Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Komentarz - Adam Twarowski

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Komentarz

Adam Twarowski

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-490-4
Data wydania 12 luty 2024
Język: Polski
Liczba stron: 450
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 450
Rozmiar pliku: 634,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta reguluje rozliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia ze szpitalami w oparciu o jakość świadczonych usług mierzoną przez wskaźniki odnoszące się do trzech obszarów: klinicznego, konsumenckiego i zarządczego. Wprowadza również rekompensaty za błędy medyczne bez orzekania o winie.

Komentarz przedstawia nowe rozwiązania dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą w następujących obszarach:
• autoryzacji;
• wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem;
• akredytacji;
• rejestrów medycznych.

Opracowanie omawia również sposoby monitorowania i doskonalenia jakości udzielanych świadczeń poprzez poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia, udoskonalanie praktyki klinicznej, polepszenie bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta czy systematyczną ocenę jakości świadczeń opieki zdrowotnej finansowana ze środków publicznych i upublicznianie tych informacji.

Komentarz jest przeznaczony dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Może stanowić cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również prawników praktyków, przede wszystkim sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Spis treści

Wykaz skrótów  .............................................................................. 9

Wstęp  ............................................................................................. 13

USTAWA z dnia 16 czerwca 2023 r. – o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta ........................................ 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................ 19

Art.  1. [Przedmiot regulacji] ................................................. 19

Art.  2. [Definicje] ................................................................. 25

Art.  3. [Elementy systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta] ....................................... 53

Art.  4. [Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej] ....................... 54

Art.  5. [Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wartości realizacji wskaźników jakości opieki zdrowotnej] .............................................................. 73

Rozdział 2. Autoryzacja .................................................................. 84

Art.  6. [Definicja autoryzacji] ............................................... 84

Art.  7. [Warunki uzyskania autoryzacji] ................................ 105

Art.  8. [Okres, na jaki wydaje się autoryzację; autoryzacja warunkowa] ............................................................. 115

Art.  9. [Elementy i złożenie wniosku o autoryzację] ............. 124

Art.  10. [Rozpatrzenie wniosku o autoryzację] ....................... 133

Art.  11. [Wizyta autoryzacyjna] .............................................. 137

Art.  12. [Wskazanie uchybień i wskazanie terminu na ich usunięcie] ................................................................. 151

Art.  13. [Wydanie, odmowa wydania, cofnięcie autoryzacji] ............................................................... 155

Art.  14. [Złożenie kolejnego wniosku o autoryzację po wcześniejszej odmowie lub cofnięciu autoryzacji] .... 161

Art.  15. [Zmiana autoryzacji] ................................................. 162

Art.  16. [Publikacja w BIP informacji związanych z autoryzacją] ........................................................... 164

Art.  17. [Delegacja ustawowa] ............................................... 165

Rozdział 3. Wewnętrzny system .................................................... 166

Art.  18. [Obowiązek prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem] ................. 166

Art.  19. [Osoba odpowiedzialna za prowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem] .................................................. 234

Art.  20. [Ankieta badania opinii i doświadczeń pacjenta] ...... 235

Rozdział 4. Akredytacja w ochronie zdrowia ................................ 240

Oddział 1. Przepisy ogólne ............................................................... 240

Art.  21. [Cel akredytacji; certyfikat akredytacyjny] ................. 240

Art.  22. [Standardy akredytacyjne] ........................................ 260

Art.  23. [Publikacja w BIP informacji związanych z akredytacją] ........................................................... 266

Art.  24. [Analiza i aktualizacja standardów akredytacyjnych] ....................................................... 267

Art.  25. [Sposób dokonywania oceny stopnia spełnienia standardów akredytacyjnych] ................................... 268

Oddział 2. Procedura oceniająca ....................................................... 273

Art.  26. [Etapy procedury oceniającej; wniosek o akredytację] ........................................................... 273

Art.  27. [System Monitorowania Wniosków o Udzielenie Akredytacji] ............................................................... 280

Art.  28. [Ocena wstępna wniosku o akredytację] ................... 282

Art.  29. [Termin na przeprowadzenie procedury oceniającej] ............................................................... 285

Art.  30. [Zawiadomienie o przeprowadzeniu przeglądu akredytacyjnego] ...................................................... 287

Art.  31. [Wizytatorzy] ............................................................ 293

Art.  32. [Uprawnienia wizytatorów] ...................................... 302

Art.  33. [Ocena punktowa spełnienia pojedynczych standardów akredytacyjnych dokonywana przez wizytatorów] ............................................................ 306

Art.  34. [Przygotowanie raportu z przeglądu akredytacyjnego] ...................................................... 306

Art.  35. [Udostępnienie raportu z przeglądu akredytacyjnego; wnoszenie zastrzeżeń] .................. 307

Oddział 3. Udzielenie lub odmowa udzielenia akredytacji ................ 316

Art.  36. [Rekomendacja Rady Akredytacyjnej w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji] ....... 316

Art.  37. [Udzielenie lub odmowa udzielenia akredytacji] ....... 317

Art.  38. [Przeprowadzenie procedury oceniającej w okresie ważności akredytacji] ................................................ 325

Art.  39. [Okres ważności akredytacji] ..................................... 327

Art.  40. [Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej] ............................................................... 342

Art.  41. [Delegacja ustawowa] ............................................... 346

Art.  42. [Nabór kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora] ............................................................... 349

Art.  43. [Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora; okresowe testy wiedzy] ............................................. 354 

Art.  44. [Wynagrodzenie wizytatora oraz koordynatora] ....... 360

Art.  45. [Brak zwrotu kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia] ...................................................... 363

Art.  46. [Lista wizytatorów] ................................................... 363

Oddział 4. Rada Akredytacyjna ......................................................... 366

Art.  47. [Zadania Rady Akredytacyjnej] .................................. 366

Art.  48. [Skład Rady Akredytacyjnej] ...................................... 369

Art.  49. [Wymagania wobec członków Rady Akredytacyjnej] ......................................................... 377

Art.  50. [Oświadczenia składane przez kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej oraz przez członków Rady Akredytacyjnej] ................................................. 381

Art.  51. [Wyłączenie członka Rady Akredytacyjnej od udziału w przygotowywaniu rekomendacji] .......................... 388

Art.  52. [Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej; tryb pracy Rady Akredytacyjnej] ....... 393

Art.  53. [Świadczenia przysługujące członkom Rady Akredytacyjnej] ......................................................... 396

Rozdział 5. Zmiany w przepisach ................................................... 402

Art.  54. .................................................................................. 402

Art.  55. .................................................................................. 405

Art.  56. .................................................................................. 405

Art.  57. .................................................................................. 406

Rozdział 6. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ....... 420

Art.  58. .................................................................................. 420

Art.  59. .................................................................................. 421

Art.  60. .................................................................................. 421

Art.  61. .................................................................................. 435

Art.  62. .................................................................................. 436

Art.  63. .................................................................................. 438

Art.  64. .................................................................................. 438

Art.  65. .................................................................................. 440

Art.  66. .................................................................................. 445

Art.  67. .................................................................................. 445

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »