Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Komentarz - Mikołaj Turzyński

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Komentarz

Mikołaj Turzyński

80,16 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2386-4
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 386
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
80,16 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz jest pierwszym w Polsce tak kompletnym opracowaniem poświęconym zawodowi biegłego rewidenta oraz standardom kierującym wykonywaniem zawodu.

Spis treści

Wykaz skrótów 13

Wprowadzenie 17

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań fi nansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. Nr 77, poz. 649) 21

Rozdział 1. Przepisy ogólne 21
Uwagi wstępne 21
Art. 1. [Zakres regulacji objętych ustawą] 22
Art. 2. [Definicje stosowane w ustawie] 23
Przepisy ogólne - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 31
W świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
i Kontroli Jakości - cel badania sprawozdań fi nansowych,
charakterystyka sprawozdawczości finansowej 40

Rozdział 2. Biegli rewidenci 45
Uwagi wstępne 45
Art. 3. [Zawód biegłego rewidenta] 48
Art. 4. [Obowiązki biegłego rewidenta] 49
Art. 5. [Rejestr biegłych rewidentów] 50
Art. 6. [Skład Komisji egzaminacyjnej] 53
Art. 7. [Zadania Komisji egzaminacyjnej] 56
Art. 8. [Organizacja czynności egzaminacyjnych] 56
Art. 10. [Rejestr biegłych rewidentów] 64
Art. 11. [Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów] 66
Art. 12. [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do
uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 67
Biegli rewidenci - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 68
W świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
i Kontroli Jakości - cel i charakterystyka zawodu biegłego
rewidenta 73

Rozdział 3. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów 88
Uwagi wstępne 88
Art. 13. [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów] 91
Art. 14. [Prawo wyborcze biegłych rewidentów] 91
Art. 15. [Osobowość prawna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 91
Art. 16. [Zadania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 92
Art. 17. [Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 93
Art. 18. [Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów] 93
Art. 19. [Wybory do organów Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 95
Art. 20. [Zadania Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów] 95
Art. 21. [Zadania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 97
Art. 22. [Skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 100
Art. 23. [Skład i zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej] 101
Art. 24. [Skład i zadania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego] 102
Art. 25. [Zadania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego] 103
Art. 26. [Skład i zadania Krajowej Komisji Nadzoru] 104
Art. 27. [Czynności pokontrolne Krajowej Komisji Nadzoru] 107
Art. 28. [Obsługa organizacyjno-kancelaryjna Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów] 111
Art. 29. [Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 111
Art. 30. [Opłaty z tytułu nadzoru] 112

Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów 114
Uwagi wstępne 114
Art. 31. [Ogólne zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych
rewidentów] 115
Art. 32. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym] 117
Art. 33. [Obrońcy obwinionego] 118
Art. 34. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne] 118
Art. 35. [Kontynuacja postępowania dyscyplinarnego] 118
Art. 36. [Zakres postępowania dyscyplinarnego] 119
Art. 37. [Wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego] 120
Art. 38. [Rozprawa przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym] 121
Art. 39. [Ujawnienie innego przewinienia w toku rozprawy] 121
Art. 40. [Orzeczenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego] 122
Art. 41. [Odwołanie do sądu pierwszej instancji] 122
Art. 42. [Prawo wglądu do akt i żądania informacji] 123
Art. 43. [Koszty postępowania dyscyplinarnego] 123
Art. 44. [Wykonanie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu
biegłego rewidenta] 124
Art. 45. [Niezawisłość członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego] 124
Art. 46. [Stosowanie Kodeksu postępowania karnego
w postępowaniu dyscyplinarnym] 124

Rozdział 5. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań
fi nansowych 125
Uwagi wstępne 125
Art. 47. [Formy prowadzenia działalności przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań fi nansowych] 127
Art. 48. [Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań fi nansowych] 130
Art. 49. [Obowiązki podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań fi nansowych] 131
Art. 50. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych] 132
Art. 51. [Odpowiedzialność podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań fi nansowych] 133
Art. 52. [Wnoszenie opłat przez podmiot uprawniony do badania
sprawozdań fi nansowych] 134
Art. 53. [Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
fi nansowych] 135
Art. 54. [Skreślenie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań fi nansowych z listy] 138
Art. 55. [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do
uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie
wpisu lub skreślenia z listy] 139
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finanosowych-
komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 139

Rozdział 6. Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej 143
Uwagi wstępne 143
Art. 56. [Obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej] 144
Art. 57. [Zakaz ingerowania w czynności rewizyjne w sposób
zagrażający niezależności i obiektywizmowi] 147
Art. 58. [Obowiązek informowania o przyjęciu korzyści
majątkowej przez funkcjonariusza publicznego] 148
Art. 59. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej] 148
Art. 60. [Kształtowanie wynagrodzenia za czynności rewizji
fi nansowej] 150
Art. 61. [Biegły rewident grupy] 150
Art. 62. [Zastąpienie biegłego rewidenta lub podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych przez
innego biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do
badania sprawozdań fi nansowych] 152
Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji fi nansowej -
komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 153
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Dokumentacja badania -
MSRF 230 160
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Komunikowanie się
z osobami sprawującymi nadzór - MSRF 260 165
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Postępowanie
biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka -
MSRF 330 174
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Badanie wartości
szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej
i powiązanych ujawnień - MSRF 540 186
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Podmioty powiązane -
MSRF 550 208
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Późniejsze zdarzenia
(zdarzenia po dacie sprawozdań fi nansowych) - MSRF 560 226
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Pisemne oświadczenia-
MSRF 580 233
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Badanie sprawozdań
finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części
grupy) - MSRF 600 241
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Odpowiedzialność
biegłego rewidenta dotycząca innych informacji
zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane
sprawozdanie finansowe - MSRF 720 270

Rozdział 7. Nadzór publiczny 273
Uwagi wstępne 273
Art. 63. [Utworzenie Komisji Nadzoru Audytowego] 275
Art. 64. [Zadania Komisji Nadzoru Audytowego] 275
Art. 65. [Skład Komisji Nadzoru Audytowego] 278
Art. 66. [Ograniczenia nakładane na członków Komisji Nadzoru
Audytowego] 279
Art. 67. [Powoływanie członków Komisji Nadzoru Audytowego] 280
Art. 68. [Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego] 281
Art. 69. [Organizacja prac Komisji Nadzoru Audytowego] 282
Art. 70. [Podejmowanie uchwał przez Komisję Nadzoru
Audytowego] 282
Art. 71. [Wynagrodzenie członków Komisji Nadzoru Audytowego] 283
Art. 72. [Zatwierdzanie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 284
Art. 73. [Ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji administracyjnych
wydanych przez Komisję Nadzoru Audytowego] 285
Art. 74. [Kontrola wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów
i działalności podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań fi nansowych] 285
Art. 75. [Organizacja czynności kontrolnych] 287
Art. 76. [Uprawnienia osoby przeprowadzającej kontrolę] 288
Art. 77. [Wyłączenie od udziału w kontroli] 289
Art. 78. [Sposób przeprowadzenia kontroli] 291
Art. 79. [Dokumentowanie ustaleń kontroli] 291
Art. 80. [Protokół kontroli] 293
Art. 81. [Odbiór protokołu] 294
Art. 82. [Kwestionowanie ustaleń kontroli] 295
Art. 83. [Działania pokontrolne] 296
Art. 84. [Kontrola realizacji zaleceń 298
Art. 85. [Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli] 298
Nadzór publiczny - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 299

Rozdział 8. Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
publicznego str301
Uwagi wstępne 301
Art. 86. [Komitet audytu] 303
Art. 87. [Informacja o podpisanych w roku poprzedzającym
umowach na wykonywanie czynności rewizji fi nansowej
z jednostkami zainteresowania publicznego] 306
Art. 88. [Obowiązki informacyjne podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych wykonującego czynności
rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego] 308
Art. 89. [Okres wykonywania czynności rewizyjnych przez
kluczowego biegłego rewidenta w jednostce zainteresowania
publicznego] 311
Art. 90. [Ograniczenie zajmowania stanowisk kierowniczych] 311
Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
publicznego - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 312

Rozdział 9. Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej
i państwami trzecimi 317
Uwagi wstępne 317
Art. 91. [Współpraca Komisji Nadzoru Audytowego z organami
nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej] 319
Art. 92. [Wszczęcie przez organy nadzoru publicznego z państw
Unii Europejskiej dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko
biegłemu rewidentowi] 320
Art. 93. [Udział przedstawicieli organu nadzoru publicznego
z państwa Unii Europejskiej w dochodzeniu dyscyplinarnym] 321
Art. 94. [Informowanie o podejmowaniu przez biegłego rewidenta
lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych działań niezgodnych z prawem Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej] 322
Art. 95. [Rejestr biegłych rewidentów z państw trzecich oraz
lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych z państw trzecich] 323
Art. 96. [Wpis do rejestru biegłego rewidenta z państwa trzeciego,
badającego sprawozdanie finansowe spółki zarejestrowanej
w państwie trzecim, której papiery wartościowe są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce] 323
Art. 97. [Wpis na listę podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych z państwa trzeciego, badającego
sprawozdanie finansowe spółki zarejestrowanej w państwie
trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym Polski] 325
Art. 98. [Uznanie systemu postępowania dyscyplinarnego, systemu
zapewnienia jakości i wymagań za równoważne z ustawowymi
oraz standardów za równoważne z Międzynarodowymi
Standardami Rewizji Finansowej] 327
Art. 99. [Nadzór Komisji Nadzoru Audytowego nad biegłym rewidentem
i podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych z państwa trzeciego] 328
Art. 100. [Odstąpienie od wpisu do rejestru biegłego rewidenta
z państwa trzeciego oraz od wpisu na listę podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego] 329
Art. 101. [Przekazanie dokumentacji rewizyjnej organowi nadzoru
publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi
do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego] 329
Art. 102. [Porozumienie z organem nadzoru publicznego z państwa
trzeciego] 331
Art. 103. [Odmowa przekazania dokumentacji organowi nadzoru
publicznego z państwa trzeciego] 332
Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami
trzecimi - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 333
Rozdział 10. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 340
Art. 104. [Zmiany w Prawie spółdzielczym] 340
Art. 105. [Zmiany w ustawie o rachunkowości] 340
Art. 106. [Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej] 342
Art. 107. [Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi] 342
Art. 108. [Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym] 343
Art. 109. [Obowiązki podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych] . 343
Art. 110. [Obowiązki biegłych rewidentów] 343
Art. 111. [Obowiązki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 344
Art. 112. [Stosowanie uprzednio obowiązujących przepisów
wykonawczych] 344
Art. 113. [Sprawy przed sądem dyscyplinarnym] 344
Art. 114. [Bieg terminów przedawnienia karalności] 345
Art. 115. [Komisja egzaminacyjna i postępowanie kwalifkacyjne] 345
Art. 116. [Ciągłość praw i obowiązków Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 345
Art. 117. [Powoływanie komitetu audytu] 346
Art. 118. [Obowiązywanie uchwał Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 346
Art. 119. [Składanie wniosków o rejestrację przez biegłych
rewidentów] 346
Art. 120. [Standardy rewizji finansowej] 346
Art. 121. [Utrata mocy ustawy z dnia 13 października 1994 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie] 347
Art. 122. [Wejście w życie ustawy] 347

Zakończenie 348
Skorowidz rzeczowy 363
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »