Ustawa krajobrazowa - Anna Staniewska

Ustawa krajobrazowa

Anna Staniewska

110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-253-2
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 248
Rozmiar pliku: 1022,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 248
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Anna Fogel doktor nauk prawnych; radca prawny; kierownik Zespołu Prawnych
Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Miesz-
kalnictwa w Warszawie; specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony
środowiska, zwłaszcza w przyrodniczych aspektach planowania przestrzennego; autor-
ka licznych publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
ochrony środowiska.

Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobra-
zowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzyma-
nie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie. Regulacja ta dokonuje zmian
w dziesięciu obowiązujących ustawach, w tym m.in.:
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając m.in.
defi nicje: reklamy, tablicy reklamowej czy krajobrazu priorytetowego oraz umożliwia-
jąc radzie gminy ustalanie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych; przewidziano także, jako zadanie własne sa-
morządu województwa, dokonywanie tzw. audytu krajobrazowego;
w ustawie o ochronie przyrody, zmieniając regulacje dotyczące tworzenia i funk-
cjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, da-
jąc sejmikom wojewódzkim możliwość wyznaczania tzw. stref ochrony krajobrazu
istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych regionu oraz określania wykazu
obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym;
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, umożliwiając radzie gminy wprowa-
dzenie nowej opłaty lokalnej, tj. opłaty reklamowej.
Autorzy komentarza zwracają uwagę zarówno na zagadnienia prawne, jak i na archi-
tektoniczne oraz geografi czne aspekty ochrony krajobrazu.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów samorządowych gmin, po-
wiatów i województw oraz prawników obsługujących te organy. Będzie pomocna dla
pracowników biur planowania przestrzennego, urbanistów, a także osób związanych
z działalnością reklamową.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Przedmowa 11
Wstęp 13 1. Historia ochrony i kształtowania krajobrazu w Polsce - zarys 13 2. Europejska Konwencja Krajobrazowa jako źródło obowiązków władz publicznych w zakresie ochrony krajobrazu 20 3. Znaczenie innych aktów prawa międzynarodowego dla ochrony i kształtowania krajobrazu 22
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 33
Wykaz orzecznictwa 235
Rekomendacje i deklaracje międzynarodowe 238
Bibliografia 239
O autorach 247
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »