Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz - Marek Szydło

Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz

Marek Szydło

88,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2392-5
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 558
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
88,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisów ustaw odrębnych, odnoszących się do problematyki gospodarki komunalnej. W opracowaniu przywołane zostały liczne orzeczenia sądów polskich, dotyczące tytułowej problematyki, oraz przepisy prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa organów wspólnotowych. W opracowaniu autor stara się przybliżyć czytelnikowi istotne zagadnienia związane z wykonywaniem przez gminy zadań publicznych o charakterze gospodarczym. Ponieważ wiele przepisów ustawy budzi liczne wątpliwości oraz trudności w ich stosowaniu autor zaproponował stworzenie spójnego systemu prawa gospodarki komunalnej, który objąłby w sposób całościowy i uporządkowany aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych. Komentarz przeznaczony jest dla urzędów gmin i jednostek gospodarki komunalnej. Jego praktyczny charakter sprawia, iż stanowi on cenną pomoc we właściwym rozumieniu oraz stosowaniu przepisów ustawy.Dr hab. Marek Szydło adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku monografii, komentarza do ustawy oraz ponad 80 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach prawniczych, w tym obcojęzycznych. W latach 2003-2004 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zaś w 2007 r. został laureatem nagrody "Polityki" dla młodych naukowców. Zajmuje się również działalnością praktyczną: pracuje w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, prowadzi szkolenia dla sędziów i notariuszy, a także sporządza opinie prawne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przedsiębiorców.

Spis treści

Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 11
Gospodarka komunalna. Zagadnienia wstępne 13
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 23
Rozdział 1. Przepisy ogólne 23
Art. 1. [Pojęcie gospodarki komunalnej] 23 Art. 1a. [Pojęcie jednostek samorządu terytorialnego] 148 Art. 2. [Formy organizacyjnoprawne gospodarki komunalnej] 158 Art. 3. [Umowne powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej] 183 Art. 4. [Kompetencje organów jednostek samorządowych w zakresie wyboru sposobu i form gospodarki komunalnej oraz w zakresie kształtowania cen] 286 Art. 5. [Gospodarka komunalna a związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego] 333
Rozdział 2. Komunalne zakłady budżetowe 344
Art. 6. [Tworzenie, likwidowanie i przekształcanie komunalnych zakładów budżetowych] 344 Art. 7. [Działalność zakładów budżetowych wyłącznie w sferze użyteczności publicznej] 351 Art. 8. [Pracownicy komunalnych zakładów budżetowych] 354
Rozdział 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 358
Art. 9. [Samorządowe spółki z o.o. i akcyjne] 358 Art. 10. [Gospodarka komunalna poza sferą użyteczności publicznej] 387 Art. 10a. [Rady nadzorcze w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego] 431 Art. 10b. [Rady nadzorcze w spółkach zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego] 447 Art. 11. (skreślony) 452 Art. 12. [Udziały i akcje w spółkach samorządowych] 452 Art. 13. [Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółki samorządowe] 470
Rozdział 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych 486
Art. 14. [Przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] 486 Art. 15. [Czynności związane z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] 493 Art. 16. [Reżim prawny spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] 497 Art. 17. [Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie oraz zarząd w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych] 493 Art. 18. [Rada nadzorcza w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych] 503 Art. 19. [Status pracowników w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych] 519 Art. 20. (uchylony) 524 Art. 21. [Niestosowanie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji] 524 Art. 22. [Likwidacja zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki samorządowej] 527 Art. 23. [Konsekwencje majątkowe likwidacji zakładu budżetowego, zlikwidowanego w celu utworzenia spółki samorządowej] 532
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe 538
Art. 24. [Zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym] 538 Art. 25. [Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych] 539 Art. 26. [Zmiany w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych] 540 Art. 27. [Dostosowanie statutów spółek samorządowych] 540 Art. 28. [Wejście ustawy w życie] 541
Wykaz orzeczeń 543
Bibliografia 549
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »