Upadłość i restrukturyzacja kredytobiorcy lub banku przy umowach o kredyt frankowy -

Upadłość i restrukturyzacja kredytobiorcy lub banku przy umowach o kredyt frankowy

212,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-728-8
Data wydania 9 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 477
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 477
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
212,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Publikacja omawia skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości banku lub kredytobiorcy dla losów umowy o kredyt frankowy.

Odnoszą się one m.in. do takich zagadnień jak:
• kwestia dopuszczalności dochodzenia przez pokrzywdzonego kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wpłaconego na podstawie umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowne,
• ryzyko kursowe oraz wielopodmiotowość kredytu frankowego,
• zawieszanie i podejmowanie postępowania zawieszonego na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji banku lub ogłoszenia jego upadłości,
• przedawnienie roszczeń majątkowych związanych z kredytem konsumenckim denominowanym lub indeksowanym w walucie obcej w kontekście upadłości lub restrukturyzacji strony umowy kredytowej.

Autorzy odwołują się do aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w sprawach upadłościowych, w których dochodzone są wierzytelności wynikające z umowy o kredyt frankowy.

Książkę przygotowało grono wybitnych autorów – uznanych ekspertów posiadających znaczny dorobek naukowy, jak i ugruntowane doświadczenie praktyczne w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukuryzacyjnego.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także konsumentów tzw. „kredytów frankowych”.

Spis treści

Akty prawne

Wprowadzenie

Część pierwsza

MATERIALNOPRAWNE I PROCESOWE SKUTKI ZAWARCIA KLAUZUL ABUZYWNYCH W UMOWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Mariusz Korpalski

Pojęcie konsumenta jako strony umowy kredytowej

Piotr Bednarczyk

Wielopodmiotowość umowy kredytu frankowego a jej skuteczność w kontekście zachowań poszczególnych kredytobiorców – studium przypadku

Tomasz Szanciło

Ustalenie nieważności umowy o kredyt frankowy a niedozwolony mechanizm klauzul przeliczeniowych i ryzyko kursowe

Paweł Chmielnicki, Przemysław Buczkowski

Rozliczenie kredytu frankowego w ujęciu koncepcji kompletu normatywnego

Łukasz Węgrzynowski

Roszczenia kredytobiorcy o wynagrodzenie za korzystanie przez bank z kapitału wpłaconego na podstawie nieważnej umowy kredytu

Rafał Adamus

Przedawnienie roszczeń majątkowych a kredyt konsumencki denominowany lub indeksowany w walucie obcej w kontekście upadłości lub restrukturyzacji strony stosunku kredytowego

Część druga

WPŁYW OTWARCIA RESTRUKTURYZACJI I OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA UMOWĘ KREDYTU FRANKOWEGO

Dawid Rogoziński

Model przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym w kontekście reżimu ochrony praw konsumenta

Piotr Bednarczyk

Wpływ otwarcia przymusowej restrukturyzacji banku na dopuszczalność zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności

Paulina Asłanowicz

Zawieszenie postępowania na podstawie art. 176 § 2 k.p.c.  ....

Michał Maj

Wzajemne roszczenia banku i kredytobiorcy-konsumenta .....

Bartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman, Michał Paczek

Roszczenia upadłego kredytobiorcy wobec banku kredytodawcy

Patryk Filipiak

Zgłoszenie wierzytelności z tytułu umowy o kredyt frankowy przez bank w postępowaniu upadłościowym kredytobiorcy-konsumenta

Tomasz Szczurowski

Odstąpienie syndyka od umowy kredytu frankowego w razie upadłości kredytobiorcy

Tomasz Pisarski

Przegląd orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach upadłościowych, w których dochodzone są wierzytelności wynikające z umowy o kredyt frankowy

Dariusz Chrapoński

Upadłość banku a postępowania cywilne dotyczące umów kredytowych denominowanych i indeksowanych do waluty zagranicznej

Anna Hrycaj

Wpływ ogłoszenia upadłości kredytobiorcy na postępowanie procesowe dotyczące kredytu wszczęte przed ogłoszeniem upadłości na skutek powództwa kredytobiorcy

Bibliografia  .