Ustawa o broni i amunicji. Komentarz - Cezary Kąkol

Ustawa o broni i amunicji. Komentarz

Cezary Kąkol

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-377-4
Data wydania 1 sierpnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 397
Rozmiar pliku: 6,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz kompleksowo omawia praktyczne aspekty prawa do posiadania broni i amunicji wskazane nie tylko w samej ustawie o broni i amunicji, lecz także w aktach wykonawczych do tej ustawy.

W opracowaniu zawarto odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. zasad i warunków:
– wydawania i cofania pozwoleń na broń,
– rejestracji broni,
– dysponowania bronią i amunicją,
– przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– przywozu z zagranicy i wywozu zza granicę broni i amunicji
– posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców.

W książce wyjaśniono, na jakich zasadach mogą funkcjonować strzelnice oraz jak kształtuje się odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia uregulowane w ustawie o broni i amunicji.

Opracowanie zawiera również wzory formularzy i zaświadczeń, wymaganych do pozyskania i zgodnego z prawem posiadania broni oraz amunicji, a także wskazanie wysokości naliczanych z tego tytułu opłat administracyjnych.

Komentarz uwzględnia liczne orzecznictwo sądów administracyjnych istotne z punktu widzenia reglamentacji dostępu do broni i amunicji, a także przepisy wewnętrzne Policji oraz przepisy prawa międzynarodowego, które odnoszą się do tego zagadnienia.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji | str. 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 15
Art. 2. [Zakaz nabywania, posiadania oraz zbywania broni i amunicji] | str. 26
Art. 3. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] | str. 28
Art. 4. [Definicje] | str. 34
Art. 5. [Istotne części broni lub amunicji] | str. 44
Art. 6. [Przeróbki broni] | str. 49
Art. 6a. (uchylony) | str. 50
Art. 7. [Definicja broni palnej. Rodzaje broni palnej] | str. 50
Art. 7a. [Karta broni palnej] | str. 56
Art. 8. [Broń pneumatyczna] | str. 58
Art. 8a. [Obowiązek informacyjny Komendanta Głównego Policji] | str. 60

Rozdział 2. Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni... oraz dysponowania bronią i amunicją | str. 62
Art. 9. [Obowiązek posiadania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni] | str. 62
Art. 10. [Warunki wydania pozwolenia na broń] | str. 73
Art. 10a. [Warunki wydania karty broni palnej] | str. 95
Art. 10b. [Uprawianie sportów strzeleckich] | str. 101
Art. 11. [Odstępstwa od obowiązku posiadania pozwolenia na broń] | str. 104
Art. 12. [Decyzja o pozwoleniu na broń. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni] | str. 115
Art. 12a. [Nabywanie broni lub amunicji na odległość] | str. 122
Art. 13. [Rejestracja broni] | str. 125
Art. 14. [Nabywanie amunicji] | str. 132
Art. 15. [Przesłanki negatywne wydania pozwolenia na broń] | str. 136
Art. 15a. [Badania lekarskie i psychologiczne] | str. 152
Art. 15b. [Lekarze przeprowadzający badania lekarskie] | str. 155
Art. 15c. [Psycholodzy przeprowadzający badania psychologiczne] | str. 157
Art. 15d. [Utrata uprawnień do wydawania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych] | str. 158
Art. 15e. [Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne] | str. 162
Art. 15f. [Wydanie orzeczenia lekarskiego] | str. 163
Art. 15g. [Wydanie orzeczenia psychologicznego] | str. 164
Art. 15h. [Odwołanie od orzeczenia] | str. 165
Art. 15i. [Kontrole związane z wydawaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych] | str.  169
Art. 15j. [Protokół z przeprowadzanych czynności kontrolnych] | str. 172
Art. 15k. [Dokumentacja związana z badaniami psychologicznymi] | str. 175
Art. 15l. [Delegacja ustawowa] | str. 177
Art. 16. [Egzamin przed wydaniem pozwolenia na broń] | str. 180
Art. 17. [Przesłanki odmowy wydania pozwolenia na broń] | str. 186
Art. 18. [Cofnięcie pozwolenia na broń] | str. 190
Art. 19. [Odebranie broni i amunicji] | str. 203
Art. 20. [Forma decyzji administracyjnej] | str. 213
Art. 21. [Warunki dopuszczalności zbywania broni i amunicji] | str. 215
Art. 22. [Obowiązek zbycia oraz zdeponowania broni i amunicji] | str. 217
Art. 23. [Zasady deponowania broni i amunicji] | str. 219
Art. 24. [Delegacja ustawowa – szczegółowe zasady deponowania i niszczenia broni i amunicji] | str. 224
Art. 25. [Obowiązek zawiadomienia o utracie broni] | str. 228
Art. 26. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu] | str. 232
Art. 27. [Kontrola wykonywania obowiązków. Rejestry broni] | str. 235
Art. 28. [Użyczanie broni i amunicji] | str. 239
Art. 29. [Świadectwo broni] | str. 242
Art. 30. [Dopuszczenie do posiadania broni] | str. 245
Art. 31. [Delegacja ustawowa – wzory legitymacji i zaświadczeń, organy wydające pozwolenia na broń żołnierzom zawodowym] | str. 249
Art. 32. [Przechowywanie oraz noszenie broni i amunicji] | str. 254
Art. 33. [Wprowadzenie zakazu noszenia broni] | str. 263

Rozdział 3. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców | str. 267
Art. 34. [Wymóg uzyskania zaświadczenia] | str. 267
Art. 35. [Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego] | str. 269
Art. 36. [Przesyłanie broni i amunicji pocztą] | str. 272
Art. 37. [Przywóz broni i amunicji spoza UE] | str. 278
Art. 37a. [Uprzednia zgoda przewozowa] | str. 281
Art. 38. [Zgoda na wywóz broni i amunicji za granicę] | str. 283
Art. 39. [Broń i amunicja należące do członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych] | str. 285
Art. 40. [Broń i amunicja należące do innych cudzoziemców] | str. 289
Art. 41. [Przywóz broni i amunicji z zagranicy i wywóz jej za granicę przez cudzoziemców] | str. 290
Art. 42. [Turystyka łowiecka i sporty strzeleckie cudzoziemców] | str. 294
Art. 43. [Nabywanie broni i amunicji przez cudzoziemców] | str. 301
Art. 43a. [Odmowa poświadczenia zgody przewozowej] | str. 312
Art. 44. [Delegacja ustawowa – wzory dokumentów] | str. 314
Art. 44a. [Przemieszczanie amunicji w UE] | str. 327

Rozdział 4. Strzelnice | str. 328
Art. 45. [Używanie broni na strzelnicach] | str. 328
Art. 46. [Regulamin strzelnicy] | str. 330
Art. 47. [Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy] | str. 333
Art. 48. [Delegacja ustawowa – wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania strzelnic] | str. 339
Art. 49. [Wyłączenie stosowania przepisów o strzelnicach] | str. 340

Rozdział 5. Przepisy karne | str. 342
Art. 50. [Porzucenie broni lub amunicji] | str. 342
Art. 51. [Naruszenia przepisów będące wykroczeniami] | str. 350

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 382
Art. 52. [Pozwolenia na broń wydane przed wejściem w życie ustawy] | str. 382
Art. 53. [Postępowanie niezakończone przed wejściem w życie ustawy] | str. 382
Art. 54. [Abolicja] | str. 382
Art. 55. [Przepis derogacyjny] | str. 383
Art. 56. [Wejście w życie ustawy] | str. 383

Orzecznictwo | str. 385

Literatura | str. 391

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »