierzyciela]

Rozdział 2. Powoływanie i odwoływanie komorników

Art. 11. [Wymagania na stanowisku komornika]

Art. 12. [Powołanie komornika; informowanie o zwolnionym stanowisku komorniczym]

Art. 13. [Dokumenty i oświadczenia dołączane do wniosku o powołanie na stanowisko komornika]

Art. 14. [Informacja z Krajowego Rejestru Karnego]

Art. 15. [Utworzenie lub objęcie kancelarii komorniczej]

Art. 16. [Termin złożenia wniosku o powołanie na stanowisko komornika]

Art. 17. [Zawiadomienie o zgłoszeniu przez komornika utworzenia lub objęcia kancelarii; ślubowanie komornika]

Art. 18. [Zawieszenie komornika w czynnościach]

Art. 19. [Odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska]

Art. 20. [Wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika]

Art. 21. [Rezygnacja komornika z pełnienia obowiązków]

Art. 22. [Odsunięcie komornika od wykonywania czynności]

Art. 23. [Przeniesienie komornika do innego rewiru]

Art. 24. [Ponowne powołanie na stanowisko komornika]

Rozdział 3. Prawa i obowiązki komorników

Art. 25. [Podstawowe obowiązki komornika; delegacja ustawowa – minimum szkoleniowe komorników i asesorów]

Art. 26. [Skierowanie komornika na badanie lekarskie]

Art. 27. [Możliwość zwolnienia komornika z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej]

Art. 28. [Prawo legitymowania osób]

Art. 29. [Identyfikator komornika]

Art. 30. [Czas pracy komornika; dni i godziny przyjęć interesantów]

Art. 31. [Termin przekazania wierzycielowi wyegzekwowanych należności; odsetki za opóźnienie]

Art. 32. [Oświadczenie majątkowe]

Art. 33. [Zakaz wykonywania przez komornika działalności gospodarczej, pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej oraz posiadania ponad 10% udziałów lub akcji spółki prawa handlowego]

Art. 34. [Ograniczenie możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia]

Art. 35. [Obowiązek poinformowania o sprawie sądowej lub postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko komornikowi]

Art. 36. [Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez komornika]

Art. 37. [Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej]

Art. 38. [Składki miesięczne na rzecz samorządu komorniczego]

Art. 39. [Uprawnienie do wypoczynku]

Art. 40. [Nieobecność komornika związana z wykonywaniem obowiązków w ramach samorządu komorniczego]

Art. 41. [Wykaz służbowy komornika; usprawiedliwiona nieobecność komornika]

Rozdział 4. Zastępstwo komornika

Art. 42. [Zastępca komornika]

Art. 43. [Wyznaczenie i zmiana zastępcy komornika]

Art. 44. [Wyznaczenie zastępcy komornika z urzędu]

Art. 45. [Wyznaczenie zastępcy komornika w związku z odwołaniem komornika ze stanowiska, wygaśnięciem powołania, przeniesieniem lub zawieszeniem komornika w czynnościach]

Art. 46. [Zmiana zastępcy komornika przez Ministra Sprawiedliwości]

Art. 47. [Zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy komornika; sprzeciw Ministra Sprawiedliwości]

Art. 48. [Dochód zastępowanego komornika należny zastępcy komornika]

Art. 49. [Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez komornika zawieszonego w czynnościach]

Art. 50. [Odpowiedzialność odwołanego, przeniesionego komornika lub komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością egzekucyjną]

Art. 51. [Postępowania prowadzone przez kuratora kancelarii]

Art. 52. [Spisy sporządzane przez kuratora kancelarii]

Art. 53. [Prawo kuratora kancelarii do korzystania z pomieszczeń i ruchomości kancelarii komorniczej]

Art. 54. [Przekazanie spraw przez kuratora kancelarii komornikowi obejmującemu kancelarię]

Art. 55. [Przekazanie komornikowi obejmującemu kancelarię zaliczek na wydatki, opłat i innych sum]

Art. 56. [Sprawozdanie z pełnienia funkcji kuratora kancelarii]

Rozdział 5. Likwidacja kancelarii

Art. 57. [Przesłanki przeprowadzenia likwidacji kancelarii zastępowanego komornika]

Art. 58. [Przekazanie niezakończonych spraw prezesowi sądu apelacyjnego]

Art. 59. [Przekazanie Krajowej Radzie Komorniczej akt zakończonych spraw oraz innej dokumentacji likwidowanej kancelarii]

Art. 60. [Rozdzielenie między komorników niezakończonych spraw pozostałych po likwidacji kancelarii]

Art. 61. [Przekazanie pobranych zaliczek na wydatki, opłat i innych sum komornikom, którzy otrzymali sprawy w wyniku rozdzielenia spraw niezakończonych]

Art. 62. [Zamknięcie rachunków bankowych likwidowanej kancelarii]

Art. 63. [Rozwiązanie umów o pracę przez kuratora likwidowanej kancelarii]

Art. 64. [Sprawozdanie z likwidacji kancelarii]

Rozdział 6. Aplikanci komorniczy

Oddział 1. Egzamin wstępny

Art. 65. [Egzamin wstępny jako sposób naboru na aplikację]

Art. 66. [Limity przyjęć na aplikację]

Art. 67. [Komisje kwalifikacyjne; zakres i terminy egzaminu wstępnego]

Art. 68. [Ogłoszenie o egzaminie wstępnym; elementy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego]

Art. 69. [Złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego]

Art. 70. [Opłata za udział w egzaminie wstępnym]

Art. 71. [Zwrot części opłaty za udział w egzaminie wstępnym]

Art. 72. [Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego]

Art. 73. [Zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny]

Art. 74. [Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przygotowywanych pytań testowych; wynagrodzenie za udział w pracach zespołu do przygotowania pytań testowych]

Art. 75. [Wykaz tytułów aktów prawnych będących podstawą opracowania pytań testowych na egzamin wstępny; przygotowanie zestawu pytań testowych]

Art. 76. [Wydruk i doręczenie zestawów pytań testowych – zakres stosowania przepisów o zamówieniach publicznych]

Art. 77. [Delegacja ustawowa]

Art. 78. [Powołanie komisji kwalifikacyjnej]

Art. 79. [Skład, zadania, kadencja i obsługa administracyjna komisji kwalifikacyjnej]

Art. 80. [Wygaśnięcie członkostwa w komisji kwalifikacyjnej; odwołanie członka komisji kwalifikacyjnej]

Art. 81. [Wyłączenie członka komisji kwalifikacyjnej z jej prac]

Art. 82. [Zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym]

Art. 83. [Obecność członków komisji egzaminacyjnej na egzaminie wstępnym; konsekwencje nieobecności lub spóźnienia się na egzamin wstępny; zakaz korzystania z pomocy na egzaminie wstępnym; wykluczenie z egzaminu wstępnego]

Art. 84. [Rozwiązanie i sprawdzenie testu na egzaminie wstępnym]

Art. 85. [Protokół z przebiegu egzaminu wstępnego]

Art. 86. [Uchwała o wyniku egzaminu wstępnego; publikacja wyników egzaminu wstępnego]

Art. 87. [Delegacja ustawowa]

Oddział 2. Aplikacja

Art. 88. [Wymagania wobec aplikantów; wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych]

Art. 89. [Uchwała w sprawie wpisu na listę aplikantów komorniczych]

Art. 90. [Doręczenie Ministrowi Sprawiedliwości uchwały o wpisie na listę aplikantów komorniczych]

Art. 91. [Sprzeciw Ministra Sprawiedliwości]

Art. 92. [Ślubowanie aplikanta]

Art. 93. [Czas trwania aplikacji; szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego]

Art. 94. [Ramowy program aplikacji]

Art. 95. [Opłaty za aplikację]

Art. 96. [Obowiązek zatrudnienia aplikanta]

Art. 97. [Obowiązki aplikantów]

Art. 98. [Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu aplikanta]

Art. 99. [Zawieszenie aplikanta w czynnościach]

Art. 100. [Wygaśnięcie z mocy prawa wpisu na listę aplikantów komorniczych]

Art. 101. [Skreślenie z listy aplikantów komorniczych]

Art. 102. [Rezygnacja aplikanta z odbywania aplikacji]

Art. 103. [Delegacja ustawowa – organizacja i przebieg aplikacji]

Oddział 3. Egzamin komorniczy

Art. 104. [Zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin komorniczy]

Art. 105. [Zgłaszanie propozycji zadań]

Art. 106. [Wydruk i doręczenie zadań na egzamin komorniczy – zakres stosowania przepisów o zamówieniach publicznych]

Art. 107. [Delegacja ustawowa – tryb i sposób działania, obsługa administracyjna zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin komorniczy, wynagrodzenie członków zespołu, tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań]

Art. 108. [Warunki przystąpienia do egzaminu komorniczego; termin egzaminu komorniczego]

Art. 109. [Powołanie komisji egzaminacyjnych]

Art. 110. [Skład komisji egzaminacyjnej]

Art. 111. [Obsługa administracyjna komisji egzaminacyjnej; koszty przeprowadzenia egzaminu komorniczego]

Art. 112. [Ogłoszenie o egzaminie komorniczym]

Art. 113. [Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego]

Art. 114. [Dokumenty i oświadczenia dołączane do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego]

Art. 115. [Opłata za udział w egzaminie komorniczym]

Art. 116. [Płatny urlop na przygotowanie się do egzaminu komorniczego]

Art. 117. [Części egzaminu komorniczego]

Art. 118. [Obecność członków komisji egzaminacyjnej na egzaminie komorniczym; konsekwencje nieobecności lub spóźnienia się na egzamin komorniczy; dozwolone pomoce na egzaminie komorniczym; wykluczenie z egzaminu komorniczego]

Art. 119. [Ocena egzaminu komorniczego]

Art. 120. [Uchwała o wyniku egzaminu komorniczego; publikacja wyników egzaminu komorniczego]

Art. 121. [Ponowne przystąpienie do egzaminu komorniczego]

Art. 122. [Protokół z przebiegu egzaminu komorniczego]

Art. 123. [Delegacja ustawowa – zgłaszanie kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej, dokumenty dołączane do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu komorniczego]

Art. 124. [Odwołanie do komisji odwoławczej]

Art. 125. [Powołanie komisji odwoławczej]

Art. 126. [Skład komisji odwoławczej]

Art. 127. [Zadania komisji odwoławczej; podejmowanie uchwał; skarga do sądu administracyjnego]

Art. 128. [Delegacja ustawowa – zgłaszanie kandydatów na członków komisji odwoławczej, wynagrodzenie, tryb działania komisji odwoławczej]

Rozdział 7. Asesorzy

Art. 129. [Wymagania na stanowisko asesora]

Art. 130. [Złożenie wniosku o powołanie na stanowisko asesora]

Art. 131. Decyzja o powołaniu na stanowisko asesora; czas trwania asesury komorniczej

Art. 132. [Odmowa powołania na stanowisko asesora]

Art. 133. [Wykaz asesorów komorniczych]

Art. 134. [Obowiązek zatrudnienia asesora]

Art. 135. [Obowiązek zawarcia umowy o pracę z komornikiem]

Art. 136. [Ślubowanie asesora]

Art. 137. [Konsekwencje odmowy złożenia lub niezłożenia ślubowania]

Art. 138. [Kompetencje asesora]

Art. 139. [Wystawienie zlecenia dokonania czynności przez asesora]

Art. 140. [Kontrola prawidłowości czynności dokonywanych przez asesora]

Art. 141. [Skierowanie asesora na badania lekarskie]

Art. 142. [Zawieszenie asesora w czynnościach]

Art. 143. [Ustanie zawieszenia asesora w czynnościach]

Art. 144. [Przesłanki odwołania asesora z zajmowanego stanowiska]

Art. 145. [Odwołanie asesora z zajmowanego stanowiska będące następstwem prawomocnego skazania]

Art. 146. [Wygaśnięcie z mocy prawa powołania na stanowisko asesora]

Art. 147. [Rezygnacja asesora]

Art. 148. [Ponowne powołanie na stanowisko asesora]

Rozdział 8. Koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii

Art. 149. [Opłata egzekucyjna]

Art. 150. [Wynagrodzenie prowizyjne przysługujące komornikowi]

Art. 151. [Obowiązek rozliczenia przez komornika podatków a wysokość wynagrodzenia prowizyjnego]

Art. 152. [Koszty działalności egzekucyjnej komornika]

Art. 153. [Zatrudnianie osób przez komornika]

Art. 154. [Wyłączenie spod egzekucji ruchomości będących wyposażeniem kancelarii; przechowywanie wyegzekwowanych środków pieniężnych na odrębnym rachunku bankowym]

Art. 155. [Akta sprawy]

Art. 156. [Urządzenia ewidencyjne]

Art. 157. [Delegacja ustawowa – sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji]

Art. 158. [System teleinformatyczny do prowadzenia i przechowywania dokumentacji]

Art. 158a. [Delegacja ustawowa – tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym]

Art. 158b. [Wnoszenie pism procesowych za pomocą konta w systemie teleinformatycznym do prowadzenia i przechowywania dokumentacji]

Art. 159. [Dostęp Ministra Sprawiedliwości do informacji w systemie teleinformatycznym]

Art. 159a. [Zabezpieczenie danych osobowych zawartych w systemie informatycznym]

Art. 160. [Moc dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego]

Art. 161. [Przyznanie Skarbowi Państwa uprawnień do programów komputerowych obsługujących komornicze systemy informatyczne]

Art. 162. [Wynagrodzenie za uprawnienia do programu komputerowego przyznane Skarbowi Państwa]

Art. 163. [Dokumentacja przechowywana w siedzibie kancelarii]

Art. 164. [Przechowywanie akt spraw i urządzeń ewidencyjnych przez Krajową Radę Komorniczą]

Art. 164a. [Sposób wykonania przez komornika obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych; realizacja przez komornika obowiązku zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych; żądanie sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych]

Rozdział 9. Nadzór nad komornikami

Art. 165. [Zakres nadzoru nad komornikami]

Art. 166. [Nadzór judykacyjny]

Art. 167. [Organy nadzoru administracyjnego]

Art. 168. [Czynności podejmowane w ramach nadzoru administracyjnego]

Art. 169. [Uprawnienia osób powołanych do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników oraz organów nadzoru administracyjnego]

Art. 170. [Żądanie udzielenia wyjaśnień]

Art. 171. [Sprawowanie nadzoru zwierzchniego przez Ministra Sprawiedliwości]

Art. 172. [Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości]

Art. 173. [Kontrola finansowa kancelarii]

Art. 174. [Zlecenie wizytacji lub lustracji w kancelarii]

Art. 175. [Nadzór odpowiedzialny]

Art. 176. [Okresowe kontrole kancelarii w ramach nadzoru odpowiedzialnego]

Art. 177. [Odstąpienie od przeprowadzenia kolejnej kontroli]

Art. 178. [Delegacja ustawowa – szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli]

Art. 179. [Rozpatrywanie skarg na komornika]

Art. 180. [Sprawozdanie i zbiorcze dane o sygnalizacjach naruszeń prawa i wytknięciach uchybień]

Art. 181. [Uprawnienia nadzorcze prezesa sądu okręgowego]

Art. 182. [Uprawnienia nadzorcze prezesa sądu apelacyjnego]

Art. 183. [Uprawnienia sędziego wizytatora]

Art. 184. [Wymagania wobec sędziego pełniącego obowiązki sędziego wizytatora]

Art. 185. [Wyłączenie sędziego wizytatora z wizytacji lub lustracji kancelarii w przypadku wątpliwości co do bezstronności]

Art. 186. [Roczne sprawozdanie z działalności komornika]

Art. 187. [Delegacja ustawowa – szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii]

Art. 188. [Nadzór nad komornikami sprawowany przez Krajową Radę Komorniczą]

Art. 189. [Zadania i uprawnienia rzecznika dyscyplinarnego]

Art. 190. [Wybór komorników wizytatorów]

Art. 191. [Wymagania na stanowisku komornika wizytatora]

Art. 192. [Wygaśnięcie powołania na funkcję komornika wizytatora]

Art. 193. [Wizytacje lub lustracje dokonywane przez komorników wizytatorów]

Art. 194. [Przekazywanie Krajowej Radzie Komorniczej i prezesom sądów okręgowych protokołów wizytacji i poleceń powizytacyjnych]

Rozdział 10. Samorząd komorniczy

Art. 195. [Zadania samorządu komorniczego]

Art. 196. [Organy samorządu komorniczego; osobowość prawna; prowadzenie działalności gospodarczej]

Art. 197. [Krajowa Rada Komornicza]

Art. 198. [Wybór i kadencja członków Krajowej Rady Komorniczej]

Art. 199. [Wybór Prezesa i wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej]

Art. 200. [Podejmowanie i wykonywanie uchwał Krajowej Rady Komorniczej; podział czynności między członków Krajowej Rady Komorniczej; regulamin pracy]

Art. 201. [Kompetencje Prezesa Krajowej Rady Komorniczej]

Art. 202. [Zakres działania Krajowej Rady Komorniczej]

Art. 203. [Potwierdzanie danych do weryfikacji podpisu elektronicznego używanego przez komornika]

Art. 204. [Krajowa Komisja Rewizyjna]

Art. 205. [Izba komornicza]

Art. 206. [Organy izby komorniczej]

Art. 207. [Zwołanie walnego zgromadzenia izby komorniczej; udział asesorów i aplikantów w walnym zgromadzeniu]

Art. 208. [Kompetencje walnego zgromadzenia izby komorniczej]

Art. 209. [Uchwały walnego zgromadzenia izby komorniczej]

Art. 210. [Skład rady izby komorniczej; podział czynności między członków izby komorniczej; regulamin pracy]

Art. 211. [Rada izby komorniczej]

Art. 212. [Zakres działania rady izby komorniczej]

Art. 213. [Komisja rewizyjna w izbie komorniczej]

Art. 214. [Nadzór zwierzchni nad samorządem komorniczym sprawowany przez Ministra Sprawiedliwości]

Art. 215. [Uchylenie przez Sąd Najwyższy sprzecznej z prawem uchwały organu samorządu komorniczego]

Art. 216. [Prowadzenie list komorników, zastępców komorników i aplikantów oraz wykazu asesorów]

Art. 217. [Lista komorników]

Art. 218. [Lista zastępców komorników]

Art. 219. [Wykaz asesorów komorniczych]

Art. 220. [Lista aplikantów komorniczych]

Art. 221. [Ujawnianie na liście komorników informacji o niezatartych karach dyscyplinarnych; dostęp sądów i Ministra Sprawiedliwości do list i wykazu prowadzonych przez Krajową Radę Komorniczą]

Rozdział 11. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 222. [Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej]

Art. 223. [Stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej]

Art. 224. [Kary dyscyplinarne; podanie treści orzeczenia dyscyplinarnego do wiadomości publicznej; obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego; zatarcie kar dyscyplinarnych]

Art. 225. [Odpowiedzialność dyscyplinarna aplikantów i asesorów]

Art. 226. [Kary dyscyplinarne dla aplikantów i asesorów; obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego; zatarcie kar dyscyplinarnych]

Art. 227. [Przedawnienie dyscyplinarne]

Art. 228. [Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]

Art. 229. [Pełnomocnicy Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym]

Art. 230. [Komisja dyscyplinarna]

Art. 231. [Powołanie członków komisji dyscyplinarnej; obsługa komisji dyscyplinarnej]

Art. 232. [Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej przed upływem kadencji]

Art. 233. [Niezawisłość członków komisji dyscyplinarnej; ustalenia dokonywane przez komisję dyscyplinarną]

Art. 234. [Zadania przewodniczącego komisji dyscyplinarnej]

Art. 235. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym]

Art. 236. [Rzecznik dyscyplinarny]

Art. 237. [Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscyplinarnego]

Art. 238. [Odwołanie zastępców rzecznika dyscyplinarnego]

Art. 239. [Obrońca obwinionego]

Art. 240. [Wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego]

Art. 241. [Kara pieniężna nakładana na świadka lub biegłego; przymusowe sprowadzenie świadka]

Art. 242. [Zawieszenie komornika w czynnościach]

Art. 243. [Złożenie wniosku o ukaranie]

Art. 244. [Umorzenie dochodzenia dyscyplinarnego]

Art. 245. [Jawność postępowania dyscyplinarnego; wyznaczenie rozprawy]

Art. 246. [Zasada rozpoznania sprawy na jednej rozprawie; odroczenie rozprawy]

Art. 247. [Odbycie rozprawy mimo niestawiennictwa stron]

Art. 248. [Skarga na przewlekłość postępowania]

Art. 249. [Odstąpienie od przeprowadzenia postępowania dowodowego]

Art. 250. [Wymierzenie kary przez komisję dyscyplinarną]

Art. 251. [Uzasadnienie orzeczenia komisji dyscyplinarnej]

Art. 252. [Odwołanie do sądu apelacyjnego od orzeczenia komisji dyscyplinarnej]

Art. 253. [Kasacja do Sądu Najwyższego]

Art. 254. [Podstawy kasacji]

Art. 255. [Wniesienie i rozpoznanie kasacji]

Art. 256. [Wytknięcie uchybienia składowi komisji dyscyplinarnej]

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »